Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Ashtabhujashtakam Lyrics in Kannada | ಅಷ್ಟಭುಜಾಷ್ಟಕಮ್

ಅಷ್ಟಭುಜಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ವೇದಾನ್ತದೇಶಿಕಕೃತಮ್ ।
(ಕಾಂಚ್ಯಾಂ)
ಗಜೇನ್ದ್ರರಕ್ಷಾತ್ವರಿತಂ ಭವನ್ತಂ ಗ್ರಾಹೈರಿವಾಹಂ ವಿಷಯೈರ್ವಿಕೃಷ್ಟಃ ।
ಅಪಾರವಿಜ್ಞಾನದಯಾನುಭಾವಮಾಪ್ತಂ ಸತಾಮಷ್ಟಭುಜಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 1॥

ತ್ವದೇಕಶೇಷೋಽಹಮನಾತ್ಮತನ್ತ್ರಸ್ತ್ವತ್ಪಾದಲಿಪ್ಸಾಂ ದಿಶತಾ ತ್ವಯೈವ ।
ಅಸತ್ಸಮೋಽಪ್ಯಷ್ಟಭುಜಾಸ್ಪದೇಶ ಸತ್ತಾಮಿದಾನೀಮುಪಲಮ್ಭಿತೋಽಸ್ಮಿ ॥ 2॥

ಸ್ವರೂಪರೂಪಾಸ್ತ್ರವಿಭೂಷಣಾದ್ಯೈಃ ಪರತ್ವಚಿನ್ತಾಂ ತ್ವಯಿ ದುರ್ನಿವಾರಾಮ್ ।
ಭೋಗೇ ಮೃದೂಪಕ್ರಮತಾಮಭೀಪ್ಸನ್ ಶೀಲಾದಿಭಿರ್ವಾರಯಸೀವ ಪುಂಸಾಮ್ ॥ 3॥

ಶಕ್ತಿಂ ಶರಣ್ಯಾನ್ತರಶಬ್ದಭಾಜಾಂ ಸಾರಂ ಚ ಸನ್ತೋಲ್ಯ ಫಲಾನ್ತರಾಣಾಮ್ ।
ತ್ವದ್ದಾಸ್ಯಹೇತೋಸ್ತ್ವಯಿ ನಿರ್ವಿಶಂಕಂ ನ್ಯಸ್ತಾತ್ಮನಾಂ ನಾಥ ವಿಭರ್ಷಿ ಭಾರಮ್ ॥ 4॥

ಅಭೀತಿಹೇತೋರನುವರ್ತನೀಯಂ ನಾಥ ತ್ವದನ್ಯಂ ನ ವಿಭಾವಯಾಮಿ ।
ಭಯಂ ಕುತಃ ಸ್ಯಾತ್ತ್ವಯಿ ಸಾನುಕಮ್ಪೇ ರಕ್ಷಾ ಕುತಃ ಸ್ಯಾತ್ತ್ವಯಿ ಜಾತರೋಷೇ ॥ 5॥

ತ್ವದೇಕತನ್ತ್ರಂ ಕಮಲಾಸಹಾಯ ಸ್ವೇನೈವ ಮಾಂ ರಕ್ಷಿತುಮರ್ಹಸಿ ತ್ವಮ್ ।
ತ್ವಯಿ ಪ್ರವೃತ್ತೇ ಮಮ ಕಿಂ ಪ್ರಯಾಸೈಸ್ತ್ವಯ್ಯಪ್ರವೃತ್ತೇ ಮಮ ಕಿಂ ಪ್ರಯಾಸೈಃ ॥ 6॥

ಸಮಾಧಿಭಂಗೇಷ್ವಪಿ ಸಮ್ಪತತ್ಸು ಶರಣ್ಯಭೂತೇ ತ್ವಯಿ ಬದ್ಧಕಕ್ಷ್ಯೇ ।
ಅಪತ್ರಪೇ ಸೋಢುಮಕಿಂಚನೋಽಹಂ ದೂರಾಧಿರೋಹಂ ಪತನಂ ಚ ನಾಥ ॥ 7॥

ಪ್ರಾಪ್ತಾಭಿಲಾಷಂ ತ್ವದನುಗ್ರಹಾನ್ಮಾಂ ಪದ್ಮಾನಿಷೇವ್ಯೇ ತವ ಪಾದಪದ್ಮೇ ।
ಆದೇಹಪಾತಾದಪರಾಧದೂರಮಾತ್ಮಾನ್ತಕೈಂಕರ್ಯರಸಂ ವಿಧೇಯಾಃ ॥ 8॥

ಪ್ರಪನ್ನಜನಪಾಥೇಯಂ ಪ್ರಪಿತ್ಸೂನಾಂ ರಸಾಯನಮ್ ।
ಶ್ರೇಯಸೇ ಜಗತಾಮೇತಚ್ಛ್ರೀಮದಷ್ಟಭುಜಾಷ್ಟಕಮ್ ॥ 9॥

ಶರಣಾಗತಸನ್ತ್ರಾಣತ್ವರಾ ದ್ವಿಗುಣಬಾಹುನಾ ।
ಹರಿಣಾ ವೇಂಕಟೇಶೀಯಾ ಸ್ತುತಿಃ ಸ್ವೀಕ್ರಿಯತಾಮಿಯಮ್ ॥ 10॥

ಇತಿ ವೇದಾನ್ತದೇಶಿಕಕೃತಂ ಅಷ್ಟಭುಜಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top