Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Bharatagraja Ashtakam Lyrics in Kannada | ಭರತಾಗ್ರಜಾಷ್ಟಕಮ್

ಭರತಾಗ್ರಜಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಭರತಾಗ್ರಜಾಷ್ಟಕಮ್
ಹೇ ಜಾನಕೀಶ ವರಸಾಯಕಚಾಪಧಾರಿನ್
ಹೇ ವಿಶ್ವನಾಥ ರಘುನಾಯಕ ದೇವ-ದೇವ।
ಹೇ ರಾಜರಾಜ ಜನಪಾಲಕ ಧರ್ಮಪಾಲ
ತ್ರಯಸ್ವ ನಾಥ ಭರತಾಗ್ರಜ ದೀನಬನ್ಧೋ॥1॥

ಹೇ ಸರ್ವವಿತ್ ಸಕಲಶಕ್ತಿನಿಧೇ ದಯಾಬ್ಧೇ
ಹೇ ಸರ್ವಜಿತ್ ಪರಶುರಾಮನುತ ಪ್ರವೀರ।
ಹೇ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರವಿಮಲಾನನಂ ವಾರಿಜಾಕ್ಷ
ತ್ರಯಸ್ವ ನಾಥ ಭರತಾಗ್ರಜ ದೀನಬನ್ಧೋ॥2॥

ಹೇ ರಾಮ ಬದ್ಧವರುಣಾಲಯ ಹೇ ಖರಾರೇ
ಹೇ ರಾವಣಾನ್ತಕ ವಿಭೀಷಣಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ।
ಹೇ ಪಹ್ನಜೇನ್ದ್ರ ಶಿವವನ್ದಿತಪಾದಪಹ್ನ
ತ್ರಯಸ್ವ ನಾಥ ಭರತಾಗ್ರಜ ದೀನಬನ್ಧೋ॥3॥

ಹೇ ದೋಷಶೂನ್ಯ ಸುಗುಣಾರ್ಣವದಿವ್ಯದೇಹಿನ್
ಹೇಸರ್ವಕೃತ್ ಸಕಲಹೃಚ್ಚಿದಚಿದ್ವಿಶಿಷ್ಟ।
ಹೇ ಸರ್ವಲೋಕಪರಿಪಾಲಕ ಸರ್ವಮೂಲ
ತ್ರಯಸ್ವ ನಾಥ ಭರತಾಗ್ರಜ ದೀನಬನ್ಧೋ॥4॥

ಹೇ ಸರ್ವಸೇವ್ಯ ಸಕಲಾಶ್ರಯ ಶೀಲಬನ್ಧೋ
ಹೇ ಮುಕ್ತಿದ ಪ್ರಪದನಾದ್ ಭಜನಾತ್ತಥಾ ಚ।
ಹೇ ಪಾಪಹೃತ್ ಪತಿತಪಾವನ ರಾಘವೇನ್ದ್ರ
ತ್ರಯಸ್ವ ನಾಥ ಭರತಾಗ್ರಜ ದೀನಬನ್ಧೋ॥5॥

ಹೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಸುಖಪ್ರದ ಶಾನ್ತಮೂರ್ತೇ
ಹೇ ಸರ್ವಕಮಫ़ರ್ಲದಾಯಕ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯ।
ಹೇ ನ್ಯೂನ ಕರ್ಮಪರಿಪೂರಕ ವೇದವೇದ್ಯ
ತ್ರಯಸ್ವ ನಾಥ ಭರತಾಗ್ರಜ ದೀನಬನ್ಧೋ॥6॥

ಹೇ ಜಾನಕೀ ರಮಣ ಹೇ ಸಕಲಾನ್ತರಾತ್ಮನ್
ಹೇ ಯೋಗಿವೃನ್ದರಮಣಾ ಸ್ಪದಪಾದಪಹ್ನ।
ಹೇ ಕುಮ್ಭಜಾದಿಮುನಿಪೂಜಿತ ಹೇ ಪರೇಶ
ತ್ರಯಸ್ವ ನಾಥ ಭರತಾಗ್ರಜ ದೀನಬನ್ಧೋ॥7॥

ಹೇವಾಯುಪುತ್ರಪರಿತೋಷಿತ ತಾಪಹಾರಿನ್
ಹೇ ಭಕ್ತಿಲಭ್ಯ ವರದಾಯಕ ಸತ್ಯಸನ್ಧ।
ಹೇ ರಾಮಚನ್ದ್ರ ಸನಕಾದಿಮುನೀನ್ದ್ರವನ್ದ್ಯ
ತ್ರಯಸ್ವ ನಾಥ ಭರತಾಗ್ರಜ ದೀನಬನ್ಧೋ॥8॥

ಶ್ರೀಮಭರತದಾಸೇನ ಮುನಿರಾಜೇನ ನಿರ್ಮಿತಮ್।
ಅಷ್ಟಕಂ ಭವತಾಮೇತತ್ ಪಠತಾಂ ಶ್ರೇಯಸೇ ಸತಾಮ್॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಭರತಾಗ್ರಜಾಷ್ಟಕಮ್ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top