Gita - Geetaa

Avadhuta Gita Lyrics in Kannada

Avadhuta Geetaa in Kannada:

॥ ಅವಧೂತ ಗೀತಾ ॥ (Simhadrikhanda of Padmapurana)
ಅಥ ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಈಶ್ವರಾನುಗ್ರಹಾದೇವ ಪುಂಸಾಮದ್ವೈತವಾಸನಾ ।
ಮಹದ್ಭಯಪರಿತ್ರಾಣಾದ್ವಿಪ್ರಾಣಾಮುಪಜಾಯತೇ ॥ 1 ॥

ಯೇನೇದಂ ಪೂರಿತಂ ಸರ್ವಮಾತ್ಮನೈವಾತ್ಮನಾತ್ಮನಿ ।
ನಿರಾಕಾರಂ ಕಥಂ ವಂದೇ ಹ್ಯಭಿನ್ನಂ ಶಿವಮವ್ಯಯಂ ॥ 2 ॥

ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕಂ ವಿಶ್ವಂ ಮರೀಚಿಜಲಸನ್ನಿಭಂ ।
ಕಸ್ಯಾಪ್ಯಹೋ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾಮಹಮೇಕೋ ನಿರಂಜನಃ ॥ 3 ॥

ಆತ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ಸರ್ವಂ ಭೇದಾಭೇದೋ ನ ವಿದ್ಯತೇ ।
ಅಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಕಥಂ ಬ್ರೂಯಾಂ ವಿಸ್ಮಯಃ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಮೇ ॥ 4 ॥

ವೇದಾಂತಸಾರಸರ್ವಸ್ವಂ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಮೇವ ಚ ।
ಅಹಮಾತ್ಮಾ ನಿರಾಕಾರಃ ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀ ಸ್ವಭಾವತಃ ॥ 5 ॥

ಯೋ ವೈ ಸರ್ವಾತ್ಮಕೋ ದೇವೋ ನಿಷ್ಕಲೋ ಗಗನೋಪಮಃ ।
ಸ್ವಭಾವನಿರ್ಮಲಃ ಶುದ್ಧಃ ಸ ಏವಾಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 6 ॥

ಅಹಮೇವಾವ್ಯಯೋಽನಂತಃ ಶುದ್ಧವಿಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಃ ।
ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ಕಥಂ ಕಸ್ಯಾಪಿ ವರ್ತತೇ ॥ 7 ॥

ನ ಮಾನಸಂ ಕರ್ಮ ಶುಭಾಶುಭಂ ಮೇ
ನ ಕಾಯಿಕಂ ಕರ್ಮ ಶುಭಾಶುಭಂ ಮೇ ।
ನ ವಾಚಿಕಂ ಕರ್ಮ ಶುಭಾಶುಭಂ ಮೇ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಶುದ್ಧಮತೀಂದ್ರಿಯೋಽಹಂ ॥ 8 ॥

ಮನೋ ವೈ ಗಗನಾಕಾರಂ ಮನೋ ವೈ ಸರ್ವತೋಮುಖಂ ।
ಮನೋಽತೀತಂ ಮನಃ ಸರ್ವಂ ನ ಮನಃ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ॥ 9 ॥

ಅಹಮೇಕಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ವ್ಯೋಮಾತೀತಂ ನಿರಂತರಂ ।
ಪಶ್ಯಾಮಿ ಕಥಮಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ವಾ ತಿರೋಹಿತಂ ॥ 10 ॥

ತ್ವಮೇವಮೇಕಂ ಹಿ ಕಥಂ ನ ಬುಧ್ಯಸೇ
ಸಮಂ ಹಿ ಸರ್ವೇಷು ವಿಮೃಷ್ಟಮವ್ಯಯಂ ।
ಸದೋದಿತೋಽಸಿ ತ್ವಮಖಂಡಿತಃ ಪ್ರಭೋ
ದಿವಾ ಚ ನಕ್ತಂ ಚ ಕಥಂ ಹಿ ಮನ್ಯಸೇ ॥ 11 ॥

ಆತ್ಮಾನಂ ಸತತಂ ವಿದ್ಧಿ ಸರ್ವತ್ರೈಕಂ ನಿರಂತರಂ ।
ಅಹಂ ಧ್ಯಾತಾ ಪರಂ ಧ್ಯೇಯಮಖಂಡಂ ಖಂಡ್ಯತೇ ಕಥಂ ॥ 12 ॥

ನ ಜಾತೋ ನ ಮೃತೋಽಸಿ ತ್ವಂ ನ ತೇ ದೇಹಃ ಕದಾಚನ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವಿಖ್ಯಾತಂ ಬ್ರವೀತಿ ಬಹುಧಾ ಶ್ರುತಿಃ ॥ 13 ॥

ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರೋಽಸಿ ತ್ವಂ ಶಿವಃ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದಾ ।
ಇತಸ್ತತಃ ಕಥಂ ಭ್ರಾಂತಃ ಪ್ರಧಾವಸಿ ಪಿಶಾಚವತ್ ॥ 14 ॥

ಸಂಯೋಗಶ್ಚ ವಿಯೋಗಶ್ಚ ವರ್ತತೇ ನ ಚ ತೇ ನ ಮೇ ।
ನ ತ್ವಂ ನಾಹಂ ಜಗನ್ನೇದಂ ಸರ್ವಮಾತ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15 ॥

ಶಬ್ದಾದಿಪಂಚಕಸ್ಯಾಸ್ಯ ನೈವಾಸಿ ತ್ವಂ ನ ತೇ ಪುನಃ ।
ತ್ವಮೇವ ಪರಮಂ ತತ್ತ್ವಮತಃ ಕಿಂ ಪರಿತಪ್ಯಸೇ ॥ 16 ॥

ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯುರ್ನ ತೇ ಚಿತ್ತಂ ಬಂಧಮೋಕ್ಷೌ ಶುಭಾಶುಭೌ ।
ಕಥಂ ರೋದಿಷಿ ರೇ ವತ್ಸ ನಾಮರೂಪಂ ನ ತೇ ನ ಮೇ ॥ 17 ॥

ಅಹೋ ಚಿತ್ತ ಕಥಂ ಭ್ರಾಂತಃ ಪ್ರಧಾವಸಿ ಪಿಶಾಚವತ್ ।
ಅಭಿನ್ನಂ ಪಶ್ಯ ಚಾತ್ಮಾನಂ ರಾಗತ್ಯಾಗಾತ್ಸುಖೀ ಭವ ॥ 18 ॥

ತ್ವಮೇವ ತತ್ತ್ವಂ ಹಿ ವಿಕಾರವರ್ಜಿತಂ
ನಿಷ್ಕಂಪಮೇಕಂ ಹಿ ವಿಮೋಕ್ಷವಿಗ್ರಹಂ ।
ನ ತೇ ಚ ರಾಗೋ ಹ್ಯಥವಾ ವಿರಾಗಃ
ಕಥಂ ಹಿ ಸಂತಪ್ಯಸಿ ಕಾಮಕಾಮತಃ ॥ 19 ॥

ವದಂತಿ ಶ್ರುತಯಃ ಸರ್ವಾಃ ನಿರ್ಗುಣಂ ಶುದ್ಧಮವ್ಯಯಂ ।
ಅಶರೀರಂ ಸಮಂ ತತ್ತ್ವಂ ತನ್ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 20 ॥

ಸಾಕಾರಮನೃತಂ ವಿದ್ಧಿ ನಿರಾಕಾರಂ ನಿರಂತರಂ ।
ಏತತ್ತತ್ತ್ವೋಪದೇಶೇನ ನ ಪುನರ್ಭವಸಂಭವಃ ॥ 21 ॥

ಏಕಮೇವ ಸಮಂ ತತ್ತ್ವಂ ವದಂತಿ ಹಿ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ ।
ರಾಗತ್ಯಾಗಾತ್ಪುನಶ್ಚಿತ್ತಮೇಕಾನೇಕಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 22 ॥

ಅನಾತ್ಮರೂಪಂ ಚ ಕಥಂ ಸಮಾಧಿ-
ರಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ಚ ಕಥಂ ಸಮಾಧಿಃ ।
ಅಸ್ತೀತಿ ನಾಸ್ತೀತಿ ಕಥಂ ಸಮಾಧಿ-
ರ್ಮೋಕ್ಷಸ್ವರೂಪಂ ಯದಿ ಸರ್ವಮೇಕಂ ॥ 23 ॥

ವಿಶುದ್ಧೋಽಸಿ ಸಮಂ ತತ್ತ್ವಂ ವಿದೇಹಸ್ತ್ವಮಜೋಽವ್ಯಯಃ ।
ಜಾನಾಮೀಹ ನ ಜಾನಾಮೀತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಮನ್ಯಸೇ ಕಥಂ ॥ 24 ॥

ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯೇನ ಸ್ವಾತ್ಮಾ ಹಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಃ ।
ನೇತಿ ನೇತಿ ಶ್ರುತಿರ್ಬ್ರೂಯಾದನೃತಂ ಪಾಂಚಭೌತಿಕಂ ॥ 25 ॥

ಆತ್ಮನ್ಯೇವಾತ್ಮನಾ ಸರ್ವಂ ತ್ವಯಾ ಪೂರ್ಣಂ ನಿರಂತರಂ ।
ಧ್ಯಾತಾ ಧ್ಯಾನಂ ನ ತೇ ಚಿತ್ತಂ ನಿರ್ಲಜ್ಜಂ ಧ್ಯಾಯತೇ ಕಥಂ ॥ 26 ॥

ಶಿವಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ಕಥಂ ವದಾಮಿ
ಶಿವಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ಕಥಂ ಭಜಾಮಿ ।
ಅಹಂ ಶಿವಶ್ಚೇತ್ಪರಮಾರ್ಥತತ್ತ್ವಂ
ಸಮಸ್ವರೂಪಂ ಗಗನೋಪಮಂ ಚ ॥ 27 ॥

ನಾಹಂ ತತ್ತ್ವಂ ಸಮಂ ತತ್ತ್ವಂ ಕಲ್ಪನಾಹೇತುವರ್ಜಿತಂ ।
ಗ್ರಾಹ್ಯಗ್ರಾಹಕನಿರ್ಮುಕ್ತಂ ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯಂ ಕಥಂ ಭವೇತ್ ॥ 28 ॥

ಅನಂತರೂಪಂ ನ ಹಿ ವಸ್ತು ಕಿಂಚಿ-
ತ್ತತ್ತ್ವಸ್ವರೂಪಂ ನ ಹಿ ವಸ್ತು ಕಿಂಚಿತ್ ।
ಆತ್ಮೈಕರೂಪಂ ಪರಮಾರ್ಥತತ್ತ್ವಂ
ನ ಹಿಂಸಕೋ ವಾಪಿ ನ ಚಾಪ್ಯಹಿಂಸಾ ॥ 29 ॥

ವಿಶುದ್ಧೋಽಸಿ ಸಮಂ ತತ್ತ್ವಂ ವಿದೇಹಮಜಮವ್ಯಯಂ ।
ವಿಭ್ರಮಂ ಕಥಮಾತ್ಮಾರ್ಥೇ ವಿಭ್ರಾಂತೋಽಹಂ ಕಥಂ ಪುನಃ ॥ 30 ॥

ಘಟೇ ಭಿನ್ನೇ ಘಟಾಕಾಶಂ ಸುಲೀನಂ ಭೇದವರ್ಜಿತಂ ।
ಶಿವೇನ ಮನಸಾ ಶುದ್ಧೋ ನ ಭೇದಃ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಮೇ ॥ 31 ॥

ನ ಘಟೋ ನ ಘಟಾಕಾಶೋ ನ ಜೀವೋ ಜೀವವಿಗ್ರಹಃ ।
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂವಿದ್ಧಿ ವೇದ್ಯವೇದಕವರ್ಜಿತಂ ॥ 32 ॥

ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ಸತತಂ ಧ್ರುವಂ ।
ಸರ್ವಂ ಶೂನ್ಯಮಶೂನ್ಯಂ ಚ ತನ್ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 33 ॥

ವೇದಾ ನ ಲೋಕಾ ನ ಸುರಾ ನ ಯಜ್ಞಾ
ವರ್ಣಾಶ್ರಮೋ ನೈವ ಕುಲಂ ನ ಜಾತಿಃ ।
ನ ಧೂಮಮಾರ್ಗೋ ನ ಚ ದೀಪ್ತಿಮಾರ್ಗೋ
ಬ್ರಹ್ಮೈಕರೂಪಂ ಪರಮಾರ್ಥತತ್ತ್ವಂ ॥ 34 ॥

ವ್ಯಾಪ್ಯವ್ಯಾಪಕನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ತ್ವಮೇಕಃ ಸಫಲಂ ಯದಿ ।
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಚಾಪರೋಕ್ಷಂ ಚ ಹ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಮನ್ಯಸೇ ಕಥಂ ॥ 35 ॥

ಅದ್ವೈತಂ ಕೇಚಿದಿಚ್ಛಂತಿ ದ್ವೈತಮಿಚ್ಛಂತಿ ಚಾಪರೇ ।
ಸಮಂ ತತ್ತ್ವಂ ನ ವಿಂದಂತಿ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತವಿವರ್ಜಿತಂ ॥ 36 ॥

ಶ್ವೇತಾದಿವರ್ಣರಹಿತಂ ಶಬ್ದಾದಿಗುಣವರ್ಜಿತಂ ।
ಕಥಯಂತಿ ಕಥಂ ತತ್ತ್ವಂ ಮನೋವಾಚಾಮಗೋಚರಂ ॥ 37 ॥

ಯದಾಽನೃತಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ದೇಹಾದಿಗಗನೋಪಮಂ ।
ತದಾ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂವೇತ್ತಿ ನ ತೇ ದ್ವೈತಪರಂಪರಾ ॥ 38 ॥

ಪರೇಣ ಸಹಜಾತ್ಮಾಪಿ ಹ್ಯಭಿನ್ನಃ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಮೇ ।
ವ್ಯೋಮಾಕಾರಂ ತಥೈವೈಕಂ ಧ್ಯಾತಾ ಧ್ಯಾನಂ ಕಥಂ ಭವೇತ್ ॥ 39 ॥

ಯತ್ಕರೋಮಿ ಯದಶ್ನಾಮಿ ಯಜ್ಜುಹೋಮಿ ದದಾಮಿ ಯತ್ ।
ಏತತ್ಸರ್ವಂ ನ ಮೇ ಕಿಂಚಿದ್ವಿಶುದ್ಧೋಽಹಮಜೋಽವ್ಯಯಃ ॥ 40 ॥

ಸರ್ವಂ ಜಗದ್ವಿದ್ಧಿ ನಿರಾಕೃತೀದಂ
ಸರ್ವಂ ಜಗದ್ವಿದ್ಧಿ ವಿಕಾರಹೀನಂ ।
ಸರ್ವಂ ಜಗದ್ವಿದ್ಧಿ ವಿಶುದ್ಧದೇಹಂ
ಸರ್ವಂ ಜಗದ್ವಿದ್ಧಿ ಶಿವೈಕರೂಪಂ ॥ 41 ॥

ತತ್ತ್ವಂ ತ್ವಂ ನ ಹಿ ಸಂದೇಹಃ ಕಿಂ ಜಾನಾಮ್ಯಥವಾ ಪುನಃ ।
ಅಸಂವೇದ್ಯಂ ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯಮಾತ್ಮಾನಂ ಮನ್ಯಸೇ ಕಥಂ ॥ 42 ॥

ಮಾಯಾಽಮಾಯಾ ಕಥಂ ತಾತ ಛಾಯಾಽಛಾಯಾ ನ ವಿದ್ಯತೇ ।
ತತ್ತ್ವಮೇಕಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ವ್ಯೋಮಾಕಾರಂ ನಿರಂಜನಂ ॥ 43 ॥

ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತಮುಕ್ತೋಽಹಂ ನ ಬದ್ಧೋಽಹಂ ಕದಾಚನ ।
ಸ್ವಭಾವನಿರ್ಮಲಃ ಶುದ್ಧ ಇತಿ ಮೇ ನಿಶ್ಚಿತಾ ಮತಿಃ ॥ 44 ॥

ಮಹದಾದಿ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ನ ಕಿಂಚಿತ್ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಮೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ಸರ್ವಂ ಕಥಂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಸ್ಥಿತಿಃ ॥ 45 ॥

ಜಾನಾಮಿ ಸರ್ವಥಾ ಸರ್ವಮಹಮೇಕೋ ನಿರಂತರಂ ।
ನಿರಾಲಂಬಮಶೂನ್ಯಂ ಚ ಶೂನ್ಯಂ ವ್ಯೋಮಾದಿಪಂಚಕಂ ॥ 46 ॥

ನ ಷಂಢೋ ನ ಪುಮಾನ್ನ ಸ್ತ್ರೀ ನ ಬೋಧೋ ನೈವ ಕಲ್ಪನಾ ।
ಸಾನಂದೋ ವಾ ನಿರಾನಂದಮಾತ್ಮಾನಂ ಮನ್ಯಸೇ ಕಥಂ ॥ 47 ॥

ಷಡಂಗಯೋಗಾನ್ನ ತು ನೈವ ಶುದ್ಧಂ
ಮನೋವಿನಾಶಾನ್ನ ತು ನೈವ ಶುದ್ಧಂ ।
ಗುರೂಪದೇಶಾನ್ನ ತು ನೈವ ಶುದ್ಧಂ
ಸ್ವಯಂ ಚ ತತ್ತ್ವಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಬುದ್ಧಂ ॥ 48 ॥

ನ ಹಿ ಪಂಚಾತ್ಮಕೋ ದೇಹೋ ವಿದೇಹೋ ವರ್ತತೇ ನ ಹಿ ।
ಆತ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ಸರ್ವಂ ತುರೀಯಂ ಚ ತ್ರಯಂ ಕಥಂ ॥ 49 ॥

ನ ಬದ್ಧೋ ನೈವ ಮುಕ್ತೋಽಹಂ ನ ಚಾಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪೃಥಕ್ ।
ನ ಕರ್ತಾ ನ ಚ ಭೋಕ್ತಾಹಂ ವ್ಯಾಪ್ಯವ್ಯಾಪಕವರ್ಜಿತಃ ॥ 50 ॥

ಯಥಾ ಜಲಂ ಜಲೇ ನ್ಯಸ್ತಂ ಸಲಿಲಂ ಭೇದವರ್ಜಿತಂ ।
ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂ ತದ್ವದಭಿನ್ನಂ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಮೇ ॥ 51 ॥

ಯದಿ ನಾಮ ನ ಮುಕ್ತೋಽಸಿ ನ ಬದ್ಧೋಽಸಿ ಕದಾಚನ ।
ಸಾಕಾರಂ ಚ ನಿರಾಕಾರಮಾತ್ಮಾನಂ ಮನ್ಯಸೇ ಕಥಂ ॥ 52 ॥

ಜಾನಾಮಿ ತೇ ಪರಂ ರೂಪಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಗಗನೋಪಮಂ ।
ಯಥಾ ಪರಂ ಹಿ ರೂಪಂ ಯನ್ಮರೀಚಿಜಲಸನ್ನಿಭಂ ॥ 53 ॥

ನ ಗುರುರ್ನೋಪದೇಶಶ್ಚ ನ ಚೋಪಾಧಿರ್ನ ಮೇ ಕ್ರಿಯಾ ।
ವಿದೇಹಂ ಗಗನಂ ವಿದ್ಧಿ ವಿಶುದ್ಧೋಽಹಂ ಸ್ವಭಾವತಃ ॥ 54 ॥

ವಿಶುದ್ಧೋಽಸ್ಯ ಶರೀರೋಽಸಿ ನ ತೇ ಚಿತ್ತಂ ಪರಾತ್ಪರಂ ।
ಅಹಂ ಚಾತ್ಮಾ ಪರಂ ತತ್ತ್ವಮಿತಿ ವಕ್ತುಂ ನ ಲಜ್ಜಸೇ ॥ 55 ॥

ಕಥಂ ರೋದಿಷಿ ರೇ ಚಿತ್ತ ಹ್ಯಾತ್ಮೈವಾತ್ಮಾತ್ಮನಾ ಭವ ।
ಪಿಬ ವತ್ಸ ಕಲಾತೀತಮದ್ವೈತಂ ಪರಮಾಮೃತಂ ॥ 56 ॥

ನೈವ ಬೋಧೋ ನ ಚಾಬೋಧೋ ನ ಬೋಧಾಬೋಧ ಏವ ಚ ।
ಯಸ್ಯೇದೃಶಃ ಸದಾ ಬೋಧಃ ಸ ಬೋಧೋ ನಾನ್ಯಥಾ ಭವೇತ್ ॥ 57 ॥

ಜ್ಞಾನಂ ನ ತರ್ಕೋ ನ ಸಮಾಧಿಯೋಗೋ
ನ ದೇಶಕಾಲೌ ನ ಗುರೂಪದೇಶಃ ।
ಸ್ವಭಾವಸಂವಿತ್ತರಹಂ ಚ ತತ್ತ್ವ-
ಮಾಕಾಶಕಲ್ಪಂ ಸಹಜಂ ಧ್ರುವಂ ಚ ॥ 58 ॥

ನ ಜಾತೋಽಹಂ ಮೃತೋ ವಾಪಿ ನ ಮೇ ಕರ್ಮ ಶುಭಾಶುಭಂ ।
ವಿಶುದ್ಧಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂಧೋ ಮುಕ್ತಿಃ ಕಥಂ ಮಮ ॥ 59 ॥

ಯದಿ ಸರ್ವಗತೋ ದೇವಃ ಸ್ಥಿರಃ ಪೂರ್ಣೋ ನಿರಂತರಃ ।
ಅಂತರಂ ಹಿ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರಃ ಕಥಂ ॥ 60 ॥

ಸ್ಫುರತ್ಯೇವ ಜಗತ್ಕೃತ್ಸ್ನಮಖಂಡಿತನಿರಂತರಂ ।
ಅಹೋ ಮಾಯಾಮಹಾಮೋಹೋ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತವಿಕಲ್ಪನಾ ॥ 61 ॥

ಸಾಕಾರಂ ಚ ನಿರಾಕಾರಂ ನೇತಿ ನೇತೀತಿ ಸರ್ವದಾ ।
ಭೇದಾಭೇದವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ವರ್ತತೇ ಕೇವಲಃ ಶಿವಃ ॥ 62 ॥

ನ ತೇ ಚ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ಚ ಬಂಧುಃ
ನ ತೇ ಚ ಪತ್ನೀ ನ ಸುತಶ್ಚ ಮಿತ್ರಂ ।
ನ ಪಕ್ಷಪಾತೀ ನ ವಿಪಕ್ಷಪಾತಃ
ಕಥಂ ಹಿ ಸಂತಪ್ತಿರಿಯಂ ಹಿ ಚಿತ್ತೇ ॥ 63 ॥

ದಿವಾ ನಕ್ತಂ ನ ತೇ ಚಿತ್ತಂ ಉದಯಾಸ್ತಮಯೌ ನ ಹಿ ।
ವಿದೇಹಸ್ಯ ಶರೀರತ್ವಂ ಕಲ್ಪಯಂತಿ ಕಥಂ ಬುಧಾಃ ॥ 64 ॥

ನಾವಿಭಕ್ತಂ ವಿಭಕ್ತಂ ಚ ನ ಹಿ ದುಃಖಸುಖಾದಿ ಚ ।
ನ ಹಿ ಸರ್ವಮಸರ್ವಂ ಚ ವಿದ್ಧಿ ಚಾತ್ಮಾನಮವ್ಯಯಂ ॥ 65 ॥

ನಾಹಂ ಕರ್ತಾ ನ ಭೋಕ್ತಾ ಚ ನ ಮೇ ಕರ್ಮ ಪುರಾಽಧುನಾ ।
ನ ಮೇ ದೇಹೋ ವಿದೇಹೋ ವಾ ನಿರ್ಮಮೇತಿ ಮಮೇತಿ ಕಿಂ ॥ 66 ॥

ನ ಮೇ ರಾಗಾದಿಕೋ ದೋಷೋ ದುಃಖಂ ದೇಹಾದಿಕಂ ನ ಮೇ ।
ಆತ್ಮಾನಂ ವಿದ್ಧಿ ಮಾಮೇಕಂ ವಿಶಾಲಂ ಗಗನೋಪಮಂ ॥ 67 ॥

ಸಖೇ ಮನಃ ಕಿಂ ಬಹುಜಲ್ಪಿತೇನ
ಸಖೇ ಮನಃ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿತರ್ಕ್ಯಂ ।
ಯತ್ಸಾರಭೂತಂ ಕಥಿತಂ ಮಯಾ ತೇ
ತ್ವಮೇವ ತತ್ತ್ವಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಸಿ ॥ 68 ॥

ಯೇನ ಕೇನಾಪಿ ಭಾವೇನ ಯತ್ರ ಕುತ್ರ ಮೃತಾ ಅಪಿ ।
ಯೋಗಿನಸ್ತತ್ರ ಲೀಯಂತೇ ಘಟಾಕಾಶಮಿವಾಂಬರೇ ॥ 69 ॥

ತೀರ್ಥೇ ಚಾಂತ್ಯಜಗೇಹೇ ವಾ ನಷ್ಟಸ್ಮೃತಿರಪಿ ತ್ಯಜನ್ ।
ಸಮಕಾಲೇ ತನುಂ ಮುಕ್ತಃ ಕೈವಲ್ಯವ್ಯಾಪಕೋ ಭವೇತ್ ॥ 70 ॥

ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಂಶ್ಚ ದ್ವಿಪದಾದಿಚರಾಚರಂ ।
ಮನ್ಯಂತೇ ಯೋಗಿನಃ ಸರ್ವಂ ಮರೀಚಿಜಲಸನ್ನಿಭಂ ॥ 71 ॥

ಅತೀತಾನಾಗತಂ ಕರ್ಮ ವರ್ತಮಾನಂ ತಥೈವ ಚ ।
ನ ಕರೋಮಿ ನ ಭುಂಜಾಮಿ ಇತಿ ಮೇ ನಿಶ್ಚಲಾ ಮತಿಃ ॥ 72 ॥

ಶೂನ್ಯಾಗಾರೇ ಸಮರಸಪೂತ-
ಸ್ತಿಷ್ಠನ್ನೇಕಃ ಸುಖಮವಧೂತಃ ।
ಚರತಿ ಹಿ ನಗ್ನಸ್ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಗರ್ವಂ
ವಿಂದತಿ ಕೇವಲಮಾತ್ಮನಿ ಸರ್ವಂ ॥ 73 ॥

ತ್ರಿತಯತುರೀಯಂ ನಹಿ ನಹಿ ಯತ್ರ
ವಿಂದತಿ ಕೇವಲಮಾತ್ಮನಿ ತತ್ರ ।
ಧರ್ಮಾಧರ್ಮೌ ನಹಿ ನಹಿ ಯತ್ರ
ಬದ್ಧೋ ಮುಕ್ತಃ ಕಥಮಿಹ ತತ್ರ ॥ 74 ॥

ವಿಂದತಿ ವಿಂದತಿ ನಹಿ ನಹಿ ಮಂತ್ರಂ
ಛಂದೋಲಕ್ಷಣಂ ನಹಿ ನಹಿ ತಂತ್ರಂ ।
ಸಮರಸಮಗ್ನೋ ಭಾವಿತಪೂತಃ
ಪ್ರಲಪಿತಮೇತತ್ಪರಮವಧೂತಃ ॥ 75 ॥

ಸರ್ವಶೂನ್ಯಮಶೂನ್ಯಂ ಚ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ ।
ಸ್ವಭಾವಭಾವತಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಸಂವಿತ್ತಿಪೂರ್ವಕಂ ॥ 76 ॥

ಇತಿ ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 1 ॥

ಅಥ ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಬಾಲಸ್ಯ ವಾ ವಿಷಯಭೋಗರತಸ್ಯ ವಾಪಿ
ಮೂರ್ಖಸ್ಯ ಸೇವಕಜನಸ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥಿತಸ್ಯ ।
ಏತದ್ಗುರೋಃ ಕಿಮಪಿ ನೈವ ನ ಚಿಂತನೀಯಂ
ರತ್ನಂ ಕಥಂ ತ್ಯಜತಿ ಕೋಽಪ್ಯಶುಚೌ ಪ್ರವಿಷ್ಟಂ ॥ 1 ॥

ನೈವಾತ್ರ ಕಾವ್ಯಗುಣ ಏವ ತು ಚಿಂತನೀಯೋ
ಗ್ರಾಹ್ಯಃ ಪರಂ ಗುಣವತಾ ಖಲು ಸಾರ ಏವ ।
ಸಿಂದೂರಚಿತ್ರರಹಿತಾ ಭುವಿ ರೂಪಶೂನ್ಯಾ
ಪಾರಂ ನ ಕಿಂ ನಯತಿ ನೌರಿಹ ಗಂತುಕಾಮಾನ್ ॥ 2 ॥

ಪ್ರಯತ್ನೇನ ವಿನಾ ಯೇನ ನಿಶ್ಚಲೇನ ಚಲಾಚಲಂ ।
ಗ್ರಸ್ತಂ ಸ್ವಭಾವತಃ ಶಾಂತಂ ಚೈತನ್ಯಂ ಗಗನೋಪಮಂ ॥ 3 ॥

ಅಯತ್ನಾಛಾಲಯೇದ್ಯಸ್ತು ಏಕಮೇವ ಚರಾಚರಂ ।
ಸರ್ವಗಂ ತತ್ಕಥಂ ಭಿನ್ನಮದ್ವೈತಂ ವರ್ತತೇ ಮಮ ॥ 4 ॥

ಅಹಮೇವ ಪರಂ ಯಸ್ಮಾತ್ಸಾರಾತ್ಸಾರತರಂ ಶಿವಂ ।
ಗಮಾಗಮವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾಕುಲಂ ॥ 5 ॥

ಸರ್ವಾವಯವನಿರ್ಮುಕ್ತಂ ತಥಾಹಂ ತ್ರಿದಶಾರ್ಚಿತಂ ।
ಸಂಪೂರ್ಣತ್ವಾನ್ನ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ವಿಭಾಗಂ ತ್ರಿದಶಾದಿಕಂ ॥ 6 ॥

ಪ್ರಮಾದೇನ ನ ಸಂದೇಹಃ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ವೃತ್ತಿಮಾನ್ ।
ಉತ್ಪದ್ಯಂತೇ ವಿಲೀಯಂತೇ ಬುದ್ಬುದಾಶ್ಚ ಯಥಾ ಜಲೇ ॥ 7 ॥

ಮಹದಾದೀನಿ ಭೂತಾನಿ ಸಮಾಪ್ಯೈವಂ ಸದೈವ ಹಿ ।
ಮೃದುದ್ರವ್ಯೇಷು ತೀಕ್ಷ್ಣೇಷು ಗುಡೇಷು ಕಟುಕೇಷು ಚ ॥ 8 ॥

ಕಟುತ್ವಂ ಚೈವ ಶೈತ್ಯತ್ವಂ ಮೃದುತ್ವಂ ಚ ಯಥಾ ಜಲೇ ।
ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪುರುಷಸ್ತದ್ವದಭಿನ್ನಂ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಮೇ ॥ 9 ॥

ಸರ್ವಾಖ್ಯಾರಹಿತಂ ಯದ್ಯತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಂ ಪರಂ ।
ಮನೋಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯಾತೀತಮಕಲಂಕಂ ಜಗತ್ಪತಿಂ ॥ 10 ॥

ಈದೃಶಂ ಸಹಜಂ ಯತ್ರ ಅಹಂ ತತ್ರ ಕಥಂ ಭವೇತ್ ।
ತ್ವಮೇವ ಹಿ ಕಥಂ ತತ್ರ ಕಥಂ ತತ್ರ ಚರಾಚರಂ ॥ 11 ॥

ಗಗನೋಪಮಂ ತು ಯತ್ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತದೇವ ಗಗನೋಪಮಂ ।
ಚೈತನ್ಯಂ ದೋಷಹೀನಂ ಚ ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಪೂರ್ಣಮೇವ ಚ ॥ 12 ॥

ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಚರಿತಂ ನೈವ ಮಾರುತೇನ ಚ ವಾಹಿತಂ ।
ವರಿಣಾ ಪಿಹಿತಂ ನೈವ ತೇಜೋಮಧ್ಯೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಂ ॥ 13 ॥

ಆಕಾಶಂ ತೇನ ಸಂವ್ಯಾಪ್ತಂ ನ ತದ್ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಚ ಕೇನಚಿತ್ ।
ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರಂ ತಿಷ್ಠತ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನಂ ನಿರಂತರಂ ॥ 14 ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಾತ್ತದದೃಶ್ಯತ್ವಾನ್ನಿರ್ಗುಣತ್ವಾಚ್ಚ ಯೋಗಿಭಿಃ ।
ಆಲಂಬನಾದಿ ಯತ್ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಕ್ರಮಾದಾಲಂಬನಂ ಭವೇತ್ ॥ 15 ॥

ಸತತಾಽಭ್ಯಾಸಯುಕ್ತಸ್ತು ನಿರಾಲಂಬೋ ಯದಾ ಭವೇತ್ ।
ತಲ್ಲಯಾಲ್ಲೀಯತೇ ನಾಂತರ್ಗುಣದೋಷವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 16 ॥

ವಿಷವಿಶ್ವಸ್ಯ ರೌದ್ರಸ್ಯ ಮೋಹಮೂರ್ಚ್ಛಾಪ್ರದಸ್ಯ ಚ ।
ಏಕಮೇವ ವಿನಾಶಾಯ ಹ್ಯಮೋಘಂ ಸಹಜಾಮೃತಂ ॥ 17 ॥

ಭಾವಗಮ್ಯಂ ನಿರಾಕಾರಂ ಸಾಕಾರಂ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರಂ ।
ಭಾವಾಭಾವವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಮಂತರಾಲಂ ತದುಚ್ಯತೇ ॥ 18 ॥

ಬಾಹ್ಯಭಾವಂ ಭವೇದ್ವಿಶ್ವಮಂತಃ ಪ್ರಕೃತಿರುಚ್ಯತೇ ।
ಅಂತರಾದಂತರಂ ಜ್ಞೇಯಂ ನಾರಿಕೇಲಫಲಾಂಬುವತ್ ॥ 19 ॥

ಭ್ರಾಂತಿಜ್ಞಾನಂ ಸ್ಥಿತಂ ಬಾಹ್ಯಂ ಸಮ್ಯಗ್ಜ್ಞಾನಂ ಚ ಮಧ್ಯಗಂ ।
ಮಧ್ಯಾನ್ಮಧ್ಯತರಂ ಜ್ಞೇಯಂ ನಾರಿಕೇಲಫಲಾಂಬುವತ್ ॥ 20 ॥

ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂ ಯಥಾ ಚಂದ್ರ ಏಕ ಏವಾತಿನಿರ್ಮಲಃ ।
ತೇನ ತತ್ಸದೃಶಂ ಪಶ್ಯೇದ್ದ್ವಿಧಾದೃಷ್ಟಿರ್ವಿಪರ್ಯಯಃ ॥ 21 ॥

ಅನೇನೈವ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಬುದ್ಧಿಭೇದೋ ನ ಸರ್ವಗಃ ।
ದಾತಾ ಚ ಧೀರತಾಮೇತಿ ಗೀಯತೇ ನಾಮಕೋಟಿಭಿಃ ॥ 22 ॥

ಗುರುಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರಸಾದೇನ ಮೂರ್ಖೋ ವಾ ಯದಿ ಪಂಡಿತಃ ।
ಯಸ್ತು ಸಂಬುಧ್ಯತೇ ತತ್ತ್ವಂ ವಿರಕ್ತೋ ಭವಸಾಗರಾತ್ ॥ 23 ॥

ರಾಗದ್ವೇಷವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೇ ರತಃ ।
ದೃಢಬೋಧಶ್ಚ ಧೀರಶ್ಚ ಸ ಗಚ್ಛೇತ್ಪರಮಂ ಪದಂ ॥ 24 ॥

ಘಟೇ ಭಿನ್ನೇ ಘಟಾಕಾಶ ಆಕಾಶೇ ಲೀಯತೇ ಯಥಾ ।
ದೇಹಾಭಾವೇ ತಥಾ ಯೋಗೀ ಸ್ವರೂಪೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ॥ 25 ॥

ಉಕ್ತೇಯಂ ಕರ್ಮಯುಕ್ತಾನಾಂ ಮತಿರ್ಯಾಂತೇಽಪಿ ಸಾ ಗತಿಃ ।
ನ ಚೋಕ್ತಾ ಯೋಗಯುಕ್ತಾನಾಂ ಮತಿರ್ಯಾಂತೇಽಪಿ ಸಾ ಗತಿಃ ॥ 26 ॥

ಯಾ ಗತಿಃ ಕರ್ಮಯುಕ್ತಾನಾಂ ಸಾ ಚ ವಾಗಿಂದ್ರಿಯಾದ್ವದೇತ್ ।
ಯೋಗಿನಾಂ ಯಾ ಗತಿಃ ಕ್ವಾಪಿ ಹ್ಯಕಥ್ಯಾ ಭವತೋರ್ಜಿತಾ ॥ 27 ॥

ಏವಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ತ್ವಮುಂ ಮಾರ್ಗಂ ಯೋಗಿನಾಂ ನೈವ ಕಲ್ಪಿತಂ ।
ವಿಕಲ್ಪವರ್ಜನಂ ತೇಷಾಂ ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧಿಃ ಪ್ರವರ್ತತೇ ॥ 28 ॥

ತೀರ್ಥೇ ವಾಂತ್ಯಜಗೇಹೇ ವಾ ಯತ್ರ ಕುತ್ರ ಮೃತೋಽಪಿ ವಾ ।
ನ ಯೋಗೀ ಪಶ್ಯತೇ ಗರ್ಭಂ ಪರೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಲೀಯತೇ ॥ 29 ॥

ಸಹಜಮಜಮಚಿಂತ್ಯಂ ಯಸ್ತು ಪಶ್ಯೇತ್ಸ್ವರೂಪಂ
ಘಟತಿ ಯದಿ ಯಥೇಷ್ಟಂ ಲಿಪ್ಯತೇ ನೈವ ದೋಷೈಃ ।
ಸಕೃದಪಿ ತದಭಾವಾತ್ಕರ್ಮ ಕಿಂಚಿನ್ನಕುರ್ಯಾತ್
ತದಪಿ ನ ಚ ವಿಬದ್ಧಃ ಸಂಯಮೀ ವಾ ತಪಸ್ವೀ ॥ 30 ॥

ನಿರಾಮಯಂ ನಿಷ್ಪ್ರತಿಮಂ ನಿರಾಕೃತಿಂ
ನಿರಾಶ್ರಯಂ ನಿರ್ವಪುಷಂ ನಿರಾಶಿಷಂ ।
ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವನಿರ್ಮೋಹಮಲುಪ್ತಶಕ್ತಿಕಂ
ತಮೀಶಮಾತ್ಮಾನಮುಪೈತಿ ಶಾಶ್ವತಂ ॥ 31 ॥

ವೇದೋ ನ ದೀಕ್ಷಾ ನ ಚ ಮುಂಡನಕ್ರಿಯಾ
ಗುರುರ್ನ ಶಿಷ್ಯೋ ನ ಚ ಯಂತ್ರಸಂಪದಃ ।
ಮುದ್ರಾದಿಕಂ ಚಾಪಿ ನ ಯತ್ರ ಭಾಸತೇ
ತಮೀಶಮಾತ್ಮಾನಮುಪೈತಿ ಶಾಶ್ವತಂ ॥ 32 ॥

ನ ಶಾಂಭವಂ ಶಾಕ್ತಿಕಮಾನವಂ ನ ವಾ
ಪಿಂಡಂ ಚ ರೂಪಂ ಚ ಪದಾದಿಕಂ ನ ವಾ ।
ಆರಂಭನಿಷ್ಪತ್ತಿಘಟಾದಿಕಂ ಚ ನೋ
ತಮೀಶಮಾತ್ಮಾನಮುಪೈತಿ ಶಾಶ್ವತಂ ॥ 33 ॥

ಯಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಾತ್ಸಚರಾಚರಂ ಜಗ-
ದುತ್ಪದ್ಯತೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಲೀಯತೇಽಪಿ ವಾ ।
ಪಯೋವಿಕಾರಾದಿವ ಫೇನಬುದ್ಬುದಾ-
ಸ್ತಮೀಶಮಾತ್ಮಾನಮುಪೈತಿ ಶಾಶ್ವತಂ ॥ 34 ॥

ನಾಸಾನಿರೋಧೋ ನ ಚ ದೃಷ್ಟಿರಾಸನಂ
ಬೋಧೋಽಪ್ಯಬೋಧೋಽಪಿ ನ ಯತ್ರ ಭಾಸತೇ ।
ನಾಡೀಪ್ರಚಾರೋಽಪಿ ನ ಯತ್ರ ಕಿಂಚಿ-
ತ್ತಮೀಶಮಾತ್ಮಾನಮುಪೈತಿ ಶಾಶ್ವತಂ ॥ 35 ॥

ನಾನಾತ್ವಮೇಕತ್ವಮುಭತ್ವಮನ್ಯತಾ
ಅಣುತ್ವದೀರ್ಘತ್ವಮಹತ್ತ್ವಶೂನ್ಯತಾ ।
ಮಾನತ್ವಮೇಯತ್ವಸಮತ್ವವರ್ಜಿತಂ
ತಮೀಶಮಾತ್ಮಾನಮುಪೈತಿ ಶಾಶ್ವತಂ ॥ 36 ॥

ಸುಸಂಯಮೀ ವಾ ಯದಿ ವಾ ನ ಸಂಯಮೀ
ಸುಸಂಗ್ರಹೀ ವಾ ಯದಿ ವಾ ನ ಸಂಗ್ರಹೀ ।
ನಿಷ್ಕರ್ಮಕೋ ವಾ ಯದಿ ವಾ ಸಕರ್ಮಕ-
ಸ್ತಮೀಶಮಾತ್ಮಾನಮುಪೈತಿ ಶಾಶ್ವತಂ ॥ 37 ॥

ಮನೋ ನ ಬುದ್ಧಿರ್ನ ಶರೀರಮಿಂದ್ರಿಯಂ
ತನ್ಮಾತ್ರಭೂತಾನಿ ನ ಭೂತಪಂಚಕಂ ।
ಅಹಂಕೃತಿಶ್ಚಾಪಿ ವಿಯತ್ಸ್ವರೂಪಕಂ
ತಮೀಶಮಾತ್ಮಾನಮುಪೈತಿ ಶಾಶ್ವತಂ ॥ 38 ॥

ವಿಧೌ ನಿರೋಧೇ ಪರಮಾತ್ಮತಾಂ ಗತೇ
ನ ಯೋಗಿನಶ್ಚೇತಸಿ ಭೇದವರ್ಜಿತೇ ।
ಶೌಚಂ ನ ವಾಶೌಚಮಲಿಂಗಭಾವನಾ
ಸರ್ವಂ ವಿಧೇಯಂ ಯದಿ ವಾ ನಿಷಿಧ್ಯತೇ ॥ 39 ॥

ಮನೋ ವಚೋ ಯತ್ರ ನ ಶಕ್ತಮೀರಿತುಂ
ನೂನಂ ಕಥಂ ತತ್ರ ಗುರೂಪದೇಶತಾ ।
ಇಮಾಂ ಕಥಾಮುಕ್ತವತೋ ಗುರೋಸ್ತ-
ದ್ಯುಕ್ತಸ್ಯ ತತ್ತ್ವಂ ಹಿ ಸಮಂ ಪ್ರಕಾಶತೇ ॥ 40 ॥

ಇತಿ ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 2 ॥

ಅಥ ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಗುಣವಿಗುಣವಿಭಾಗೋ ವರ್ತತೇ ನೈವ ಕಿಂಚಿತ್
ರತಿವಿರತಿವಿಹೀನಂ ನಿರ್ಮಲಂ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಂ ।
ಗುಣವಿಗುಣವಿಹೀನಂ ವ್ಯಾಪಕಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ
ಕಥಮಹಮಿಹ ವಂದೇ ವ್ಯೋಮರೂಪಂ ಶಿವಂ ವೈ ॥ 1 ॥

ಶ್ವೇತಾದಿವರ್ಣರಹಿತೋ ನಿಯತಂ ಶಿವಶ್ಚ
ಕಾರ್ಯಂ ಹಿ ಕಾರಣಮಿದಂ ಹಿ ಪರಂ ಶಿವಶ್ಚ ।
ಏವಂ ವಿಕಲ್ಪರಹಿತೋಽಹಮಲಂ ಶಿವಶ್ಚ
ಸ್ವಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನಿ ಸುಮಿತ್ರ ಕಥಂ ನಮಾಮಿ ॥ 2 ॥

ನಿರ್ಮೂಲಮೂಲರಹಿತೋ ಹಿ ಸದೋದಿತೋಽಹಂ
ನಿರ್ಧೂಮಧೂಮರಹಿತೋ ಹಿ ಸದೋದಿತೋಽಹಂ ।
ನಿರ್ದೀಪದೀಪರಹಿತೋ ಹಿ ಸದೋದಿತೋಽಹಂ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 3 ॥

ನಿಷ್ಕಾಮಕಾಮಮಿಹ ನಾಮ ಕಥಂ ವದಾಮಿ
ನಿಃಸಂಗಸಂಗಮಿಹ ನಾಮ ಕಥಂ ವದಾಮಿ ।
ನಿಃಸಾರಸಾರರಹಿತಂ ಚ ಕಥಂ ವದಾಮಿ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 4 ॥

ಅದ್ವೈತರೂಪಮಖಿಲಂ ಹಿ ಕಥಂ ವದಾಮಿ
ದ್ವೈತಸ್ವರೂಪಮಖಿಲಂ ಹಿ ಕಥಂ ವದಾಮಿ ।
ನಿತ್ಯಂ ತ್ವನಿತ್ಯಮಖಿಲಂ ಹಿ ಕಥಂ ವದಾಮಿ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 5 ॥

ಸ್ಥೂಲಂ ಹಿ ನೋ ನಹಿ ಕೃಶಂ ನ ಗತಾಗತಂ ಹಿ
ಆದ್ಯಂತಮಧ್ಯರಹಿತಂ ನ ಪರಾಪರಂ ಹಿ ।
ಸತ್ಯಂ ವದಾಮಿ ಖಲು ವೈ ಪರಮಾರ್ಥತತ್ತ್ವಂ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 6 ॥

ಸಂವಿದ್ಧಿ ಸರ್ವಕರಣಾನಿ ನಭೋನಿಭಾನಿ
ಸಂವಿದ್ಧಿ ಸರ್ವವಿಷಯಾಂಶ್ಚ ನಭೋನಿಭಾಂಶ್ಚ ।
ಸಂವಿದ್ಧಿ ಚೈಕಮಮಲಂ ನ ಹಿ ಬಂಧಮುಕ್ತಂ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 7 ॥

ದುರ್ಬೋಧಬೋಧಗಹನೋ ನ ಭವಾಮಿ ತಾತ
ದುರ್ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷ್ಯಗಹನೋ ನ ಭವಾಮಿ ತಾತ ।
ಆಸನ್ನರೂಪಗಹನೋ ನ ಭವಾಮಿ ತಾತ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 8 ॥

ನಿಷ್ಕರ್ಮಕರ್ಮದಹನೋ ಜ್ವಲನೋ ಭವಾಮಿ
ನಿರ್ದುಃಖದುಃಖದಹನೋ ಜ್ವಲನೋ ಭವಾಮಿ ।
ನಿರ್ದೇಹದೇಹದಹನೋ ಜ್ವಲನೋ ಭವಾಮಿ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 9 ॥

ನಿಷ್ಪಾಪಪಾಪದಹನೋ ಹಿ ಹುತಾಶನೋಽಹಂ
ನಿರ್ಧರ್ಮಧರ್ಮದಹನೋ ಹಿ ಹುತಾಶನೋಽಹಂ ।
ನಿರ್ಬಂಧಬಂಧದಹನೋ ಹಿ ಹುತಾಶನೋಽಹಂ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 10 ॥

ನಿರ್ಭಾವಭಾವರಹಿತೋ ನ ಭವಾಮಿ ವತ್ಸ
ನಿರ್ಯೋಗಯೋಗರಹಿತೋ ನ ಭವಾಮಿ ವತ್ಸ ।
ನಿಶ್ಚಿತ್ತಚಿತ್ತರಹಿತೋ ನ ಭವಾಮಿ ವತ್ಸ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 11 ॥

ನಿರ್ಮೋಹಮೋಹಪದವೀತಿ ನ ಮೇ ವಿಕಲ್ಪೋ
ನಿಃಶೋಕಶೋಕಪದವೀತಿ ನ ಮೇ ವಿಕಲ್ಪಃ ।
ನಿರ್ಲೋಭಲೋಭಪದವೀತಿ ನ ಮೇ ವಿಕಲ್ಪೋ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 12 ॥

ಸಂಸಾರಸಂತತಿಲತಾ ನ ಚ ಮೇ ಕದಾಚಿತ್
ಸಂತೋಷಸಂತತಿಸುಖೋ ನ ಚ ಮೇ ಕದಾಚಿತ್ ।
ಅಜ್ಞಾನಬಂಧನಮಿದಂ ನ ಚ ಮೇ ಕದಾಚಿತ್
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 13 ॥

ಸಂಸಾರಸಂತತಿರಜೋ ನ ಚ ಮೇ ವಿಕಾರಃ
ಸಂತಾಪಸಂತತಿತಮೋ ನ ಚ ಮೇ ವಿಕಾರಃ ।
ಸತ್ತ್ವಂ ಸ್ವಧರ್ಮಜನಕಂ ನ ಚ ಮೇ ವಿಕಾರೋ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 14 ॥

ಸಂತಾಪದುಃಖಜನಕೋ ನ ವಿಧಿಃ ಕದಾಚಿತ್
ಸಂತಾಪಯೋಗಜನಿತಂ ನ ಮನಃ ಕದಾಚಿತ್ ।
ಯಸ್ಮಾದಹಂಕೃತಿರಿಯಂ ನ ಚ ಮೇ ಕದಾಚಿತ್
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 15 ॥

ನಿಷ್ಕಂಪಕಂಪನಿಧನಂ ನ ವಿಕಲ್ಪಕಲ್ಪಂ
ಸ್ವಪ್ನಪ್ರಬೋಧನಿಧನಂ ನ ಹಿತಾಹಿತಂ ಹಿ ।
ನಿಃಸಾರಸಾರನಿಧನಂ ನ ಚರಾಚರಂ ಹಿ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 16 ॥

ನೋ ವೇದ್ಯವೇದಕಮಿದಂ ನ ಚ ಹೇತುತರ್ಕ್ಯಂ
ವಾಚಾಮಗೋಚರಮಿದಂ ನ ಮನೋ ನ ಬುದ್ಧಿಃ ।
ಏವಂ ಕಥಂ ಹಿ ಭವತಃ ಕಥಯಾಮಿ ತತ್ತ್ವಂ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 17 ॥

ನಿರ್ಭಿನ್ನಭಿನ್ನರಹಿತಂ ಪರಮಾರ್ಥತತ್ತ್ವ-
ಮಂತರ್ಬಹಿರ್ನ ಹಿ ಕಥಂ ಪರಮಾರ್ಥತತ್ತ್ವಂ ।
ಪ್ರಾಕ್ಸಂಭವಂ ನ ಚ ರತಂ ನಹಿ ವಸ್ತು ಕಿಂಚಿತ್
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 18 ॥

ರಾಗಾದಿದೋಷರಹಿತಂ ತ್ವಹಮೇವ ತತ್ತ್ವಂ
ದೈವಾದಿದೋಷರಹಿತಂ ತ್ವಹಮೇವ ತತ್ತ್ವಂ ।
ಸಂಸಾರಶೋಕರಹಿತಂ ತ್ವಹಮೇವ ತತ್ತ್ವಂ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 19 ॥

ಸ್ಥಾನತ್ರಯಂ ಯದಿ ಚ ನೇತಿ ಕಥಂ ತುರೀಯಂ
ಕಾಲತ್ರಯಂ ಯದಿ ಚ ನೇತಿ ಕಥಂ ದಿಶಶ್ಚ ।
ಶಾಂತಂ ಪದಂ ಹಿ ಪರಮಂ ಪರಮಾರ್ಥತತ್ತ್ವಂ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 20 ॥

ದೀರ್ಘೋ ಲಘುಃ ಪುನರಿತೀಹ ನಮೇ ವಿಭಾಗೋ
ವಿಸ್ತಾರಸಂಕಟಮಿತೀಹ ನ ಮೇ ವಿಭಾಗಃ ।
ಕೋಣಂ ಹಿ ವರ್ತುಲಮಿತೀಹ ನ ಮೇ ವಿಭಾಗೋ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 21 ॥

ಮಾತಾಪಿತಾದಿ ತನಯಾದಿ ನ ಮೇ ಕದಾಚಿತ್
ಜಾತಂ ಮೃತಂ ನ ಚ ಮನೋ ನ ಚ ಮೇ ಕದಾಚಿತ್ ।
ನಿರ್ವ್ಯಾಕುಲಂ ಸ್ಥಿರಮಿದಂ ಪರಮಾರ್ಥತತ್ತ್ವಂ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 22 ॥

ಶುದ್ಧಂ ವಿಶುದ್ಧಮವಿಚಾರಮನಂತರೂಪಂ
ನಿರ್ಲೇಪಲೇಪಮವಿಚಾರಮನಂತರೂಪಂ ।
ನಿಷ್ಖಂಡಖಂಡಮವಿಚಾರಮನಂತರೂಪಂ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 23 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾದಯಃ ಸುರಗಣಾಃ ಕಥಮತ್ರ ಸಂತಿ
ಸ್ವರ್ಗಾದಯೋ ವಸತಯಃ ಕಥಮತ್ರ ಸಂತಿ ।
ಯದ್ಯೇಕರೂಪಮಮಲಂ ಪರಮಾರ್ಥತತ್ತ್ವಂ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 24 ॥

ನಿರ್ನೇತಿ ನೇತಿ ವಿಮಲೋ ಹಿ ಕಥಂ ವದಾಮಿ
ನಿಃಶೇಷಶೇಷವಿಮಲೋ ಹಿ ಕಥಂ ವದಾಮಿ ।
ನಿರ್ಲಿಂಗಲಿಂಗವಿಮಲೋ ಹಿ ಕಥಂ ವದಾಮಿ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 25 ॥

ನಿಷ್ಕರ್ಮಕರ್ಮಪರಮಂ ಸತತಂ ಕರೋಮಿ
ನಿಃಸಂಗಸಂಗರಹಿತಂ ಪರಮಂ ವಿನೋದಂ ।
ನಿರ್ದೇಹದೇಹರಹಿತಂ ಸತತಂ ವಿನೋದಂ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 26 ॥

ಮಾಯಾಪ್ರಪಂಚರಚನಾ ನ ಚ ಮೇ ವಿಕಾರಃ ।
ಕೌಟಿಲ್ಯದಂಭರಚನಾ ನ ಚ ಮೇ ವಿಕಾರಃ ।
ಸತ್ಯಾನೃತೇತಿ ರಚನಾ ನ ಚ ಮೇ ವಿಕಾರೋ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 27 ॥

ಸಂಧ್ಯಾದಿಕಾಲರಹಿತಂ ನ ಚ ಮೇ ವಿಯೋಗೋ-
ಹ್ಯಂತಃ ಪ್ರಬೋಧರಹಿತಂ ಬಧಿರೋ ನ ಮೂಕಃ ।
ಏವಂ ವಿಕಲ್ಪರಹಿತಂ ನ ಚ ಭಾವಶುದ್ಧಂ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 28 ॥

ನಿರ್ನಾಥನಾಥರಹಿತಂ ಹಿ ನಿರಾಕುಲಂ ವೈ
ನಿಶ್ಚಿತ್ತಚಿತ್ತವಿಗತಂ ಹಿ ನಿರಾಕುಲಂ ವೈ ।
ಸಂವಿದ್ಧಿ ಸರ್ವವಿಗತಂ ಹಿ ನಿರಾಕುಲಂ ವೈ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 29 ॥

ಕಾಂತಾರಮಂದಿರಮಿದಂ ಹಿ ಕಥಂ ವದಾಮಿ
ಸಂಸಿದ್ಧಸಂಶಯಮಿದಂ ಹಿ ಕಥಂ ವದಾಮಿ ।
ಏವಂ ನಿರಂತರಸಮಂ ಹಿ ನಿರಾಕುಲಂ ವೈ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 30 ॥

ನಿರ್ಜೀವಜೀವರಹಿತಂ ಸತತಂ ವಿಭಾತಿ
ನಿರ್ಬೀಜಬೀಜರಹಿತಂ ಸತತಂ ವಿಭಾತಿ ।
ನಿರ್ವಾಣಬಂಧರಹಿತಂ ಸತತಂ ವಿಭಾತಿ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 31 ॥

ಸಂಭೂತಿವರ್ಜಿತಮಿದಂ ಸತತಂ ವಿಭಾತಿ
ಸಂಸಾರವರ್ಜಿತಮಿದಂ ಸತತಂ ವಿಭಾತಿ ।
ಸಂಹಾರವರ್ಜಿತಮಿದಂ ಸತತಂ ವಿಭಾತಿ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 32 ॥

ಉಲ್ಲೇಖಮಾತ್ರಮಪಿ ತೇ ನ ಚ ನಾಮರೂಪಂ
ನಿರ್ಭಿನ್ನಭಿನ್ನಮಪಿ ತೇ ನ ಹಿ ವಸ್ತು ಕಿಂಚಿತ್ ।
ನಿರ್ಲಜ್ಜಮಾನಸ ಕರೋಷಿ ಕಥಂ ವಿಷಾದಂ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 33 ॥

ಕಿಂ ನಾಮ ರೋದಿಷಿ ಸಖೇ ನ ಜರಾ ನ ಮೃತ್ಯುಃ
ಕಿಂ ನಾಮ ರೋದಿಷಿ ಸಖೇ ನ ಚ ಜನ್ಮ ದುಃಖಂ ।
ಕಿಂ ನಾಮ ರೋದಿಷಿ ಸಖೇ ನ ಚ ತೇ ವಿಕಾರೋ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 34 ॥

ಕಿಂ ನಾಮ ರೋದಿಷಿ ಸಖೇ ನ ಚ ತೇ ಸ್ವರೂಪಂ
ಕಿಂ ನಾಮ ರೋದಿಷಿ ಸಖೇ ನ ಚ ತೇ ವಿರೂಪಂ ।
ಕಿಂ ನಾಮ ರೋದಿಷಿ ಸಖೇ ನ ಚ ತೇ ವಯಾಂಸಿ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 35 ॥

ಕಿಂ ನಾಮ ರೋದಿಷಿ ಸಖೇ ನ ಚ ತೇ ವಯಾಂಸಿ
ಕಿಂ ನಾಮ ರೋದಿಷಿ ಸಖೇ ನ ಚ ತೇ ಮನಾಂಸಿ ।
ಕಿಂ ನಾಮ ರೋದಿಷಿ ಸಖೇ ನ ತವೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 36 ॥

ಕಿಂ ನಾಮ ರೋದಿಷಿ ಸಖೇ ನ ಚ ತೇಽಸ್ತಿ ಕಾಮಃ
ಕಿಂ ನಾಮ ರೋದಿಷಿ ಸಖೇ ನ ಚ ತೇ ಪ್ರಲೋಭಃ ।
ಕಿಂ ನಾಮ ರೋದಿಷಿ ಸಖೇ ನ ಚ ತೇ ವಿಮೋಹೋ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 37 ॥

ಐಶ್ವರ್ಯಮಿಚ್ಛಸಿ ಕಥಂ ನ ಚ ತೇ ಧನಾನಿ
ಐಶ್ವರ್ಯಮಿಚ್ಛಸಿ ಕಥಂ ನ ಚ ತೇ ಹಿ ಪತ್ನೀ ।
ಐಶ್ವರ್ಯಮಿಚ್ಛಸಿ ಕಥಂ ನ ಚ ತೇ ಮಮೇತಿ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 38 ॥

ಲಿಂಗಪ್ರಪಂಚಜನುಷೀ ನ ಚ ತೇ ನ ಮೇ ಚ
ನಿರ್ಲಜ್ಜಮಾನಸಮಿದಂ ಚ ವಿಭಾತಿ ಭಿನ್ನಂ ।
ನಿರ್ಭೇದಭೇದರಹಿತಂ ನ ಚ ತೇ ನ ಮೇ ಚ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 39 ॥

ನೋ ವಾಣುಮಾತ್ರಮಪಿ ತೇ ಹಿ ವಿರಾಗರೂಪಂ
ನೋ ವಾಣುಮಾತ್ರಮಪಿ ತೇ ಹಿ ಸರಾಗರೂಪಂ ।
ನೋ ವಾಣುಮಾತ್ರಮಪಿ ತೇ ಹಿ ಸಕಾಮರೂಪಂ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 40 ॥

ಧ್ಯಾತಾ ನ ತೇ ಹಿ ಹೃದಯೇ ನ ಚ ತೇ ಸಮಾಧಿ-
ರ್ಧ್ಯಾನಂ ನ ತೇ ಹಿ ಹೃದಯೇ ನ ಬಹಿಃ ಪ್ರದೇಶಃ ।
ಧ್ಯೇಯಂ ನ ಚೇತಿ ಹೃದಯೇ ನ ಹಿ ವಸ್ತು ಕಾಲೋ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 41 ॥

ಯತ್ಸಾರಭೂತಮಖಿಲಂ ಕಥಿತಂ ಮಯಾ ತೇ
ನ ತ್ವಂ ನ ಮೇ ನ ಮಹತೋ ನ ಗುರುರ್ನ ನ ಶಿಷ್ಯಃ ।
ಸ್ವಚ್ಛಂದರೂಪಸಹಜಂ ಪರಮಾರ್ಥತತ್ತ್ವಂ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 42 ॥

ಕಥಮಿಹ ಪರಮಾರ್ಥಂ ತತ್ತ್ವಮಾನಂದರೂಪಂ
ಕಥಮಿಹ ಪರಮಾರ್ಥಂ ನೈವಮಾನಂದರೂಪಂ ।
ಕಥಮಿಹ ಪರಮಾರ್ಥಂ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನರೂಪಂ
ಯದಿ ಪರಮಹಮೇಕಂ ವರ್ತತೇ ವ್ಯೋಮರೂಪಂ ॥ 43 ॥

ದಹನಪವನಹೀನಂ ವಿದ್ಧಿ ವಿಜ್ಞಾನಮೇಕ-
ಮವನಿಜಲವಿಹೀನಂ ವಿದ್ಧಿ ವಿಜ್ಞಾನರೂಪಂ ।
ಸಮಗಮನವಿಹೀನಂ ವಿದ್ಧಿ ವಿಜ್ಞಾನಮೇಕಂ
ಗಗನಮಿವ ವಿಶಾಲಂ ವಿದ್ಧಿ ವಿಜ್ಞಾನಮೇಕಂ ॥ 44 ॥

ನ ಶೂನ್ಯರೂಪಂ ನ ವಿಶೂನ್ಯರೂಪಂ
ನ ಶುದ್ಧರೂಪಂ ನ ವಿಶುದ್ಧರೂಪಂ ।
ರೂಪಂ ವಿರೂಪಂ ನ ಭವಾಮಿ ಕಿಂಚಿತ್
ಸ್ವರೂಪರೂಪಂ ಪರಮಾರ್ಥತತ್ತ್ವಂ ॥ 45 ॥

ಮುಂಚ ಮುಂಚ ಹಿ ಸಂಸಾರಂ ತ್ಯಾಗಂ ಮುಂಚ ಹಿ ಸರ್ವಥಾ ।
ತ್ಯಾಗಾತ್ಯಾಗವಿಷಂ ಶುದ್ಧಮಮೃತಂ ಸಹಜಂ ಧ್ರುವಂ ॥ 46 ॥

ಇತಿ ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 3 ॥

ಅಥ ಚತುರ್ಥೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ನಾವಾಹನಂ ನೈವ ವಿಸರ್ಜನಂ ವಾ
ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಪತ್ರಾಣಿ ಕಥಂ ಭವಂತಿ ।
ಧ್ಯಾನಾನಿ ಮಂತ್ರಾಣಿ ಕಥಂ ಭವಂತಿ
ಸಮಾಸಮಂ ಚೈವ ಶಿವಾರ್ಚನಂ ಚ ॥ 1 ॥

ನ ಕೇವಲಂ ಬಂಧವಿಬಂಧಮುಕ್ತೋ
ನ ಕೇವಲಂ ಶುದ್ಧವಿಶುದ್ಧಮುಕ್ತಃ ।
ನ ಕೇವಲಂ ಯೋಗವಿಯೋಗಮುಕ್ತಃ
ಸ ವೈ ವಿಮುಕ್ತೋ ಗಗನೋಪಮೋಽಹಂ ॥ 2 ॥

ಸಂಜಾಯತೇ ಸರ್ವಮಿದಂ ಹಿ ತಥ್ಯಂ
ಸಂಜಾಯತೇ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿತಥ್ಯಂ ।
ಏವಂ ವಿಕಲ್ಪೋ ಮಮ ನೈವ ಜಾತಃ
ಸ್ವರೂಪನಿರ್ವಾಣಮನಾಮಯೋಽಹಂ ॥ 3 ॥

ನ ಸಾಂಜನಂ ಚೈವ ನಿರಂಜನಂ ವಾ
ನ ಚಾಂತರಂ ವಾಪಿ ನಿರಂತರಂ ವಾ ।
ಅಂತರ್ವಿಭನ್ನಂ ನ ಹಿ ಮೇ ವಿಭಾತಿ
ಸ್ವರೂಪನಿರ್ವಾಣಮನಾಮಯೋಽಹಂ ॥ 4 ॥

ಅಬೋಧಬೋಧೋ ಮಮ ನೈವ ಜಾತೋ
ಬೋಧಸ್ವರೂಪಂ ಮಮ ನೈವ ಜಾತಂ ।
ನಿರ್ಬೋಧಬೋಧಂ ಚ ಕಥಂ ವದಾಮಿ
ಸ್ವರೂಪನಿರ್ವಾಣಮನಾಮಯೋಽಹಂ ॥ 5 ॥

ನ ಧರ್ಮಯುಕ್ತೋ ನ ಚ ಪಾಪಯುಕ್ತೋ
ನ ಬಂಧಯುಕ್ತೋ ನ ಚ ಮೋಕ್ಷಯುಕ್ತಃ ।
ಯುಕ್ತಂ ತ್ವಯುಕ್ತಂ ನ ಚ ಮೇ ವಿಭಾತಿ
ಸ್ವರೂಪನಿರ್ವಾಣಮನಾಮಯೋಽಹಂ ॥ 6 ॥

ಪರಾಪರಂ ವಾ ನ ಚ ಮೇ ಕದಾಚಿತ್
ಮಧ್ಯಸ್ಥಭಾವೋ ಹಿ ನ ಚಾರಿಮಿತ್ರಂ ।
ಹಿತಾಹಿತಂ ಚಾಪಿ ಕಥಂ ವದಾಮಿ
ಸ್ವರೂಪನಿರ್ವಾಣಮನಾಮಯೋಽಹಂ ॥ 7 ॥

ನೋಪಾಸಕೋ ನೈವಮುಪಾಸ್ಯರೂಪಂ
ನ ಚೋಪದೇಶೋ ನ ಚ ಮೇ ಕ್ರಿಯಾ ಚ ।
ಸಂವಿತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಚ ಕಥಂ ವದಾಮಿ
ಸ್ವರೂಪನಿರ್ವಾಣಮನಾಮಯೋಽಹಂ ॥ 8 ॥

ನೋ ವ್ಯಾಪಕಂ ವ್ಯಾಪ್ಯಮಿಹಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್
ನ ಚಾಲಯಂ ವಾಪಿ ನಿರಾಲಯಂ ವಾ ।
ಅಶೂನ್ಯಶೂನ್ಯಂ ಚ ಕಥಂ ವದಾಮಿ
ಸ್ವರೂಪನಿರ್ವಾಣಮನಾಮಯೋಽಹಂ ॥ 9 ॥

ನ ಗ್ರಾಹಕೋ ಗ್ರಾಹ್ಯಕಮೇವ ಕಿಂಚಿತ್
ನ ಕಾರಣಂ ವಾ ಮಮ ನೈವ ಕಾರ್ಯಂ ।
ಅಚಿಂತ್ಯಚಿಂತ್ಯಂ ಚ ಕಥಂ ವದಾಮಿ
ಸ್ವರೂಪನಿರ್ವಾಣಮನಾಮಯೋಽಹಂ ॥ 10 ॥

ನ ಭೇದಕಂ ವಾಪಿ ನ ಚೈವ ಭೇದ್ಯಂ
ನ ವೇದಕಂ ವಾ ಮಮ ನೈವ ವೇದ್ಯಂ ।
ಗತಾಗತಂ ತಾತ ಕಥಂ ವದಾಮಿ
ಸ್ವರೂಪನಿರ್ವಾಣಮನಾಮಯೋಽಹಂ ॥ 11 ॥

ನ ಚಾಸ್ತಿ ದೇಹೋ ನ ಚ ಮೇ ವಿದೇಹೋ
ಬುದ್ಧಿರ್ಮನೋ ಮೇ ನ ಹಿ ಚೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ।
ರಾಗೋ ವಿರಾಗಶ್ಚ ಕಥಂ ವದಾಮಿ
ಸ್ವರೂಪನಿರ್ವಾಣಮನಾಮಯೋಽಹಂ ॥ 12 ॥

ಉಲ್ಲೇಖಮಾತ್ರಂ ನ ಹಿ ಭಿನ್ನಮುಚ್ಚೈ-
ರುಲ್ಲೇಖಮಾತ್ರಂ ನ ತಿರೋಹಿತಂ ವೈ ।
ಸಮಾಸಮಂ ಮಿತ್ರ ಕಥಂ ವದಾಮಿ
ಸ್ವರೂಪನಿರ್ವಾಣಮನಾಮಯೋಽಹಂ ॥ 13 ॥

ಜಿತೇಂದ್ರಿಯೋಽಹಂ ತ್ವಜಿತೇಂದ್ರಿಯೋ ವಾ
ನ ಸಂಯಮೋ ಮೇ ನಿಯಮೋ ನ ಜಾತಃ ।
ಜಯಾಜಯೌ ಮಿತ್ರ ಕಥಂ ವದಾಮಿ
ಸ್ವರೂಪನಿರ್ವಾಣಮನಾಮಯೋಽಹಂ ॥ 14 ॥

ಅಮೂರ್ತಮೂರ್ತಿರ್ನ ಚ ಮೇ ಕದಾಚಿ-
ದಾದ್ಯಂತಮಧ್ಯಂ ನ ಚ ಮೇ ಕದಾಚಿತ್ ।
ಬಲಾಬಲಂ ಮಿತ್ರ ಕಥಂ ವದಾಮಿ
ಸ್ವರೂಪನಿರ್ವಾಣಮನಾಮಯೋಽಹಂ ॥ 15 ॥

ಮೃತಾಮೃತಂ ವಾಪಿ ವಿಷಾವಿಷಂ ಚ
ಸಂಜಾಯತೇ ತಾತ ನ ಮೇ ಕದಾಚಿತ್ ।
ಅಶುದ್ಧಶುದ್ಧಂ ಚ ಕಥಂ ವದಾಮಿ
ಸ್ವರೂಪನಿರ್ವಾಣಮನಾಮಯೋಽಹಂ ॥ 16 ॥

ಸ್ವಪ್ನಃ ಪ್ರಬೋಧೋ ನ ಚ ಯೋಗಮುದ್ರಾ
ನಕ್ತಂ ದಿವಾ ವಾಪಿ ನ ಮೇ ಕದಾಚಿತ್ ।
ಅತುರ್ಯತುರ್ಯಂ ಚ ಕಥಂ ವದಾಮಿ
ಸ್ವರೂಪನಿರ್ವಾಣಮನಾಮಯೋಽಹಂ ॥ 17 ॥

ಸಂವಿದ್ಧಿ ಮಾಂ ಸರ್ವವಿಸರ್ವಮುಕ್ತಂ
ಮಾಯಾ ವಿಮಾಯಾ ನ ಚ ಮೇ ಕದಾಚಿತ್ ।
ಸಂಧ್ಯಾದಿಕಂ ಕರ್ಮ ಕಥಂ ವದಾಮಿ
ಸ್ವರೂಪನಿರ್ವಾಣಮನಾಮಯೋಽಹಂ ॥ 18 ॥

ಸಂವಿದ್ಧಿ ಮಾಂ ಸರ್ವಸಮಾಧಿಯುಕ್ತಂ
ಸಂವಿದ್ಧಿ ಮಾಂ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಲಕ್ಷ್ಯಮುಕ್ತಂ ।
ಯೋಗಂ ವಿಯೋಗಂ ಚ ಕಥಂ ವದಾಮಿ
ಸ್ವರೂಪನಿರ್ವಾಣಮನಾಮಯೋಽಹಂ ॥ 19 ॥

ಮೂರ್ಖೋಽಪಿ ನಾಹಂ ನ ಚ ಪಂಡಿತೋಽಹಂ
ಮೌನಂ ವಿಮೌನಂ ನ ಚ ಮೇ ಕದಾಚಿತ್ ।
ತರ್ಕಂ ವಿತರ್ಕಂ ಚ ಕಥಂ ವದಾಮಿ
ಸ್ವರೂಪನಿರ್ವಾಣಮನಾಮಯೋಽಹಂ ॥ 20 ॥

ಪಿತಾ ಚ ಮಾತಾ ಚ ಕುಲಂ ನ ಜಾತಿ-
ರ್ಜನ್ಮಾದಿ ಮೃತ್ಯುರ್ನ ಚ ಮೇ ಕದಾಚಿತ್ ।
ಸ್ನೇಹಂ ವಿಮೋಹಂ ಚ ಕಥಂ ವದಾಮಿ
ಸ್ವರೂಪನಿರ್ವಾಣಮನಾಮಯೋಽಹಂ ॥ 21 ॥

ಅಸ್ತಂ ಗತೋ ನೈವ ಸದೋದಿತೋಽಹಂ
ತೇಜೋವಿತೇಜೋ ನ ಚ ಮೇ ಕದಾಚಿತ್ ।
ಸಂಧ್ಯಾದಿಕಂ ಕರ್ಮ ಕಥಂ ವದಾಮಿ
ಸ್ವರೂಪನಿರ್ವಾಣಮನಾಮಯೋಽಹಂ ॥ 22 ॥

ಅಸಂಶಯಂ ವಿದ್ಧಿ ನಿರಾಕುಲಂ ಮಾಂ
ಅಸಂಶಯಂ ವಿದ್ಧಿ ನಿರಂತರಂ ಮಾಂ ।
ಅಸಂಶಯಂ ವಿದ್ಧಿ ನಿರಂಜನಂ ಮಾಂ
ಸ್ವರೂಪನಿರ್ವಾಣಮನಾಮಯೋಽಹಂ ॥ 23 ॥

ಧ್ಯಾನಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಪರಿತ್ಯಜಂತಿ
ಶುಭಾಶುಭಂ ಕರ್ಮ ಪರಿತ್ಯಜಂತಿ ।
ತ್ಯಾಗಾಮೃತಂ ತಾತ ಪಿಬಂತಿ ಧೀರಾಃ
ಸ್ವರೂಪನಿರ್ವಾಣಮನಾಮಯೋಽಹಂ ॥ 24 ॥

ವಿಂದತಿ ವಿಂದತಿ ನ ಹಿ ನ ಹಿ ಯತ್ರ
ಛಂದೋಲಕ್ಷಣಂ ನ ಹಿ ನ ಹಿ ತತ್ರ ।
ಸಮರಸಮಗ್ನೋ ಭಾವಿತಪೂತಃ
ಪ್ರಲಪತಿ ತತ್ತ್ವಂ ಪರಮವಧೂತಃ ॥ 25 ॥

ಇತಿ ಚತುರ್ಥೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 4 ॥

ಅಥ ಪಂಚಮೋಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಓಂ ಇತಿ ಗದಿತಂ ಗಗನಸಮಂ ತತ್
ನ ಪರಾಪರಸಾರವಿಚಾರ ಇತಿ ।
ಅವಿಲಾಸವಿಲಾಸನಿರಾಕರಣಂ
ಕಥಮಕ್ಷರಬಿಂದುಸಮುಚ್ಚರಣಂ ॥ 1 ॥

ಇತಿ ತತ್ತ್ವಮಸಿಪ್ರಭೃತಿಶ್ರುತಿಭಿಃ
ಪ್ರತಿಪಾದಿತಮಾತ್ಮನಿ ತತ್ತ್ವಮಸಿ ।
ತ್ವಮುಪಾಧಿವಿವರ್ಜಿತಸರ್ವಸಮಂ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 2 ॥

ಅಧ ಊರ್ಧ್ವವಿವರ್ಜಿತಸರ್ವಸಮಂ
ಬಹಿರಂತರವರ್ಜಿತಸರ್ವಸಮಂ ।
ಯದಿ ಚೈಕವಿವರ್ಜಿತಸರ್ವಸಮಂ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 3 ॥

ನ ಹಿ ಕಲ್ಪಿತಕಲ್ಪವಿಚಾರ ಇತಿ
ನ ಹಿ ಕಾರಣಕಾರ್ಯವಿಚಾರ ಇತಿ ।
ಪದಸಂಧಿವಿವರ್ಜಿತಸರ್ವಸಮಂ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 4 ॥

ನ ಹಿ ಬೋಧವಿಬೋಧಸಮಾಧಿರಿತಿ
ನ ಹಿ ದೇಶವಿದೇಶಸಮಾಧಿರಿತಿ ।
ನ ಹಿ ಕಾಲವಿಕಾಲಸಮಾಧಿರಿತಿ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 5 ॥

ನ ಹಿ ಕುಂಭನಭೋ ನ ಹಿ ಕುಂಭ ಇತಿ
ನ ಹಿ ಜೀವವಪುರ್ನ ಹಿ ಜೀವ ಇತಿ ।
ನ ಹಿ ಕಾರಣಕಾರ್ಯವಿಭಾಗ ಇತಿ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 6 ॥

ಇಹ ಸರ್ವನಿರಂತರಮೋಕ್ಷಪದಂ
ಲಘುದೀರ್ಘವಿಚಾರವಿಹೀನ ಇತಿ ।
ನ ಹಿ ವರ್ತುಲಕೋಣವಿಭಾಗ ಇತಿ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 7 ॥

ಇಹ ಶೂನ್ಯವಿಶೂನ್ಯವಿಹೀನ ಇತಿ
ಇಹ ಶುದ್ಧವಿಶುದ್ಧವಿಹೀನ ಇತಿ ।
ಇಹ ಸರ್ವವಿಸರ್ವವಿಹೀನ ಇತಿ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 8 ॥

ನ ಹಿ ಭಿನ್ನವಿಭಿನ್ನವಿಚಾರ ಇತಿ
ಬಹಿರಂತರಸಂಧಿವಿಚಾರ ಇತಿ ।
ಅರಿಮಿತ್ರವಿವರ್ಜಿತಸರ್ವಸಮಂ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 9 ॥

ನ ಹಿ ಶಿಷ್ಯವಿಶಿಷ್ಯಸ್ವರೂಪ ಇತಿ
ನ ಚರಾಚರಭೇದವಿಚಾರ ಇತಿ ।
ಇಹ ಸರ್ವನಿರಂತರಮೋಕ್ಷಪದಂ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 10 ॥

ನನು ರೂಪವಿರೂಪವಿಹೀನ ಇತಿ
ನನು ಭಿನ್ನವಿಭಿನ್ನವಿಹೀನ ಇತಿ ।
ನನು ಸರ್ಗವಿಸರ್ಗವಿಹೀನ ಇತಿ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 11 ॥

ನ ಗುಣಾಗುಣಪಾಶನಿಬಂಧ ಇತಿ
ಮೃತಜೀವನಕರ್ಮ ಕರೋಮಿ ಕಥಂ ।
ಇತಿ ಶುದ್ಧನಿರಂಜನಸರ್ವಸಮಂ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 12 ॥

ಇಹ ಭಾವವಿಭಾವವಿಹೀನ ಇತಿ
ಇಹ ಕಾಮವಿಕಾಮವಿಹೀನ ಇತಿ ।
ಇಹ ಬೋಧತಮಂ ಖಲು ಮೋಕ್ಷಸಮಂ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 13 ॥

ಇಹ ತತ್ತ್ವನಿರಂತರತತ್ತ್ವಮಿತಿ
ನ ಹಿ ಸಂಧಿವಿಸಂಧಿವಿಹೀನ ಇತಿ ।
ಯದಿ ಸರ್ವವಿವರ್ಜಿತಸರ್ವಸಮಂ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 14 ॥

ಅನಿಕೇತಕುಟೀ ಪರಿವಾರಸಮಂ
ಇಹಸಂಗವಿಸಂಗವಿಹೀನಪರಂ ।
ಇಹ ಬೋಧವಿಬೋಧವಿಹೀನಪರಂ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 15 ॥

ಅವಿಕಾರವಿಕಾರಮಸತ್ಯಮಿತಿ
ಅವಿಲಕ್ಷವಿಲಕ್ಷಮಸತ್ಯಮಿತಿ ।
ಯದಿ ಕೇವಲಮಾತ್ಮನಿ ಸತ್ಯಮಿತಿ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 16 ॥

ಇಹ ಸರ್ವಸಮಂ ಖಲು ಜೀವ ಇತಿ
ಇಹ ಸರ್ವನಿರಂತರಜೀವ ಇತಿ ।
ಇಹ ಕೇವಲನಿಶ್ಚಲಜೀವ ಇತಿ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 17 ॥

ಅವಿವೇಕವಿವೇಕಮಬೋಧ ಇತಿ
ಅವಿಕಲ್ಪವಿಕಲ್ಪಮಬೋಧ ಇತಿ ।
ಯದಿ ಚೈಕನಿರಂತರಬೋಧ ಇತಿ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 18 ॥

ನ ಹಿ ಮೋಕ್ಷಪದಂ ನ ಹಿ ಬಂಧಪದಂ
ನ ಹಿ ಪುಣ್ಯಪದಂ ನ ಹಿ ಪಾಪಪದಂ ।
ನ ಹಿ ಪೂರ್ಣಪದಂ ನ ಹಿ ರಿಕ್ತಪದಂ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 19 ॥

ಯದಿ ವರ್ಣವಿವರ್ಣವಿಹೀನಸಮಂ
ಯದಿ ಕಾರಣಕಾರ್ಯವಿಹೀನಸಮಂ ।
ಯದಿಭೇದವಿಭೇದವಿಹೀನಸಮಂ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 20 ॥

ಇಹ ಸರ್ವನಿರಂತರಸರ್ವಚಿತೇ
ಇಹ ಕೇವಲನಿಶ್ಚಲಸರ್ವಚಿತೇ ।
ದ್ವಿಪದಾದಿವಿವರ್ಜಿತಸರ್ವಚಿತೇ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 21 ॥

ಅತಿಸರ್ವನಿರಂತರಸರ್ವಗತಂ
ಅತಿನಿರ್ಮಲನಿಶ್ಚಲಸರ್ವಗತಂ ।
ದಿನರಾತ್ರಿವಿವರ್ಜಿತಸರ್ವಗತಂ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 22 ॥

ನ ಹಿ ಬಂಧವಿಬಂಧಸಮಾಗಮನಂ
ನ ಹಿ ಯೋಗವಿಯೋಗಸಮಾಗಮನಂ ।
ನ ಹಿ ತರ್ಕವಿತರ್ಕಸಮಾಗಮನಂ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 23 ॥

ಇಹ ಕಾಲವಿಕಾಲನಿರಾಕರಣಂ
ಅಣುಮಾತ್ರಕೃಶಾನುನಿರಾಕರಣಂ ।
ನ ಹಿ ಕೇವಲಸತ್ಯನಿರಾಕರಣಂ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 24 ॥

ಇಹ ದೇಹವಿದೇಹವಿಹೀನ ಇತಿ
ನನು ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತಿವಿಹೀನಪರಂ ।
ಅಭಿಧಾನವಿಧಾನವಿಹೀನಪರಂ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 25 ॥

ಗಗನೋಪಮಶುದ್ಧವಿಶಾಲಸಮಂ
ಅತಿಸರ್ವವಿವರ್ಜಿತಸರ್ವಸಮಂ ।
ಗತಸಾರವಿಸಾರವಿಕಾರಸಮಂ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 26 ॥

ಇಹ ಧರ್ಮವಿಧರ್ಮವಿರಾಗತರ-
ಮಿಹ ವಸ್ತುವಿವಸ್ತುವಿರಾಗತರಂ ।
ಇಹ ಕಾಮವಿಕಾಮವಿರಾಗತರಂ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 27 ॥

ಸುಖದುಃಖವಿವರ್ಜಿತಸರ್ವಸಮ-
ಮಿಹ ಶೋಕವಿಶೋಕವಿಹೀನಪರಂ ।
ಗುರುಶಿಷ್ಯವಿವರ್ಜಿತತತ್ತ್ವಪರಂ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 28 ॥

ನ ಕಿಲಾಂಕುರಸಾರವಿಸಾರ ಇತಿ
ನ ಚಲಾಚಲಸಾಮ್ಯವಿಸಾಮ್ಯಮಿತಿ ।
ಅವಿಚಾರವಿಚಾರವಿಹೀನಮಿತಿ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 29 ॥

ಇಹ ಸಾರಸಮುಚ್ಚಯಸಾರಮಿತಿ ।
ಕಥಿತಂ ನಿಜಭಾವವಿಭೇದ ಇತಿ ।
ವಿಷಯೇ ಕರಣತ್ವಮಸತ್ಯಮಿತಿ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 30 ॥

ಬಹುಧಾ ಶ್ರುತಯಃ ಪ್ರವದಂತಿ ಯತೋ
ವಿಯದಾದಿರಿದಂ ಮೃಗತೋಯಸಮಂ ।
ಯದಿ ಚೈಕನಿರಂತರಸರ್ವಸಮಂ
ಕಿಮು ರೋದಿಷಿ ಮಾನಸಿ ಸರ್ವಸಮಂ ॥ 31 ॥

ವಿಂದತಿ ವಿಂದತಿ ನ ಹಿ ನ ಹಿ ಯತ್ರ
ಛಂದೋಲಕ್ಷಣಂ ನ ಹಿ ನ ಹಿ ತತ್ರ ।
ಸಮರಸಮಗ್ನೋ ಭಾವಿತಪೂತಃ
ಪ್ರಲಪತಿ ತತ್ತ್ವಂ ಪರಮವಧೂತಃ ॥ 32 ॥

ಇತಿ ಪಂಚಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 5 ॥

ಅಥ ಷಷ್ಠಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಬಹುಧಾ ಶ್ರುತಯಃ ಪ್ರವದಂತಿ ವಯಂ
ವಿಯದಾದಿರಿದಂ ಮೃಗತೋಯಸಮಂ ।
ಯದಿ ಚೈಕನಿರಂತರಸರ್ವಶಿವ-
ಮುಪಮೇಯಮಥೋಹ್ಯುಪಮಾ ಚ ಕಥಂ ॥ 1 ॥

ಅವಿಭಕ್ತಿವಿಭಕ್ತಿವಿಹೀನಪರಂ
ನನು ಕಾರ್ಯವಿಕಾರ್ಯವಿಹೀನಪರಂ ।
ಯದಿ ಚೈಕನಿರಂತರಸರ್ವಶಿವಂ
ಯಜನಂ ಚ ಕಥಂ ತಪನಂ ಚ ಕಥಂ ॥ 2 ॥

ಮನ ಏವ ನಿರಂತರಸರ್ವಗತಂ
ಹ್ಯವಿಶಾಲವಿಶಾಲವಿಹೀನಪರಂ ।
ಮನ ಏವ ನಿರಂತರಸರ್ವಶಿವಂ
ಮನಸಾಪಿ ಕಥಂ ವಚಸಾ ಚ ಕಥಂ ॥ 3 ॥

ದಿನರಾತ್ರಿವಿಭೇದನಿರಾಕರಣ-
ಮುದಿತಾನುದಿತಸ್ಯ ನಿರಾಕರಣಂ ।
ಯದಿ ಚೈಕನಿರಂತರಸರ್ವಶಿವಂ
ರವಿಚಂದ್ರಮಸೌ ಜ್ವಲನಶ್ಚ ಕಥಂ ॥ 4 ॥

ಗತಕಾಮವಿಕಾಮವಿಭೇದ ಇತಿ
ಗತಚೇಷ್ಟವಿಚೇಷ್ಟವಿಭೇದ ಇತಿ ।
ಯದಿ ಚೈಕನಿರಂತರಸರ್ವಶಿವಂ
ಬಹಿರಂತರಭಿನ್ನಮತಿಶ್ಚ ಕಥಂ ॥ 5 ॥

ಯದಿ ಸಾರವಿಸಾರವಿಹೀನ ಇತಿ
ಯದಿ ಶೂನ್ಯವಿಶೂನ್ಯವಿಹೀನ ಇತಿ ।
ಯದಿ ಚೈಕನಿರಂತರಸರ್ವಶಿವಂ
ಪ್ರಥಮಂ ಚ ಕಥಂ ಚರಮಂ ಚ ಕಥಂ ॥ 6 ॥

ಯದಿಭೇದವಿಭೇದನಿರಾಕರಣಂ
ಯದಿ ವೇದಕವೇದ್ಯನಿರಾಕರಣಂ ।
ಯದಿ ಚೈಕನಿರಂತರಸರ್ವಶಿವಂ
ತೃತೀಯಂ ಚ ಕಥಂ ತುರೀಯಂ ಚ ಕಥಂ ॥ 7 ॥

ಗದಿತಾವಿದಿತಂ ನ ಹಿ ಸತ್ಯಮಿತಿ
ವಿದಿತಾವಿದಿತಂ ನಹಿ ಸತ್ಯಮಿತಿ ।
ಯದಿ ಚೈಕನಿರಂತರಸರ್ವಶಿವಂ
ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯಬುದ್ಧಿಮನಾಂಸಿ ಕಥಂ ॥ 8 ॥

ಗಗನಂ ಪವನೋ ನ ಹಿ ಸತ್ಯಮಿತಿ
ಧರಣೀ ದಹನೋ ನ ಹಿ ಸತ್ಯಮಿತಿ ।
ಯದಿ ಚೈಕನಿರಂತರಸರ್ವಶಿವಂ
ಜಲದಶ್ಚ ಕಥಂ ಸಲಿಲಂ ಚ ಕಥಂ ॥ 9 ॥

ಯದಿ ಕಲ್ಪಿತಲೋಕನಿರಾಕರಣಂ
ಯದಿ ಕಲ್ಪಿತದೇವನಿರಾಕರಣಂ ।
ಯದಿ ಚೈಕನಿರಂತರಸರ್ವಶಿವಂ
ಗುಣದೋಷವಿಚಾರಮತಿಶ್ಚ ಕಥಂ ॥ 10 ॥

ಮರಣಾಮರಣಂ ಹಿ ನಿರಾಕರಣಂ
ಕರಣಾಕರಣಂ ಹಿ ನಿರಾಕರಣಂ ।
ಯದಿ ಚೈಕನಿರಂತರಸರ್ವಶಿವಂ
ಗಮನಾಗಮನಂ ಹಿ ಕಥಂ ವದತಿ ॥ 11 ॥

ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪುರುಷೋ ನ ಹಿ ಭೇದ ಇತಿ
ನ ಹಿ ಕಾರಣಕಾರ್ಯವಿಭೇದ ಇತಿ ।
ಯದಿ ಚೈಕನಿರಂತರಸರ್ವಶಿವಂ
ಪುರುಷಾಪುರುಷಂ ಚ ಕಥಂ ವದತಿ ॥ 12 ॥

ತೃತೀಯಂ ನ ಹಿ ದುಃಖಸಮಾಗಮನಂ
ನ ಗುಣಾದ್ದ್ವಿತೀಯಸ್ಯ ಸಮಾಗಮನಂ ।
ಯದಿ ಚೈಕನಿರಂತರಸರ್ವಶಿವಂ
ಸ್ಥವಿರಶ್ಚ ಯುವಾ ಚ ಶಿಶುಶ್ಚ ಕಥಂ ॥ 13 ॥

ನನು ಆಶ್ರಮವರ್ಣವಿಹೀನಪರಂ
ನನು ಕಾರಣಕರ್ತೃವಿಹೀನಪರಂ ।
ಯದಿ ಚೈಕನಿರಂತರಸರ್ವಶಿವ-
ಮವಿನಷ್ಟವಿನಷ್ಟಮತಿಶ್ಚ ಕಥಂ ॥ 14 ॥

ಗ್ರಸಿತಾಗ್ರಸಿತಂ ಚ ವಿತಥ್ಯಮಿತಿ
ಜನಿತಾಜನಿತಂ ಚ ವಿತಥ್ಯಮಿತಿ ।
ಯದಿ ಚೈಕನಿರಂತರಸರ್ವಶಿವ-
ಮವಿನಾಶಿ ವಿನಾಶಿ ಕಥಂ ಹಿ ಭವೇತ್ ॥ 15 ॥

ಪುರುಷಾಪುರುಷಸ್ಯ ವಿನಷ್ಟಮಿತಿ
ವನಿತಾವನಿತಸ್ಯ ವಿನಷ್ಟಮಿತಿ ।
ಯದಿ ಚೈಕನಿರಂತರಸರ್ವಶಿವ-
ಮವಿನೋದವಿನೋದಮತಿಶ್ಚ ಕಥಂ ॥ 16 ॥

ಯದಿ ಮೋಹವಿಷಾದವಿಹೀನಪರೋ
ಯದಿ ಸಂಶಯಶೋಕವಿಹೀನಪರಃ ।
ಯದಿ ಚೈಕನಿರಂತರಸರ್ವಶಿವ-
ಮಹಮತ್ರ ಮಮೇತಿ ಕಥಂ ಚ ಪುನಃ ॥ 17 ॥ ಮಹಮೇತಿ
ನನು ಧರ್ಮವಿಧರ್ಮವಿನಾಶ ಇತಿ
ನನು ಬಂಧವಿಬಂಧವಿನಾಶ ಇತಿ ।
ಯದಿ ಚೈಕನಿರಂತರಸರ್ವಶಿವಂ-
ಮಿಹದುಃಖವಿದುಃಖಮತಿಶ್ಚ ಕಥಂ ॥ 18 ॥

ನ ಹಿ ಯಾಜ್ಞಿಕಯಜ್ಞವಿಭಾಗ ಇತಿ
ನ ಹುತಾಶನವಸ್ತುವಿಭಾಗ ಇತಿ ।
ಯದಿ ಚೈಕನಿರಂತರಸರ್ವಶಿವಂ
ವದ ಕರ್ಮಫಲಾನಿ ಭವಂತಿ ಕಥಂ ॥ 19 ॥

ನನು ಶೋಕವಿಶೋಕವಿಮುಕ್ತ ಇತಿ
ನನು ದರ್ಪವಿದರ್ಪವಿಮುಕ್ತ ಇತಿ ।
ಯದಿ ಚೈಕನಿರಂತರಸರ್ವಶಿವಂ
ನನು ರಾಗವಿರಾಗಮತಿಶ್ಚ ಕಥಂ ॥ 20 ॥

ನ ಹಿ ಮೋಹವಿಮೋಹವಿಕಾರ ಇತಿ
ನ ಹಿ ಲೋಭವಿಲೋಭವಿಕಾರ ಇತಿ ।
ಯದಿ ಚೈಕನಿರಂತರಸರ್ವಶಿವಂ
ಹ್ಯವಿವೇಕವಿವೇಕಮತಿಶ್ಚ ಕಥಂ ॥ 21 ॥

ತ್ವಮಹಂ ನ ಹಿ ಹಂತ ಕದಾಚಿದಪಿ
ಕುಲಜಾತಿವಿಚಾರಮಸತ್ಯಮಿತಿ ।
ಅಹಮೇವ ಶಿವಃ ಪರಮಾರ್ಥ ಇತಿ
ಅಭಿವಾದನಮತ್ರ ಕರೋಮಿ ಕಥಂ ॥ 22 ॥

ಗುರುಶಿಷ್ಯವಿಚಾರವಿಶೀರ್ಣ ಇತಿ
ಉಪದೇಶವಿಚಾರವಿಶೀರ್ಣ ಇತಿ ।
ಅಹಮೇವ ಶಿವಃ ಪರಮಾರ್ಥ ಇತಿ
ಅಭಿವಾದನಮತ್ರ ಕರೋಮಿ ಕಥಂ ॥ 23 ॥

ನ ಹಿ ಕಲ್ಪಿತದೇಹವಿಭಾಗ ಇತಿ
ನ ಹಿ ಕಲ್ಪಿತಲೋಕವಿಭಾಗ ಇತಿ ।
ಅಹಮೇವ ಶಿವಃ ಪರಮಾರ್ಥ ಇತಿ
ಅಭಿವಾದನಮತ್ರ ಕರೋಮಿ ಕಥಂ ॥ 24 ॥

ಸರಜೋ ವಿರಜೋ ನ ಕದಾಚಿದಪಿ
ನನು ನಿರ್ಮಲನಿಶ್ಚಲಶುದ್ಧ ಇತಿ ।
ಅಹಮೇವ ಶಿವಃ ಪರಮಾರ್ಥ ಇತಿ
ಅಭಿವಾದನಮತ್ರ ಕರೋಮಿ ಕಥಂ ॥ 25 ॥

ನ ಹಿ ದೇಹವಿದೇಹವಿಕಲ್ಪ ಇತಿ
ಅನೃತಂ ಚರಿತಂ ನ ಹಿ ಸತ್ಯಮಿತಿ ।
ಅಹಮೇವ ಶಿವಃ ಪರಮಾರ್ಥ ಇತಿ
ಅಭಿವಾದನಮತ್ರ ಕರೋಮಿ ಕಥಂ ॥ 26 ॥

ವಿಂದತಿ ವಿಂದತಿ ನ ಹಿ ನ ಹಿ ಯತ್ರ
ಛಂದೋಲಕ್ಷಣಂ ನ ಹಿ ನ ಹಿ ತತ್ರ ।
ಸಮರಸಮಗ್ನೋ ಭಾವಿತಪೂತಃ
ಪ್ರಲಪತಿ ತತ್ತ್ವಂ ಪರಮವಧೂತಃ ॥ 27 ॥

ಇತಿ ಷಷ್ಠಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 6 ॥

ಅಥ ಸಪ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ರಥ್ಯಾಕರ್ಪಟವಿರಚಿತಕಂಥಃ
ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯವಿವರ್ಜಿತಪಂಥಃ ।
ಶೂನ್ಯಾಗಾರೇ ತಿಷ್ಠತಿ ನಗ್ನೋ
ಶುದ್ಧನಿರಂಜನಸಮರಸಮಗ್ನಃ ॥ 1 ॥

ಲಕ್ಷ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಯವಿವರ್ಜಿತಲಕ್ಷ್ಯೋ
ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತವಿವರ್ಜಿತದಕ್ಷಃ ।
ಕೇವಲತತ್ತ್ವನಿರಂಜನಪೂತೋ
ವಾದವಿವಾದಃ ಕಥಮವಧೂತಃ ॥ 2 ॥

ಆಶಾಪಾಶವಿಬಂಧನಮುಕ್ತಾಃ
ಶೌಚಾಚಾರವಿವರ್ಜಿತಯುಕ್ತಾಃ ।
ಏವಂ ಸರ್ವವಿವರ್ಜಿತಶಾಂತಾ-
ಸ್ತತ್ತ್ವಂ ಶುದ್ಧನಿರಂಜನವಂತಃ ॥ 3 ॥

ಕಥಮಿಹ ದೇಹವಿದೇಹವಿಚಾರಃ
ಕಥಮಿಹ ರಾಗವಿರಾಗವಿಚಾರಃ ।
ನಿರ್ಮಲನಿಶ್ಚಲಗಗನಾಕಾರಂ
ಸ್ವಯಮಿಹ ತತ್ತ್ವಂ ಸಹಜಾಕಾರಂ ॥ 4 ॥

ಕಥಮಿಹ ತತ್ತ್ವಂ ವಿಂದತಿ ಯತ್ರ
ರೂಪಮರೂಪಂ ಕಥಮಿಹ ತತ್ರ ।
ಗಗನಾಕಾರಃ ಪರಮೋ ಯತ್ರ
ವಿಷಯೀಕರಣಂ ಕಥಮಿಹ ತತ್ರ ॥ 5 ॥

ಗಗನಾಕಾರನಿರಂತರಹಂಸ-
ಸ್ತತ್ತ್ವವಿಶುದ್ಧನಿರಂಜನಹಂಸಃ ।
ಏವಂ ಕಥಮಿಹ ಭಿನ್ನವಿಭಿನ್ನಂ
ಬಂಧವಿಬಂಧವಿಕಾರವಿಭಿನ್ನಂ ॥ 6 ॥

ಕೇವಲತತ್ತ್ವನಿರಂತರಸರ್ವಂ
ಯೋಗವಿಯೋಗೌ ಕಥಮಿಹ ಗರ್ವಂ ।
ಏವಂ ಪರಮನಿರಂತರಸರ್ವ-
ಮೇವಂ ಕಥಮಿಹ ಸಾರವಿಸಾರಂ ॥ 7 ॥

ಕೇವಲತತ್ತ್ವನಿರಂಜನಸರ್ವಂ
ಗಗನಾಕಾರನಿರಂತರಶುದ್ಧಂ ।
ಏವಂ ಕಥಮಿಹ ಸಂಗವಿಸಂಗಂ
ಸತ್ಯಂ ಕಥಮಿಹ ರಂಗವಿರಂಗಂ ॥ 8 ॥

ಯೋಗವಿಯೋಗೈ ರಹಿತೋ ಯೋಗೀ
ಭೋಗವಿಭೋಗೈ ರಹಿತೋ ಭೋಗೀ ।
ಏವಂ ಚರತಿ ಹಿ ಮಂದಂ ಮಂದಂ
ಮನಸಾ ಕಲ್ಪಿತಸಹಜಾನಂದಂ ॥ 9 ॥

ಬೋಧವಿಬೋಧೈಃ ಸತತಂ ಯುಕ್ತೋ
ದ್ವೈತಾದ್ವೈತೈಃ ಕಥಮಿಹ ಮುಕ್ತಃ ।
ಸಹಜೋ ವಿರಜಃ ಕಥಮಿಹ ಯೋಗೀ
ಶುದ್ಧನಿರಂಜನಸಮರಸಭೋಗೀ ॥ 10 ॥

ಭಗ್ನಾಭಗ್ನವಿವರ್ಜಿತಭಗ್ನೋ
ಲಗ್ನಾಲಗ್ನವಿವರ್ಜಿತಲಗ್ನಃ ।
ಏವಂ ಕಥಮಿಹ ಸಾರವಿಸಾರಃ
ಸಮರಸತತ್ತ್ವಂ ಗಗನಾಕಾರಃ ॥ 11 ॥

ಸತತಂ ಸರ್ವವಿವರ್ಜಿತಯುಕ್ತಃ
ಸರ್ವಂ ತತ್ತ್ವವಿವರ್ಜಿತಮುಕ್ತಃ ।
ಏವಂ ಕಥಮಿಹ ಜೀವಿತಮರಣಂ
ಧ್ಯಾನಾಧ್ಯಾನೈಃ ಕಥಮಿಹ ಕರಣಂ ॥ 12 ॥

ಇಂದ್ರಜಾಲಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯಥಾ ಮರುಮರೀಚಿಕಾ ।
ಅಖಂಡಿತಮನಾಕಾರೋ ವರ್ತತೇ ಕೇವಲಃ ಶಿವಃ ॥ 13 ॥

ಧರ್ಮಾದೌ ಮೋಕ್ಷಪರ್ಯಂತಂ ನಿರೀಹಾಃ ಸರ್ವಥಾ ವಯಂ ।
ಕಥಂ ರಾಗವಿರಾಗೈಶ್ಚ ಕಲ್ಪಯಂತಿ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ ॥ 14 ॥

ವಿಂದತಿ ವಿಂದತಿ ನ ಹಿ ನ ಹಿ ಯತ್ರ
ಛಂದೋಲಕ್ಷಣಂ ನ ಹಿ ನ ಹಿ ತತ್ರ ।
ಸಮರಸಮಗ್ನೋ ಭಾವಿತಪೂತಃ
ಪ್ರಲಪತಿ ತತ್ತ್ವಂ ಪರಮವಧೂತಃ ॥ 15 ॥

ಇತಿ ಸಪ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 7 ॥

ಅಥ ಅಷ್ಟಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ತ್ವದ್ಯಾತ್ರಯಾ ವ್ಯಾಪಕತಾ ಹತಾ ತೇ
ಧ್ಯಾನೇನ ಚೇತಃಪರತಾ ಹತಾ ತೇ ।
ಸ್ತುತ್ಯಾ ಮಯಾ ವಾಕ್ಪರತಾ ಹತಾ ತೇ
ಕ್ಷಮಸ್ವ ನಿತ್ಯಂ ತ್ರಿವಿಧಾಪರಾಧಾನ್ ॥ 1 ॥

ಕಾಮೈರಹತಧೀರ್ದಾಂತೋ ಮೃದುಃ ಶುಚಿರಕಿಂಚನಃ ।
ಅನೀಹೋ ಮಿತಭುಕ್ ಶಾಂತಃ ಸ್ಥಿರೋ ಮಚ್ಛರಣೋ ಮುನಿಃ ॥ 2 ॥

ಅಪ್ರಮತ್ತೋ ಗಭೀರಾತ್ಮಾ ಧೃತಿಮಾನ್ ಜಿತಷಡ್ಗುಣಃ ।
ಅಮಾನೀ ಮಾನದಃ ಕಲ್ಪೋ ಮೈತ್ರಃ ಕಾರುಣಿಕಃ ಕವಿಃ ॥ 3 ॥

ಕೃಪಾಲುರಕೃತದ್ರೋಹಸ್ತಿತಿಕ್ಷುಃ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಂ ।
ಸತ್ಯಸಾರೋಽನವದ್ಯಾತ್ಮಾ ಸಮಃ ಸರ್ವೋಪಕಾರಕಃ ॥ 4 ॥

ಅವಧೂತಲಕ್ಷಣಂ ವರ್ಣೈರ್ಜ್ಞಾತವ್ಯಂ ಭಗವತ್ತಮೈಃ ।
ವೇದವರ್ಣಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞೈರ್ವೇದವೇದಾಂತವಾದಿಭಿಃ ॥ 5 ॥

ಆಶಾಪಾಶವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತನಿರ್ಮಲಃ ।
ಆನಂದೇ ವರ್ತತೇ ನಿತ್ಯಮಕಾರಂ ತಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ॥ 6 ॥

ವಾಸನಾ ವರ್ಜಿತಾ ಯೇನ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಚ ನಿರಾಮಯಂ ।
ವರ್ತಮಾನೇಷು ವರ್ತೇತ ವಕಾರಂ ತಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ॥ 7 ॥

ಧೂಲಿಧೂಸರಗಾತ್ರಾಣಿ ಧೂತಚಿತ್ತೋ ನಿರಾಮಯಃ ।
ಧಾರಣಾಧ್ಯಾನನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಧೂಕಾರಸ್ತಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ॥ 8 ॥

ತತ್ತ್ವಚಿಂತಾ ಧೃತಾ ಯೇನ ಚಿಂತಾಚೇಷ್ಟಾವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ತಮೋಽಹಂಕಾರನಿರ್ಮುಕ್ತಸ್ತಕಾರಸ್ತಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ॥ 9 ॥

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾವಧೂತೇನ ನಿರ್ಮಿತಾನಂದರೂಪಿಣಾ ।
ಯೇ ಪಠಂತಿ ಚ ಶೃಣ್ವಂತಿ ತೇಷಾಂ ನೈವ ಪುನರ್ಭವಃ ॥ 10 ॥

ಇತಿ ಅಷ್ಟಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 8 ॥

ಇತಿ ಅವಧೂತಗೀತಾ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

Also Read:

Avadhuta Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

2 Comments

Click here to post a comment