Ashtottara Shatanama Shiva Stotram

Shri Batukabhairava Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil

Sri Batukabhairava Ashtottarashatanama Stotram in Tamil:

 ॥ ஶ்ரீப³டுகபை⁴ரவாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ॥ 
ஆபது³த்³தா⁴ரகப³டுகபை⁴ரவஸ்தோத்ரம்

॥ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ॥

॥ ஶ்ரீஉமாமஹேஶ்வராப்⁴யாம் நம: ॥

॥ ஶ்ரீகு³ரவே நம: ॥

॥ ஶ்ரீபை⁴ரவாய நம: ॥

மேருப்ருʼஷ்டே² ஸுகா²ஸீநம் தே³வதே³வம் த்ரிலோசநம் ।
ஶங்கரம் பரிபப்ரச்ச² பார்வதீ பரமேஶ்வரம் ॥ 1 ॥

ஶ்ரீபார்வத்யுவாச –
ப⁴க³வந்ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞ ஸர்வஶாஸ்த்ராக³மாதி³ஷு ।
ஆபது³த்³தா⁴ரணம் மந்த்ரம் ஸர்வஸித்³தி⁴கரம் பரம் ॥ 2 ॥

ஸர்வேஷாம் சைவ பூ⁴தாநாம் ஹிதார்த²ம் வாஞ்சி²தம் மயா ।
விஶேஷமதஸ்து ராஜ்ஞாம் வை ஶாந்திபுஷ்டிப்ரஸாத⁴நம் ॥ 3 ॥

அங்க³ந்யாஸகரந்யாஸதே³ஹந்யாஸஸமந்விதம் ।
வக்துமர்ஹஸி தே³வேஶ மம ஹர்ஷவிவர்த்³த⁴நம் ॥ 4 ॥

ஶங்கர உவாச –
ஶ்ருʼணு தே³வி மஹாமந்த்ரமாபது³த்³தா⁴ரஹேதுகம் ।
ஸர்வது:³க²ப்ரஶமநம் ஸர்வஶத்ருவிநாஶநம் ॥ 5 ॥

அபஸ்மாராதி³ ரோகா³நாம் ஜ்வராதீ³நாம் விஶேஷத: ।
நாஶநம் ஸ்ம்ருʼதிமாத்ரேண மந்த்ரராஜமிமம் ப்ரியே ॥ 6 ॥

க்³ரஹரோக³த்ராணநாம் ச நாஶநம் ஸுக²வர்த்³த⁴நம் ।
ஸ்நேஹாத்³வக்ஷ்யாமி தம் மந்த்ரம் ஸர்வஸாரமிமம் ப்ரியே ॥ 7 ॥

ஸர்வகாமார்த²த³ம் புண்யம் ராஜ்யம் போ⁴க³ப்ரத³ம் ந்ருʼணாம் ।
ஆபது³த்³தா⁴ரணமிதி மந்த்ரம் வக்ஷ்யாம்யஶேஷத: ॥ 8 ॥

ப்ரணவம் பூர்வமுத்³த்⁴ருʼத்ய தே³வீ ப்ரணவமுத்³த⁴ரேத் ।
ப³டுகாயேதி வை பஶ்சாதா³பது³த்³தா⁴ரணாய ச ॥ 9 ॥

குரு த்³வயம் தத: பஶ்சாத்³வடுகாய புந: க்ஷிபேத் ।
தே³வீம் ப்ரணவமுத்³த்⁴ருʼத்ய மந்த்ரோத்³தா⁴ரமிமம் ப்ரியே ॥ 10 ॥

மந்த்ரோத்³தா⁴ரமித³ம் தே³வீ த்ரைலோக்யஸ்யாபி து³ர்லப⁴ம் ।
ௐ ஹ்ரீம் ப³டுகாய ஆபது³த்³தா⁴ரணாய குரு-குரு ப³டுகாய ஹ்ரீம் ।
அப்ரகாஶ்யமிமம் மந்த்ரம் ஸர்வஶக்திஸமந்விதம் ॥ 11 ॥

ஸ்மரணாதே³வ மந்த்ரஸ்ய பூ⁴தப்ரேதபிஶாசகா: ।
வித்³ரவந்த்யதிபீ⁴தா வை காலருத்³ராதி³வ த்³விஜா: ॥ 12 ॥

படே²த்³வா பாட²யேத்³வாபி பூஜயேத்³வாபி புஸ்தகம் ।
அக்³நிசௌரப⁴யம் தஸ்ய க்³ரஹராஜப⁴யம் ததா² ॥ 13 ॥

ந ச மாரிப⁴யம் கிஞ்சித்ஸர்வத்ரைவ ஸுகீ² ப⁴வேத் ।
ஆயுராரோக்³யமைஶ்வர்யம் புத்ரபௌத்ராதி³ ஸம்பத:³ ॥ 14 ॥

ப⁴வந்தி ஸததம் தஸ்ய புஸ்தகஸ்யாபி பூஜநாத் ।
ந தா³ரித்³ர்யம் ந தௌ³ர்பா⁴க்³யம் நாபதா³ம் ப⁴யமேவ ச ॥ 15 ॥

ஶ்ரீபார்வத்யுவாச –
ய ஏஷ பை⁴ரவோ நாம ஆபது³த்³தா⁴ரகோ மத: ।
த்வயா ச கதி²தோ தே³வ பை⁴ரவ:கல்பவித்தம: ॥ 16 ॥

தஸ்ய நாம ஸஹஸ்ராணி அயுதாந்யர்பு³தா³நி ச ।
ஸாரம் ஸமுத்³த்⁴ருʼத்ய தேஷாம் வை நாமாஷ்டஶதகம் வத³ ॥ 17 ॥

யாநி ஸங்கீர்தயந்மர்த்ய: ஸர்வது:³க²விவர்ஜித: ।
ஸர்வாந்காமாநவாப்நோதி ஸாத⁴க:ஸித்³தி⁴மேவ ச ॥ 18 ॥

ஈஶ்வர உவாச –
ஶ்ருʼணு தே³வி ப்ரவக்ஷ்யாமி பை⁴ரவஸ்ய மஹாத்மந: ।
ஆபது³த்³தா⁴ரகஸ்யேத³ம் நாமாஷ்டஶதமுத்தமம் ॥ 19 ॥

ஸர்வபாபஹரம் புண்யம் ஸர்வாபத்திவிநாஶநம் ।
ஸர்வகாமார்த²த³ம் தே³வி ஸாத⁴காநாம் ஸுகா²வஹம் ॥ 20 ॥

ஸர்வமங்க³ளமாங்க³ல்யம் ஸர்வோபத்³ரவநாஶநம் ।
ஆயுஷ்கரம் புஷ்டிகரம் ஶ்ரீகரம் ச யஶஸ்கரம் ॥ 21 ॥

நாமாஷ்டஶதகஸ்யாஸ்ய ச²ந்தோ³ঽநுஷ்டுப் ப்ரகீர்தித: ।
ப்³ருʼஹதா³ரண்யகோ நாம ருʼஷிர்தே³வோঽத² பை⁴ரவ: ॥ 22 ॥

லஜ்ஜாபீ³ஜம் பீ³ஜமிதி ப³டுகாமேதி ஶக்திகம் ।
ப்ரணவ: கீலகம் ப்ரோக்தமிஷ்டஸித்³தௌ⁴ நியோஜயேத் ॥ 23 ॥

அஷ்டபா³ஹும் த்ரிநயநமிதி பீ³ஜம் ஸமாஹித: ।
ஶக்தி: ஹ்ரீம் கீலகம் ஶேஷமிஷ்டஸித்³தௌ⁴ நியோஜயேத் ॥ 24 ॥

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீமதா³பது³த்³தா⁴ரக-ப³டுகபை⁴ரவாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரஸ்ய
ப்³ருʼஹதா³ரண்யக ருʼஷி: । அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³।
ஶ்ரீமதா³பது³த்³தா⁴ரக-ப³டுகபை⁴ரவோ தே³வதா ।
ப³ம் பீ³ஜம் । ஹ்ரீம் வடுகாய இதி ஶக்தி: । ப்ரணவ: கீலகம் ।
மமாபீ⁴ஷ்டஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ॥

॥ ருʼஷ்யாதி³ ந்யாஸ: ॥

ஶ்ரீப்³ருʼஹதா³ரண்யகருʼஷயே நம: (ஶிரஸி)।
அநுஷ்டப் ச²ந்த³ஸே நம: (முகே²)।
ஶ்ரீப³டுகபை⁴ரவ தே³வதாயை நம: (ஹ்ருʼத³யே)।
ௐ ப³ம் பீ³ஜாய நம: (கு³ஹ்யே)।
ௐ ஹ்ரீம் வடுகாயேதி ஶக்தயே நம: பாத³யோ: ।
ௐ கீலகாய நம: (நாபௌ⁴)।
விநியோகா³ய நம: ஸர்வாங்கே³ ।
॥ இதி ருʼஷ்யாதி³ ந்யாஸ: ॥

॥ அத² கரந்யாஸ: ॥

ௐ ஹ்ராம் வாம் ஈஶாநாய நம: அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ஹ்ரீம் வீம் தத்புருஷாய நம: தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ஹ்ரூம் வூம் அகோ⁴ராய நம: மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ஹ்ரைம் வைம் வாமதே³வாய நம: அநாமிகாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ஹ்ரௌம் வௌம் ஸத்³யோஜாதாய நம: கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் வம: ।
ௐ ஹ்ர: வ: பஞ்சவக்த்ராய மஹாதே³வாய நம: கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
॥ இதி கரந்யாஸ: ॥

॥ அத² ஹ்ருʼத³யாதி³ ந்யாஸ: ॥

ௐ ஹ்ராம் வாம் ஈஶாநாய நம: ஹ்ருʼத³யாய நம: ।
ௐ ஹ்ரீம் வீம் தத்புருஷாய நம: ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ௐ ஹ்ரூம் வூம் அகோ⁴ராய நம: ஶிகா²யை வஷட் ।
ௐ ஹ்ரைம் வைம் வாமதே³வாய நம: கவசாய ஹும் ।
ௐ ஹ்ரௌம் வௌம் ஸத்³யோஜாதாய நம: நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ௐ ஹ்ர: வ: பஞ்சவக்த்ராய மஹாதே³வாய நம: அஸ்த்ராய ப²ட் ।
॥ இதி ஹ்ருʼத³யாதி³ ந்யாஸ: ॥

அத² தே³ஹந்யாஸ: ।
பை⁴ரவம் மூர்த்⁴நி விந்யஸ்ய லலாடே பீ⁴மத³ர்ஶநம் ।
நேத்ரயோர்பூ⁴தஹநநம் ஸாரமேயாநுக³ம் ப்⁴ருவோ: ॥ 25 ॥

கர்ணயோர்பூ⁴தநாத²ம் ச ப்ரேதபா³ஹும் கபோலயோ: ।
நாஸௌஷ்ட²யோஶ்சைவ ததா² ப⁴ஸ்மாங்க³ம் ஸர்பவிபூ⁴ஷணம் ॥ 26 ॥

அநாதி³பூ⁴தபா⁴ஷ்யௌ ச ஶக்திஹஸ்தக²லே ந்யஸேத் ।
ஸ்கந்த⁴யோர்தை³த்யஶமநம் வாஹ்வோரதுலதேஜஸ: ॥ 27 ॥

பாண்யோ: கபாலிநம் ந்யஸ்ய ஹ்ருʼத³யே முண்ட³மாலிநம் ।
ஶாந்தம் வக்ஷஸ்த²லே ந்யஸ்ய ஸ்தநயோ: காமசாரிணம் ॥ 28 ॥

உத³ரே ச ஸதா³ துஷ்டம் க்ஷேத்ரேஶம் பார்ஶ்வயோஸ்ததா² ।
க்ஷேத்ரபாலம் ப்ருʼஷ்ட²தே³ஶே க்ஷேத்ரஜ்ஞம் நாபி⁴தே³ஶகே ॥ 29 ॥

பாபௌக⁴நாஶநம் கட்யாம் ப³டுகம் லிங்க³தே³ஶகே ।
கு³தே³ ரக்ஷாகரம் ந்யஸ்யேத்ததோ²ர்வோர்ரக்தலோசநம் ॥ 30 ॥

ஜாநுநோர்கு⁴ர்கு⁴ராராவம் ஜங்க⁴யோ ரக்தபாணிநம் ।
கு³ல்ப²யோ: பாது³காஸித்³த⁴ம் பாத³ப்ருʼஷ்டே² ஸுரேஶ்வரம் ॥ 31 ॥

ஆபாத³மஸ்தகம் சைவ ஆபது³த்³தா⁴ரகம் ததா² ।
பூர்வே ட³மருஹஸ்தம் ச த³க்ஷிணே த³ண்ட³தா⁴ரிணம் ॥ 32 ॥

க²ட்³க³ஹஸ்தே பஶ்சிமாயாம் க⁴ண்டாவாதி³நமுத்தரே ।
ஆக்³நேய்யாமக்³நிவர்ணம் ச நைர்ருʼத்யே ச தி³க³ம்ப³ரம் ॥ 33 ॥

வாயவ்யாம் ஸர்வபூ⁴தஸ்த²மைஶாந்யே சாஷ்டஸித்³தி⁴த³ம் ।
ஊர்த்⁴வம் கே²சாரிணம் ந்யஸ்ய பாதாலே ரௌத்³ரரூபிணம் ॥ 34 ॥

ஏவம் விந்யஸ்ய ஸ்வதே³ஹஸ்ய ஷட³ங்கே³ஷு ததோ ந்யஸேத் ।
ருத்³ரம் முகோ²ஷ்ட²யோர்ந்யஸ்ய தர்ஜந்யோஶ்ச தி³வாகரம் ॥ 35 ॥

ஶிவம் மத்⁴யமயோர்ந்யஸ்ய நாஸிகாயாம் த்ரிஶூலிநம் ।
ப்³ரஹ்மாணம் து கநிஷ்டி²க்யாம் ஸ்தநயோஸ்த்ரிபுராந்தகம் ॥ 36 ॥

மாம்ஸாஸிநம் கராக்³ரே து கரப்ருʼஷ்டே² தி³க³ம்ப³ரம் ।

அத² நாமாங்க³ந்யாஸ: ।
ஹ்ருʼத³யே பூ⁴தநாதா²ய ஆதி³நாதா²ய மூர்த்³த⁴நி ॥ 37 ॥

ஆநந்த³பாத³பூர்வாய நாதா²ய ச ஶிகா²ஸு ச ।
ஸித்³த⁴ஸாமரநாதா²ய கவசம் விந்யஸேத்தத: ॥ 38 ॥

ஸஹஜாநந்த³நாதா²ய ந்யஸேந்நேத்ரத்ரயேஷு ச ।
பரமாநந்த³நாதா²ய அஸ்த்ரம் சைவ ப்ரயோஜயேத் ॥ 39 ॥

ஏவம் ந்யாஸவிதி⁴ம் க்ருʼத்வா யதா²வத்தத³நந்தரம் ।
தஸ்ய த்⁴யாநம் ப்ரவக்ஷ்யாமி யதா² த்⁴யாத்வா படே²ந்நர: ॥ 40 ॥

ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகஸங்காஶம் நீலாஞ்ஜநஸமப்ரப⁴ம் ।
அஷ்டபா³ஹும் த்ரிநயநம் சதுர்பா³ஹும் த்³விபா³ஹுகம் ॥ 41 ॥

த³ம்ஷ்ட்ராகராலவத³நம் நூபுராராவஸங்குலம் ।
பு⁴ஜங்க³மேக²லம் தே³வமக்³நிவர்ணம் ஶிரோருஹம் ॥ 42 ॥

தி³க³ம்ப³ரம் குமாரீஶம் ப³டுகாக்²யம் மஹாப³லம் ।
க²ட்வாங்க³மஸிபாஶம் ச ஶூலம் த³க்ஷிணபா⁴க³த: ॥ 43 ॥

ட³மரும் ச கபோலம் ச வரத³ம் பு⁴ஜக³ம் ததா² ।
அக்³நிவர்ணம் ஸமோபேதம் ஸாரமேயஸமந்விதம் ॥ 44 ॥

த்⁴யாத்வா ஜபேத்ஸுஸம்ஸ்ப்ருʼஷ்ட: ஸர்வாந்காமாநவாப்நுயாத் ॥

த்⁴யாத்வா ஜபேத்ஸுஸம்ஸ்ப்ருʼஷ்ட: ஸர்வாந்காமாநவாப்நுயாத் ॥

மந்த்ரமஹார்ணவே ஸாத்த்விகத்⁴யாநம் –
வந்தே³ பா³லம் ஸ்ப²டிகஸத்³ருʼஶம் குண்ட³லோபா⁴ஸிதாங்க³ம்
தி³வ்யாகல்பைர்நவமணிமயை: கிங்கிணீநூபுராட்⁴யை: ॥

தீ³ப்தாகாரம் விஶத³வஸநம் ஸுப்ரஸந்நம் த்ரிநேத்ரம்
ஹஸ்தாக்³ராப்⁴யாம்ப³டுகேஶம் ஶூலத³ண்டை³ர்த³தா⁴நம் ॥ 1 ॥

மந்த்ரமஹார்ணவே ராஜஸத்⁴யாநம் –
உத்³யத்³பா⁴ஸ்கரஸந்நிப⁴ம் த்ரிநயநம் ரக்தாங்க³ராக³ஸ்ரஜம்
ஸ்மேராஸ்யம் வரத³ம் கபாலமப⁴யம் ஶூலம் த³தா⁴நம் கரை: ॥

நீலக்³ரீவமுதா³ரபூ⁴ஷணயுதம் ஶீதாம்ஶுக²ண்டோ³ஜ்ஜ்வலம்
ப³ந்தூ⁴காருணவாஸஸம் ப⁴யஹரம் தே³வம் ஸதா³ பா⁴வயே ॥ 2 ॥

மந்த்ரமஹார்ணவே தாமஸத்⁴யாநம் –
த்⁴யாயேந்நீலாத்³ரிகாந்திம் ஶஶிஶகலத⁴ரம் முண்ட³மாலம் மஹேஶம்
தி³க்³வஸ்த்ரம் பிங்க³லாக்ஷம் ட³மருமத² ஸ்ருʼணிம் க²ட்³க³பாஶாப⁴யாநி ॥

நாக³ம் க⁴ண்டாம் கபாலம் கரஸரஸிருஹைர்பி³ப்⁴ரதம் பீ⁴மத³ம்ஷ்ட்ரம்,
தி³வ்யாகல்பம் த்ரிநேத்ரம் மணிமயவிலஸத்கிங்கிணீநூபுராட்⁴யம் ॥ 3 ॥

॥ இதி த்⁴யாநத்ரயம் ॥

ஸாத்த்விகம் த்⁴யாநமாக்²யாதஞ்சதுர்வர்க³ப²லப்ரத³ம் ।
ராஜஸம் கார்யஶுப⁴த³ம் தாமஸம் ஶத்ருநாஶநம் ॥ 1 ॥

த்⁴யாத்வா ஜபேத்ஸுஸம்ஹ்ருʼஷ்ட: ஸர்வாந்காமாநவாப்நுயாத் ।
ஆயுராரோக்³யமைஶ்வர்யம் ஸித்³த்⁴யர்த²ம் விநியோஜயேத் ॥ 2 ॥

விநியோக:³
ௐ அஸ்ய ஶ்ரீப³டுகபை⁴ரவநாமாஷ்டஶதகஸ்ய ஆபது³த்³தா⁴ரணஸ்தோமந்த்ரஸ்ய,
ப்³ருʼஹதா³ரண்யகோ நாம ருʼஷி:, ஶ்ரீப³டுகபை⁴ரவோ தே³வதா, அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³,
ஹ்ரீம் பீ³ஜம், ப³டுகாயேதி ஶக்தி:, ப்ரணவ: கீலகம், அபீ⁴ஷ்டதாம் ஸித்³த்⁴யிர்தே²
ஜபே விநியோக:³ ॥ ஹ்ரீம் ஹ்ரௌம் நம: ஶிவாய இதி நமஸ்கார மந்த்ர: ॥

॥ அத² த்⁴யாநம் ॥

வந்தே³ பா³லம் ஸ்ப²டிகஸத்³ருʼஶம் குண்ட³லோத்³பா⁴ஸிவக்த்ரம்
தி³வ்யாகல்பைர்நவமணிமயை: கிங்கிணீநூபுராட்⁴யை: ।
தீ³ப்தாகாரம் விஶத³வத³நம் ஸுப்ரஸந்நம் த்ரிநேத்ரம்
ஹஸ்தாக்³ராப்⁴யாம் வடுகமநிஶம் ஶூலத³ண்டௌ³ த³தா⁴நம் ॥
கரகலிதகபால: குண்ட³லீ த³ண்ட³பாணி:
தருணதிமிரநீலோ வ்யாலயஜ்ஞோபவீதீ ।
க்ரதுஸமயஸபர்யாவிக்⁴நவிச்சி²ப்திஹேது:
ஜயதி வடுகநாத:² ஸித்³தி⁴த:³ ஸாத⁴காநாம் ॥

ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகஸங்காஶம் ஸஹஸ்ராதி³த்யவர்சஸம் ।
நீலஜீமூதஸங்காஶம் நீலாஞ்ஜநஸமப்ரப⁴ம் ॥

அஷ்டபா³ஹும் த்ரிநயநம் சதுர்பா³ஹும் த்³விபா³ஹுகம் ।
த³ஶபா³ஹுமதோ²க்³ரம் ச தி³வ்யாம்ப³ரபரிக்³ரஹம் ॥

த³ம்ஷ்ட்ராகராலவத³நம் நூபுராராவஸங்குலம் ।
பு⁴ஜங்க³மேக²லம் தே³வமக்³நிவர்ணம் ஶிரோருஹம் ॥

தி³க³ம்ப³ரமாகுரேஶம் ப³டுகாக்²யம் மஹாப³லம் ।
க²ட்வாங்க³மஸிபாஶம் ச ஶூலம் த³க்ஷிணபா⁴க³த: ॥

ட³மரும் ச கபாலம் ச வரத³ம் பு⁴ஜக³ம் ததா² ।
ஆத்மவர்ணஸமோபேதம் ஸாரமேயஸமந்விதம் ॥

॥ இதி த்⁴யாநம் ॥

॥ மூலமந்த்ர: ॥

ௐ ஹ்ரீம் ப³டுகாயாபது³த்³தா⁴ரணாய குரு குரு ப³டுகாய ஹ்ரீம் ௐ
இஸகா ஜப 11 21 51 யா 108 பா³ர கரே

॥ அத² ஸ்தோத்ரம் ॥
ௐ ஹ்ரீம் பை⁴ரவோ பூ⁴தநாத²ஶ்ச பூ⁴தாத்மா பூ⁴தபா⁴வந: ।
க்ஷேத்ரத:³ க்ஷேத்ரபாலஶ்ச க்ஷேத்ரஜ்ஞ: க்ஷத்ரியோ விராட் ॥ 1 ॥

ஶ்மஶாநவாஸீ மாம்ஸாஶீ க²ர்பராஶீ ஸ்மராந்தக: ।
ரக்தப: பாநப: ஸித்³த:⁴ ஸித்³தி⁴த:³ ஸித்³த⁴ஸேவித: ॥ 2 ॥

கங்கால: காலஶமந: கலாகாஷ்டா²தநு: கவி: ।
த்ரிநேத்ரோ ப³ஹுநேத்ரஶ்ச ததா² பிங்க³லலோசந: ॥ 3 ॥

ஶூலபாணி: க²ங்க³பாணி: கங்காலீ தூ⁴ம்ரலோசந: ।
அபீ⁴ருர்பை⁴ரவீநாதோ² பூ⁴தபோ யோகி³நீபதி: ॥ 4 ॥

த⁴நதோ³ঽத⁴நஹாரி ச த⁴நவாந்ப்ரீதிவர்த⁴ந: । ப்ரதிபா⁴நவாந்
நாக³ஹாரோ நாக³கேஶோ வ்யோமகேஶோ கபாலப்⁴ருʼத் ॥ 5 ॥ நாக³பாஶோ
கால: கபாலமாலி ச கமநீய: கலாநிதி:⁴ ।
த்ரிலோசநோ ஜ்வலந்நேத்ரஸ்த்ரிஶிகீ² ச த்ரிலோகப்⁴ருʼத் ॥ த்ரிலோகப:
த்ரிநேத்ரதநயோ டி³ம்ப:⁴ ஶாந்த: ஶாந்தஜநப்ரிய: ।
ப³டுகோ ப³டுவேஶஶ்ச க²ட்வாங்க³வரதா⁴ரக: ॥ 7 ॥

பூ⁴தாத்⁴யக்ஷோ பஶுபதிர்பி⁴க்ஷுக: பரிசாரக: ।
தூ⁴ர்தோ தி³க³ம்ப³ர: ஶூரோ ஹரிண: பாண்டு³லோசந: ॥ 8 ॥

ப்ரஶாந்த: ஶாந்தித:³ ஶுத்³த:⁴ ஶங்கரப்ரியபா³ந்த⁴வ: ।
அஷ்டமூர்திர்நிதீ⁴ஶஶ்ச ஜ்ஞாநசக்ஷுஸ்தபோமய: ॥ 9 ॥

அஷ்டாதா⁴ர: ஷடா³தா⁴ர: ஸர்பயுக்த: ஶிகீ²ஸக:² ।
பூ⁴த⁴ரோ பு⁴த⁴ராதீ⁴ஶோ பூ⁴பதிர்பூ⁴த⁴ராத்மஜ: ॥ 10 ॥

கங்காலதா⁴ரீ முண்டீ³ ச ஆந்த்ரயஜ்ஞோபவீதவாந் ।
variation கபாலதா⁴ரி முண்டீ³ ச நாக³யஜ்ஞோபவீதவாந் ।
ஜ்ருʼம்ப⁴ணோ மோஹந: ஸ்தம்பீ⁴ மாரண: க்ஷோப⁴ணஸ்ததா² ॥ 11 ॥

ஶுத்³த⁴நீலாஞ்ஜநப்ரக்²யோ தை³த்யஹா முண்ட³விபூ⁴ஷித: ।
ப³லிபு⁴க்³ ப³லிபு⁴ங்நாதோ² பா³லோঽபா³லபராக்ரம: ॥ 12 ॥

ஸர்வாபத்தாரணோ து³ர்கோ³ து³ஷ்டபூ⁴தநிஷேவித: ।
காமீ கலாநிதி:⁴ காந்த: காமிநீவஶக்ருʼத்³வஶீ ॥ 13 ॥

ஜக³த்³ரக்ஷாகரோঽநந்தோ மாயாமந்த்ரௌஷதீ⁴மய: ।
ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதோ³ வைத்³ய: ப்ரப⁴விஷ்ணுரிதீவ ஹி ஹ்ரீம் ஓம் ॥ 14 ॥

ப²லஶ்ருதி: ।
அஷ்டோத்தரஶதம் நாம்நாம் பை⁴ரவாய மஹாத்மந: ।
மயா தே கதி²தம் தே³வி ரஹஸ்யம் ஸர்வகாமத³ம் ॥ 15 ॥

ய இத³ம் பட²தி ஸ்தோத்ரம் நாமாஷ்டஶதமுத்தமம் ।
ந தஸ்ய து³ரிதம் கிஞ்சிந்ந ரோகே³ப்⁴யோ ப⁴யம் ப⁴வேத் ॥ 16 ॥

ந ச மாரீப⁴யம் கிஞ்சிந்ந ச பூ⁴தப⁴யம் க்வசித் ।
ந ஶத்ருப்⁴யோ ப⁴யம் கிஞ்சித்ப்ராப்நுயாந்மாநவ: க்வசித் ॥ 17 ॥

பாதகேப்⁴யோ ப⁴யம் நைவ ய: படே²த்ஸ்தோத்ரமுத்தமம் ।
மாரீப⁴யே ராஜப⁴யே ததா² சௌராக்³நிஜே ப⁴யே ॥ 18 ॥

ஔத்பத்திகே மஹாகோ⁴ரே ததா² து:³க²ப்ரத³ர்ஶநே ।
ப³ந்த⁴நே ச ததா² கோ⁴ரே படே²த்ஸ்தோத்ரமநுத்தமம் ॥ 19 ॥

ஸர்வம் ப்ரஶமமாயாதி ப⁴யம் பை⁴ரவகீர்தநாத் ।
ஏகாத³ஶஸஹஸ்ரம் து புரஶ்சரணமுச்யதே ॥ 20 ॥

யஸ்த்ரிஸந்த்⁴யம் படே²த்³தே³வி ஸம்வத்ஸரமதந்த்³ரித: ।
ஸ ஸித்³தி⁴ம் ப்ராப்நுயாதி³ஷ்டாம் து³ர்லபா⁴மபி மாநவ: ॥ 21 ॥

ஷண்மாஸம் பூ⁴மிகாமஸ்து ஜபித்பா³ ப்ராப்நுயாந்மஹீம் ।
ராஜஶத்ர்யுவிநாஶார்த²ம் படே²ந்மாஸாஷ்டகம் புந: ॥ 22 ॥

ராத்ரௌ வாரத்ரயம் சைவ நாஶயத்யேவ ஶாத்ரவாந் ।
ஜபேந்மாஸத்ரயம் மர்த்யோ ராஜாநம் வஶமாநயேத் ॥ 23 ॥

த⁴நார்தீ² ச ஸுதார்தீ² ச தா³ரார்தீ² சாபி மாநவ: ।
படே²ந் (ஜபேந்) மாஸத்ரயம் தே³வி வாரமேகம் ததா² நிஶி ॥ 24 ॥

த⁴நம் புத்ரம் ததா² தா³ராந்ப்ராப்நுயாந்நாத்ர ஸம்ஶய: ।
ரோகீ³ ப⁴யாத்ப்ரமுச்யேத ப³த்³தோ⁴ முச்யேத ப³ந்த⁴நாத் ॥ 25 ॥

பீ⁴தோ ப⁴யாத்ப்ரமுச்யேத தே³வி ஸத்யம் ந ஸம்ஶய: ।
நிக³டி³ஶ்சாபி ப³த்³தோ⁴ ய: காராகே³ஹே நிபாதித: ॥ 26 ॥

ஶ்ருʼங்க²லாப³ந்த⁴நம் ப்ராப்தம் படே²ச்சைவ தி³வாநிஶி ।
யம் யம் சிந்தயதே காமம் தம் தம் ப்ராப்நோதி நிஶ்சிதம் ।
அப்ரகாஶ்யம் பரம் கு³ஹ்யம் ந தே³யம் யஸ்ய கஸ்யசித் ॥ 27 ॥

ஸுகுலீநாய ஶாந்தாய ருʼஜவே த³ம்ப⁴வர்ஜிதே ।
த³த்³யாத்ஸ்தோத்ரமிமம் புண்யம் ஸர்வகாமப²லப்ரத³ம் ॥ 28 ॥

ஜஜாப பரமம் ப்ராப்யம் பை⁴ரவஸ்ய மஹாத்மந: ।
பை⁴ரவஸ்ய ப்ரஸந்நாபூ⁴த்ஸர்வலோகமஹேஶ்வரீ ॥ 29 ॥

பை⁴ரவஸ்து ப்ரஹ்ருʼஷ்டோঽபூ⁴த்ஸர்வக:³ பரமேஶ்வர: ।
ஜஜாப பரயா ப⁴க்த்யா ஸதா³ ஸர்வேஶ்வரேஶ்வரீம் ॥ 30 ॥

॥ இதி ஶ்ரீப³டுகபை⁴ரவாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read:

Shri Batukabhairava Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil