Gita - Geetaa

Avadhuta Gita Lyrics in Malayalam

Avadhuta Geetaa in Malayalam:

॥ അവധൂത ഗീതാ ॥ (Simhadrikhanda of Padmapurana)
അഥ പ്രഥമോഽധ്യായഃ ॥

ഈശ്വരാനുഗ്രഹാദേവ പുംസാമദ്വൈതവാസനാ ।
മഹദ്ഭയപരിത്രാണാദ്വിപ്രാണാമുപജായതേ ॥ 1 ॥

യേനേദം പൂരിതം സർവമാത്മനൈവാത്മനാത്മനി ।
നിരാകാരം കഥം വന്ദേ ഹ്യഭിന്നം ശിവമവ്യയം ॥ 2 ॥

പഞ്ചഭൂതാത്മകം വിശ്വം മരീചിജലസന്നിഭം ।
കസ്യാപ്യഹോ നമസ്കുര്യാമഹമേകോ നിരഞ്ജനഃ ॥ 3 ॥

ആത്മൈവ കേവലം സർവം ഭേദാഭേദോ ന വിദ്യതേ ।
അസ്തി നാസ്തി കഥം ബ്രൂയാം വിസ്മയഃ പ്രതിഭാതി മേ ॥ 4 ॥

വേദാന്തസാരസർവസ്വം ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമേവ ച ।
അഹമാത്മാ നിരാകാരഃ സർവവ്യാപീ സ്വഭാവതഃ ॥ 5 ॥

യോ വൈ സർവാത്മകോ ദേവോ നിഷ്കലോ ഗഗനോപമഃ ।
സ്വഭാവനിർമലഃ ശുദ്ധഃ സ ഏവായം ന സംശയഃ ॥ 6 ॥

അഹമേവാവ്യയോഽനന്തഃ ശുദ്ധവിജ്ഞാനവിഗ്രഹഃ ।
സുഖം ദുഃഖം ന ജാനാമി കഥം കസ്യാപി വർതതേ ॥ 7 ॥

ന മാനസം കർമ ശുഭാശുഭം മേ
ന കായികം കർമ ശുഭാശുഭം മേ ।
ന വാചികം കർമ ശുഭാശുഭം മേ
ജ്ഞാനാമൃതം ശുദ്ധമതീന്ദ്രിയോഽഹം ॥ 8 ॥

മനോ വൈ ഗഗനാകാരം മനോ വൈ സർവതോമുഖം ।
മനോഽതീതം മനഃ സർവം ന മനഃ പരമാർഥതഃ ॥ 9 ॥

അഹമേകമിദം സർവം വ്യോമാതീതം നിരന്തരം ।
പശ്യാമി കഥമാത്മാനം പ്രത്യക്ഷം വാ തിരോഹിതം ॥ 10 ॥

ത്വമേവമേകം ഹി കഥം ന ബുധ്യസേ
സമം ഹി സർവേഷു വിമൃഷ്ടമവ്യയം ।
സദോദിതോഽസി ത്വമഖണ്ഡിതഃ പ്രഭോ
ദിവാ ച നക്തം ച കഥം ഹി മന്യസേ ॥ 11 ॥

ആത്മാനം സതതം വിദ്ധി സർവത്രൈകം നിരന്തരം ।
അഹം ധ്യാതാ പരം ധ്യേയമഖണ്ഡം ഖണ്ഡ്യതേ കഥം ॥ 12 ॥

ന ജാതോ ന മൃതോഽസി ത്വം ന തേ ദേഹഃ കദാചന ।
സർവം ബ്രഹ്മേതി വിഖ്യാതം ബ്രവീതി ബഹുധാ ശ്രുതിഃ ॥ 13 ॥

സ ബാഹ്യാഭ്യന്തരോഽസി ത്വം ശിവഃ സർവത്ര സർവദാ ।
ഇതസ്തതഃ കഥം ഭ്രാന്തഃ പ്രധാവസി പിശാചവത് ॥ 14 ॥

സംയോഗശ്ച വിയോഗശ്ച വർതതേ ന ച തേ ന മേ ।
ന ത്വം നാഹം ജഗന്നേദം സർവമാത്മൈവ കേവലം ॥ 15 ॥

ശബ്ദാദിപഞ്ചകസ്യാസ്യ നൈവാസി ത്വം ന തേ പുനഃ ।
ത്വമേവ പരമം തത്ത്വമതഃ കിം പരിതപ്യസേ ॥ 16 ॥

ജന്മ മൃത്യുർന തേ ചിത്തം ബന്ധമോക്ഷൗ ശുഭാശുഭൗ ।
കഥം രോദിഷി രേ വത്സ നാമരൂപം ന തേ ന മേ ॥ 17 ॥

അഹോ ചിത്ത കഥം ഭ്രാന്തഃ പ്രധാവസി പിശാചവത് ।
അഭിന്നം പശ്യ ചാത്മാനം രാഗത്യാഗാത്സുഖീ ഭവ ॥ 18 ॥

ത്വമേവ തത്ത്വം ഹി വികാരവർജിതം
നിഷ്കമ്പമേകം ഹി വിമോക്ഷവിഗ്രഹം ।
ന തേ ച രാഗോ ഹ്യഥവാ വിരാഗഃ
കഥം ഹി സന്തപ്യസി കാമകാമതഃ ॥ 19 ॥

വദന്തി ശ്രുതയഃ സർവാഃ നിർഗുണം ശുദ്ധമവ്യയം ।
അശരീരം സമം തത്ത്വം തന്മാം വിദ്ധി ന സംശയഃ ॥ 20 ॥

സാകാരമനൃതം വിദ്ധി നിരാകാരം നിരന്തരം ।
ഏതത്തത്ത്വോപദേശേന ന പുനർഭവസംഭവഃ ॥ 21 ॥

ഏകമേവ സമം തത്ത്വം വദന്തി ഹി വിപശ്ചിതഃ ।
രാഗത്യാഗാത്പുനശ്ചിത്തമേകാനേകം ന വിദ്യതേ ॥ 22 ॥

അനാത്മരൂപം ച കഥം സമാധി-
രാത്മസ്വരൂപം ച കഥം സമാധിഃ ।
അസ്തീതി നാസ്തീതി കഥം സമാധി-
ര്മോക്ഷസ്വരൂപം യദി സർവമേകം ॥ 23 ॥

വിശുദ്ധോഽസി സമം തത്ത്വം വിദേഹസ്ത്വമജോഽവ്യയഃ ।
ജാനാമീഹ ന ജാനാമീത്യാത്മാനം മന്യസേ കഥം ॥ 24 ॥

തത്ത്വമസ്യാദിവാക്യേന സ്വാത്മാ ഹി പ്രതിപാദിതഃ ।
നേതി നേതി ശ്രുതിർബ്രൂയാദനൃതം പാഞ്ചഭൗതികം ॥ 25 ॥

ആത്മന്യേവാത്മനാ സർവം ത്വയാ പൂർണം നിരന്തരം ।
ധ്യാതാ ധ്യാനം ന തേ ചിത്തം നിർലജ്ജം ധ്യായതേ കഥം ॥ 26 ॥

ശിവം ന ജാനാമി കഥം വദാമി
ശിവം ന ജാനാമി കഥം ഭജാമി ।
അഹം ശിവശ്ചേത്പരമാർഥതത്ത്വം
സമസ്വരൂപം ഗഗനോപമം ച ॥ 27 ॥

നാഹം തത്ത്വം സമം തത്ത്വം കൽപനാഹേതുവർജിതം ।
ഗ്രാഹ്യഗ്രാഹകനിർമുക്തം സ്വസംവേദ്യം കഥം ഭവേത് ॥ 28 ॥

അനന്തരൂപം ന ഹി വസ്തു കിഞ്ചി-
ത്തത്ത്വസ്വരൂപം ന ഹി വസ്തു കിഞ്ചിത് ।
ആത്മൈകരൂപം പരമാർഥതത്ത്വം
ന ഹിംസകോ വാപി ന ചാപ്യഹിംസാ ॥ 29 ॥

വിശുദ്ധോഽസി സമം തത്ത്വം വിദേഹമജമവ്യയം ।
വിഭ്രമം കഥമാത്മാർഥേ വിഭ്രാന്തോഽഹം കഥം പുനഃ ॥ 30 ॥

ഘടേ ഭിന്നേ ഘടാകാശം സുലീനം ഭേദവർജിതം ।
ശിവേന മനസാ ശുദ്ധോ ന ഭേദഃ പ്രതിഭാതി മേ ॥ 31 ॥

ന ഘടോ ന ഘടാകാശോ ന ജീവോ ജീവവിഗ്രഹഃ ।
കേവലം ബ്രഹ്മ സംവിദ്ധി വേദ്യവേദകവർജിതം ॥ 32 ॥

സർവത്ര സർവദാ സർവമാത്മാനം സതതം ധ്രുവം ।
സർവം ശൂന്യമശൂന്യം ച തന്മാം വിദ്ധി ന സംശയഃ ॥ 33 ॥

വേദാ ന ലോകാ ന സുരാ ന യജ്ഞാ
വർണാശ്രമോ നൈവ കുലം ന ജാതിഃ ।
ന ധൂമമാർഗോ ന ച ദീപ്തിമാർഗോ
ബ്രഹ്മൈകരൂപം പരമാർഥതത്ത്വം ॥ 34 ॥

വ്യാപ്യവ്യാപകനിർമുക്തഃ ത്വമേകഃ സഫലം യദി ।
പ്രത്യക്ഷം ചാപരോക്ഷം ച ഹ്യാത്മാനം മന്യസേ കഥം ॥ 35 ॥

അദ്വൈതം കേചിദിച്ഛന്തി ദ്വൈതമിച്ഛന്തി ചാപരേ ।
സമം തത്ത്വം ന വിന്ദന്തി ദ്വൈതാദ്വൈതവിവർജിതം ॥ 36 ॥

ശ്വേതാദിവർണരഹിതം ശബ്ദാദിഗുണവർജിതം ।
കഥയന്തി കഥം തത്ത്വം മനോവാചാമഗോചരം ॥ 37 ॥

യദാഽനൃതമിദം സർവം ദേഹാദിഗഗനോപമം ।
തദാ ഹി ബ്രഹ്മ സംവേത്തി ന തേ ദ്വൈതപരമ്പരാ ॥ 38 ॥

പരേണ സഹജാത്മാപി ഹ്യഭിന്നഃ പ്രതിഭാതി മേ ।
വ്യോമാകാരം തഥൈവൈകം ധ്യാതാ ധ്യാനം കഥം ഭവേത് ॥ 39 ॥

യത്കരോമി യദശ്നാമി യജ്ജുഹോമി ദദാമി യത് ।
ഏതത്സർവം ന മേ കിഞ്ചിദ്വിശുദ്ധോഽഹമജോഽവ്യയഃ ॥ 40 ॥

സർവം ജഗദ്വിദ്ധി നിരാകൃതീദം
സർവം ജഗദ്വിദ്ധി വികാരഹീനം ।
സർവം ജഗദ്വിദ്ധി വിശുദ്ധദേഹം
സർവം ജഗദ്വിദ്ധി ശിവൈകരൂപം ॥ 41 ॥

തത്ത്വം ത്വം ന ഹി സന്ദേഹഃ കിം ജാനാമ്യഥവാ പുനഃ ।
അസംവേദ്യം സ്വസംവേദ്യമാത്മാനം മന്യസേ കഥം ॥ 42 ॥

മായാഽമായാ കഥം താത ഛായാഽഛായാ ന വിദ്യതേ ।
തത്ത്വമേകമിദം സർവം വ്യോമാകാരം നിരഞ്ജനം ॥ 43 ॥

ആദിമധ്യാന്തമുക്തോഽഹം ന ബദ്ധോഽഹം കദാചന ।
സ്വഭാവനിർമലഃ ശുദ്ധ ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ ॥ 44 ॥

മഹദാദി ജഗത്സർവം ന കിഞ്ചിത്പ്രതിഭാതി മേ ।
ബ്രഹ്മൈവ കേവലം സർവം കഥം വർണാശ്രമസ്ഥിതിഃ ॥ 45 ॥

ജാനാമി സർവഥാ സർവമഹമേകോ നിരന്തരം ।
നിരാലംബമശൂന്യം ച ശൂന്യം വ്യോമാദിപഞ്ചകം ॥ 46 ॥

ന ഷണ്ഢോ ന പുമാന്ന സ്ത്രീ ന ബോധോ നൈവ കൽപനാ ।
സാനന്ദോ വാ നിരാനന്ദമാത്മാനം മന്യസേ കഥം ॥ 47 ॥

ഷഡംഗയോഗാന്ന തു നൈവ ശുദ്ധം
മനോവിനാശാന്ന തു നൈവ ശുദ്ധം ।
ഗുരൂപദേശാന്ന തു നൈവ ശുദ്ധം
സ്വയം ച തത്ത്വം സ്വയമേവ ബുദ്ധം ॥ 48 ॥

ന ഹി പഞ്ചാത്മകോ ദേഹോ വിദേഹോ വർതതേ ന ഹി ।
ആത്മൈവ കേവലം സർവം തുരീയം ച ത്രയം കഥം ॥ 49 ॥

ന ബദ്ധോ നൈവ മുക്തോഽഹം ന ചാഹം ബ്രഹ്മണഃ പൃഥക് ।
ന കർതാ ന ച ഭോക്താഹം വ്യാപ്യവ്യാപകവർജിതഃ ॥ 50 ॥

യഥാ ജലം ജലേ ന്യസ്തം സലിലം ഭേദവർജിതം ।
പ്രകൃതിം പുരുഷം തദ്വദഭിന്നം പ്രതിഭാതി മേ ॥ 51 ॥

യദി നാമ ന മുക്തോഽസി ന ബദ്ധോഽസി കദാചന ।
സാകാരം ച നിരാകാരമാത്മാനം മന്യസേ കഥം ॥ 52 ॥

ജാനാമി തേ പരം രൂപം പ്രത്യക്ഷം ഗഗനോപമം ।
യഥാ പരം ഹി രൂപം യന്മരീചിജലസന്നിഭം ॥ 53 ॥

ന ഗുരുർനോപദേശശ്ച ന ചോപാധിർന മേ ക്രിയാ ।
വിദേഹം ഗഗനം വിദ്ധി വിശുദ്ധോഽഹം സ്വഭാവതഃ ॥ 54 ॥

വിശുദ്ധോഽസ്യ ശരീരോഽസി ന തേ ചിത്തം പരാത്പരം ।
അഹം ചാത്മാ പരം തത്ത്വമിതി വക്തും ന ലജ്ജസേ ॥ 55 ॥

കഥം രോദിഷി രേ ചിത്ത ഹ്യാത്മൈവാത്മാത്മനാ ഭവ ।
പിബ വത്സ കലാതീതമദ്വൈതം പരമാമൃതം ॥ 56 ॥

നൈവ ബോധോ ന ചാബോധോ ന ബോധാബോധ ഏവ ച ।
യസ്യേദൃശഃ സദാ ബോധഃ സ ബോധോ നാന്യഥാ ഭവേത് ॥ 57 ॥

ജ്ഞാനം ന തർകോ ന സമാധിയോഗോ
ന ദേശകാലൗ ന ഗുരൂപദേശഃ ।
സ്വഭാവസംവിത്തരഹം ച തത്ത്വ-
മാകാശകൽപം സഹജം ധ്രുവം ച ॥ 58 ॥

ന ജാതോഽഹം മൃതോ വാപി ന മേ കർമ ശുഭാശുഭം ।
വിശുദ്ധം നിർഗുണം ബ്രഹ്മ ബന്ധോ മുക്തിഃ കഥം മമ ॥ 59 ॥

യദി സർവഗതോ ദേവഃ സ്ഥിരഃ പൂർണോ നിരന്തരഃ ।
അന്തരം ഹി ന പശ്യാമി സ ബാഹ്യാഭ്യന്തരഃ കഥം ॥ 60 ॥

സ്ഫുരത്യേവ ജഗത്കൃത്സ്നമഖണ്ഡിതനിരന്തരം ।
അഹോ മായാമഹാമോഹോ ദ്വൈതാദ്വൈതവികൽപനാ ॥ 61 ॥

സാകാരം ച നിരാകാരം നേതി നേതീതി സർവദാ ।
ഭേദാഭേദവിനിർമുക്തോ വർതതേ കേവലഃ ശിവഃ ॥ 62 ॥

ന തേ ച മാതാ ച പിതാ ച ബന്ധുഃ
ന തേ ച പത്നീ ന സുതശ്ച മിത്രം ।
ന പക്ഷപാതീ ന വിപക്ഷപാതഃ
കഥം ഹി സന്തപ്തിരിയം ഹി ചിത്തേ ॥ 63 ॥

ദിവാ നക്തം ന തേ ചിത്തം ഉദയാസ്തമയൗ ന ഹി ।
വിദേഹസ്യ ശരീരത്വം കൽപയന്തി കഥം ബുധാഃ ॥ 64 ॥

നാവിഭക്തം വിഭക്തം ച ന ഹി ദുഃഖസുഖാദി ച ।
ന ഹി സർവമസർവം ച വിദ്ധി ചാത്മാനമവ്യയം ॥ 65 ॥

നാഹം കർതാ ന ഭോക്താ ച ന മേ കർമ പുരാഽധുനാ ।
ന മേ ദേഹോ വിദേഹോ വാ നിർമമേതി മമേതി കിം ॥ 66 ॥

ന മേ രാഗാദികോ ദോഷോ ദുഃഖം ദേഹാദികം ന മേ ।
ആത്മാനം വിദ്ധി മാമേകം വിശാലം ഗഗനോപമം ॥ 67 ॥

സഖേ മനഃ കിം ബഹുജൽപിതേന
സഖേ മനഃ സർവമിദം വിതർക്യം ।
യത്സാരഭൂതം കഥിതം മയാ തേ
ത്വമേവ തത്ത്വം ഗഗനോപമോഽസി ॥ 68 ॥

യേന കേനാപി ഭാവേന യത്ര കുത്ര മൃതാ അപി ।
യോഗിനസ്തത്ര ലീയന്തേ ഘടാകാശമിവാംബരേ ॥ 69 ॥

തീർഥേ ചാന്ത്യജഗേഹേ വാ നഷ്ടസ്മൃതിരപി ത്യജൻ ।
സമകാലേ തനും മുക്തഃ കൈവല്യവ്യാപകോ ഭവേത് ॥ 70 ॥

ധർമാർഥകാമമോക്ഷാംശ്ച ദ്വിപദാദിചരാചരം ।
മന്യന്തേ യോഗിനഃ സർവം മരീചിജലസന്നിഭം ॥ 71 ॥

അതീതാനാഗതം കർമ വർതമാനം തഥൈവ ച ।
ന കരോമി ന ഭുഞ്ജാമി ഇതി മേ നിശ്ചലാ മതിഃ ॥ 72 ॥

ശൂന്യാഗാരേ സമരസപൂത-
സ്തിഷ്ഠന്നേകഃ സുഖമവധൂതഃ ।
ചരതി ഹി നഗ്നസ്ത്യക്ത്വാ ഗർവം
വിന്ദതി കേവലമാത്മനി സർവം ॥ 73 ॥

ത്രിതയതുരീയം നഹി നഹി യത്ര
വിന്ദതി കേവലമാത്മനി തത്ര ।
ധർമാധർമൗ നഹി നഹി യത്ര
ബദ്ധോ മുക്തഃ കഥമിഹ തത്ര ॥ 74 ॥

വിന്ദതി വിന്ദതി നഹി നഹി മന്ത്രം
ഛന്ദോലക്ഷണം നഹി നഹി തന്ത്രം ।
സമരസമഗ്നോ ഭാവിതപൂതഃ
പ്രലപിതമേതത്പരമവധൂതഃ ॥ 75 ॥

സർവശൂന്യമശൂന്യം ച സത്യാസത്യം ന വിദ്യതേ ।
സ്വഭാവഭാവതഃ പ്രോക്തം ശാസ്ത്രസംവിത്തിപൂർവകം ॥ 76 ॥

ഇതി പ്രഥമോഽധ്യായഃ ॥ 1 ॥

അഥ ദ്വിതീയോഽധ്യായഃ ॥

ബാലസ്യ വാ വിഷയഭോഗരതസ്യ വാപി
മൂർഖസ്യ സേവകജനസ്യ ഗൃഹസ്ഥിതസ്യ ।
ഏതദ്ഗുരോഃ കിമപി നൈവ ന ചിന്തനീയം
രത്നം കഥം ത്യജതി കോഽപ്യശുചൗ പ്രവിഷ്ടം ॥ 1 ॥

നൈവാത്ര കാവ്യഗുണ ഏവ തു ചിന്തനീയോ
ഗ്രാഹ്യഃ പരം ഗുണവതാ ഖലു സാര ഏവ ।
സിന്ദൂരചിത്രരഹിതാ ഭുവി രൂപശൂന്യാ
പാരം ന കിം നയതി നൗരിഹ ഗന്തുകാമാൻ ॥ 2 ॥

പ്രയത്നേന വിനാ യേന നിശ്ചലേന ചലാചലം ।
ഗ്രസ്തം സ്വഭാവതഃ ശാന്തം ചൈതന്യം ഗഗനോപമം ॥ 3 ॥

അയത്നാഛാലയേദ്യസ്തു ഏകമേവ ചരാചരം ।
സർവഗം തത്കഥം ഭിന്നമദ്വൈതം വർതതേ മമ ॥ 4 ॥

അഹമേവ പരം യസ്മാത്സാരാത്സാരതരം ശിവം ।
ഗമാഗമവിനിർമുക്തം നിർവികൽപം നിരാകുലം ॥ 5 ॥

സർവാവയവനിർമുക്തം തഥാഹം ത്രിദശാർചിതം ।
സമ്പൂർണത്വാന്ന ഗൃഹ്ണാമി വിഭാഗം ത്രിദശാദികം ॥ 6 ॥

പ്രമാദേന ന സന്ദേഹഃ കിം കരിഷ്യാമി വൃത്തിമാൻ ।
ഉത്പദ്യന്തേ വിലീയന്തേ ബുദ്ബുദാശ്ച യഥാ ജലേ ॥ 7 ॥

മഹദാദീനി ഭൂതാനി സമാപ്യൈവം സദൈവ ഹി ।
മൃദുദ്രവ്യേഷു തീക്ഷ്ണേഷു ഗുഡേഷു കടുകേഷു ച ॥ 8 ॥

കടുത്വം ചൈവ ശൈത്യത്വം മൃദുത്വം ച യഥാ ജലേ ।
പ്രകൃതിഃ പുരുഷസ്തദ്വദഭിന്നം പ്രതിഭാതി മേ ॥ 9 ॥

സർവാഖ്യാരഹിതം യദ്യത്സൂക്ഷ്മാത്സൂക്ഷ്മതരം പരം ।
മനോബുദ്ധീന്ദ്രിയാതീതമകലങ്കം ജഗത്പതിം ॥ 10 ॥

ഈദൃശം സഹജം യത്ര അഹം തത്ര കഥം ഭവേത് ।
ത്വമേവ ഹി കഥം തത്ര കഥം തത്ര ചരാചരം ॥ 11 ॥

ഗഗനോപമം തു യത്പ്രോക്തം തദേവ ഗഗനോപമം ।
ചൈതന്യം ദോഷഹീനം ച സർവജ്ഞം പൂർണമേവ ച ॥ 12 ॥

പൃഥിവ്യാം ചരിതം നൈവ മാരുതേന ച വാഹിതം ।
വരിണാ പിഹിതം നൈവ തേജോമധ്യേ വ്യവസ്ഥിതം ॥ 13 ॥

ആകാശം തേന സംവ്യാപ്തം ന തദ്വ്യാപ്തം ച കേനചിത് ।
സ ബാഹ്യാഭ്യന്തരം തിഷ്ഠത്യവച്ഛിന്നം നിരന്തരം ॥ 14 ॥

സൂക്ഷ്മത്വാത്തദദൃശ്യത്വാന്നിർഗുണത്വാച്ച യോഗിഭിഃ ।
ആലംബനാദി യത്പ്രോക്തം ക്രമാദാലംബനം ഭവേത് ॥ 15 ॥

സതതാഽഭ്യാസയുക്തസ്തു നിരാലംബോ യദാ ഭവേത് ।
തല്ലയാല്ലീയതേ നാന്തർഗുണദോഷവിവർജിതഃ ॥ 16 ॥

വിഷവിശ്വസ്യ രൗദ്രസ്യ മോഹമൂർച്ഛാപ്രദസ്യ ച ।
ഏകമേവ വിനാശായ ഹ്യമോഘം സഹജാമൃതം ॥ 17 ॥

ഭാവഗമ്യം നിരാകാരം സാകാരം ദൃഷ്ടിഗോചരം ।
ഭാവാഭാവവിനിർമുക്തമന്തരാലം തദുച്യതേ ॥ 18 ॥

ബാഹ്യഭാവം ഭവേദ്വിശ്വമന്തഃ പ്രകൃതിരുച്യതേ ।
അന്തരാദന്തരം ജ്ഞേയം നാരികേലഫലാംബുവത് ॥ 19 ॥

ഭ്രാന്തിജ്ഞാനം സ്ഥിതം ബാഹ്യം സമ്യഗ്ജ്ഞാനം ച മധ്യഗം ।
മധ്യാന്മധ്യതരം ജ്ഞേയം നാരികേലഫലാംബുവത് ॥ 20 ॥

പൗർണമാസ്യാം യഥാ ചന്ദ്ര ഏക ഏവാതിനിർമലഃ ।
തേന തത്സദൃശം പശ്യേദ്ദ്വിധാദൃഷ്ടിർവിപര്യയഃ ॥ 21 ॥

അനേനൈവ പ്രകാരേണ ബുദ്ധിഭേദോ ന സർവഗഃ ।
ദാതാ ച ധീരതാമേതി ഗീയതേ നാമകോടിഭിഃ ॥ 22 ॥

ഗുരുപ്രജ്ഞാപ്രസാദേന മൂർഖോ വാ യദി പണ്ഡിതഃ ।
യസ്തു സംബുധ്യതേ തത്ത്വം വിരക്തോ ഭവസാഗരാത് ॥ 23 ॥

രാഗദ്വേഷവിനിർമുക്തഃ സർവഭൂതഹിതേ രതഃ ।
ദൃഢബോധശ്ച ധീരശ്ച സ ഗച്ഛേത്പരമം പദം ॥ 24 ॥

ഘടേ ഭിന്നേ ഘടാകാശ ആകാശേ ലീയതേ യഥാ ।
ദേഹാഭാവേ തഥാ യോഗീ സ്വരൂപേ പരമാത്മനി ॥ 25 ॥

ഉക്തേയം കർമയുക്താനാം മതിര്യാന്തേഽപി സാ ഗതിഃ ।
ന ചോക്താ യോഗയുക്താനാം മതിര്യാന്തേഽപി സാ ഗതിഃ ॥ 26 ॥

യാ ഗതിഃ കർമയുക്താനാം സാ ച വാഗിന്ദ്രിയാദ്വദേത് ।
യോഗിനാം യാ ഗതിഃ ക്വാപി ഹ്യകഥ്യാ ഭവതോർജിതാ ॥ 27 ॥

ഏവം ജ്ഞാത്വാ ത്വമും മാർഗം യോഗിനാം നൈവ കൽപിതം ।
വികൽപവർജനം തേഷാം സ്വയം സിദ്ധിഃ പ്രവർതതേ ॥ 28 ॥

തീർഥേ വാന്ത്യജഗേഹേ വാ യത്ര കുത്ര മൃതോഽപി വാ ।
ന യോഗീ പശ്യതേ ഗർഭം പരേ ബ്രഹ്മണി ലീയതേ ॥ 29 ॥

സഹജമജമചിന്ത്യം യസ്തു പശ്യേത്സ്വരൂപം
ഘടതി യദി യഥേഷ്ടം ലിപ്യതേ നൈവ ദോഷൈഃ ।
സകൃദപി തദഭാവാത്കർമ കിഞ്ചിന്നകുര്യാത്
തദപി ന ച വിബദ്ധഃ സംയമീ വാ തപസ്വീ ॥ 30 ॥

നിരാമയം നിഷ്പ്രതിമം നിരാകൃതിം
നിരാശ്രയം നിർവപുഷം നിരാശിഷം ।
നിർദ്വന്ദ്വനിർമോഹമലുപ്തശക്തികം
തമീശമാത്മാനമുപൈതി ശാശ്വതം ॥ 31 ॥

വേദോ ന ദീക്ഷാ ന ച മുണ്ഡനക്രിയാ
ഗുരുർന ശിഷ്യോ ന ച യന്ത്രസമ്പദഃ ।
മുദ്രാദികം ചാപി ന യത്ര ഭാസതേ
തമീശമാത്മാനമുപൈതി ശാശ്വതം ॥ 32 ॥

ന ശാംഭവം ശാക്തികമാനവം ന വാ
പിണ്ഡം ച രൂപം ച പദാദികം ന വാ ।
ആരംഭനിഷ്പത്തിഘടാദികം ച നോ
തമീശമാത്മാനമുപൈതി ശാശ്വതം ॥ 33 ॥

യസ്യ സ്വരൂപാത്സചരാചരം ജഗ-
ദുത്പദ്യതേ തിഷ്ഠതി ലീയതേഽപി വാ ।
പയോവികാരാദിവ ഫേനബുദ്ബുദാ-
സ്തമീശമാത്മാനമുപൈതി ശാശ്വതം ॥ 34 ॥

നാസാനിരോധോ ന ച ദൃഷ്ടിരാസനം
ബോധോഽപ്യബോധോഽപി ന യത്ര ഭാസതേ ।
നാഡീപ്രചാരോഽപി ന യത്ര കിഞ്ചി-
ത്തമീശമാത്മാനമുപൈതി ശാശ്വതം ॥ 35 ॥

നാനാത്വമേകത്വമുഭത്വമന്യതാ
അണുത്വദീർഘത്വമഹത്ത്വശൂന്യതാ ।
മാനത്വമേയത്വസമത്വവർജിതം
തമീശമാത്മാനമുപൈതി ശാശ്വതം ॥ 36 ॥

സുസംയമീ വാ യദി വാ ന സംയമീ
സുസംഗ്രഹീ വാ യദി വാ ന സംഗ്രഹീ ।
നിഷ്കർമകോ വാ യദി വാ സകർമക-
സ്തമീശമാത്മാനമുപൈതി ശാശ്വതം ॥ 37 ॥

മനോ ന ബുദ്ധിർന ശരീരമിന്ദ്രിയം
തന്മാത്രഭൂതാനി ന ഭൂതപഞ്ചകം ।
അഹങ്കൃതിശ്ചാപി വിയത്സ്വരൂപകം
തമീശമാത്മാനമുപൈതി ശാശ്വതം ॥ 38 ॥

വിധൗ നിരോധേ പരമാത്മതാം ഗതേ
ന യോഗിനശ്ചേതസി ഭേദവർജിതേ ।
ശൗചം ന വാശൗചമലിംഗഭാവനാ
സർവം വിധേയം യദി വാ നിഷിധ്യതേ ॥ 39 ॥

മനോ വചോ യത്ര ന ശക്തമീരിതും
നൂനം കഥം തത്ര ഗുരൂപദേശതാ ।
ഇമാം കഥാമുക്തവതോ ഗുരോസ്ത-
ദ്യുക്തസ്യ തത്ത്വം ഹി സമം പ്രകാശതേ ॥ 40 ॥

ഇതി ദ്വിതീയോഽധ്യായഃ ॥ 2 ॥

അഥ തൃതീയോഽധ്യായഃ ॥

ഗുണവിഗുണവിഭാഗോ വർതതേ നൈവ കിഞ്ചിത്
രതിവിരതിവിഹീനം നിർമലം നിഷ്പ്രപഞ്ചം ।
ഗുണവിഗുണവിഹീനം വ്യാപകം വിശ്വരൂപം
കഥമഹമിഹ വന്ദേ വ്യോമരൂപം ശിവം വൈ ॥ 1 ॥

ശ്വേതാദിവർണരഹിതോ നിയതം ശിവശ്ച
കാര്യം ഹി കാരണമിദം ഹി പരം ശിവശ്ച ।
ഏവം വികൽപരഹിതോഽഹമലം ശിവശ്ച
സ്വാത്മാനമാത്മനി സുമിത്ര കഥം നമാമി ॥ 2 ॥

നിർമൂലമൂലരഹിതോ ഹി സദോദിതോഽഹം
നിർധൂമധൂമരഹിതോ ഹി സദോദിതോഽഹം ।
നിർദീപദീപരഹിതോ ഹി സദോദിതോഽഹം
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 3 ॥

നിഷ്കാമകാമമിഹ നാമ കഥം വദാമി
നിഃസംഗസംഗമിഹ നാമ കഥം വദാമി ।
നിഃസാരസാരരഹിതം ച കഥം വദാമി
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 4 ॥

അദ്വൈതരൂപമഖിലം ഹി കഥം വദാമി
ദ്വൈതസ്വരൂപമഖിലം ഹി കഥം വദാമി ।
നിത്യം ത്വനിത്യമഖിലം ഹി കഥം വദാമി
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 5 ॥

സ്ഥൂലം ഹി നോ നഹി കൃശം ന ഗതാഗതം ഹി
ആദ്യന്തമധ്യരഹിതം ന പരാപരം ഹി ।
സത്യം വദാമി ഖലു വൈ പരമാർഥതത്ത്വം
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 6 ॥

സംവിദ്ധി സർവകരണാനി നഭോനിഭാനി
സംവിദ്ധി സർവവിഷയാംശ്ച നഭോനിഭാംശ്ച ।
സംവിദ്ധി ചൈകമമലം ന ഹി ബന്ധമുക്തം
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 7 ॥

ദുർബോധബോധഗഹനോ ന ഭവാമി താത
ദുർലക്ഷ്യലക്ഷ്യഗഹനോ ന ഭവാമി താത ।
ആസന്നരൂപഗഹനോ ന ഭവാമി താത
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 8 ॥

നിഷ്കർമകർമദഹനോ ജ്വലനോ ഭവാമി
നിർദുഃഖദുഃഖദഹനോ ജ്വലനോ ഭവാമി ।
നിർദേഹദേഹദഹനോ ജ്വലനോ ഭവാമി
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 9 ॥

നിഷ്പാപപാപദഹനോ ഹി ഹുതാശനോഽഹം
നിർധർമധർമദഹനോ ഹി ഹുതാശനോഽഹം ।
നിർബന്ധബന്ധദഹനോ ഹി ഹുതാശനോഽഹം
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 10 ॥

നിർഭാവഭാവരഹിതോ ന ഭവാമി വത്സ
നിര്യോഗയോഗരഹിതോ ന ഭവാമി വത്സ ।
നിശ്ചിത്തചിത്തരഹിതോ ന ഭവാമി വത്സ
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 11 ॥

നിർമോഹമോഹപദവീതി ന മേ വികൽപോ
നിഃശോകശോകപദവീതി ന മേ വികൽപഃ ।
നിർലോഭലോഭപദവീതി ന മേ വികൽപോ
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 12 ॥

സംസാരസന്തതിലതാ ന ച മേ കദാചിത്
സന്തോഷസന്തതിസുഖോ ന ച മേ കദാചിത് ।
അജ്ഞാനബന്ധനമിദം ന ച മേ കദാചിത്
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 13 ॥

സംസാരസന്തതിരജോ ന ച മേ വികാരഃ
സന്താപസന്തതിതമോ ന ച മേ വികാരഃ ।
സത്ത്വം സ്വധർമജനകം ന ച മേ വികാരോ
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 14 ॥

സന്താപദുഃഖജനകോ ന വിധിഃ കദാചിത്
സന്താപയോഗജനിതം ന മനഃ കദാചിത് ।
യസ്മാദഹങ്കൃതിരിയം ന ച മേ കദാചിത്
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 15 ॥

നിഷ്കമ്പകമ്പനിധനം ന വികൽപകൽപം
സ്വപ്നപ്രബോധനിധനം ന ഹിതാഹിതം ഹി ।
നിഃസാരസാരനിധനം ന ചരാചരം ഹി
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 16 ॥

നോ വേദ്യവേദകമിദം ന ച ഹേതുതർക്യം
വാചാമഗോചരമിദം ന മനോ ന ബുദ്ധിഃ ।
ഏവം കഥം ഹി ഭവതഃ കഥയാമി തത്ത്വം
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 17 ॥

നിർഭിന്നഭിന്നരഹിതം പരമാർഥതത്ത്വ-
മന്തർബഹിർന ഹി കഥം പരമാർഥതത്ത്വം ।
പ്രാക്സംഭവം ന ച രതം നഹി വസ്തു കിഞ്ചിത്
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 18 ॥

രാഗാദിദോഷരഹിതം ത്വഹമേവ തത്ത്വം
ദൈവാദിദോഷരഹിതം ത്വഹമേവ തത്ത്വം ।
സംസാരശോകരഹിതം ത്വഹമേവ തത്ത്വം
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 19 ॥

സ്ഥാനത്രയം യദി ച നേതി കഥം തുരീയം
കാലത്രയം യദി ച നേതി കഥം ദിശശ്ച ।
ശാന്തം പദം ഹി പരമം പരമാർഥതത്ത്വം
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 20 ॥

ദീർഘോ ലഘുഃ പുനരിതീഹ നമേ വിഭാഗോ
വിസ്താരസങ്കടമിതീഹ ന മേ വിഭാഗഃ ।
കോണം ഹി വർതുലമിതീഹ ന മേ വിഭാഗോ
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 21 ॥

മാതാപിതാദി തനയാദി ന മേ കദാചിത്
ജാതം മൃതം ന ച മനോ ന ച മേ കദാചിത് ।
നിർവ്യാകുലം സ്ഥിരമിദം പരമാർഥതത്ത്വം
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 22 ॥

ശുദ്ധം വിശുദ്ധമവിചാരമനന്തരൂപം
നിർലേപലേപമവിചാരമനന്തരൂപം ।
നിഷ്ഖണ്ഡഖണ്ഡമവിചാരമനന്തരൂപം
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 23 ॥

ബ്രഹ്മാദയഃ സുരഗണാഃ കഥമത്ര സന്തി
സ്വർഗാദയോ വസതയഃ കഥമത്ര സന്തി ।
യദ്യേകരൂപമമലം പരമാർഥതത്ത്വം
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 24 ॥

നിർനേതി നേതി വിമലോ ഹി കഥം വദാമി
നിഃശേഷശേഷവിമലോ ഹി കഥം വദാമി ।
നിർലിംഗലിംഗവിമലോ ഹി കഥം വദാമി
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 25 ॥

നിഷ്കർമകർമപരമം സതതം കരോമി
നിഃസംഗസംഗരഹിതം പരമം വിനോദം ।
നിർദേഹദേഹരഹിതം സതതം വിനോദം
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 26 ॥

മായാപ്രപഞ്ചരചനാ ന ച മേ വികാരഃ ।
കൗടില്യദംഭരചനാ ന ച മേ വികാരഃ ।
സത്യാനൃതേതി രചനാ ന ച മേ വികാരോ
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 27 ॥

സന്ധ്യാദികാലരഹിതം ന ച മേ വിയോഗോ-
ഹ്യന്തഃ പ്രബോധരഹിതം ബധിരോ ന മൂകഃ ।
ഏവം വികൽപരഹിതം ന ച ഭാവശുദ്ധം
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 28 ॥

നിർനാഥനാഥരഹിതം ഹി നിരാകുലം വൈ
നിശ്ചിത്തചിത്തവിഗതം ഹി നിരാകുലം വൈ ।
സംവിദ്ധി സർവവിഗതം ഹി നിരാകുലം വൈ
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 29 ॥

കാന്താരമന്ദിരമിദം ഹി കഥം വദാമി
സംസിദ്ധസംശയമിദം ഹി കഥം വദാമി ।
ഏവം നിരന്തരസമം ഹി നിരാകുലം വൈ
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 30 ॥

നിർജീവജീവരഹിതം സതതം വിഭാതി
നിർബീജബീജരഹിതം സതതം വിഭാതി ।
നിർവാണബന്ധരഹിതം സതതം വിഭാതി
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 31 ॥

സംഭൂതിവർജിതമിദം സതതം വിഭാതി
സംസാരവർജിതമിദം സതതം വിഭാതി ।
സംഹാരവർജിതമിദം സതതം വിഭാതി
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 32 ॥

ഉല്ലേഖമാത്രമപി തേ ന ച നാമരൂപം
നിർഭിന്നഭിന്നമപി തേ ന ഹി വസ്തു കിഞ്ചിത് ।
നിർലജ്ജമാനസ കരോഷി കഥം വിഷാദം
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 33 ॥

കിം നാമ രോദിഷി സഖേ ന ജരാ ന മൃത്യുഃ
കിം നാമ രോദിഷി സഖേ ന ച ജന്മ ദുഃഖം ।
കിം നാമ രോദിഷി സഖേ ന ച തേ വികാരോ
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 34 ॥

കിം നാമ രോദിഷി സഖേ ന ച തേ സ്വരൂപം
കിം നാമ രോദിഷി സഖേ ന ച തേ വിരൂപം ।
കിം നാമ രോദിഷി സഖേ ന ച തേ വയാംസി
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 35 ॥

കിം നാമ രോദിഷി സഖേ ന ച തേ വയാംസി
കിം നാമ രോദിഷി സഖേ ന ച തേ മനാംസി ।
കിം നാമ രോദിഷി സഖേ ന തവേന്ദ്രിയാണി
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 36 ॥

കിം നാമ രോദിഷി സഖേ ന ച തേഽസ്തി കാമഃ
കിം നാമ രോദിഷി സഖേ ന ച തേ പ്രലോഭഃ ।
കിം നാമ രോദിഷി സഖേ ന ച തേ വിമോഹോ
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 37 ॥

ഐശ്വര്യമിച്ഛസി കഥം ന ച തേ ധനാനി
ഐശ്വര്യമിച്ഛസി കഥം ന ച തേ ഹി പത്നീ ।
ഐശ്വര്യമിച്ഛസി കഥം ന ച തേ മമേതി
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 38 ॥

ലിംഗപ്രപഞ്ചജനുഷീ ന ച തേ ന മേ ച
നിർലജ്ജമാനസമിദം ച വിഭാതി ഭിന്നം ।
നിർഭേദഭേദരഹിതം ന ച തേ ന മേ ച
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 39 ॥

നോ വാണുമാത്രമപി തേ ഹി വിരാഗരൂപം
നോ വാണുമാത്രമപി തേ ഹി സരാഗരൂപം ।
നോ വാണുമാത്രമപി തേ ഹി സകാമരൂപം
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 40 ॥

ധ്യാതാ ന തേ ഹി ഹൃദയേ ന ച തേ സമാധി-
ര്ധ്യാനം ന തേ ഹി ഹൃദയേ ന ബഹിഃ പ്രദേശഃ ।
ധ്യേയം ന ചേതി ഹൃദയേ ന ഹി വസ്തു കാലോ
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 41 ॥

യത്സാരഭൂതമഖിലം കഥിതം മയാ തേ
ന ത്വം ന മേ ന മഹതോ ന ഗുരുർന ന ശിഷ്യഃ ।
സ്വച്ഛന്ദരൂപസഹജം പരമാർഥതത്ത്വം
ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 42 ॥

കഥമിഹ പരമാർഥം തത്ത്വമാനന്ദരൂപം
കഥമിഹ പരമാർഥം നൈവമാനന്ദരൂപം ।
കഥമിഹ പരമാർഥം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനരൂപം
യദി പരമഹമേകം വർതതേ വ്യോമരൂപം ॥ 43 ॥

ദഹനപവനഹീനം വിദ്ധി വിജ്ഞാനമേക-
മവനിജലവിഹീനം വിദ്ധി വിജ്ഞാനരൂപം ।
സമഗമനവിഹീനം വിദ്ധി വിജ്ഞാനമേകം
ഗഗനമിവ വിശാലം വിദ്ധി വിജ്ഞാനമേകം ॥ 44 ॥

ന ശൂന്യരൂപം ന വിശൂന്യരൂപം
ന ശുദ്ധരൂപം ന വിശുദ്ധരൂപം ।
രൂപം വിരൂപം ന ഭവാമി കിഞ്ചിത്
സ്വരൂപരൂപം പരമാർഥതത്ത്വം ॥ 45 ॥

മുഞ്ച മുഞ്ച ഹി സംസാരം ത്യാഗം മുഞ്ച ഹി സർവഥാ ।
ത്യാഗാത്യാഗവിഷം ശുദ്ധമമൃതം സഹജം ധ്രുവം ॥ 46 ॥

ഇതി തൃതീയോഽധ്യായഃ ॥ 3 ॥

അഥ ചതുർഥോഽധ്യായഃ ॥

നാവാഹനം നൈവ വിസർജനം വാ
പുഷ്പാണി പത്രാണി കഥം ഭവന്തി ।
ധ്യാനാനി മന്ത്രാണി കഥം ഭവന്തി
സമാസമം ചൈവ ശിവാർചനം ച ॥ 1 ॥

ന കേവലം ബന്ധവിബന്ധമുക്തോ
ന കേവലം ശുദ്ധവിശുദ്ധമുക്തഃ ।
ന കേവലം യോഗവിയോഗമുക്തഃ
സ വൈ വിമുക്തോ ഗഗനോപമോഽഹം ॥ 2 ॥

സഞ്ജായതേ സർവമിദം ഹി തഥ്യം
സഞ്ജായതേ സർവമിദം വിതഥ്യം ।
ഏവം വികൽപോ മമ നൈവ ജാതഃ
സ്വരൂപനിർവാണമനാമയോഽഹം ॥ 3 ॥

ന സാഞ്ജനം ചൈവ നിരഞ്ജനം വാ
ന ചാന്തരം വാപി നിരന്തരം വാ ।
അന്തർവിഭന്നം ന ഹി മേ വിഭാതി
സ്വരൂപനിർവാണമനാമയോഽഹം ॥ 4 ॥

അബോധബോധോ മമ നൈവ ജാതോ
ബോധസ്വരൂപം മമ നൈവ ജാതം ।
നിർബോധബോധം ച കഥം വദാമി
സ്വരൂപനിർവാണമനാമയോഽഹം ॥ 5 ॥

ന ധർമയുക്തോ ന ച പാപയുക്തോ
ന ബന്ധയുക്തോ ന ച മോക്ഷയുക്തഃ ।
യുക്തം ത്വയുക്തം ന ച മേ വിഭാതി
സ്വരൂപനിർവാണമനാമയോഽഹം ॥ 6 ॥

പരാപരം വാ ന ച മേ കദാചിത്
മധ്യസ്ഥഭാവോ ഹി ന ചാരിമിത്രം ।
ഹിതാഹിതം ചാപി കഥം വദാമി
സ്വരൂപനിർവാണമനാമയോഽഹം ॥ 7 ॥

നോപാസകോ നൈവമുപാസ്യരൂപം
ന ചോപദേശോ ന ച മേ ക്രിയാ ച ।
സംവിത്സ്വരൂപം ച കഥം വദാമി
സ്വരൂപനിർവാണമനാമയോഽഹം ॥ 8 ॥

നോ വ്യാപകം വ്യാപ്യമിഹാസ്തി കിഞ്ചിത്
ന ചാലയം വാപി നിരാലയം വാ ।
അശൂന്യശൂന്യം ച കഥം വദാമി
സ്വരൂപനിർവാണമനാമയോഽഹം ॥ 9 ॥

ന ഗ്രാഹകോ ഗ്രാഹ്യകമേവ കിഞ്ചിത്
ന കാരണം വാ മമ നൈവ കാര്യം ।
അചിന്ത്യചിന്ത്യം ച കഥം വദാമി
സ്വരൂപനിർവാണമനാമയോഽഹം ॥ 10 ॥

ന ഭേദകം വാപി ന ചൈവ ഭേദ്യം
ന വേദകം വാ മമ നൈവ വേദ്യം ।
ഗതാഗതം താത കഥം വദാമി
സ്വരൂപനിർവാണമനാമയോഽഹം ॥ 11 ॥

ന ചാസ്തി ദേഹോ ന ച മേ വിദേഹോ
ബുദ്ധിർമനോ മേ ന ഹി ചേന്ദ്രിയാണി ।
രാഗോ വിരാഗശ്ച കഥം വദാമി
സ്വരൂപനിർവാണമനാമയോഽഹം ॥ 12 ॥

ഉല്ലേഖമാത്രം ന ഹി ഭിന്നമുച്ചൈ-
രുല്ലേഖമാത്രം ന തിരോഹിതം വൈ ।
സമാസമം മിത്ര കഥം വദാമി
സ്വരൂപനിർവാണമനാമയോഽഹം ॥ 13 ॥

ജിതേന്ദ്രിയോഽഹം ത്വജിതേന്ദ്രിയോ വാ
ന സംയമോ മേ നിയമോ ന ജാതഃ ।
ജയാജയൗ മിത്ര കഥം വദാമി
സ്വരൂപനിർവാണമനാമയോഽഹം ॥ 14 ॥

അമൂർതമൂർതിർന ച മേ കദാചി-
ദാദ്യന്തമധ്യം ന ച മേ കദാചിത് ।
ബലാബലം മിത്ര കഥം വദാമി
സ്വരൂപനിർവാണമനാമയോഽഹം ॥ 15 ॥

മൃതാമൃതം വാപി വിഷാവിഷം ച
സഞ്ജായതേ താത ന മേ കദാചിത് ।
അശുദ്ധശുദ്ധം ച കഥം വദാമി
സ്വരൂപനിർവാണമനാമയോഽഹം ॥ 16 ॥

സ്വപ്നഃ പ്രബോധോ ന ച യോഗമുദ്രാ
നക്തം ദിവാ വാപി ന മേ കദാചിത് ।
അതുര്യതുര്യം ച കഥം വദാമി
സ്വരൂപനിർവാണമനാമയോഽഹം ॥ 17 ॥

സംവിദ്ധി മാം സർവവിസർവമുക്തം
മായാ വിമായാ ന ച മേ കദാചിത് ।
സന്ധ്യാദികം കർമ കഥം വദാമി
സ്വരൂപനിർവാണമനാമയോഽഹം ॥ 18 ॥

സംവിദ്ധി മാം സർവസമാധിയുക്തം
സംവിദ്ധി മാം ലക്ഷ്യവിലക്ഷ്യമുക്തം ।
യോഗം വിയോഗം ച കഥം വദാമി
സ്വരൂപനിർവാണമനാമയോഽഹം ॥ 19 ॥

മൂർഖോഽപി നാഹം ന ച പണ്ഡിതോഽഹം
മൗനം വിമൗനം ന ച മേ കദാചിത് ।
തർകം വിതർകം ച കഥം വദാമി
സ്വരൂപനിർവാണമനാമയോഽഹം ॥ 20 ॥

പിതാ ച മാതാ ച കുലം ന ജാതി-
ര്ജന്മാദി മൃത്യുർന ച മേ കദാചിത് ।
സ്നേഹം വിമോഹം ച കഥം വദാമി
സ്വരൂപനിർവാണമനാമയോഽഹം ॥ 21 ॥

അസ്തം ഗതോ നൈവ സദോദിതോഽഹം
തേജോവിതേജോ ന ച മേ കദാചിത് ।
സന്ധ്യാദികം കർമ കഥം വദാമി
സ്വരൂപനിർവാണമനാമയോഽഹം ॥ 22 ॥

അസംശയം വിദ്ധി നിരാകുലം മാം
അസംശയം വിദ്ധി നിരന്തരം മാം ।
അസംശയം വിദ്ധി നിരഞ്ജനം മാം
സ്വരൂപനിർവാണമനാമയോഽഹം ॥ 23 ॥

ധ്യാനാനി സർവാണി പരിത്യജന്തി
ശുഭാശുഭം കർമ പരിത്യജന്തി ।
ത്യാഗാമൃതം താത പിബന്തി ധീരാഃ
സ്വരൂപനിർവാണമനാമയോഽഹം ॥ 24 ॥

വിന്ദതി വിന്ദതി ന ഹി ന ഹി യത്ര
ഛന്ദോലക്ഷണം ന ഹി ന ഹി തത്ര ।
സമരസമഗ്നോ ഭാവിതപൂതഃ
പ്രലപതി തത്ത്വം പരമവധൂതഃ ॥ 25 ॥

ഇതി ചതുർഥോഽധ്യായഃ ॥ 4 ॥

അഥ പഞ്ചമോധ്യായഃ ॥

ഓം ഇതി ഗദിതം ഗഗനസമം തത്
ന പരാപരസാരവിചാര ഇതി ।
അവിലാസവിലാസനിരാകരണം
കഥമക്ഷരബിന്ദുസമുച്ചരണം ॥ 1 ॥

ഇതി തത്ത്വമസിപ്രഭൃതിശ്രുതിഭിഃ
പ്രതിപാദിതമാത്മനി തത്ത്വമസി ।
ത്വമുപാധിവിവർജിതസർവസമം
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 2 ॥

അധ ഊർധ്വവിവർജിതസർവസമം
ബഹിരന്തരവർജിതസർവസമം ।
യദി ചൈകവിവർജിതസർവസമം
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 3 ॥

ന ഹി കൽപിതകൽപവിചാര ഇതി
ന ഹി കാരണകാര്യവിചാര ഇതി ।
പദസന്ധിവിവർജിതസർവസമം
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 4 ॥

ന ഹി ബോധവിബോധസമാധിരിതി
ന ഹി ദേശവിദേശസമാധിരിതി ।
ന ഹി കാലവികാലസമാധിരിതി
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 5 ॥

ന ഹി കുംഭനഭോ ന ഹി കുംഭ ഇതി
ന ഹി ജീവവപുർന ഹി ജീവ ഇതി ।
ന ഹി കാരണകാര്യവിഭാഗ ഇതി
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 6 ॥

ഇഹ സർവനിരന്തരമോക്ഷപദം
ലഘുദീർഘവിചാരവിഹീന ഇതി ।
ന ഹി വർതുലകോണവിഭാഗ ഇതി
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 7 ॥

ഇഹ ശൂന്യവിശൂന്യവിഹീന ഇതി
ഇഹ ശുദ്ധവിശുദ്ധവിഹീന ഇതി ।
ഇഹ സർവവിസർവവിഹീന ഇതി
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 8 ॥

ന ഹി ഭിന്നവിഭിന്നവിചാര ഇതി
ബഹിരന്തരസന്ധിവിചാര ഇതി ।
അരിമിത്രവിവർജിതസർവസമം
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 9 ॥

ന ഹി ശിഷ്യവിശിഷ്യസ്വരൂപ ഇതി
ന ചരാചരഭേദവിചാര ഇതി ।
ഇഹ സർവനിരന്തരമോക്ഷപദം
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 10 ॥

നനു രൂപവിരൂപവിഹീന ഇതി
നനു ഭിന്നവിഭിന്നവിഹീന ഇതി ।
നനു സർഗവിസർഗവിഹീന ഇതി
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 11 ॥

ന ഗുണാഗുണപാശനിബന്ധ ഇതി
മൃതജീവനകർമ കരോമി കഥം ।
ഇതി ശുദ്ധനിരഞ്ജനസർവസമം
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 12 ॥

ഇഹ ഭാവവിഭാവവിഹീന ഇതി
ഇഹ കാമവികാമവിഹീന ഇതി ।
ഇഹ ബോധതമം ഖലു മോക്ഷസമം
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 13 ॥

ഇഹ തത്ത്വനിരന്തരതത്ത്വമിതി
ന ഹി സന്ധിവിസന്ധിവിഹീന ഇതി ।
യദി സർവവിവർജിതസർവസമം
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 14 ॥

അനികേതകുടീ പരിവാരസമം
ഇഹസംഗവിസംഗവിഹീനപരം ।
ഇഹ ബോധവിബോധവിഹീനപരം
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 15 ॥

അവികാരവികാരമസത്യമിതി
അവിലക്ഷവിലക്ഷമസത്യമിതി ।
യദി കേവലമാത്മനി സത്യമിതി
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 16 ॥

ഇഹ സർവസമം ഖലു ജീവ ഇതി
ഇഹ സർവനിരന്തരജീവ ഇതി ।
ഇഹ കേവലനിശ്ചലജീവ ഇതി
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 17 ॥

അവിവേകവിവേകമബോധ ഇതി
അവികൽപവികൽപമബോധ ഇതി ।
യദി ചൈകനിരന്തരബോധ ഇതി
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 18 ॥

ന ഹി മോക്ഷപദം ന ഹി ബന്ധപദം
ന ഹി പുണ്യപദം ന ഹി പാപപദം ।
ന ഹി പൂർണപദം ന ഹി രിക്തപദം
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 19 ॥

യദി വർണവിവർണവിഹീനസമം
യദി കാരണകാര്യവിഹീനസമം ।
യദിഭേദവിഭേദവിഹീനസമം
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 20 ॥

ഇഹ സർവനിരന്തരസർവചിതേ
ഇഹ കേവലനിശ്ചലസർവചിതേ ।
ദ്വിപദാദിവിവർജിതസർവചിതേ
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 21 ॥

അതിസർവനിരന്തരസർവഗതം
അതിനിർമലനിശ്ചലസർവഗതം ।
ദിനരാത്രിവിവർജിതസർവഗതം
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 22 ॥

ന ഹി ബന്ധവിബന്ധസമാഗമനം
ന ഹി യോഗവിയോഗസമാഗമനം ।
ന ഹി തർകവിതർകസമാഗമനം
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 23 ॥

ഇഹ കാലവികാലനിരാകരണം
അണുമാത്രകൃശാനുനിരാകരണം ।
ന ഹി കേവലസത്യനിരാകരണം
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 24 ॥

ഇഹ ദേഹവിദേഹവിഹീന ഇതി
നനു സ്വപ്നസുഷുപ്തിവിഹീനപരം ।
അഭിധാനവിധാനവിഹീനപരം
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 25 ॥

ഗഗനോപമശുദ്ധവിശാലസമം
അതിസർവവിവർജിതസർവസമം ।
ഗതസാരവിസാരവികാരസമം
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 26 ॥

ഇഹ ധർമവിധർമവിരാഗതര-
മിഹ വസ്തുവിവസ്തുവിരാഗതരം ।
ഇഹ കാമവികാമവിരാഗതരം
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 27 ॥

സുഖദുഃഖവിവർജിതസർവസമ-
മിഹ ശോകവിശോകവിഹീനപരം ।
ഗുരുശിഷ്യവിവർജിതതത്ത്വപരം
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 28 ॥

ന കിലാങ്കുരസാരവിസാര ഇതി
ന ചലാചലസാമ്യവിസാമ്യമിതി ।
അവിചാരവിചാരവിഹീനമിതി
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 29 ॥

ഇഹ സാരസമുച്ചയസാരമിതി ।
കഥിതം നിജഭാവവിഭേദ ഇതി ।
വിഷയേ കരണത്വമസത്യമിതി
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 30 ॥

ബഹുധാ ശ്രുതയഃ പ്രവദന്തി യതോ
വിയദാദിരിദം മൃഗതോയസമം ।
യദി ചൈകനിരന്തരസർവസമം
കിമു രോദിഷി മാനസി സർവസമം ॥ 31 ॥

വിന്ദതി വിന്ദതി ന ഹി ന ഹി യത്ര
ഛന്ദോലക്ഷണം ന ഹി ന ഹി തത്ര ।
സമരസമഗ്നോ ഭാവിതപൂതഃ
പ്രലപതി തത്ത്വം പരമവധൂതഃ ॥ 32 ॥

ഇതി പഞ്ചമോഽധ്യായഃ ॥ 5 ॥

അഥ ഷഷ്ഠമോഽധ്യായഃ ॥

ബഹുധാ ശ്രുതയഃ പ്രവദന്തി വയം
വിയദാദിരിദം മൃഗതോയസമം ।
യദി ചൈകനിരന്തരസർവശിവ-
മുപമേയമഥോഹ്യുപമാ ച കഥം ॥ 1 ॥

അവിഭക്തിവിഭക്തിവിഹീനപരം
നനു കാര്യവികാര്യവിഹീനപരം ।
യദി ചൈകനിരന്തരസർവശിവം
യജനം ച കഥം തപനം ച കഥം ॥ 2 ॥

മന ഏവ നിരന്തരസർവഗതം
ഹ്യവിശാലവിശാലവിഹീനപരം ।
മന ഏവ നിരന്തരസർവശിവം
മനസാപി കഥം വചസാ ച കഥം ॥ 3 ॥

ദിനരാത്രിവിഭേദനിരാകരണ-
മുദിതാനുദിതസ്യ നിരാകരണം ।
യദി ചൈകനിരന്തരസർവശിവം
രവിചന്ദ്രമസൗ ജ്വലനശ്ച കഥം ॥ 4 ॥

ഗതകാമവികാമവിഭേദ ഇതി
ഗതചേഷ്ടവിചേഷ്ടവിഭേദ ഇതി ।
യദി ചൈകനിരന്തരസർവശിവം
ബഹിരന്തരഭിന്നമതിശ്ച കഥം ॥ 5 ॥

യദി സാരവിസാരവിഹീന ഇതി
യദി ശൂന്യവിശൂന്യവിഹീന ഇതി ।
യദി ചൈകനിരന്തരസർവശിവം
പ്രഥമം ച കഥം ചരമം ച കഥം ॥ 6 ॥

യദിഭേദവിഭേദനിരാകരണം
യദി വേദകവേദ്യനിരാകരണം ।
യദി ചൈകനിരന്തരസർവശിവം
തൃതീയം ച കഥം തുരീയം ച കഥം ॥ 7 ॥

ഗദിതാവിദിതം ന ഹി സത്യമിതി
വിദിതാവിദിതം നഹി സത്യമിതി ।
യദി ചൈകനിരന്തരസർവശിവം
വിഷയേന്ദ്രിയബുദ്ധിമനാംസി കഥം ॥ 8 ॥

ഗഗനം പവനോ ന ഹി സത്യമിതി
ധരണീ ദഹനോ ന ഹി സത്യമിതി ।
യദി ചൈകനിരന്തരസർവശിവം
ജലദശ്ച കഥം സലിലം ച കഥം ॥ 9 ॥

യദി കൽപിതലോകനിരാകരണം
യദി കൽപിതദേവനിരാകരണം ।
യദി ചൈകനിരന്തരസർവശിവം
ഗുണദോഷവിചാരമതിശ്ച കഥം ॥ 10 ॥

മരണാമരണം ഹി നിരാകരണം
കരണാകരണം ഹി നിരാകരണം ।
യദി ചൈകനിരന്തരസർവശിവം
ഗമനാഗമനം ഹി കഥം വദതി ॥ 11 ॥

പ്രകൃതിഃ പുരുഷോ ന ഹി ഭേദ ഇതി
ന ഹി കാരണകാര്യവിഭേദ ഇതി ।
യദി ചൈകനിരന്തരസർവശിവം
പുരുഷാപുരുഷം ച കഥം വദതി ॥ 12 ॥

തൃതീയം ന ഹി ദുഃഖസമാഗമനം
ന ഗുണാദ്ദ്വിതീയസ്യ സമാഗമനം ।
യദി ചൈകനിരന്തരസർവശിവം
സ്ഥവിരശ്ച യുവാ ച ശിശുശ്ച കഥം ॥ 13 ॥

നനു ആശ്രമവർണവിഹീനപരം
നനു കാരണകർതൃവിഹീനപരം ।
യദി ചൈകനിരന്തരസർവശിവ-
മവിനഷ്ടവിനഷ്ടമതിശ്ച കഥം ॥ 14 ॥

ഗ്രസിതാഗ്രസിതം ച വിതഥ്യമിതി
ജനിതാജനിതം ച വിതഥ്യമിതി ।
യദി ചൈകനിരന്തരസർവശിവ-
മവിനാശി വിനാശി കഥം ഹി ഭവേത് ॥ 15 ॥

പുരുഷാപുരുഷസ്യ വിനഷ്ടമിതി
വനിതാവനിതസ്യ വിനഷ്ടമിതി ।
യദി ചൈകനിരന്തരസർവശിവ-
മവിനോദവിനോദമതിശ്ച കഥം ॥ 16 ॥

യദി മോഹവിഷാദവിഹീനപരോ
യദി സംശയശോകവിഹീനപരഃ ।
യദി ചൈകനിരന്തരസർവശിവ-
മഹമത്ര മമേതി കഥം ച പുനഃ ॥ 17 ॥ മഹമേതി
നനു ധർമവിധർമവിനാശ ഇതി
നനു ബന്ധവിബന്ധവിനാശ ഇതി ।
യദി ചൈകനിരന്തരസർവശിവം-
മിഹദുഃഖവിദുഃഖമതിശ്ച കഥം ॥ 18 ॥

ന ഹി യാജ്ഞികയജ്ഞവിഭാഗ ഇതി
ന ഹുതാശനവസ്തുവിഭാഗ ഇതി ।
യദി ചൈകനിരന്തരസർവശിവം
വദ കർമഫലാനി ഭവന്തി കഥം ॥ 19 ॥

നനു ശോകവിശോകവിമുക്ത ഇതി
നനു ദർപവിദർപവിമുക്ത ഇതി ।
യദി ചൈകനിരന്തരസർവശിവം
നനു രാഗവിരാഗമതിശ്ച കഥം ॥ 20 ॥

ന ഹി മോഹവിമോഹവികാര ഇതി
ന ഹി ലോഭവിലോഭവികാര ഇതി ।
യദി ചൈകനിരന്തരസർവശിവം
ഹ്യവിവേകവിവേകമതിശ്ച കഥം ॥ 21 ॥

ത്വമഹം ന ഹി ഹന്ത കദാചിദപി
കുലജാതിവിചാരമസത്യമിതി ।
അഹമേവ ശിവഃ പരമാർഥ ഇതി
അഭിവാദനമത്ര കരോമി കഥം ॥ 22 ॥

ഗുരുശിഷ്യവിചാരവിശീർണ ഇതി
ഉപദേശവിചാരവിശീർണ ഇതി ।
അഹമേവ ശിവഃ പരമാർഥ ഇതി
അഭിവാദനമത്ര കരോമി കഥം ॥ 23 ॥

ന ഹി കൽപിതദേഹവിഭാഗ ഇതി
ന ഹി കൽപിതലോകവിഭാഗ ഇതി ।
അഹമേവ ശിവഃ പരമാർഥ ഇതി
അഭിവാദനമത്ര കരോമി കഥം ॥ 24 ॥

സരജോ വിരജോ ന കദാചിദപി
നനു നിർമലനിശ്ചലശുദ്ധ ഇതി ।
അഹമേവ ശിവഃ പരമാർഥ ഇതി
അഭിവാദനമത്ര കരോമി കഥം ॥ 25 ॥

ന ഹി ദേഹവിദേഹവികൽപ ഇതി
അനൃതം ചരിതം ന ഹി സത്യമിതി ।
അഹമേവ ശിവഃ പരമാർഥ ഇതി
അഭിവാദനമത്ര കരോമി കഥം ॥ 26 ॥

വിന്ദതി വിന്ദതി ന ഹി ന ഹി യത്ര
ഛന്ദോലക്ഷണം ന ഹി ന ഹി തത്ര ।
സമരസമഗ്നോ ഭാവിതപൂതഃ
പ്രലപതി തത്ത്വം പരമവധൂതഃ ॥ 27 ॥

ഇതി ഷഷ്ഠമോഽധ്യായഃ ॥ 6 ॥

അഥ സപ്തമോഽധ്യായഃ ॥

രഥ്യാകർപടവിരചിതകന്ഥഃ
പുണ്യാപുണ്യവിവർജിതപന്ഥഃ ।
ശൂന്യാഗാരേ തിഷ്ഠതി നഗ്നോ
ശുദ്ധനിരഞ്ജനസമരസമഗ്നഃ ॥ 1 ॥

ലക്ഷ്യാലക്ഷ്യവിവർജിതലക്ഷ്യോ
യുക്തായുക്തവിവർജിതദക്ഷഃ ।
കേവലതത്ത്വനിരഞ്ജനപൂതോ
വാദവിവാദഃ കഥമവധൂതഃ ॥ 2 ॥

ആശാപാശവിബന്ധനമുക്താഃ
ശൗചാചാരവിവർജിതയുക്താഃ ।
ഏവം സർവവിവർജിതശാന്താ-
സ്തത്ത്വം ശുദ്ധനിരഞ്ജനവന്തഃ ॥ 3 ॥

കഥമിഹ ദേഹവിദേഹവിചാരഃ
കഥമിഹ രാഗവിരാഗവിചാരഃ ।
നിർമലനിശ്ചലഗഗനാകാരം
സ്വയമിഹ തത്ത്വം സഹജാകാരം ॥ 4 ॥

കഥമിഹ തത്ത്വം വിന്ദതി യത്ര
രൂപമരൂപം കഥമിഹ തത്ര ।
ഗഗനാകാരഃ പരമോ യത്ര
വിഷയീകരണം കഥമിഹ തത്ര ॥ 5 ॥

ഗഗനാകാരനിരന്തരഹംസ-
സ്തത്ത്വവിശുദ്ധനിരഞ്ജനഹംസഃ ।
ഏവം കഥമിഹ ഭിന്നവിഭിന്നം
ബന്ധവിബന്ധവികാരവിഭിന്നം ॥ 6 ॥

കേവലതത്ത്വനിരന്തരസർവം
യോഗവിയോഗൗ കഥമിഹ ഗർവം ।
ഏവം പരമനിരന്തരസർവ-
മേവം കഥമിഹ സാരവിസാരം ॥ 7 ॥

കേവലതത്ത്വനിരഞ്ജനസർവം
ഗഗനാകാരനിരന്തരശുദ്ധം ।
ഏവം കഥമിഹ സംഗവിസംഗം
സത്യം കഥമിഹ രംഗവിരംഗം ॥ 8 ॥

യോഗവിയോഗൈ രഹിതോ യോഗീ
ഭോഗവിഭോഗൈ രഹിതോ ഭോഗീ ।
ഏവം ചരതി ഹി മന്ദം മന്ദം
മനസാ കൽപിതസഹജാനന്ദം ॥ 9 ॥

ബോധവിബോധൈഃ സതതം യുക്തോ
ദ്വൈതാദ്വൈതൈഃ കഥമിഹ മുക്തഃ ।
സഹജോ വിരജഃ കഥമിഹ യോഗീ
ശുദ്ധനിരഞ്ജനസമരസഭോഗീ ॥ 10 ॥

ഭഗ്നാഭഗ്നവിവർജിതഭഗ്നോ
ലഗ്നാലഗ്നവിവർജിതലഗ്നഃ ।
ഏവം കഥമിഹ സാരവിസാരഃ
സമരസതത്ത്വം ഗഗനാകാരഃ ॥ 11 ॥

സതതം സർവവിവർജിതയുക്തഃ
സർവം തത്ത്വവിവർജിതമുക്തഃ ।
ഏവം കഥമിഹ ജീവിതമരണം
ധ്യാനാധ്യാനൈഃ കഥമിഹ കരണം ॥ 12 ॥

ഇന്ദ്രജാലമിദം സർവം യഥാ മരുമരീചികാ ।
അഖണ്ഡിതമനാകാരോ വർതതേ കേവലഃ ശിവഃ ॥ 13 ॥

ധർമാദൗ മോക്ഷപര്യന്തം നിരീഹാഃ സർവഥാ വയം ।
കഥം രാഗവിരാഗൈശ്ച കൽപയന്തി വിപശ്ചിതഃ ॥ 14 ॥

വിന്ദതി വിന്ദതി ന ഹി ന ഹി യത്ര
ഛന്ദോലക്ഷണം ന ഹി ന ഹി തത്ര ।
സമരസമഗ്നോ ഭാവിതപൂതഃ
പ്രലപതി തത്ത്വം പരമവധൂതഃ ॥ 15 ॥

ഇതി സപ്തമോഽധ്യായഃ ॥ 7 ॥

അഥ അഷ്ടമോഽധ്യായഃ ॥

ത്വദ്യാത്രയാ വ്യാപകതാ ഹതാ തേ
ധ്യാനേന ചേതഃപരതാ ഹതാ തേ ।
സ്തുത്യാ മയാ വാക്പരതാ ഹതാ തേ
ക്ഷമസ്വ നിത്യം ത്രിവിധാപരാധാൻ ॥ 1 ॥

കാമൈരഹതധീർദാന്തോ മൃദുഃ ശുചിരകിഞ്ചനഃ ।
അനീഹോ മിതഭുക് ശാന്തഃ സ്ഥിരോ മച്ഛരണോ മുനിഃ ॥ 2 ॥

അപ്രമത്തോ ഗഭീരാത്മാ ധൃതിമാൻ ജിതഷഡ്ഗുണഃ ।
അമാനീ മാനദഃ കൽപോ മൈത്രഃ കാരുണികഃ കവിഃ ॥ 3 ॥

കൃപാലുരകൃതദ്രോഹസ്തിതിക്ഷുഃ സർവദേഹിനാം ।
സത്യസാരോഽനവദ്യാത്മാ സമഃ സർവോപകാരകഃ ॥ 4 ॥

അവധൂതലക്ഷണം വർണൈർജ്ഞാതവ്യം ഭഗവത്തമൈഃ ।
വേദവർണാർഥതത്ത്വജ്ഞൈർവേദവേദാന്തവാദിഭിഃ ॥ 5 ॥

ആശാപാശവിനിർമുക്ത ആദിമധ്യാന്തനിർമലഃ ।
ആനന്ദേ വർതതേ നിത്യമകാരം തസ്യ ലക്ഷണം ॥ 6 ॥

വാസനാ വർജിതാ യേന വക്തവ്യം ച നിരാമയം ।
വർതമാനേഷു വർതേത വകാരം തസ്യ ലക്ഷണം ॥ 7 ॥

ധൂലിധൂസരഗാത്രാണി ധൂതചിത്തോ നിരാമയഃ ।
ധാരണാധ്യാനനിർമുക്തോ ധൂകാരസ്തസ്യ ലക്ഷണം ॥ 8 ॥

തത്ത്വചിന്താ ധൃതാ യേന ചിന്താചേഷ്ടാവിവർജിതഃ ।
തമോഽഹങ്കാരനിർമുക്തസ്തകാരസ്തസ്യ ലക്ഷണം ॥ 9 ॥

ദത്താത്രേയാവധൂതേന നിർമിതാനന്ദരൂപിണാ ।
യേ പഠന്തി ച ശൃണ്വന്തി തേഷാം നൈവ പുനർഭവഃ ॥ 10 ॥

ഇതി അഷ്ടമോഽധ്യായഃ ॥ 8 ॥

ഇതി അവധൂതഗീതാ സമാപ്താ ॥

Also Read:

Avadhuta Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment