Ashtaka

Bilvashtakam 2 Lyrics in English

bilvāṣṭakam 2 Lyrics in English:

tridalam trigunakaram trinetram ca triyayudham ।
trijanmapapasamharam ekabilvam sivarpanam ॥ 1॥

trisakairbilvapatraisca acchidraiḥ komalaissubhaiḥ ।
tava pūjam karisyami ekabilvam sivarpanam ॥ 2॥

darsanam bilvavrksasya sparsanam papanasanam ।
aghorapapasamharam ekabilvam sivarpanam ॥ 3॥

kasiksetranivasam ca kalabhairavadarsanam ।
prayage madhavam drstva ekabilvam sivarpanam ॥ 4॥

tulasi bilvanirgundi jambiramalakam tatha ।
pañcabilvamiti khyata ekabilvam sivarpanam ॥ 5॥

tatakam dhananiksepam brahmasthapyam sivalayam ।
kotikanyamahadanam ekabilvam sivarpanam ॥ 6॥

dantyasvakotidanani asvamedhasatani ca ।
kotikanyamahadanam ekabilvam sivarpanam ॥ 7॥

salagramasahasrani viprannam satakotikam ।
yajñakotisahasrani ekabilvam sivarpanam ॥ 8॥

ajñanena krtam papam jñanenapi krtam ca yat ।
tatsarvam nasamayatu ekabilvam sivarpanam ॥ 9॥

ekaikabilvapatrena kotiyajñaphalam labhet ।
mahadevasya pūjartham ekabilvam sivarpanam ॥ 10॥

amrtodbhavavrksasya mahadevapriyasya ca ।
mucyante kantakaghata kantakebhyo hi manavaḥ ॥ 11॥

॥ Om̃ tatsat ॥