Tag - Ashtapadi Lyrics in Malayalam

Ashtaka

Ashtapadis or Ashtapadi Lyrics in Malayalam | അഷ്ടപദീ

അഷ്ടപദീ Lyrics in Malayalam: (രാഗ ഭൈരവ) ജയതി നിജഘോഷഭുവി ഗോപമണിഭൂഷണം । യുവതികലധൌതരതിജടിതമവിദൂഷണം ॥ ധ്രുവപദം ॥ വികചശരദംബുരുഹരുചിരമുഖതോഽനിശം ।...