Tag - Ashtabhuja Ashtakam Text in Kannada

Ashtaka

Ashtabhujashtakam Lyrics in Kannada | ಅಷ್ಟಭುಜಾಷ್ಟಕಮ್

ಅಷ್ಟಭುಜಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ವೇದಾನ್ತದೇಶಿಕಕೃತಮ್ । (ಕಾಂಚ್ಯಾಂ) ಗಜೇನ್ದ್ರರಕ್ಷಾತ್ವರಿತಂ ಭವನ್ತಂ ಗ್ರಾಹೈರಿವಾಹಂ ವಿಷಯೈರ್ವಿಕೃಷ್ಟಃ । ಅಪಾರವಿಜ್ಞಾನದಯಾನುಭಾವಮಾಪ್ತಂ...