Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Avadhuta Gita Lyrics in Tamil

Avadhuta Geetaa in Tamil:

॥ அவதூ⁴த கீ³தா ॥ (Simhadrikhanda of Padmapurana)
அத² ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஈஶ்வரானுக்³ரஹாதே³வ பும்ʼஸாமத்³வைதவாஸனா ।
மஹத்³ப⁴யபரித்ராணாத்³விப்ராணாமுபஜாயதே ॥ 1 ॥

யேனேத³ம்ʼ பூரிதம்ʼ ஸர்வமாத்மனைவாத்மனாத்மனி ।
நிராகாரம்ʼ கத²ம்ʼ வந்தே³ ஹ்யபி⁴ன்னம்ʼ ஶிவமவ்யயம் ॥ 2 ॥

பஞ்சபூ⁴தாத்மகம்ʼ விஶ்வம்ʼ மரீசிஜலஸன்னிப⁴ம் ।
கஸ்யாப்யஹோ நமஸ்குர்யாமஹமேகோ நிரஞ்ஜன꞉ ॥ 3 ॥

ஆத்மைவ கேவலம்ʼ ஸர்வம்ʼ பே⁴தா³பே⁴தோ³ ந வித்³யதே ।
அஸ்தி நாஸ்தி கத²ம்ʼ ப்³ரூயாம்ʼ விஸ்மய꞉ ப்ரதிபா⁴தி மே ॥ 4 ॥

வேதா³ந்தஸாரஸர்வஸ்வம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ விஜ்ஞானமேவ ச ।
அஹமாத்மா நிராகார꞉ ஸர்வவ்யாபீ ஸ்வபா⁴வத꞉ ॥ 5 ॥

யோ வை ஸர்வாத்மகோ தே³வோ நிஷ்கலோ க³க³னோபம꞉ ।
ஸ்வபா⁴வநிர்மல꞉ ஶுத்³த⁴꞉ ஸ ஏவாயம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 6 ॥

அஹமேவாவ்யயோ(அ)னந்த꞉ ஶுத்³த⁴விஜ்ஞானவிக்³ரஹ꞉ ।
ஸுக²ம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ ந ஜாநாமி கத²ம்ʼ கஸ்யாபி வர்ததே ॥ 7 ॥

ந மானஸம்ʼ கர்ம ஶுபா⁴ஶுப⁴ம்ʼ மே
ந காயிகம்ʼ கர்ம ஶுபா⁴ஶுப⁴ம்ʼ மே ।
ந வாசிகம்ʼ கர்ம ஶுபா⁴ஶுப⁴ம்ʼ மே
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஶுத்³த⁴மதீந்த்³ரியோ(அ)ஹம் ॥ 8 ॥

மனோ வை க³க³னாகாரம்ʼ மனோ வை ஸர்வதோமுக²ம் ।
மனோ(அ)தீதம்ʼ மன꞉ ஸர்வம்ʼ ந மன꞉ பரமார்த²த꞉ ॥ 9 ॥

அஹமேகமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ வ்யோமாதீதம்ʼ நிரந்தரம் ।
பஶ்யாமி கத²மாத்மானம்ʼ ப்ரத்யக்ஷம்ʼ வா திரோஹிதம் ॥ 10 ॥

த்வமேவமேகம்ʼ ஹி கத²ம்ʼ ந பு³த்⁴யஸே
ஸமம்ʼ ஹி ஸர்வேஷு விம்ருʼஷ்டமவ்யயம் ।
ஸதோ³தி³தோ(அ)ஸி த்வமக²ண்டி³த꞉ ப்ரபோ⁴
தி³வா ச நக்தம்ʼ ச கத²ம்ʼ ஹி மன்யஸே ॥ 11 ॥

ஆத்மானம்ʼ ஸததம்ʼ வித்³தி⁴ ஸர்வத்ரைகம்ʼ நிரந்தரம் ।
அஹம்ʼ த்⁴யாதா பரம்ʼ த்⁴யேயமக²ண்ட³ம்ʼ க²ண்ட்³யதே கத²ம் ॥ 12 ॥

ந ஜாதோ ந ம்ருʼதோ(அ)ஸி த்வம்ʼ ந தே தே³ஹ꞉ கதா³சன ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி விக்²யாதம்ʼ ப்³ரவீதி ப³ஹுதா⁴ ஶ்ருதி꞉ ॥ 13 ॥

ஸ பா³ஹ்யாப்⁴யந்தரோ(அ)ஸி த்வம்ʼ ஶிவ꞉ ஸர்வத்ர ஸர்வதா³ ।
இதஸ்தத꞉ கத²ம்ʼ ப்⁴ராந்த꞉ ப்ரதா⁴வஸி பிஶாசவத் ॥ 14 ॥

ஸம்ʼயோக³ஶ்ச வியோக³ஶ்ச வர்ததே ந ச தே ந மே ।
ந த்வம்ʼ நாஹம்ʼ ஜக³ன்னேத³ம்ʼ ஸர்வமாத்மைவ கேவலம் ॥ 15 ॥

ஶப்³தா³தி³பஞ்சகஸ்யாஸ்ய நைவாஸி த்வம்ʼ ந தே புன꞉ ।
த்வமேவ பரமம்ʼ தத்த்வமத꞉ கிம்ʼ பரிதப்யஸே ॥ 16 ॥

ஜன்ம ம்ருʼத்யுர்ன தே சித்தம்ʼ ப³ந்த⁴மோக்ஷௌ ஶுபா⁴ஶுபௌ⁴ ।
கத²ம்ʼ ரோதி³ஷி ரே வத்ஸ நாமரூபம்ʼ ந தே ந மே ॥ 17 ॥

அஹோ சித்த கத²ம்ʼ ப்⁴ராந்த꞉ ப்ரதா⁴வஸி பிஶாசவத் ।
அபி⁴ன்னம்ʼ பஶ்ய சாத்மானம்ʼ ராக³த்யாகா³த்ஸுகீ² ப⁴வ ॥ 18 ॥

த்வமேவ தத்த்வம்ʼ ஹி விகாரவர்ஜிதம்ʼ
நிஷ்கம்பமேகம்ʼ ஹி விமோக்ஷவிக்³ரஹம் ।
ந தே ச ராகோ³ ஹ்யத²வா விராக³꞉
கத²ம்ʼ ஹி ஸந்தப்யஸி காமகாமத꞉ ॥ 19 ॥

வத³ந்தி ஶ்ருதய꞉ ஸர்வா꞉ நிர்கு³ணம்ʼ ஶுத்³த⁴மவ்யயம் ।
அஶரீரம்ʼ ஸமம்ʼ தத்த்வம்ʼ தன்மாம்ʼ வித்³தி⁴ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 20 ॥

ஸாகாரமந்ருʼதம்ʼ வித்³தி⁴ நிராகாரம்ʼ நிரந்தரம் ।
ஏதத்தத்த்வோபதே³ஶேன ந புனர்ப⁴வஸம்ப⁴வ꞉ ॥ 21 ॥

ஏகமேவ ஸமம்ʼ தத்த்வம்ʼ வத³ந்தி ஹி விபஶ்சித꞉ ।
ராக³த்யாகா³த்புனஶ்சித்தமேகானேகம்ʼ ந வித்³யதே ॥ 22 ॥

அனாத்மரூபம்ʼ ச கத²ம்ʼ ஸமாதி⁴-
ராத்மஸ்வரூபம்ʼ ச கத²ம்ʼ ஸமாதி⁴꞉ ।
அஸ்தீதி நாஸ்தீதி கத²ம்ʼ ஸமாதி⁴-
ர்மோக்ஷஸ்வரூபம்ʼ யதி³ ஸர்வமேகம் ॥ 23 ॥

விஶுத்³தோ⁴(அ)ஸி ஸமம்ʼ தத்த்வம்ʼ விதே³ஹஸ்த்வமஜோ(அ)வ்யய꞉ ।
ஜாநாமீஹ ந ஜாநாமீத்யாத்மானம்ʼ மன்யஸே கத²ம் ॥ 24 ॥

தத்த்வமஸ்யாதி³வாக்யேன ஸ்வாத்மா ஹி ப்ரதிபாதி³த꞉ ।
நேதி நேதி ஶ்ருதிர்ப்³ரூயாத³ந்ருʼதம்ʼ பாஞ்சபௌ⁴திகம் ॥ 25 ॥

ஆத்மன்யேவாத்மனா ஸர்வம்ʼ த்வயா பூர்ணம்ʼ நிரந்தரம் ।
த்⁴யாதா த்⁴யானம்ʼ ந தே சித்தம்ʼ நிர்லஜ்ஜம்ʼ த்⁴யாயதே கத²ம் ॥ 26 ॥

ஶிவம்ʼ ந ஜாநாமி கத²ம்ʼ வதா³மி
ஶிவம்ʼ ந ஜாநாமி கத²ம்ʼ ப⁴ஜாமி ।
அஹம்ʼ ஶிவஶ்சேத்பரமார்த²தத்த்வம்ʼ
ஸமஸ்வரூபம்ʼ க³க³னோபமம்ʼ ச ॥ 27 ॥

நாஹம்ʼ தத்த்வம்ʼ ஸமம்ʼ தத்த்வம்ʼ கல்பனாஹேதுவர்ஜிதம் ।
க்³ராஹ்யக்³ராஹகநிர்முக்தம்ʼ ஸ்வஸம்ʼவேத்³யம்ʼ கத²ம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 28 ॥

அனந்தரூபம்ʼ ந ஹி வஸ்து கிஞ்சி-
த்தத்த்வஸ்வரூபம்ʼ ந ஹி வஸ்து கிஞ்சித் ।
ஆத்மைகரூபம்ʼ பரமார்த²தத்த்வம்ʼ
ந ஹிம்ʼஸகோ வாபி ந சாப்யஹிம்ʼஸா ॥ 29 ॥

விஶுத்³தோ⁴(அ)ஸி ஸமம்ʼ தத்த்வம்ʼ விதே³ஹமஜமவ்யயம் ।
விப்⁴ரமம்ʼ கத²மாத்மார்தே² விப்⁴ராந்தோ(அ)ஹம்ʼ கத²ம்ʼ புன꞉ ॥ 30 ॥

க⁴டே பி⁴ன்னே க⁴டாகாஶம்ʼ ஸுலீனம்ʼ பே⁴த³வர்ஜிதம் ।
ஶிவேன மனஸா ஶுத்³தோ⁴ ந பே⁴த³꞉ ப்ரதிபா⁴தி மே ॥ 31 ॥

ந க⁴டோ ந க⁴டாகாஶோ ந ஜீவோ ஜீவவிக்³ரஹ꞉ ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸம்ʼவித்³தி⁴ வேத்³யவேத³கவர்ஜிதம் ॥ 32 ॥

ஸர்வத்ர ஸர்வதா³ ஸர்வமாத்மானம்ʼ ஸததம்ʼ த்⁴ருவம் ।
ஸர்வம்ʼ ஶூன்யமஶூன்யம்ʼ ச தன்மாம்ʼ வித்³தி⁴ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 33 ॥

வேதா³ ந லோகா ந ஸுரா ந யஜ்ஞா
வர்ணாஶ்ரமோ நைவ குலம்ʼ ந ஜாதி꞉ ।
ந தூ⁴மமார்கோ³ ந ச தீ³ப்திமார்கோ³
ப்³ரஹ்மைகரூபம்ʼ பரமார்த²தத்த்வம் ॥ 34 ॥

வ்யாப்யவ்யாபகநிர்முக்த꞉ த்வமேக꞉ ஸப²லம்ʼ யதி³ ।
ப்ரத்யக்ஷம்ʼ சாபரோக்ஷம்ʼ ச ஹ்யாத்மானம்ʼ மன்யஸே கத²ம் ॥ 35 ॥

அத்³வைதம்ʼ கேசிதி³ச்ச²ந்தி த்³வைதமிச்ச²ந்தி சாபரே ।
ஸமம்ʼ தத்த்வம்ʼ ந விந்த³ந்தி த்³வைதாத்³வைதவிவர்ஜிதம் ॥ 36 ॥

ஶ்வேதாதி³வர்ணரஹிதம்ʼ ஶப்³தா³தி³கு³ணவர்ஜிதம் ।
கத²யந்தி கத²ம்ʼ தத்த்வம்ʼ மனோவாசாமகோ³சரம் ॥ 37 ॥

யதா³(அ)ந்ருʼதமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ தே³ஹாதி³க³க³னோபமம் ।
ததா³ ஹி ப்³ரஹ்ம ஸம்ʼவேத்தி ந தே த்³வைதபரம்பரா ॥ 38 ॥

பரேண ஸஹஜாத்மாபி ஹ்யபி⁴ன்ன꞉ ப்ரதிபா⁴தி மே ।
வ்யோமாகாரம்ʼ ததை²வைகம்ʼ த்⁴யாதா த்⁴யானம்ʼ கத²ம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 39 ॥

யத்கரோமி யத³ஶ்நாமி யஜ்ஜுஹோமி த³தா³மி யத் ।
ஏதத்ஸர்வம்ʼ ந மே கிஞ்சித்³விஶுத்³தோ⁴(அ)ஹமஜோ(அ)வ்யய꞉ ॥ 40 ॥

ஸர்வம்ʼ ஜக³த்³வித்³தி⁴ நிராக்ருʼதீத³ம்ʼ
ஸர்வம்ʼ ஜக³த்³வித்³தி⁴ விகாரஹீனம் ।
ஸர்வம்ʼ ஜக³த்³வித்³தி⁴ விஶுத்³த⁴தே³ஹம்ʼ
ஸர்வம்ʼ ஜக³த்³வித்³தி⁴ ஶிவைகரூபம் ॥ 41 ॥

தத்த்வம்ʼ த்வம்ʼ ந ஹி ஸந்தே³ஹ꞉ கிம்ʼ ஜானாம்யத²வா புன꞉ ।
அஸம்ʼவேத்³யம்ʼ ஸ்வஸம்ʼவேத்³யமாத்மானம்ʼ மன்யஸே கத²ம் ॥ 42 ॥

மாயா(அ)மாயா கத²ம்ʼ தாத சா²யா(அ)சா²யா ந வித்³யதே ।
தத்த்வமேகமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ வ்யோமாகாரம்ʼ நிரஞ்ஜனம் ॥ 43 ॥

ஆதி³மத்⁴யாந்தமுக்தோ(அ)ஹம்ʼ ந ப³த்³தோ⁴(அ)ஹம்ʼ கதா³சன ।
ஸ்வபா⁴வநிர்மல꞉ ஶுத்³த⁴ இதி மே நிஶ்சிதா மதி꞉ ॥ 44 ॥

மஹதா³தி³ ஜக³த்ஸர்வம்ʼ ந கிஞ்சித்ப்ரதிபா⁴தி மே ।
ப்³ரஹ்மைவ கேவலம்ʼ ஸர்வம்ʼ கத²ம்ʼ வர்ணாஶ்ரமஸ்தி²தி꞉ ॥ 45 ॥

ஜாநாமி ஸர்வதா² ஸர்வமஹமேகோ நிரந்தரம் ।
நிராலம்ப³மஶூன்யம்ʼ ச ஶூன்யம்ʼ வ்யோமாதி³பஞ்சகம் ॥ 46 ॥

ந ஷண்டோ⁴ ந புமான்ன ஸ்த்ரீ ந போ³தோ⁴ நைவ கல்பனா ।
ஸானந்தோ³ வா நிரானந்த³மாத்மானம்ʼ மன்யஸே கத²ம் ॥ 47 ॥

ஷட³ங்க³யோகா³ன்ன து நைவ ஶுத்³த⁴ம்ʼ
மனோவிநாஶான்ன து நைவ ஶுத்³த⁴ம் ।
கு³ரூபதே³ஶான்ன து நைவ ஶுத்³த⁴ம்ʼ
ஸ்வயம்ʼ ச தத்த்வம்ʼ ஸ்வயமேவ பு³த்³த⁴ம் ॥ 48 ॥

ந ஹி பஞ்சாத்மகோ தே³ஹோ விதே³ஹோ வர்ததே ந ஹி ।
ஆத்மைவ கேவலம்ʼ ஸர்வம்ʼ துரீயம்ʼ ச த்ரயம்ʼ கத²ம் ॥ 49 ॥

ந ப³த்³தோ⁴ நைவ முக்தோ(அ)ஹம்ʼ ந சாஹம்ʼ ப்³ரஹ்மண꞉ ப்ருʼத²க் ।
ந கர்தா ந ச போ⁴க்தாஹம்ʼ வ்யாப்யவ்யாபகவர்ஜித꞉ ॥ 50 ॥

யதா² ஜலம்ʼ ஜலே ந்யஸ்தம்ʼ ஸலிலம்ʼ பே⁴த³வர்ஜிதம் ।
ப்ரக்ருʼதிம்ʼ புருஷம்ʼ தத்³வத³பி⁴ன்னம்ʼ ப்ரதிபா⁴தி மே ॥ 51 ॥

யதி³ நாம ந முக்தோ(அ)ஸி ந ப³த்³தோ⁴(அ)ஸி கதா³சன ।
ஸாகாரம்ʼ ச நிராகாரமாத்மானம்ʼ மன்யஸே கத²ம் ॥ 52 ॥

ஜாநாமி தே பரம்ʼ ரூபம்ʼ ப்ரத்யக்ஷம்ʼ க³க³னோபமம் ।
யதா² பரம்ʼ ஹி ரூபம்ʼ யன்மரீசிஜலஸன்னிப⁴ம் ॥ 53 ॥

ந கு³ருர்னோபதே³ஶஶ்ச ந சோபாதி⁴ர்ன மே க்ரியா ।
விதே³ஹம்ʼ க³க³னம்ʼ வித்³தி⁴ விஶுத்³தோ⁴(அ)ஹம்ʼ ஸ்வபா⁴வத꞉ ॥ 54 ॥

விஶுத்³தோ⁴(அ)ஸ்ய ஶரீரோ(அ)ஸி ந தே சித்தம்ʼ பராத்பரம் ।
அஹம்ʼ சாத்மா பரம்ʼ தத்த்வமிதி வக்தும்ʼ ந லஜ்ஜஸே ॥ 55 ॥

கத²ம்ʼ ரோதி³ஷி ரே சித்த ஹ்யாத்மைவாத்மாத்மனா ப⁴வ ।
பிப³ வத்ஸ கலாதீதமத்³வைதம்ʼ பரமாம்ருʼதம் ॥ 56 ॥

நைவ போ³தோ⁴ ந சாபோ³தோ⁴ ந போ³தா⁴போ³த⁴ ஏவ ச ।
யஸ்யேத்³ருʼஶ꞉ ஸதா³ போ³த⁴꞉ ஸ போ³தோ⁴ நான்யதா² ப⁴வேத் ॥ 57 ॥

ஜ்ஞானம்ʼ ந தர்கோ ந ஸமாதி⁴யோகோ³
ந தே³ஶகாலௌ ந கு³ரூபதே³ஶ꞉ ।
ஸ்வபா⁴வஸம்ʼவித்தரஹம்ʼ ச தத்த்வ-
மாகாஶகல்பம்ʼ ஸஹஜம்ʼ த்⁴ருவம்ʼ ச ॥ 58 ॥

ந ஜாதோ(அ)ஹம்ʼ ம்ருʼதோ வாபி ந மே கர்ம ஶுபா⁴ஶுப⁴ம் ।
விஶுத்³த⁴ம்ʼ நிர்கு³ணம்ʼ ப்³ரஹ்ம ப³ந்தோ⁴ முக்தி꞉ கத²ம்ʼ மம ॥ 59 ॥

யதி³ ஸர்வக³தோ தே³வ꞉ ஸ்தி²ர꞉ பூர்ணோ நிரந்தர꞉ ।
அந்தரம்ʼ ஹி ந பஶ்யாமி ஸ பா³ஹ்யாப்⁴யந்தர꞉ கத²ம் ॥ 60 ॥

ஸ்பு²ரத்யேவ ஜக³த்க்ருʼத்ஸ்னமக²ண்டி³தநிரந்தரம் ।
அஹோ மாயாமஹாமோஹோ த்³வைதாத்³வைதவிகல்பனா ॥ 61 ॥

ஸாகாரம்ʼ ச நிராகாரம்ʼ நேதி நேதீதி ஸர்வதா³ ।
பே⁴தா³பே⁴த³விநிர்முக்தோ வர்ததே கேவல꞉ ஶிவ꞉ ॥ 62 ॥

ந தே ச மாதா ச பிதா ச ப³ந்து⁴꞉
ந தே ச பத்னீ ந ஸுதஶ்ச மித்ரம் ।
ந பக்ஷபாதீ ந விபக்ஷபாத꞉
கத²ம்ʼ ஹி ஸந்தப்திரியம்ʼ ஹி சித்தே ॥ 63 ॥

தி³வா நக்தம்ʼ ந தே சித்தம்ʼ உத³யாஸ்தமயௌ ந ஹி ।
விதே³ஹஸ்ய ஶரீரத்வம்ʼ கல்பயந்தி கத²ம்ʼ பு³தா⁴꞉ ॥ 64 ॥

நாவிப⁴க்தம்ʼ விப⁴க்தம்ʼ ச ந ஹி து³꞉க²ஸுகா²தி³ ச ।
ந ஹி ஸர்வமஸர்வம்ʼ ச வித்³தி⁴ சாத்மானமவ்யயம் ॥ 65 ॥

நாஹம்ʼ கர்தா ந போ⁴க்தா ச ந மே கர்ம புரா(அ)து⁴னா ।
ந மே தே³ஹோ விதே³ஹோ வா நிர்மமேதி மமேதி கிம் ॥ 66 ॥

ந மே ராகா³தி³கோ தோ³ஷோ து³꞉க²ம்ʼ தே³ஹாதி³கம்ʼ ந மே ।
ஆத்மானம்ʼ வித்³தி⁴ மாமேகம்ʼ விஶாலம்ʼ க³க³னோபமம் ॥ 67 ॥

ஸகே² மன꞉ கிம்ʼ ப³ஹுஜல்பிதேன
ஸகே² மன꞉ ஸர்வமித³ம்ʼ விதர்க்யம் ।
யத்ஸாரபூ⁴தம்ʼ கதி²தம்ʼ மயா தே
த்வமேவ தத்த்வம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஸி ॥ 68 ॥

யேன கேனாபி பா⁴வேன யத்ர குத்ர ம்ருʼதா அபி ।
யோகி³னஸ்தத்ர லீயந்தே க⁴டாகாஶமிவாம்ப³ரே ॥ 69 ॥

தீர்தே² சாந்த்யஜகே³ஹே வா நஷ்டஸ்ம்ருʼதிரபி த்யஜன் ।
ஸமகாலே தனும்ʼ முக்த꞉ கைவல்யவ்யாபகோ ப⁴வேத் ॥ 70 ॥

த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷாம்ʼஶ்ச த்³விபதா³தி³சராசரம் ।
மன்யந்தே யோகி³ன꞉ ஸர்வம்ʼ மரீசிஜலஸன்னிப⁴ம் ॥ 71 ॥

அதீதாநாக³தம்ʼ கர்ம வர்தமானம்ʼ ததை²வ ச ।
ந கரோமி ந பு⁴ஞ்ஜாமி இதி மே நிஶ்சலா மதி꞉ ॥ 72 ॥

ஶூன்யாகா³ரே ஸமரஸபூத-
ஸ்திஷ்ட²ன்னேக꞉ ஸுக²மவதூ⁴த꞉ ।
சரதி ஹி நக்³னஸ்த்யக்த்வா க³ர்வம்ʼ
விந்த³தி கேவலமாத்மனி ஸர்வம் ॥ 73 ॥

த்ரிதயதுரீயம்ʼ நஹி நஹி யத்ர
விந்த³தி கேவலமாத்மனி தத்ர ।
த⁴ர்மாத⁴ர்மௌ நஹி நஹி யத்ர
ப³த்³தோ⁴ முக்த꞉ கத²மிஹ தத்ர ॥ 74 ॥

விந்த³தி விந்த³தி நஹி நஹி மந்த்ரம்ʼ
ச²ந்தோ³லக்ஷணம்ʼ நஹி நஹி தந்த்ரம் ।
ஸமரஸமக்³னோ பா⁴விதபூத꞉
ப்ரலபிதமேதத்பரமவதூ⁴த꞉ ॥ 75 ॥

ஸர்வஶூன்யமஶூன்யம்ʼ ச ஸத்யாஸத்யம்ʼ ந வித்³யதே ।
ஸ்வபா⁴வபா⁴வத꞉ ப்ரோக்தம்ʼ ஶாஸ்த்ரஸம்ʼவித்திபூர்வகம் ॥ 76 ॥

இதி ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 1 ॥

அத² த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

பா³லஸ்ய வா விஷயபோ⁴க³ரதஸ்ய வாபி
மூர்க²ஸ்ய ஸேவகஜனஸ்ய க்³ருʼஹஸ்தி²தஸ்ய ।
ஏதத்³கு³ரோ꞉ கிமபி நைவ ந சிந்தனீயம்ʼ
ரத்னம்ʼ கத²ம்ʼ த்யஜதி கோ(அ)ப்யஶுசௌ ப்ரவிஷ்டம் ॥ 1 ॥

நைவாத்ர காவ்யகு³ண ஏவ து சிந்தனீயோ
க்³ராஹ்ய꞉ பரம்ʼ கு³ணவதா க²லு ஸார ஏவ ।
ஸிந்தூ³ரசித்ரரஹிதா பு⁴வி ரூபஶூன்யா
பாரம்ʼ ந கிம்ʼ நயதி நௌரிஹ க³ந்துகாமான் ॥ 2 ॥

ப்ரயத்னேன வினா யேன நிஶ்சலேன சலாசலம் ।
க்³ரஸ்தம்ʼ ஸ்வபா⁴வத꞉ ஶாந்தம்ʼ சைதன்யம்ʼ க³க³னோபமம் ॥ 3 ॥

அயத்னாசா²லயேத்³யஸ்து ஏகமேவ சராசரம் ।
ஸர்வக³ம்ʼ தத்கத²ம்ʼ பி⁴ன்னமத்³வைதம்ʼ வர்ததே மம ॥ 4 ॥

அஹமேவ பரம்ʼ யஸ்மாத்ஸாராத்ஸாரதரம்ʼ ஶிவம் ।
க³மாக³மவிநிர்முக்தம்ʼ நிர்விகல்பம்ʼ நிராகுலம் ॥ 5 ॥

ஸர்வாவயவநிர்முக்தம்ʼ ததா²ஹம்ʼ த்ரித³ஶார்சிதம் ।
ஸம்பூர்ணத்வான்ன க்³ருʼஹ்ணாமி விபா⁴க³ம்ʼ த்ரித³ஶாதி³கம் ॥ 6 ॥

ப்ரமாதே³ன ந ஸந்தே³ஹ꞉ கிம்ʼ கரிஷ்யாமி வ்ருʼத்திமான் ।
உத்பத்³யந்தே விலீயந்தே பு³த்³பு³தா³ஶ்ச யதா² ஜலே ॥ 7 ॥

மஹதா³தீ³னி பூ⁴தானி ஸமாப்யைவம்ʼ ஸதை³வ ஹி ।
ம்ருʼது³த்³ரவ்யேஷு தீக்ஷ்ணேஷு கு³டே³ஷு கடுகேஷு ச ॥ 8 ॥

கடுத்வம்ʼ சைவ ஶைத்யத்வம்ʼ ம்ருʼது³த்வம்ʼ ச யதா² ஜலே ।
ப்ரக்ருʼதி꞉ புருஷஸ்தத்³வத³பி⁴ன்னம்ʼ ப்ரதிபா⁴தி மே ॥ 9 ॥

ஸர்வாக்²யாரஹிதம்ʼ யத்³யத்ஸூக்ஷ்மாத்ஸூக்ஷ்மதரம்ʼ பரம் ।
மனோபு³த்³தீ⁴ந்த்³ரியாதீதமகலங்கம்ʼ ஜக³த்பதிம் ॥ 10 ॥

ஈத்³ருʼஶம்ʼ ஸஹஜம்ʼ யத்ர அஹம்ʼ தத்ர கத²ம்ʼ ப⁴வேத் ।
த்வமேவ ஹி கத²ம்ʼ தத்ர கத²ம்ʼ தத்ர சராசரம் ॥ 11 ॥

க³க³னோபமம்ʼ து யத்ப்ரோக்தம்ʼ ததே³வ க³க³னோபமம் ।
சைதன்யம்ʼ தோ³ஷஹீனம்ʼ ச ஸர்வஜ்ஞம்ʼ பூர்ணமேவ ச ॥ 12 ॥

ப்ருʼதி²வ்யாம்ʼ சரிதம்ʼ நைவ மாருதேன ச வாஹிதம் ।
வரிணா பிஹிதம்ʼ நைவ தேஜோமத்⁴யே வ்யவஸ்தி²தம் ॥ 13 ॥

ஆகாஶம்ʼ தேன ஸம்ʼவ்யாப்தம்ʼ ந தத்³வ்யாப்தம்ʼ ச கேனசித் ।
ஸ பா³ஹ்யாப்⁴யந்தரம்ʼ திஷ்ட²த்யவச்சி²ன்னம்ʼ நிரந்தரம் ॥ 14 ॥

ஸூக்ஷ்மத்வாத்தத³த்³ருʼஶ்யத்வாந்நிர்கு³ணத்வாச்ச யோகி³பி⁴꞉ ।
ஆலம்ப³நாதி³ யத்ப்ரோக்தம்ʼ க்ரமாதா³லம்ப³னம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 15 ॥

ஸததா(அ)ப்⁴யாஸயுக்தஸ்து நிராலம்போ³ யதா³ ப⁴வேத் ।
தல்லயால்லீயதே நாந்தர்கு³ணதோ³ஷவிவர்ஜித꞉ ॥ 16 ॥

விஷவிஶ்வஸ்ய ரௌத்³ரஸ்ய மோஹமூர்ச்சா²ப்ரத³ஸ்ய ச ।
ஏகமேவ விநாஶாய ஹ்யமோக⁴ம்ʼ ஸஹஜாம்ருʼதம் ॥ 17 ॥

பா⁴வக³ம்யம்ʼ நிராகாரம்ʼ ஸாகாரம்ʼ த்³ருʼஷ்டிகோ³சரம் ।
பா⁴வாபா⁴வவிநிர்முக்தமந்தராலம்ʼ தது³ச்யதே ॥ 18 ॥

பா³ஹ்யபா⁴வம்ʼ ப⁴வேத்³விஶ்வமந்த꞉ ப்ரக்ருʼதிருச்யதே ।
அந்தராத³ந்தரம்ʼ ஜ்ஞேயம்ʼ நாரிகேலப²லாம்பு³வத் ॥ 19 ॥

ப்⁴ராந்திஜ்ஞானம்ʼ ஸ்தி²தம்ʼ பா³ஹ்யம்ʼ ஸம்யக்³ஜ்ஞானம்ʼ ச மத்⁴யக³ம் ।
மத்⁴யான்மத்⁴யதரம்ʼ ஜ்ஞேயம்ʼ நாரிகேலப²லாம்பு³வத் ॥ 20 ॥

பௌர்ணமாஸ்யாம்ʼ யதா² சந்த்³ர ஏக ஏவாதிநிர்மல꞉ ।
தேன தத்ஸத்³ருʼஶம்ʼ பஶ்யேத்³த்³விதா⁴த்³ருʼஷ்டிர்விபர்யய꞉ ॥ 21 ॥

அனேனைவ ப்ரகாரேண பு³த்³தி⁴பே⁴தோ³ ந ஸர்வக³꞉ ।
தா³தா ச தீ⁴ரதாமேதி கீ³யதே நாமகோடிபி⁴꞉ ॥ 22 ॥

கு³ருப்ரஜ்ஞாப்ரஸாதே³ன மூர்கோ² வா யதி³ பண்டி³த꞉ ।
யஸ்து ஸம்பு³த்⁴யதே தத்த்வம்ʼ விரக்தோ ப⁴வஸாக³ராத் ॥ 23 ॥

ராக³த்³வேஷவிநிர்முக்த꞉ ஸர்வபூ⁴தஹிதே ரத꞉ ।
த்³ருʼட⁴போ³த⁴ஶ்ச தீ⁴ரஶ்ச ஸ க³ச்சே²த்பரமம்ʼ பத³ம் ॥ 24 ॥

க⁴டே பி⁴ன்னே க⁴டாகாஶ ஆகாஶே லீயதே யதா² ।
தே³ஹாபா⁴வே ததா² யோகீ³ ஸ்வரூபே பரமாத்மனி ॥ 25 ॥

உக்தேயம்ʼ கர்மயுக்தானாம்ʼ மதிர்யாந்தே(அ)பி ஸா க³தி꞉ ।
ந சோக்தா யோக³யுக்தானாம்ʼ மதிர்யாந்தே(அ)பி ஸா க³தி꞉ ॥ 26 ॥

யா க³தி꞉ கர்மயுக்தானாம்ʼ ஸா ச வாகி³ந்த்³ரியாத்³வதே³த் ।
யோகி³னாம்ʼ யா க³தி꞉ க்வாபி ஹ்யகத்²யா ப⁴வதோர்ஜிதா ॥ 27 ॥

ஏவம்ʼ ஜ்ஞாத்வா த்வமும்ʼ மார்க³ம்ʼ யோகி³னாம்ʼ நைவ கல்பிதம் ।
விகல்பவர்ஜனம்ʼ தேஷாம்ʼ ஸ்வயம்ʼ ஸித்³தி⁴꞉ ப்ரவர்ததே ॥ 28 ॥

தீர்தே² வாந்த்யஜகே³ஹே வா யத்ர குத்ர ம்ருʼதோ(அ)பி வா ।
ந யோகீ³ பஶ்யதே க³ர்ப⁴ம்ʼ பரே ப்³ரஹ்மணி லீயதே ॥ 29 ॥

ஸஹஜமஜமசிந்த்யம்ʼ யஸ்து பஶ்யேத்ஸ்வரூபம்ʼ
க⁴டதி யதி³ யதே²ஷ்டம்ʼ லிப்யதே நைவ தோ³ஷை꞉ ।
ஸக்ருʼத³பி தத³பா⁴வாத்கர்ம கிஞ்சின்னகுர்யாத்
தத³பி ந ச விப³த்³த⁴꞉ ஸம்ʼயமீ வா தபஸ்வீ ॥ 30 ॥

நிராமயம்ʼ நிஷ்ப்ரதிமம்ʼ நிராக்ருʼதிம்ʼ
நிராஶ்ரயம்ʼ நிர்வபுஷம்ʼ நிராஶிஷம் ।
நிர்த்³வந்த்³வநிர்மோஹமலுப்தஶக்திகம்ʼ
தமீஶமாத்மானமுபைதி ஶாஶ்வதம் ॥ 31 ॥

வேதோ³ ந தீ³க்ஷா ந ச முண்ட³னக்ரியா
கு³ருர்ன ஶிஷ்யோ ந ச யந்த்ரஸம்பத³꞉ ।
முத்³ராதி³கம்ʼ சாபி ந யத்ர பா⁴ஸதே
தமீஶமாத்மானமுபைதி ஶாஶ்வதம் ॥ 32 ॥

ந ஶாம்ப⁴வம்ʼ ஶாக்திகமானவம்ʼ ந வா
பிண்ட³ம்ʼ ச ரூபம்ʼ ச பதா³தி³கம்ʼ ந வா ।
ஆரம்ப⁴நிஷ்பத்திக⁴டாதி³கம்ʼ ச நோ
தமீஶமாத்மானமுபைதி ஶாஶ்வதம் ॥ 33 ॥

யஸ்ய ஸ்வரூபாத்ஸசராசரம்ʼ ஜக³-
து³த்பத்³யதே திஷ்ட²தி லீயதே(அ)பி வா ।
பயோவிகாராதி³வ பே²னபு³த்³பு³தா³-
ஸ்தமீஶமாத்மானமுபைதி ஶாஶ்வதம் ॥ 34 ॥

நாஸாநிரோதோ⁴ ந ச த்³ருʼஷ்டிராஸனம்ʼ
போ³தோ⁴(அ)ப்யபோ³தோ⁴(அ)பி ந யத்ர பா⁴ஸதே ।
நாடீ³ப்ரசாரோ(அ)பி ந யத்ர கிஞ்சி-
த்தமீஶமாத்மானமுபைதி ஶாஶ்வதம் ॥ 35 ॥

நானாத்வமேகத்வமுப⁴த்வமன்யதா
அணுத்வதீ³ர்க⁴த்வமஹத்த்வஶூன்யதா ।
மானத்வமேயத்வஸமத்வவர்ஜிதம்ʼ
தமீஶமாத்மானமுபைதி ஶாஶ்வதம் ॥ 36 ॥

ஸுஸம்ʼயமீ வா யதி³ வா ந ஸம்ʼயமீ
ஸுஸங்க்³ரஹீ வா யதி³ வா ந ஸங்க்³ரஹீ ।
நிஷ்கர்மகோ வா யதி³ வா ஸகர்மக-
ஸ்தமீஶமாத்மானமுபைதி ஶாஶ்வதம் ॥ 37 ॥

மனோ ந பு³த்³தி⁴ர்ன ஶரீரமிந்த்³ரியம்ʼ
தன்மாத்ரபூ⁴தானி ந பூ⁴தபஞ்சகம் ।
அஹங்க்ருʼதிஶ்சாபி வியத்ஸ்வரூபகம்ʼ
தமீஶமாத்மானமுபைதி ஶாஶ்வதம் ॥ 38 ॥

விதௌ⁴ நிரோதே⁴ பரமாத்மதாம்ʼ க³தே
ந யோகி³னஶ்சேதஸி பே⁴த³வர்ஜிதே ।
ஶௌசம்ʼ ந வாஶௌசமலிங்க³பா⁴வனா
ஸர்வம்ʼ விதே⁴யம்ʼ யதி³ வா நிஷித்⁴யதே ॥ 39 ॥

மனோ வசோ யத்ர ந ஶக்தமீரிதும்ʼ
நூனம்ʼ கத²ம்ʼ தத்ர கு³ரூபதே³ஶதா ।
இமாம்ʼ கதா²முக்தவதோ கு³ரோஸ்த-
த்³யுக்தஸ்ய தத்த்வம்ʼ ஹி ஸமம்ʼ ப்ரகாஶதே ॥ 40 ॥

இதி த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 2 ॥

அத² த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

கு³ணவிகு³ணவிபா⁴கோ³ வர்ததே நைவ கிஞ்சித்
ரதிவிரதிவிஹீனம்ʼ நிர்மலம்ʼ நிஷ்ப்ரபஞ்சம் ।
கு³ணவிகு³ணவிஹீனம்ʼ வ்யாபகம்ʼ விஶ்வரூபம்ʼ
கத²மஹமிஹ வந்தே³ வ்யோமரூபம்ʼ ஶிவம்ʼ வை ॥ 1 ॥

ஶ்வேதாதி³வர்ணரஹிதோ நியதம்ʼ ஶிவஶ்ச
கார்யம்ʼ ஹி காரணமித³ம்ʼ ஹி பரம்ʼ ஶிவஶ்ச ।
ஏவம்ʼ விகல்பரஹிதோ(அ)ஹமலம்ʼ ஶிவஶ்ச
ஸ்வாத்மானமாத்மனி ஸுமித்ர கத²ம்ʼ நமாமி ॥ 2 ॥

நிர்மூலமூலரஹிதோ ஹி ஸதோ³தி³தோ(அ)ஹம்ʼ
நிர்தூ⁴மதூ⁴மரஹிதோ ஹி ஸதோ³தி³தோ(அ)ஹம் ।
நிர்தீ³பதீ³பரஹிதோ ஹி ஸதோ³தி³தோ(அ)ஹம்ʼ
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 3 ॥

நிஷ்காமகாமமிஹ நாம கத²ம்ʼ வதா³மி
நி꞉ஸங்க³ஸங்க³மிஹ நாம கத²ம்ʼ வதா³மி ।
நி꞉ஸாரஸாரரஹிதம்ʼ ச கத²ம்ʼ வதா³மி
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 4 ॥

அத்³வைதரூபமகி²லம்ʼ ஹி கத²ம்ʼ வதா³மி
த்³வைதஸ்வரூபமகி²லம்ʼ ஹி கத²ம்ʼ வதா³மி ।
நித்யம்ʼ த்வநித்யமகி²லம்ʼ ஹி கத²ம்ʼ வதா³மி
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 5 ॥

ஸ்தூ²லம்ʼ ஹி நோ நஹி க்ருʼஶம்ʼ ந க³தாக³தம்ʼ ஹி
ஆத்³யந்தமத்⁴யரஹிதம்ʼ ந பராபரம்ʼ ஹி ।
ஸத்யம்ʼ வதா³மி க²லு வை பரமார்த²தத்த்வம்ʼ
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 6 ॥

ஸம்ʼவித்³தி⁴ ஸர்வகரணானி நபோ⁴னிபா⁴னி
ஸம்ʼவித்³தி⁴ ஸர்வவிஷயாம்ʼஶ்ச நபோ⁴னிபா⁴ம்ʼஶ்ச ।
ஸம்ʼவித்³தி⁴ சைகமமலம்ʼ ந ஹி ப³ந்த⁴முக்தம்ʼ
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 7 ॥

து³ர்போ³த⁴போ³த⁴க³ஹனோ ந ப⁴வாமி தாத
து³ர்லக்ஷ்யலக்ஷ்யக³ஹனோ ந ப⁴வாமி தாத ।
ஆஸன்னரூபக³ஹனோ ந ப⁴வாமி தாத
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 8 ॥

நிஷ்கர்மகர்மத³ஹனோ ஜ்வலனோ ப⁴வாமி
நிர்து³꞉க²து³꞉க²த³ஹனோ ஜ்வலனோ ப⁴வாமி ।
நிர்தே³ஹதே³ஹத³ஹனோ ஜ்வலனோ ப⁴வாமி
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 9 ॥

நிஷ்பாபபாபத³ஹனோ ஹி ஹுதாஶனோ(அ)ஹம்ʼ
நிர்த⁴ர்மத⁴ர்மத³ஹனோ ஹி ஹுதாஶனோ(அ)ஹம் ।
நிர்ப³ந்த⁴ப³ந்த⁴த³ஹனோ ஹி ஹுதாஶனோ(அ)ஹம்ʼ
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 10 ॥

நிர்பா⁴வபா⁴வரஹிதோ ந ப⁴வாமி வத்ஸ
நிர்யோக³யோக³ரஹிதோ ந ப⁴வாமி வத்ஸ ।
நிஶ்சித்தசித்தரஹிதோ ந ப⁴வாமி வத்ஸ
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 11 ॥

நிர்மோஹமோஹபத³வீதி ந மே விகல்போ
நி꞉ஶோகஶோகபத³வீதி ந மே விகல்ப꞉ ।
நிர்லோப⁴லோப⁴பத³வீதி ந மே விகல்போ
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 12 ॥

ஸம்ʼஸாரஸந்ததிலதா ந ச மே கதா³சித்
ஸந்தோஷஸந்ததிஸுகோ² ந ச மே கதா³சித் ।
அஜ்ஞானப³ந்த⁴னமித³ம்ʼ ந ச மே கதா³சித்
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 13 ॥

ஸம்ʼஸாரஸந்ததிரஜோ ந ச மே விகார꞉
ஸந்தாபஸந்ததிதமோ ந ச மே விகார꞉ ।
ஸத்த்வம்ʼ ஸ்வத⁴ர்மஜனகம்ʼ ந ச மே விகாரோ
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 14 ॥

ஸந்தாபது³꞉க²ஜனகோ ந விதி⁴꞉ கதா³சித்
ஸந்தாபயோக³ஜனிதம்ʼ ந மன꞉ கதா³சித் ।
யஸ்மாத³ஹங்க்ருʼதிரியம்ʼ ந ச மே கதா³சித்
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 15 ॥

நிஷ்கம்பகம்பநித⁴னம்ʼ ந விகல்பகல்பம்ʼ
ஸ்வப்னப்ரபோ³த⁴நித⁴னம்ʼ ந ஹிதாஹிதம்ʼ ஹி ।
நி꞉ஸாரஸாரநித⁴னம்ʼ ந சராசரம்ʼ ஹி
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 16 ॥

நோ வேத்³யவேத³கமித³ம்ʼ ந ச ஹேதுதர்க்யம்ʼ
வாசாமகோ³சரமித³ம்ʼ ந மனோ ந பு³த்³தி⁴꞉ ।
ஏவம்ʼ கத²ம்ʼ ஹி ப⁴வத꞉ கத²யாமி தத்த்வம்ʼ
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 17 ॥

நிர்பி⁴ன்னபி⁴ன்னரஹிதம்ʼ பரமார்த²தத்த்வ-
மந்தர்ப³ஹிர்ன ஹி கத²ம்ʼ பரமார்த²தத்த்வம் ।
ப்ராக்ஸம்ப⁴வம்ʼ ந ச ரதம்ʼ நஹி வஸ்து கிஞ்சித்
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 18 ॥

ராகா³தி³தோ³ஷரஹிதம்ʼ த்வஹமேவ தத்த்வம்ʼ
தை³வாதி³தோ³ஷரஹிதம்ʼ த்வஹமேவ தத்த்வம் ।
ஸம்ʼஸாரஶோகரஹிதம்ʼ த்வஹமேவ தத்த்வம்ʼ
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 19 ॥

ஸ்தா²னத்ரயம்ʼ யதி³ ச நேதி கத²ம்ʼ துரீயம்ʼ
காலத்ரயம்ʼ யதி³ ச நேதி கத²ம்ʼ தி³ஶஶ்ச ।
ஶாந்தம்ʼ பத³ம்ʼ ஹி பரமம்ʼ பரமார்த²தத்த்வம்ʼ
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 20 ॥

தீ³ர்கோ⁴ லகு⁴꞉ புனரிதீஹ நமே விபா⁴கோ³
விஸ்தாரஸங்கடமிதீஹ ந மே விபா⁴க³꞉ ।
கோணம்ʼ ஹி வர்துலமிதீஹ ந மே விபா⁴கோ³
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 21 ॥

மாதாபிதாதி³ தனயாதி³ ந மே கதா³சித்
ஜாதம்ʼ ம்ருʼதம்ʼ ந ச மனோ ந ச மே கதா³சித் ।
நிர்வ்யாகுலம்ʼ ஸ்தி²ரமித³ம்ʼ பரமார்த²தத்த்வம்ʼ
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 22 ॥

ஶுத்³த⁴ம்ʼ விஶுத்³த⁴மவிசாரமனந்தரூபம்ʼ
நிர்லேபலேபமவிசாரமனந்தரூபம் ।
நிஷ்க²ண்ட³க²ண்ட³மவிசாரமனந்தரூபம்ʼ
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 23 ॥

ப்³ரஹ்மாத³ய꞉ ஸுரக³ணா꞉ கத²மத்ர ஸந்தி
ஸ்வர்கா³த³யோ வஸதய꞉ கத²மத்ர ஸந்தி ।
யத்³யேகரூபமமலம்ʼ பரமார்த²தத்த்வம்ʼ
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 24 ॥

நிர்னேதி நேதி விமலோ ஹி கத²ம்ʼ வதா³மி
நி꞉ஶேஷஶேஷவிமலோ ஹி கத²ம்ʼ வதா³மி ।
நிர்லிங்க³லிங்க³விமலோ ஹி கத²ம்ʼ வதா³மி
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 25 ॥

நிஷ்கர்மகர்மபரமம்ʼ ஸததம்ʼ கரோமி
நி꞉ஸங்க³ஸங்க³ரஹிதம்ʼ பரமம்ʼ வினோத³ம் ।
நிர்தே³ஹதே³ஹரஹிதம்ʼ ஸததம்ʼ வினோத³ம்ʼ
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 26 ॥

மாயாப்ரபஞ்சரசனா ந ச மே விகார꞉ ।
கௌடில்யத³ம்ப⁴ரசனா ந ச மே விகார꞉ ।
ஸத்யாந்ருʼதேதி ரசனா ந ச மே விகாரோ
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 27 ॥

ஸந்த்⁴யாதி³காலரஹிதம்ʼ ந ச மே வியோகோ³-
ஹ்யந்த꞉ ப்ரபோ³த⁴ரஹிதம்ʼ ப³தி⁴ரோ ந மூக꞉ ।
ஏவம்ʼ விகல்பரஹிதம்ʼ ந ச பா⁴வஶுத்³த⁴ம்ʼ
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 28 ॥

நிர்நாத²நாத²ரஹிதம்ʼ ஹி நிராகுலம்ʼ வை
நிஶ்சித்தசித்தவிக³தம்ʼ ஹி நிராகுலம்ʼ வை ।
ஸம்ʼவித்³தி⁴ ஸர்வவிக³தம்ʼ ஹி நிராகுலம்ʼ வை
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 29 ॥

காந்தாரமந்தி³ரமித³ம்ʼ ஹி கத²ம்ʼ வதா³மி
ஸம்ʼஸித்³த⁴ஸம்ʼஶயமித³ம்ʼ ஹி கத²ம்ʼ வதா³மி ।
ஏவம்ʼ நிரந்தரஸமம்ʼ ஹி நிராகுலம்ʼ வை
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 30 ॥

நிர்ஜீவஜீவரஹிதம்ʼ ஸததம்ʼ விபா⁴தி
நிர்பீ³ஜபீ³ஜரஹிதம்ʼ ஸததம்ʼ விபா⁴தி ।
நிர்வாணப³ந்த⁴ரஹிதம்ʼ ஸததம்ʼ விபா⁴தி
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 31 ॥

ஸம்பூ⁴திவர்ஜிதமித³ம்ʼ ஸததம்ʼ விபா⁴தி
ஸம்ʼஸாரவர்ஜிதமித³ம்ʼ ஸததம்ʼ விபா⁴தி ।
ஸம்ʼஹாரவர்ஜிதமித³ம்ʼ ஸததம்ʼ விபா⁴தி
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 32 ॥

உல்லேக²மாத்ரமபி தே ந ச நாமரூபம்ʼ
நிர்பி⁴ன்னபி⁴ன்னமபி தே ந ஹி வஸ்து கிஞ்சித் ।
நிர்லஜ்ஜமானஸ கரோஷி கத²ம்ʼ விஷாத³ம்ʼ
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 33 ॥

கிம்ʼ நாம ரோதி³ஷி ஸகே² ந ஜரா ந ம்ருʼத்யு꞉
கிம்ʼ நாம ரோதி³ஷி ஸகே² ந ச ஜன்ம து³꞉க²ம் ।
கிம்ʼ நாம ரோதி³ஷி ஸகே² ந ச தே விகாரோ
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 34 ॥

கிம்ʼ நாம ரோதி³ஷி ஸகே² ந ச தே ஸ்வரூபம்ʼ
கிம்ʼ நாம ரோதி³ஷி ஸகே² ந ச தே விரூபம் ।
கிம்ʼ நாம ரோதி³ஷி ஸகே² ந ச தே வயாம்ʼஸி
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 35 ॥

கிம்ʼ நாம ரோதி³ஷி ஸகே² ந ச தே வயாம்ʼஸி
கிம்ʼ நாம ரோதி³ஷி ஸகே² ந ச தே மனாம்ʼஸி ।
கிம்ʼ நாம ரோதி³ஷி ஸகே² ந தவேந்த்³ரியாணி
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 36 ॥

கிம்ʼ நாம ரோதி³ஷி ஸகே² ந ச தே(அ)ஸ்தி காம꞉
கிம்ʼ நாம ரோதி³ஷி ஸகே² ந ச தே ப்ரலோப⁴꞉ ।
கிம்ʼ நாம ரோதி³ஷி ஸகே² ந ச தே விமோஹோ
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 37 ॥

ஐஶ்வர்யமிச்ச²ஸி கத²ம்ʼ ந ச தே த⁴னானி
ஐஶ்வர்யமிச்ச²ஸி கத²ம்ʼ ந ச தே ஹி பத்னீ ।
ஐஶ்வர்யமிச்ச²ஸி கத²ம்ʼ ந ச தே மமேதி
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 38 ॥

லிங்க³ப்ரபஞ்சஜனுஷீ ந ச தே ந மே ச
நிர்லஜ்ஜமானஸமித³ம்ʼ ச விபா⁴தி பி⁴ன்னம் ।
நிர்பே⁴த³பே⁴த³ரஹிதம்ʼ ந ச தே ந மே ச
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 39 ॥

நோ வாணுமாத்ரமபி தே ஹி விராக³ரூபம்ʼ
நோ வாணுமாத்ரமபி தே ஹி ஸராக³ரூபம் ।
நோ வாணுமாத்ரமபி தே ஹி ஸகாமரூபம்ʼ
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 40 ॥

த்⁴யாதா ந தே ஹி ஹ்ருʼத³யே ந ச தே ஸமாதி⁴-
ர்த்⁴யானம்ʼ ந தே ஹி ஹ்ருʼத³யே ந ப³ஹி꞉ ப்ரதே³ஶ꞉ ।
த்⁴யேயம்ʼ ந சேதி ஹ்ருʼத³யே ந ஹி வஸ்து காலோ
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 41 ॥

யத்ஸாரபூ⁴தமகி²லம்ʼ கதி²தம்ʼ மயா தே
ந த்வம்ʼ ந மே ந மஹதோ ந கு³ருர்ன ந ஶிஷ்ய꞉ ।
ஸ்வச்ச²ந்த³ரூபஸஹஜம்ʼ பரமார்த²தத்த்வம்ʼ
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸமரஸம்ʼ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 42 ॥

கத²மிஹ பரமார்த²ம்ʼ தத்த்வமானந்த³ரூபம்ʼ
கத²மிஹ பரமார்த²ம்ʼ நைவமானந்த³ரூபம் ।
கத²மிஹ பரமார்த²ம்ʼ ஜ்ஞானவிஜ்ஞானரூபம்ʼ
யதி³ பரமஹமேகம்ʼ வர்ததே வ்யோமரூபம் ॥ 43 ॥

த³ஹனபவனஹீனம்ʼ வித்³தி⁴ விஜ்ஞானமேக-
மவநிஜலவிஹீனம்ʼ வித்³தி⁴ விஜ்ஞானரூபம் ।
ஸமக³மனவிஹீனம்ʼ வித்³தி⁴ விஜ்ஞானமேகம்ʼ
க³க³னமிவ விஶாலம்ʼ வித்³தி⁴ விஜ்ஞானமேகம் ॥ 44 ॥

ந ஶூன்யரூபம்ʼ ந விஶூன்யரூபம்ʼ
ந ஶுத்³த⁴ரூபம்ʼ ந விஶுத்³த⁴ரூபம் ।
ரூபம்ʼ விரூபம்ʼ ந ப⁴வாமி கிஞ்சித்
ஸ்வரூபரூபம்ʼ பரமார்த²தத்த்வம் ॥ 45 ॥

முஞ்ச முஞ்ச ஹி ஸம்ʼஸாரம்ʼ த்யாக³ம்ʼ முஞ்ச ஹி ஸர்வதா² ।
த்யாகா³த்யாக³விஷம்ʼ ஶுத்³த⁴மம்ருʼதம்ʼ ஸஹஜம்ʼ த்⁴ருவம் ॥ 46 ॥

இதி த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 3 ॥

அத² சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

நாவாஹனம்ʼ நைவ விஸர்ஜனம்ʼ வா
புஷ்பாணி பத்ராணி கத²ம்ʼ ப⁴வந்தி ।
த்⁴யானானி மந்த்ராணி கத²ம்ʼ ப⁴வந்தி
ஸமாஸமம்ʼ சைவ ஶிவார்சனம்ʼ ச ॥ 1 ॥

ந கேவலம்ʼ ப³ந்த⁴விப³ந்த⁴முக்தோ
ந கேவலம்ʼ ஶுத்³த⁴விஶுத்³த⁴முக்த꞉ ।
ந கேவலம்ʼ யோக³வியோக³முக்த꞉
ஸ வை விமுக்தோ க³க³னோபமோ(அ)ஹம் ॥ 2 ॥

ஸஞ்ஜாயதே ஸர்வமித³ம்ʼ ஹி தத்²யம்ʼ
ஸஞ்ஜாயதே ஸர்வமித³ம்ʼ விதத்²யம் ।
ஏவம்ʼ விகல்போ மம நைவ ஜாத꞉
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 3 ॥

ந ஸாஞ்ஜனம்ʼ சைவ நிரஞ்ஜனம்ʼ வா
ந சாந்தரம்ʼ வாபி நிரந்தரம்ʼ வா ।
அந்தர்விப⁴ன்னம்ʼ ந ஹி மே விபா⁴தி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 4 ॥

அபோ³த⁴போ³தோ⁴ மம நைவ ஜாதோ
போ³த⁴ஸ்வரூபம்ʼ மம நைவ ஜாதம் ।
நிர்போ³த⁴போ³த⁴ம்ʼ ச கத²ம்ʼ வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 5 ॥

ந த⁴ர்மயுக்தோ ந ச பாபயுக்தோ
ந ப³ந்த⁴யுக்தோ ந ச மோக்ஷயுக்த꞉ ।
யுக்தம்ʼ த்வயுக்தம்ʼ ந ச மே விபா⁴தி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 6 ॥

பராபரம்ʼ வா ந ச மே கதா³சித்
மத்⁴யஸ்த²பா⁴வோ ஹி ந சாரிமித்ரம் ।
ஹிதாஹிதம்ʼ சாபி கத²ம்ʼ வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 7 ॥

நோபாஸகோ நைவமுபாஸ்யரூபம்ʼ
ந சோபதே³ஶோ ந ச மே க்ரியா ச ।
ஸம்ʼவித்ஸ்வரூபம்ʼ ச கத²ம்ʼ வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 8 ॥

நோ வ்யாபகம்ʼ வ்யாப்யமிஹாஸ்தி கிஞ்சித்
ந சாலயம்ʼ வாபி நிராலயம்ʼ வா ।
அஶூன்யஶூன்யம்ʼ ச கத²ம்ʼ வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 9 ॥

ந க்³ராஹகோ க்³ராஹ்யகமேவ கிஞ்சித்
ந காரணம்ʼ வா மம நைவ கார்யம் ।
அசிந்த்யசிந்த்யம்ʼ ச கத²ம்ʼ வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 10 ॥

ந பே⁴த³கம்ʼ வாபி ந சைவ பே⁴த்³யம்ʼ
ந வேத³கம்ʼ வா மம நைவ வேத்³யம் ।
க³தாக³தம்ʼ தாத கத²ம்ʼ வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 11 ॥

ந சாஸ்தி தே³ஹோ ந ச மே விதே³ஹோ
பு³த்³தி⁴ர்மனோ மே ந ஹி சேந்த்³ரியாணி ।
ராகோ³ விராக³ஶ்ச கத²ம்ʼ வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 12 ॥

உல்லேக²மாத்ரம்ʼ ந ஹி பி⁴ன்னமுச்சை-
ருல்லேக²மாத்ரம்ʼ ந திரோஹிதம்ʼ வை ।
ஸமாஸமம்ʼ மித்ர கத²ம்ʼ வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 13 ॥

ஜிதேந்த்³ரியோ(அ)ஹம்ʼ த்வஜிதேந்த்³ரியோ வா
ந ஸம்ʼயமோ மே நியமோ ந ஜாத꞉ ।
ஜயாஜயௌ மித்ர கத²ம்ʼ வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 14 ॥

அமூர்தமூர்திர்ன ச மே கதா³சி-
தா³த்³யந்தமத்⁴யம்ʼ ந ச மே கதா³சித் ।
ப³லாப³லம்ʼ மித்ர கத²ம்ʼ வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 15 ॥

ம்ருʼதாம்ருʼதம்ʼ வாபி விஷாவிஷம்ʼ ச
ஸஞ்ஜாயதே தாத ந மே கதா³சித் ।
அஶுத்³த⁴ஶுத்³த⁴ம்ʼ ச கத²ம்ʼ வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 16 ॥

ஸ்வப்ன꞉ ப்ரபோ³தோ⁴ ந ச யோக³முத்³ரா
நக்தம்ʼ தி³வா வாபி ந மே கதா³சித் ।
அதுர்யதுர்யம்ʼ ச கத²ம்ʼ வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 17 ॥

ஸம்ʼவித்³தி⁴ மாம்ʼ ஸர்வவிஸர்வமுக்தம்ʼ
மாயா விமாயா ந ச மே கதா³சித் ।
ஸந்த்⁴யாதி³கம்ʼ கர்ம கத²ம்ʼ வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 18 ॥

ஸம்ʼவித்³தி⁴ மாம்ʼ ஸர்வஸமாதி⁴யுக்தம்ʼ
ஸம்ʼவித்³தி⁴ மாம்ʼ லக்ஷ்யவிலக்ஷ்யமுக்தம் ।
யோக³ம்ʼ வியோக³ம்ʼ ச கத²ம்ʼ வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 19 ॥

மூர்கோ²(அ)பி நாஹம்ʼ ந ச பண்டி³தோ(அ)ஹம்ʼ
மௌனம்ʼ விமௌனம்ʼ ந ச மே கதா³சித் ।
தர்கம்ʼ விதர்கம்ʼ ச கத²ம்ʼ வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 20 ॥

பிதா ச மாதா ச குலம்ʼ ந ஜாதி-
ர்ஜன்மாதி³ ம்ருʼத்யுர்ன ச மே கதா³சித் ।
ஸ்னேஹம்ʼ விமோஹம்ʼ ச கத²ம்ʼ வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 21 ॥

அஸ்தம்ʼ க³தோ நைவ ஸதோ³தி³தோ(அ)ஹம்ʼ
தேஜோவிதேஜோ ந ச மே கதா³சித் ।
ஸந்த்⁴யாதி³கம்ʼ கர்ம கத²ம்ʼ வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 22 ॥

அஸம்ʼஶயம்ʼ வித்³தி⁴ நிராகுலம்ʼ மாம்ʼ
அஸம்ʼஶயம்ʼ வித்³தி⁴ நிரந்தரம்ʼ மாம் ।
அஸம்ʼஶயம்ʼ வித்³தி⁴ நிரஞ்ஜனம்ʼ மாம்ʼ
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 23 ॥

த்⁴யானானி ஸர்வாணி பரித்யஜந்தி
ஶுபா⁴ஶுப⁴ம்ʼ கர்ம பரித்யஜந்தி ।
த்யாகா³ம்ருʼதம்ʼ தாத பிப³ந்தி தீ⁴ரா꞉
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 24 ॥

விந்த³தி விந்த³தி ந ஹி ந ஹி யத்ர
ச²ந்தோ³லக்ஷணம்ʼ ந ஹி ந ஹி தத்ர ।
ஸமரஸமக்³னோ பா⁴விதபூத꞉
ப்ரலபதி தத்த்வம்ʼ பரமவதூ⁴த꞉ ॥ 25 ॥

இதி சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 4 ॥

அத² பஞ்சமோத்⁴யாய꞉ ॥

ௐ இதி க³தி³தம்ʼ க³க³னஸமம்ʼ தத்
ந பராபரஸாரவிசார இதி ।
அவிலாஸவிலாஸநிராகரணம்ʼ
கத²மக்ஷரபி³ந்து³ஸமுச்சரணம் ॥ 1 ॥

இதி தத்த்வமஸிப்ரப்⁴ருʼதிஶ்ருதிபி⁴꞉
ப்ரதிபாதி³தமாத்மனி தத்த்வமஸி ।
த்வமுபாதி⁴விவர்ஜிதஸர்வஸமம்ʼ
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 2 ॥

அத⁴ ஊர்த்⁴வவிவர்ஜிதஸர்வஸமம்ʼ
ப³ஹிரந்தரவர்ஜிதஸர்வஸமம் ।
யதி³ சைகவிவர்ஜிதஸர்வஸமம்ʼ
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 3 ॥

ந ஹி கல்பிதகல்பவிசார இதி
ந ஹி காரணகார்யவிசார இதி ।
பத³ஸந்தி⁴விவர்ஜிதஸர்வஸமம்ʼ
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 4 ॥

ந ஹி போ³த⁴விபோ³த⁴ஸமாதி⁴ரிதி
ந ஹி தே³ஶவிதே³ஶஸமாதி⁴ரிதி ।
ந ஹி காலவிகாலஸமாதி⁴ரிதி
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 5 ॥

ந ஹி கும்ப⁴னபோ⁴ ந ஹி கும்ப⁴ இதி
ந ஹி ஜீவவபுர்ன ஹி ஜீவ இதி ।
ந ஹி காரணகார்யவிபா⁴க³ இதி
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 6 ॥

இஹ ஸர்வநிரந்தரமோக்ஷபத³ம்ʼ
லகு⁴தீ³ர்க⁴விசாரவிஹீன இதி ।
ந ஹி வர்துலகோணவிபா⁴க³ இதி
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 7 ॥

இஹ ஶூன்யவிஶூன்யவிஹீன இதி
இஹ ஶுத்³த⁴விஶுத்³த⁴விஹீன இதி ।
இஹ ஸர்வவிஸர்வவிஹீன இதி
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 8 ॥

ந ஹி பி⁴ன்னவிபி⁴ன்னவிசார இதி
ப³ஹிரந்தரஸந்தி⁴விசார இதி ।
அரிமித்ரவிவர்ஜிதஸர்வஸமம்ʼ
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 9 ॥

ந ஹி ஶிஷ்யவிஶிஷ்யஸ்வரூப இதி
ந சராசரபே⁴த³விசார இதி ।
இஹ ஸர்வநிரந்தரமோக்ஷபத³ம்ʼ
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 10 ॥

நனு ரூபவிரூபவிஹீன இதி
நனு பி⁴ன்னவிபி⁴ன்னவிஹீன இதி ।
நனு ஸர்க³விஸர்க³விஹீன இதி
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 11 ॥

ந கு³ணாகு³ணபாஶனிப³ந்த⁴ இதி
ம்ருʼதஜீவனகர்ம கரோமி கத²ம் ।
இதி ஶுத்³த⁴நிரஞ்ஜனஸர்வஸமம்ʼ
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 12 ॥

இஹ பா⁴வவிபா⁴வவிஹீன இதி
இஹ காமவிகாமவிஹீன இதி ।
இஹ போ³த⁴தமம்ʼ க²லு மோக்ஷஸமம்ʼ
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 13 ॥

இஹ தத்த்வநிரந்தரதத்த்வமிதி
ந ஹி ஸந்தி⁴விஸந்தி⁴விஹீன இதி ।
யதி³ ஸர்வவிவர்ஜிதஸர்வஸமம்ʼ
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 14 ॥

அநிகேதகுடீ பரிவாரஸமம்ʼ
இஹஸங்க³விஸங்க³விஹீனபரம் ।
இஹ போ³த⁴விபோ³த⁴விஹீனபரம்ʼ
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 15 ॥

அவிகாரவிகாரமஸத்யமிதி
அவிலக்ஷவிலக்ஷமஸத்யமிதி ।
யதி³ கேவலமாத்மனி ஸத்யமிதி
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 16 ॥

இஹ ஸர்வஸமம்ʼ க²லு ஜீவ இதி
இஹ ஸர்வநிரந்தரஜீவ இதி ।
இஹ கேவலநிஶ்சலஜீவ இதி
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 17 ॥

அவிவேகவிவேகமபோ³த⁴ இதி
அவிகல்பவிகல்பமபோ³த⁴ இதி ।
யதி³ சைகநிரந்தரபோ³த⁴ இதி
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 18 ॥

ந ஹி மோக்ஷபத³ம்ʼ ந ஹி ப³ந்த⁴பத³ம்ʼ
ந ஹி புண்யபத³ம்ʼ ந ஹி பாபபத³ம் ।
ந ஹி பூர்ணபத³ம்ʼ ந ஹி ரிக்தபத³ம்ʼ
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 19 ॥

யதி³ வர்ணவிவர்ணவிஹீனஸமம்ʼ
யதி³ காரணகார்யவிஹீனஸமம் ।
யதி³பே⁴த³விபே⁴த³விஹீனஸமம்ʼ
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 20 ॥

இஹ ஸர்வநிரந்தரஸர்வசிதே
இஹ கேவலநிஶ்சலஸர்வசிதே ।
த்³விபதா³தி³விவர்ஜிதஸர்வசிதே
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 21 ॥

அதிஸர்வநிரந்தரஸர்வக³தம்ʼ
அதிநிர்மலநிஶ்சலஸர்வக³தம் ।
தி³னராத்ரிவிவர்ஜிதஸர்வக³தம்ʼ
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 22 ॥

ந ஹி ப³ந்த⁴விப³ந்த⁴ஸமாக³மனம்ʼ
ந ஹி யோக³வியோக³ஸமாக³மனம் ।
ந ஹி தர்கவிதர்கஸமாக³மனம்ʼ
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 23 ॥

இஹ காலவிகாலநிராகரணம்ʼ
அணுமாத்ரக்ருʼஶானுநிராகரணம் ।
ந ஹி கேவலஸத்யநிராகரணம்ʼ
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 24 ॥

இஹ தே³ஹவிதே³ஹவிஹீன இதி
நனு ஸ்வப்னஸுஷுப்திவிஹீனபரம் ।
அபி⁴தா⁴னவிதா⁴னவிஹீனபரம்ʼ
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 25 ॥

க³க³னோபமஶுத்³த⁴விஶாலஸமம்ʼ
அதிஸர்வவிவர்ஜிதஸர்வஸமம் ।
க³தஸாரவிஸாரவிகாரஸமம்ʼ
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 26 ॥

இஹ த⁴ர்மவித⁴ர்மவிராக³தர-
மிஹ வஸ்துவிவஸ்துவிராக³தரம் ।
இஹ காமவிகாமவிராக³தரம்ʼ
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 27 ॥

ஸுக²து³꞉க²விவர்ஜிதஸர்வஸம-
மிஹ ஶோகவிஶோகவிஹீனபரம் ।
கு³ருஶிஷ்யவிவர்ஜிததத்த்வபரம்ʼ
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 28 ॥

ந கிலாங்குரஸாரவிஸார இதி
ந சலாசலஸாம்யவிஸாம்யமிதி ।
அவிசாரவிசாரவிஹீனமிதி
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 29 ॥

இஹ ஸாரஸமுச்சயஸாரமிதி ।
கதி²தம்ʼ நிஜபா⁴வவிபே⁴த³ இதி ।
விஷயே கரணத்வமஸத்யமிதி
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 30 ॥

ப³ஹுதா⁴ ஶ்ருதய꞉ ப்ரவத³ந்தி யதோ
வியதா³தி³ரித³ம்ʼ ம்ருʼக³தோயஸமம் ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஸமம்ʼ
கிமு ரோதி³ஷி மானஸி ஸர்வஸமம் ॥ 31 ॥

விந்த³தி விந்த³தி ந ஹி ந ஹி யத்ர
ச²ந்தோ³லக்ஷணம்ʼ ந ஹி ந ஹி தத்ர ।
ஸமரஸமக்³னோ பா⁴விதபூத꞉
ப்ரலபதி தத்த்வம்ʼ பரமவதூ⁴த꞉ ॥ 32 ॥

இதி பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 5 ॥

அத² ஷஷ்ட²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ப³ஹுதா⁴ ஶ்ருதய꞉ ப்ரவத³ந்தி வயம்ʼ
வியதா³தி³ரித³ம்ʼ ம்ருʼக³தோயஸமம் ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவ-
முபமேயமதோ²ஹ்யுபமா ச கத²ம் ॥ 1 ॥

அவிப⁴க்திவிப⁴க்திவிஹீனபரம்ʼ
நனு கார்யவிகார்யவிஹீனபரம் ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்ʼ
யஜனம்ʼ ச கத²ம்ʼ தபனம்ʼ ச கத²ம் ॥ 2 ॥

மன ஏவ நிரந்தரஸர்வக³தம்ʼ
ஹ்யவிஶாலவிஶாலவிஹீனபரம் ।
மன ஏவ நிரந்தரஸர்வஶிவம்ʼ
மனஸாபி கத²ம்ʼ வசஸா ச கத²ம் ॥ 3 ॥

தி³னராத்ரிவிபே⁴த³நிராகரண-
முதி³தானுதி³தஸ்ய நிராகரணம் ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்ʼ
ரவிசந்த்³ரமஸௌ ஜ்வலனஶ்ச கத²ம் ॥ 4 ॥

க³தகாமவிகாமவிபே⁴த³ இதி
க³தசேஷ்டவிசேஷ்டவிபே⁴த³ இதி ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்ʼ
ப³ஹிரந்தரபி⁴ன்னமதிஶ்ச கத²ம் ॥ 5 ॥

யதி³ ஸாரவிஸாரவிஹீன இதி
யதி³ ஶூன்யவிஶூன்யவிஹீன இதி ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்ʼ
ப்ரத²மம்ʼ ச கத²ம்ʼ சரமம்ʼ ச கத²ம் ॥ 6 ॥

யதி³பே⁴த³விபே⁴த³நிராகரணம்ʼ
யதி³ வேத³கவேத்³யநிராகரணம் ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்ʼ
த்ருʼதீயம்ʼ ச கத²ம்ʼ துரீயம்ʼ ச கத²ம் ॥ 7 ॥

க³தி³தாவிதி³தம்ʼ ந ஹி ஸத்யமிதி
விதி³தாவிதி³தம்ʼ நஹி ஸத்யமிதி ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்ʼ
விஷயேந்த்³ரியபு³த்³தி⁴மனாம்ʼஸி கத²ம் ॥ 8 ॥

க³க³னம்ʼ பவனோ ந ஹி ஸத்யமிதி
த⁴ரணீ த³ஹனோ ந ஹி ஸத்யமிதி ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்ʼ
ஜலத³ஶ்ச கத²ம்ʼ ஸலிலம்ʼ ச கத²ம் ॥ 9 ॥

யதி³ கல்பிதலோகநிராகரணம்ʼ
யதி³ கல்பிததே³வநிராகரணம் ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்ʼ
கு³ணதோ³ஷவிசாரமதிஶ்ச கத²ம் ॥ 10 ॥

மரணாமரணம்ʼ ஹி நிராகரணம்ʼ
கரணாகரணம்ʼ ஹி நிராகரணம் ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்ʼ
க³மநாக³மனம்ʼ ஹி கத²ம்ʼ வத³தி ॥ 11 ॥

ப்ரக்ருʼதி꞉ புருஷோ ந ஹி பே⁴த³ இதி
ந ஹி காரணகார்யவிபே⁴த³ இதி ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்ʼ
புருஷாபுருஷம்ʼ ச கத²ம்ʼ வத³தி ॥ 12 ॥

த்ருʼதீயம்ʼ ந ஹி து³꞉க²ஸமாக³மனம்ʼ
ந கு³ணாத்³த்³விதீயஸ்ய ஸமாக³மனம் ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்ʼ
ஸ்த²விரஶ்ச யுவா ச ஶிஶுஶ்ச கத²ம் ॥ 13 ॥

நனு ஆஶ்ரமவர்ணவிஹீனபரம்ʼ
நனு காரணகர்த்ருʼவிஹீனபரம் ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவ-
மவிநஷ்டவிநஷ்டமதிஶ்ச கத²ம் ॥ 14 ॥

க்³ரஸிதாக்³ரஸிதம்ʼ ச விதத்²யமிதி
ஜனிதாஜனிதம்ʼ ச விதத்²யமிதி ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவ-
மவிநாஶி விநாஶி கத²ம்ʼ ஹி ப⁴வேத் ॥ 15 ॥

புருஷாபுருஷஸ்ய விநஷ்டமிதி
வனிதாவனிதஸ்ய விநஷ்டமிதி ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவ-
மவினோத³வினோத³மதிஶ்ச கத²ம் ॥ 16 ॥

யதி³ மோஹவிஷாத³விஹீனபரோ
யதி³ ஸம்ʼஶயஶோகவிஹீனபர꞉ ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவ-
மஹமத்ர மமேதி கத²ம்ʼ ச புன꞉ ॥ 17 ॥ மஹமேதி
நனு த⁴ர்மவித⁴ர்மவிநாஶ இதி
நனு ப³ந்த⁴விப³ந்த⁴விநாஶ இதி ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்ʼ-
மிஹது³꞉க²விது³꞉க²மதிஶ்ச கத²ம் ॥ 18 ॥

ந ஹி யாஜ்ஞிகயஜ்ஞவிபா⁴க³ இதி
ந ஹுதாஶனவஸ்துவிபா⁴க³ இதி ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்ʼ
வத³ கர்மப²லானி ப⁴வந்தி கத²ம் ॥ 19 ॥

நனு ஶோகவிஶோகவிமுக்த இதி
நனு த³ர்பவித³ர்பவிமுக்த இதி ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்ʼ
நனு ராக³விராக³மதிஶ்ச கத²ம் ॥ 20 ॥

ந ஹி மோஹவிமோஹவிகார இதி
ந ஹி லோப⁴விலோப⁴விகார இதி ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்ʼ
ஹ்யவிவேகவிவேகமதிஶ்ச கத²ம் ॥ 21 ॥

த்வமஹம்ʼ ந ஹி ஹந்த கதா³சித³பி
குலஜாதிவிசாரமஸத்யமிதி ।
அஹமேவ ஶிவ꞉ பரமார்த² இதி
அபி⁴வாத³னமத்ர கரோமி கத²ம் ॥ 22 ॥

கு³ருஶிஷ்யவிசாரவிஶீர்ண இதி
உபதே³ஶவிசாரவிஶீர்ண இதி ।
அஹமேவ ஶிவ꞉ பரமார்த² இதி
அபி⁴வாத³னமத்ர கரோமி கத²ம் ॥ 23 ॥

ந ஹி கல்பிததே³ஹவிபா⁴க³ இதி
ந ஹி கல்பிதலோகவிபா⁴க³ இதி ।
அஹமேவ ஶிவ꞉ பரமார்த² இதி
அபி⁴வாத³னமத்ர கரோமி கத²ம் ॥ 24 ॥

ஸரஜோ விரஜோ ந கதா³சித³பி
நனு நிர்மலநிஶ்சலஶுத்³த⁴ இதி ।
அஹமேவ ஶிவ꞉ பரமார்த² இதி
அபி⁴வாத³னமத்ர கரோமி கத²ம் ॥ 25 ॥

ந ஹி தே³ஹவிதே³ஹவிகல்ப இதி
அந்ருʼதம்ʼ சரிதம்ʼ ந ஹி ஸத்யமிதி ।
அஹமேவ ஶிவ꞉ பரமார்த² இதி
அபி⁴வாத³னமத்ர கரோமி கத²ம் ॥ 26 ॥

விந்த³தி விந்த³தி ந ஹி ந ஹி யத்ர
ச²ந்தோ³லக்ஷணம்ʼ ந ஹி ந ஹி தத்ர ।
ஸமரஸமக்³னோ பா⁴விதபூத꞉
ப்ரலபதி தத்த்வம்ʼ பரமவதூ⁴த꞉ ॥ 27 ॥

இதி ஷஷ்ட²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 6 ॥

அத² ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ரத்²யாகர்படவிரசிதகந்த²꞉
புண்யாபுண்யவிவர்ஜிதபந்த²꞉ ।
ஶூன்யாகா³ரே திஷ்ட²தி நக்³னோ
ஶுத்³த⁴நிரஞ்ஜனஸமரஸமக்³ன꞉ ॥ 1 ॥

லக்ஷ்யாலக்ஷ்யவிவர்ஜிதலக்ஷ்யோ
யுக்தாயுக்தவிவர்ஜிதத³க்ஷ꞉ ।
கேவலதத்த்வநிரஞ்ஜனபூதோ
வாத³விவாத³꞉ கத²மவதூ⁴த꞉ ॥ 2 ॥

ஆஶாபாஶவிப³ந்த⁴னமுக்தா꞉
ஶௌசாசாரவிவர்ஜிதயுக்தா꞉ ।
ஏவம்ʼ ஸர்வவிவர்ஜிதஶாந்தா-
ஸ்தத்த்வம்ʼ ஶுத்³த⁴நிரஞ்ஜனவந்த꞉ ॥ 3 ॥

கத²மிஹ தே³ஹவிதே³ஹவிசார꞉
கத²மிஹ ராக³விராக³விசார꞉ ।
நிர்மலநிஶ்சலக³க³னாகாரம்ʼ
ஸ்வயமிஹ தத்த்வம்ʼ ஸஹஜாகாரம் ॥ 4 ॥

கத²மிஹ தத்த்வம்ʼ விந்த³தி யத்ர
ரூபமரூபம்ʼ கத²மிஹ தத்ர ।
க³க³னாகார꞉ பரமோ யத்ர
விஷயீகரணம்ʼ கத²மிஹ தத்ர ॥ 5 ॥

க³க³னாகாரநிரந்தரஹம்ʼஸ-
ஸ்தத்த்வவிஶுத்³த⁴நிரஞ்ஜனஹம்ʼஸ꞉ ।
ஏவம்ʼ கத²மிஹ பி⁴ன்னவிபி⁴ன்னம்ʼ
ப³ந்த⁴விப³ந்த⁴விகாரவிபி⁴ன்னம் ॥ 6 ॥

கேவலதத்த்வநிரந்தரஸர்வம்ʼ
யோக³வியோகௌ³ கத²மிஹ க³ர்வம் ।
ஏவம்ʼ பரமநிரந்தரஸர்வ-
மேவம்ʼ கத²மிஹ ஸாரவிஸாரம் ॥ 7 ॥

கேவலதத்த்வநிரஞ்ஜனஸர்வம்ʼ
க³க³னாகாரநிரந்தரஶுத்³த⁴ம் ।
ஏவம்ʼ கத²மிஹ ஸங்க³விஸங்க³ம்ʼ
ஸத்யம்ʼ கத²மிஹ ரங்க³விரங்க³ம் ॥ 8 ॥

யோக³வியோகை³ ரஹிதோ யோகீ³
போ⁴க³விபோ⁴கை³ ரஹிதோ போ⁴கீ³ ।
ஏவம்ʼ சரதி ஹி மந்த³ம்ʼ மந்த³ம்ʼ
மனஸா கல்பிதஸஹஜானந்த³ம் ॥ 9 ॥

போ³த⁴விபோ³தை⁴꞉ ஸததம்ʼ யுக்தோ
த்³வைதாத்³வைதை꞉ கத²மிஹ முக்த꞉ ।
ஸஹஜோ விரஜ꞉ கத²மிஹ யோகீ³
ஶுத்³த⁴நிரஞ்ஜனஸமரஸபோ⁴கீ³ ॥ 10 ॥

ப⁴க்³நாப⁴க்³னவிவர்ஜிதப⁴க்³னோ
லக்³னாலக்³னவிவர்ஜிதலக்³ன꞉ ।
ஏவம்ʼ கத²மிஹ ஸாரவிஸார꞉
ஸமரஸதத்த்வம்ʼ க³க³னாகார꞉ ॥ 11 ॥

ஸததம்ʼ ஸர்வவிவர்ஜிதயுக்த꞉
ஸர்வம்ʼ தத்த்வவிவர்ஜிதமுக்த꞉ ।
ஏவம்ʼ கத²மிஹ ஜீவிதமரணம்ʼ
த்⁴யானாத்⁴யானை꞉ கத²மிஹ கரணம் ॥ 12 ॥

இந்த்³ரஜாலமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ யதா² மருமரீசிகா ।
அக²ண்டி³தமனாகாரோ வர்ததே கேவல꞉ ஶிவ꞉ ॥ 13 ॥

த⁴ர்மாதௌ³ மோக்ஷபர்யந்தம்ʼ நிரீஹா꞉ ஸர்வதா² வயம் ।
கத²ம்ʼ ராக³விராகை³ஶ்ச கல்பயந்தி விபஶ்சித꞉ ॥ 14 ॥

விந்த³தி விந்த³தி ந ஹி ந ஹி யத்ர
ச²ந்தோ³லக்ஷணம்ʼ ந ஹி ந ஹி தத்ர ।
ஸமரஸமக்³னோ பா⁴விதபூத꞉
ப்ரலபதி தத்த்வம்ʼ பரமவதூ⁴த꞉ ॥ 15 ॥

இதி ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 7 ॥

அத² அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

த்வத்³யாத்ரயா வ்யாபகதா ஹதா தே
த்⁴யானேன சேத꞉பரதா ஹதா தே ।
ஸ்துத்யா மயா வாக்பரதா ஹதா தே
க்ஷமஸ்வ நித்யம்ʼ த்ரிவிதா⁴பராதா⁴ன் ॥ 1 ॥

காமைரஹததீ⁴ர்தா³ந்தோ ம்ருʼது³꞉ ஶுசிரகிஞ்சன꞉ ।
அனீஹோ மிதபு⁴க் ஶாந்த꞉ ஸ்தி²ரோ மச்ச²ரணோ முனி꞉ ॥ 2 ॥

அப்ரமத்தோ க³பீ⁴ராத்மா த்⁴ருʼதிமான் ஜிதஷட்³கு³ண꞉ ।
அமானீ மானத³꞉ கல்போ மைத்ர꞉ காருணிக꞉ கவி꞉ ॥ 3 ॥

க்ருʼபாலுரக்ருʼதத்³ரோஹஸ்திதிக்ஷு꞉ ஸர்வதே³ஹினாம் ।
ஸத்யஸாரோ(அ)னவத்³யாத்மா ஸம꞉ ஸர்வோபகாரக꞉ ॥ 4 ॥

அவதூ⁴தலக்ஷணம்ʼ வர்ணைர்ஜ்ஞாதவ்யம்ʼ ப⁴க³வத்தமை꞉ ।
வேத³வர்ணார்த²தத்த்வஜ்ஞைர்வேத³வேதா³ந்தவாதி³பி⁴꞉ ॥ 5 ॥

ஆஶாபாஶவிநிர்முக்த ஆதி³மத்⁴யாந்தநிர்மல꞉ ।
ஆனந்தே³ வர்ததே நித்யமகாரம்ʼ தஸ்ய லக்ஷணம் ॥ 6 ॥

வாஸனா வர்ஜிதா யேன வக்தவ்யம்ʼ ச நிராமயம் ।
வர்தமானேஷு வர்தேத வகாரம்ʼ தஸ்ய லக்ஷணம் ॥ 7 ॥

தூ⁴லிதூ⁴ஸரகா³த்ராணி தூ⁴தசித்தோ நிராமய꞉ ।
தா⁴ரணாத்⁴யானநிர்முக்தோ தூ⁴காரஸ்தஸ்ய லக்ஷணம் ॥ 8 ॥

தத்த்வசிந்தா த்⁴ருʼதா யேன சிந்தாசேஷ்டாவிவர்ஜித꞉ ।
தமோ(அ)ஹங்காரநிர்முக்தஸ்தகாரஸ்தஸ்ய லக்ஷணம் ॥ 9 ॥

த³த்தாத்ரேயாவதூ⁴தேன நிர்மிதானந்த³ரூபிணா ।
யே பட²ந்தி ச ஶ்ருʼண்வந்தி தேஷாம்ʼ நைவ புனர்ப⁴வ꞉ ॥ 10 ॥

இதி அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 8 ॥

இதி அவதூ⁴தகீ³தா ஸமாப்தா ॥

Also Read:

Avadhuta Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Avadhuta Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top