Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Ashtapadis or Ashtapadi Lyrics in Malayalam | അഷ്ടപദീ

Ashtapadis or Ashtapadi Lyrics in Malayalam | അഷ്ടപദീ

399 Views

അഷ്ടപദീ Lyrics in Malayalam:

(രാഗ ഭൈരവ)
ജയതി നിജഘോഷഭുവി ഗോപമണിഭൂഷണം ।
യുവതികലധൌതരതിജടിതമവിദൂഷണം ॥ ധ്രുവപദം ॥

വികചശരദംബുരുഹരുചിരമുഖതോഽനിശം ।
ജിഘ്രതാദമലമധുമദശാലിനീ ഭൃശം ॥ 1॥

തരലദലസാപാങ്ഗവിഭ്രമഭ്രാമിതം ।
നിഃസ്ഥിരീഭവിതുമിച്ഛതു ഹൃദിതകാമിതം ॥ 2॥

മധുരമൃദുഹാസകലിതാധരച്യുതരസം ।
പിബതു രസനാഽപി മുഹുരുദിതരതിലാലസം ॥ 3॥

അമൃതമയശിശിരവചനേഷു നവസൂത്സുകം ।
ശ്രവണപുടയുഗലമനുഭവതു ചിരസൂത്സുകം ॥ 4॥

വിപുലവക്ഷസ്ഥലേ സ്പര്‍ശരസപൂരിതം ।
തുങ്ഗകുചകലശയുഗമസ്തു മദനേരിതം ॥ 5॥

മൃദിതതമകായദേവദ്രുമാലംബിതാ ।
ഹര്‍ഷമതിശയിതമുപയാതു തനുലതാ 6॥

പുഷ്പരസപുഷ്ടപരപുഷ്ടഭൃങ്ഗീമയേ ।
വസതിരപി ഭവതു മമ നിഭൃതകുഞ്ജാലയേ ॥ 7॥

ഗീതമിദമേവമുരുഭാവഗര്‍ഭിതപദം ।
രോചയതു കൃഷ്ണമിഹ സരസസമ്പദം ॥ 8॥

ഇതി ശ്രീദേവകീനന്ദനജീകൃതാഽഷ്ടപദീ സമാപ്താ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *