Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Batukabhairava Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Oriya

Sri Batukabhairava Ashtottarashatanama Stotram in Oriya:

 ॥ ଶ୍ରୀବଟୁକଭୈରଵାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥ 
ଆପଦୁଦ୍ଧାରକବଟୁକଭୈରଵସ୍ତୋତ୍ରମ୍

॥ ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ॥

॥ ଶ୍ରୀଉମାମହେଶ୍ଵରାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ॥

॥ ଶ୍ରୀଗୁରଵେ ନମଃ ॥

॥ ଶ୍ରୀଭୈରଵାୟ ନମଃ ॥

ମେରୁପୃଷ୍ଠେ ସୁଖାସୀନଂ ଦେଵଦେଵଂ ତ୍ରିଲୋଚନମ୍ ।
ଶଙ୍କରଂ ପରିପପ୍ରଚ୍ଛ ପାର୍ଵତୀ ପରମେଶ୍ଵରମ୍ ॥ ୧ ॥

ଶ୍ରୀପାର୍ଵତ୍ୟୁଵାଚ –
ଭଗଵନ୍ସର୍ଵଧର୍ମଜ୍ଞ ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରାଗମାଦିଷୁ ।
ଆପଦୁଦ୍ଧାରଣଂ ମନ୍ତ୍ରଂ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିକରଂ ପରମ୍ ॥ ୨ ॥

ସର୍ଵେଷାଂ ଚୈଵ ଭୂତାନାଂ ହିତାର୍ଥଂ ଵାଞ୍ଛିତଂ ମୟା ।
ଵିଶେଷମତସ୍ତୁ ରାଜ୍ଞାଂ ଵୈ ଶାନ୍ତିପୁଷ୍ଟିପ୍ରସାଧନମ୍ ॥ ୩ ॥

ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସକରନ୍ୟାସଦେହନ୍ୟାସସମନ୍ଵିତମ୍ ।
ଵକ୍ତୁମର୍ହସି ଦେଵେଶ ମମ ହର୍ଷଵିଵର୍ଦ୍ଧନମ୍ ॥ ୪ ॥

ଶଙ୍କର ଉଵାଚ –
ଶୃଣୁ ଦେଵି ମହାମନ୍ତ୍ରମାପଦୁଦ୍ଧାରହେତୁକମ୍ ।
ସର୍ଵଦୁଃଖପ୍ରଶମନଂ ସର୍ଵଶତ୍ରୁଵିନାଶନମ୍ ॥ ୫ ॥

ଅପସ୍ମାରାଦି ରୋଗାନାଂ ଜ୍ଵରାଦୀନାଂ ଵିଶେଷତଃ ।
ନାଶନଂ ସ୍ମୃତିମାତ୍ରେଣ ମନ୍ତ୍ରରାଜମିମଂ ପ୍ରିୟେ ॥ ୬ ॥

ଗ୍ରହରୋଗତ୍ରାଣନାଂ ଚ ନାଶନଂ ସୁଖଵର୍ଦ୍ଧନମ୍ ।
ସ୍ନେହାଦ୍ଵକ୍ଷ୍ୟାମି ତଂ ମନ୍ତ୍ରଂ ସର୍ଵସାରମିମଂ ପ୍ରିୟେ ॥ ୭ ॥

ସର୍ଵକାମାର୍ଥଦଂ ପୁଣ୍ୟଂ ରାଜ୍ୟଂ ଭୋଗପ୍ରଦଂ ନୃଣାମ୍ ।
ଆପଦୁଦ୍ଧାରଣମିତି ମନ୍ତ୍ରଂ ଵକ୍ଷ୍ୟାମ୍ୟଶେଷତଃ ॥ ୮ ॥

ପ୍ରଣଵଂ ପୂର୍ଵମୁଦ୍ଧୃତ୍ୟ ଦେଵୀ ପ୍ରଣଵମୁଦ୍ଧରେତ୍ ।
ବଟୁକାୟେତି ଵୈ ପଶ୍ଚାଦାପଦୁଦ୍ଧାରଣାୟ ଚ ॥ ୯ ॥

କୁରୁ ଦ୍ଵୟଂ ତତଃ ପଶ୍ଚାଦ୍ଵଟୁକାୟ ପୁନଃ କ୍ଷିପେତ୍ ।
ଦେଵୀଂ ପ୍ରଣଵମୁଦ୍ଧୃତ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୋଦ୍ଧାରମିମଂ ପ୍ରିୟେ ॥ ୧୦ ॥

ମନ୍ତ୍ରୋଦ୍ଧାରମିଦଂ ଦେଵୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟସ୍ୟାପି ଦୁର୍ଲଭମ୍ ।
ଓଂ ହ୍ରୀଂ ବଟୁକାୟ ଆପଦୁଦ୍ଧାରଣାୟ କୁରୁ-କୁରୁ ବଟୁକାୟ ହ୍ରୀମ୍ ।
ଅପ୍ରକାଶ୍ୟମିମଂ ମନ୍ତ୍ରଂ ସର୍ଵଶକ୍ତିସମନ୍ଵିତମ୍ ॥ ୧୧ ॥

ସ୍ମରଣାଦେଵ ମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ଭୂତପ୍ରେତପିଶାଚକାଃ ।
ଵିଦ୍ରଵନ୍ତ୍ୟତିଭୀତା ଵୈ କାଲରୁଦ୍ରାଦିଵ ଦ୍ଵିଜାଃ ॥ ୧୨ ॥

ପଠେଦ୍ଵା ପାଠୟେଦ୍ଵାପି ପୂଜୟେଦ୍ଵାପି ପୁସ୍ତକମ୍ ।
ଅଗ୍ନିଚୌରଭୟଂ ତସ୍ୟ ଗ୍ରହରାଜଭୟଂ ତଥା ॥ ୧୩ ॥

ନ ଚ ମାରିଭୟଂ କିଞ୍ଚିତ୍ସର୍ଵତ୍ରୈଵ ସୁଖୀ ଭଵେତ୍ ।
ଆୟୁରାରୋଗ୍ୟମୈଶ୍ଵର୍ୟଂ ପୁତ୍ରପୌତ୍ରାଦି ସମ୍ପଦଃ ॥ ୧୪ ॥

ଭଵନ୍ତି ସତତଂ ତସ୍ୟ ପୁସ୍ତକସ୍ୟାପି ପୂଜନାତ୍ ।
ନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟଂ ନ ଦୌର୍ଭାଗ୍ୟଂ ନାପଦାଂ ଭୟମେଵ ଚ ॥ ୧୫ ॥

ଶ୍ରୀପାର୍ଵତ୍ୟୁଵାଚ –
ୟ ଏଷ ଭୈରଵୋ ନାମ ଆପଦୁଦ୍ଧାରକୋ ମତଃ ।
ତ୍ଵୟା ଚ କଥିତୋ ଦେଵ ଭୈରଵଃକଲ୍ପଵିତ୍ତମଃ ॥ ୧୬ ॥

ତସ୍ୟ ନାମ ସହସ୍ରାଣି ଅୟୁତାନ୍ୟର୍ବୁଦାନି ଚ ।
ସାରଂ ସମୁଦ୍ଧୃତ୍ୟ ତେଷାଂ ଵୈ ନାମାଷ୍ଟଶତକଂ ଵଦ ॥ ୧୭ ॥

ୟାନି ସଙ୍କୀର୍ତୟନ୍ମର୍ତ୍ୟଃ ସର୍ଵଦୁଃଖଵିଵର୍ଜିତଃ ।
ସର୍ଵାନ୍କାମାନଵାପ୍ନୋତି ସାଧକଃସିଦ୍ଧିମେଵ ଚ ॥ ୧୮ ॥

ଈଶ୍ଵର ଉଵାଚ –
ଶୃଣୁ ଦେଵି ପ୍ରଵକ୍ଷ୍ୟାମି ଭୈରଵସ୍ୟ ମହାତ୍ମନଃ ।
ଆପଦୁଦ୍ଧାରକସ୍ୟେଦଂ ନାମାଷ୍ଟଶତମୁତ୍ତମମ୍ ॥ ୧୯ ॥

ସର୍ଵପାପହରଂ ପୁଣ୍ୟଂ ସର୍ଵାପତ୍ତିଵିନାଶନମ୍ ।
ସର୍ଵକାମାର୍ଥଦଂ ଦେଵି ସାଧକାନାଂ ସୁଖାଵହମ୍ ॥ ୨୦ ॥

ସର୍ଵମଙ୍ଗଲମାଙ୍ଗଲ୍ୟଂ ସର୍ଵୋପଦ୍ରଵନାଶନମ୍ ।
ଆୟୁଷ୍କରଂ ପୁଷ୍ଟିକରଂ ଶ୍ରୀକରଂ ଚ ୟଶସ୍କରମ୍ ॥ ୨୧ ॥

ନାମାଷ୍ଟଶତକସ୍ୟାସ୍ୟ ଛନ୍ଦୋଽନୁଷ୍ଟୁପ୍ ପ୍ରକୀର୍ତିତଃ ।
ବୃହଦାରଣ୍ୟକୋ ନାମ ଋଷିର୍ଦେଵୋଽଥ ଭୈରଵଃ ॥ ୨୨ ॥

ଲଜ୍ଜାବୀଜଂ ବୀଜମିତି ବଟୁକାମେତି ଶକ୍ତିକମ୍ ।
ପ୍ରଣଵଃ କୀଲକଂ ପ୍ରୋକ୍ତମିଷ୍ଟସିଦ୍ଧୌ ନିୟୋଜୟେତ୍ ॥ ୨୩ ॥

ଅଷ୍ଟବାହୁଂ ତ୍ରିନୟନମିତି ବୀଜଂ ସମାହିତଃ ।
ଶକ୍ତିଃ ହ୍ରୀଂ କୀଲକଂ ଶେଷମିଷ୍ଟସିଦ୍ଧୌ ନିୟୋଜୟେତ୍ ॥ ୨୪ ॥

ଓଂ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦାପଦୁଦ୍ଧାରକ-ବଟୁକଭୈରଵାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରସ୍ୟ
ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଋଷିଃ । ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ ଛନ୍ଦଃ।
ଶ୍ରୀମଦାପଦୁଦ୍ଧାରକ-ବଟୁକଭୈରଵୋ ଦେଵତା ।
ବଂ ବୀଜମ୍ । ହ୍ରୀଂ ଵଟୁକାୟ ଇତି ଶକ୍ତିଃ । ପ୍ରଣଵଃ କୀଲକମ୍ ।
ମମାଭୀଷ୍ଟସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥେ ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ ॥

॥ ଋଷ୍ୟାଦି ନ୍ୟାସଃ ॥

ଶ୍ରୀବୃହଦାରଣ୍ୟକଋଷୟେ ନମଃ (ଶିରସି)।
ଅନୁଷ୍ଟପ୍ ଛନ୍ଦସେ ନମଃ (ମୁଖେ)।
ଶ୍ରୀବଟୁକଭୈରଵ ଦେଵତାୟୈ ନମଃ (ହୃଦୟେ)।
ଓଂ ବଂ ବୀଜାୟ ନମଃ (ଗୁହ୍ୟେ)।
ଓଂ ହ୍ରୀଂ ଵଟୁକାୟେତି ଶକ୍ତୟେ ନମଃ ପାଦୟୋଃ ।
ଓଂ କୀଲକାୟ ନମଃ (ନାଭୌ)।
ଵିନିୟୋଗାୟ ନମଃ ସର୍ଵାଙ୍ଗେ ।
॥ ଇତି ଋଷ୍ୟାଦି ନ୍ୟାସଃ ॥

॥ ଅଥ କରନ୍ୟାସଃ ॥

ଓଂ ହ୍ରାଂ ଵାଂ ଈଶାନାୟ ନମଃ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ହ୍ରୀଂ ଵୀଂ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ନମଃ ତର୍ଜନୀଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ହ୍ରୂଂ ଵୂଂ ଅଘୋରାୟ ନମଃ ମଧ୍ୟମାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ହ୍ରୈଂ ଵୈଂ ଵାମଦେଵାୟ ନମଃ ଅନାମିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ହ୍ରୌଂ ଵୌଂ ସଦ୍ୟୋଜାତାୟ ନମଃ କନିଷ୍ଠିକାଭ୍ୟାଂ ଵମଃ ।
ଓଂ ହ୍ରଃ ଵଃ ପଞ୍ଚଵକ୍ତ୍ରାୟ ମହାଦେଵାୟ ନମଃ କରତଲକରପୃଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
॥ ଇତି କରନ୍ୟାସଃ ॥

॥ ଅଥ ହୃଦୟାଦି ନ୍ୟାସଃ ॥

ଓଂ ହ୍ରାଂ ଵାଂ ଈଶାନାୟ ନମଃ ହୃଦୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହ୍ରୀଂ ଵୀଂ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ନମଃ ଶିରସେ ସ୍ଵାହା ।
ଓଂ ହ୍ରୂଂ ଵୂଂ ଅଘୋରାୟ ନମଃ ଶିଖାୟୈ ଵଷଟ୍ ।
ଓଂ ହ୍ରୈଂ ଵୈଂ ଵାମଦେଵାୟ ନମଃ କଵଚାୟ ହୁମ୍ ।
ଓଂ ହ୍ରୌଂ ଵୌଂ ସଦ୍ୟୋଜାତାୟ ନମଃ ନେତ୍ରତ୍ରୟାୟ ଵୌଷଟ୍ ।
ଓଂ ହ୍ରଃ ଵଃ ପଞ୍ଚଵକ୍ତ୍ରାୟ ମହାଦେଵାୟ ନମଃ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ୍ ।
॥ ଇତି ହୃଦୟାଦି ନ୍ୟାସଃ ॥

ଅଥ ଦେହନ୍ୟାସଃ ।
ଭୈରଵଂ ମୂର୍ଧ୍ନି ଵିନ୍ୟସ୍ୟ ଲଲାଟେ ଭୀମଦର୍ଶନମ୍ ।
ନେତ୍ରୟୋର୍ଭୂତହନନଂ ସାରମେୟାନୁଗଂ ଭ୍ରୁଵୋଃ ॥ ୨୫ ॥

କର୍ଣୟୋର୍ଭୂତନାଥଂ ଚ ପ୍ରେତବାହୁଂ କପୋଲୟୋଃ ।
ନାସୌଷ୍ଠୟୋଶ୍ଚୈଵ ତଥା ଭସ୍ମାଙ୍ଗଂ ସର୍ପଵିଭୂଷଣମ୍ ॥ ୨୬ ॥

ଅନାଦିଭୂତଭାଷ୍ୟୌ ଚ ଶକ୍ତିହସ୍ତଖଲେ ନ୍ୟସେତ୍ ।
ସ୍କନ୍ଧୟୋର୍ଦୈତ୍ୟଶମନଂ ଵାହ୍ଵୋରତୁଲତେଜସଃ ॥ ୨୭ ॥

ପାଣ୍ୟୋଃ କପାଲିନଂ ନ୍ୟସ୍ୟ ହୃଦୟେ ମୁଣ୍ଡମାଲିନମ୍ ।
ଶାନ୍ତଂ ଵକ୍ଷସ୍ଥଲେ ନ୍ୟସ୍ୟ ସ୍ତନୟୋଃ କାମଚାରିଣମ୍ ॥ ୨୮ ॥

ଉଦରେ ଚ ସଦା ତୁଷ୍ଟଂ କ୍ଷେତ୍ରେଶଂ ପାର୍ଶ୍ଵୟୋସ୍ତଥା ।
କ୍ଷେତ୍ରପାଲଂ ପୃଷ୍ଠଦେଶେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଂ ନାଭିଦେଶକେ ॥ ୨୯ ॥

ପାପୌଘନାଶନଂ କଟ୍ୟାଂ ବଟୁକଂ ଲିଙ୍ଗଦେଶକେ ।
ଗୁଦେ ରକ୍ଷାକରଂ ନ୍ୟସ୍ୟେତ୍ତଥୋର୍ଵୋର୍ରକ୍ତଲୋଚନମ୍ ॥ ୩୦ ॥

ଜାନୁନୋର୍ଘୁର୍ଘୁରାରାଵଂ ଜଙ୍ଘୟୋ ରକ୍ତପାଣିନମ୍ ।
ଗୁଲ୍ଫୟୋଃ ପାଦୁକାସିଦ୍ଧଂ ପାଦପୃଷ୍ଠେ ସୁରେଶ୍ଵରମ୍ ॥ ୩୧ ॥

ଆପାଦମସ୍ତକଂ ଚୈଵ ଆପଦୁଦ୍ଧାରକଂ ତଥା ।
ପୂର୍ଵେ ଡମରୁହସ୍ତଂ ଚ ଦକ୍ଷିଣେ ଦଣ୍ଡଧାରିଣମ୍ ॥ ୩୨ ॥

ଖଡ୍ଗହସ୍ତେ ପଶ୍ଚିମାୟାଂ ଘଣ୍ଟାଵାଦିନମୁତ୍ତରେ ।
ଆଗ୍ନେୟ୍ୟାମଗ୍ନିଵର୍ଣଂ ଚ ନୈରୃତ୍ୟେ ଚ ଦିଗମ୍ବରମ୍ ॥ ୩୩ ॥

ଵାୟଵ୍ୟାଂ ସର୍ଵଭୂତସ୍ଥମୈଶାନ୍ୟେ ଚାଷ୍ଟସିଦ୍ଧିଦମ୍ ।
ଊର୍ଧ୍ଵଂ ଖେଚାରିଣଂ ନ୍ୟସ୍ୟ ପାତାଲେ ରୌଦ୍ରରୂପିଣମ୍ ॥ ୩୪ ॥

ଏଵଂ ଵିନ୍ୟସ୍ୟ ସ୍ଵଦେହସ୍ୟ ଷଡଙ୍ଗେଷୁ ତତୋ ନ୍ୟସେତ୍ ।
ରୁଦ୍ରଂ ମୁଖୋଷ୍ଠୟୋର୍ନ୍ୟସ୍ୟ ତର୍ଜନ୍ୟୋଶ୍ଚ ଦିଵାକରମ୍ ॥ ୩୫ ॥

ଶିଵଂ ମଧ୍ୟମୟୋର୍ନ୍ୟସ୍ୟ ନାସିକାୟାଂ ତ୍ରିଶୂଲିନମ୍ ।
ବ୍ରହ୍ମାଣଂ ତୁ କନିଷ୍ଠିକ୍ୟାଂ ସ୍ତନୟୋସ୍ତ୍ରିପୁରାନ୍ତକମ୍ ॥ ୩୬ ॥

ମାଂସାସିନଂ କରାଗ୍ରେ ତୁ କରପୃଷ୍ଠେ ଦିଗମ୍ବରମ୍ ।

ଅଥ ନାମାଙ୍ଗନ୍ୟାସଃ ।
ହୃଦୟେ ଭୂତନାଥାୟ ଆଦିନାଥାୟ ମୂର୍ଦ୍ଧନି ॥ ୩୭ ॥

ଆନନ୍ଦପାଦପୂର୍ଵାୟ ନାଥାୟ ଚ ଶିଖାସୁ ଚ ।
ସିଦ୍ଧସାମରନାଥାୟ କଵଚଂ ଵିନ୍ୟସେତ୍ତତଃ ॥ ୩୮ ॥

ସହଜାନନ୍ଦନାଥାୟ ନ୍ୟସେନ୍ନେତ୍ରତ୍ରୟେଷୁ ଚ ।
ପରମାନନ୍ଦନାଥାୟ ଅସ୍ତ୍ରଂ ଚୈଵ ପ୍ରୟୋଜୟେତ୍ ॥ ୩୯ ॥

ଏଵଂ ନ୍ୟାସଵିଧିଂ କୃତ୍ଵା ୟଥାଵତ୍ତଦନନ୍ତରମ୍ ।
ତସ୍ୟ ଧ୍ୟାନଂ ପ୍ରଵକ୍ଷ୍ୟାମି ୟଥା ଧ୍ୟାତ୍ଵା ପଠେନ୍ନରଃ ॥ ୪୦ ॥

ଶୁଦ୍ଧସ୍ଫଟିକସଙ୍କାଶଂ ନୀଲାଞ୍ଜନସମପ୍ରଭମ୍ ।
ଅଷ୍ଟବାହୁଂ ତ୍ରିନୟନଂ ଚତୁର୍ବାହୁଂ ଦ୍ଵିବାହୁକମ୍ ॥ ୪୧ ॥

ଦଂଷ୍ଟ୍ରାକରାଲଵଦନଂ ନୂପୁରାରାଵସଙ୍କୁଲମ୍ ।
ଭୁଜଙ୍ଗମେଖଲଂ ଦେଵମଗ୍ନିଵର୍ଣଂ ଶିରୋରୁହମ୍ ॥ ୪୨ ॥

ଦିଗମ୍ବରଂ କୁମାରୀଶଂ ବଟୁକାଖ୍ୟଂ ମହାବଲମ୍ ।
ଖଟ୍ଵାଙ୍ଗମସିପାଶଂ ଚ ଶୂଲଂ ଦକ୍ଷିଣଭାଗତଃ ॥ ୪୩ ॥

ଡମରୁଂ ଚ କପୋଲଂ ଚ ଵରଦଂ ଭୁଜଗଂ ତଥା ।
ଅଗ୍ନିଵର୍ଣଂ ସମୋପେତଂ ସାରମେୟସମନ୍ଵିତମ୍ ॥ ୪୪ ॥

ଧ୍ୟାତ୍ଵା ଜପେତ୍ସୁସଂସ୍ପୃଷ୍ଟଃ ସର୍ଵାନ୍କାମାନଵାପ୍ନୁୟାତ୍ ॥

ଧ୍ୟାତ୍ଵା ଜପେତ୍ସୁସଂସ୍ପୃଷ୍ଟଃ ସର୍ଵାନ୍କାମାନଵାପ୍ନୁୟାତ୍ ॥

ମନ୍ତ୍ରମହାର୍ଣଵେ ସାତ୍ତ୍ଵିକଧ୍ୟାନମ୍ –
ଵନ୍ଦେ ବାଲଂ ସ୍ଫଟିକସଦୃଶଂ କୁଣ୍ଡଲୋଭାସିତାଙ୍ଗଂ
ଦିଵ୍ୟାକଲ୍ପୈର୍ନଵମଣିମୟୈଃ କିଙ୍କିଣୀନୂପୁରାଢ୍ୟୈଃ ॥

ଦୀପ୍ତାକାରଂ ଵିଶଦଵସନଂ ସୁପ୍ରସନ୍ନଂ ତ୍ରିନେତ୍ରଂ
ହସ୍ତାଗ୍ରାଭ୍ୟାମ୍ବଟୁକେଶଂ ଶୂଲଦଣ୍ଡୈର୍ଦଧାନମ୍ ॥ ୧ ॥

ମନ୍ତ୍ରମହାର୍ଣଵେ ରାଜସଧ୍ୟାନମ୍ –
ଉଦ୍ୟଦ୍ଭାସ୍କରସନ୍ନିଭଂ ତ୍ରିନୟନଂ ରକ୍ତାଙ୍ଗରାଗସ୍ରଜଂ
ସ୍ମେରାସ୍ୟଂ ଵରଦଂ କପାଲମଭୟଂ ଶୂଲଂ ଦଧାନଂ କରୈଃ ॥

ନୀଲଗ୍ରୀଵମୁଦାରଭୂଷଣୟୁତଂ ଶୀତାଂଶୁଖଣ୍ଡୋଜ୍ଜ୍ଵଲଂ
ବନ୍ଧୂକାରୁଣଵାସସଂ ଭୟହରଂ ଦେଵଂ ସଦା ଭାଵୟେ ॥ ୨ ॥

ମନ୍ତ୍ରମହାର୍ଣଵେ ତାମସଧ୍ୟାନମ୍ –
ଧ୍ୟାୟେନ୍ନୀଲାଦ୍ରିକାନ୍ତିଂ ଶଶିଶକଲଧରଂ ମୁଣ୍ଡମାଲଂ ମହେଶଂ
ଦିଗ୍ଵସ୍ତ୍ରଂ ପିଙ୍ଗଲାକ୍ଷଂ ଡମରୁମଥ ସୃଣିଂ ଖଡ୍ଗପାଶାଭୟାନି ॥

ନାଗଂ ଘଣ୍ଟାଂ କପାଲଂ କରସରସିରୁହୈର୍ବିଭ୍ରତଂ ଭୀମଦଂଷ୍ଟ୍ରଂ,
ଦିଵ୍ୟାକଲ୍ପଂ ତ୍ରିନେତ୍ରଂ ମଣିମୟଵିଲସତ୍କିଙ୍କିଣୀନୂପୁରାଢ୍ୟମ୍ ॥ ୩ ॥

॥ ଇତି ଧ୍ୟାନତ୍ରୟମ୍ ॥

ସାତ୍ତ୍ଵିକଂ ଧ୍ୟାନମାଖ୍ୟାତଞ୍ଚତୁର୍ଵର୍ଗଫଲପ୍ରଦମ୍ ।
ରାଜସଂ କାର୍ୟଶୁଭଦଂ ତାମସଂ ଶତ୍ରୁନାଶନମ୍ ॥ ୧ ॥

ଧ୍ୟାତ୍ଵା ଜପେତ୍ସୁସଂହୃଷ୍ଟଃ ସର୍ଵାନ୍କାମାନଵାପ୍ନୁୟାତ୍ ।
ଆୟୁରାରୋଗ୍ୟମୈଶ୍ଵର୍ୟଂ ସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥଂ ଵିନିୟୋଜୟେତ୍ ॥ ୨ ॥

ଵିନିୟୋଗଃ
ଓଂ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀବଟୁକଭୈରଵନାମାଷ୍ଟଶତକସ୍ୟ ଆପଦୁଦ୍ଧାରଣସ୍ତୋମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ,
ବୃହଦାରଣ୍ୟକୋ ନାମ ଋଷିଃ, ଶ୍ରୀବଟୁକଭୈରଵୋ ଦେଵତା, ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ ଛନ୍ଦଃ,
ହ୍ରୀଂ ବୀଜମ୍, ବଟୁକାୟେତି ଶକ୍ତିଃ, ପ୍ରଣଵଃ କୀଲକଂ, ଅଭୀଷ୍ଟତାଂ ସିଦ୍ଧ୍ୟିର୍ଥେ
ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ ॥ ହ୍ରୀଂ ହ୍ରୌଂ ନମଃ ଶିଵାୟ ଇତି ନମସ୍କାର ମନ୍ତ୍ରଃ ॥

॥ ଅଥ ଧ୍ୟାନମ୍ ॥

ଵନ୍ଦେ ବାଲଂ ସ୍ଫଟିକସଦୃଶଂ କୁଣ୍ଡଲୋଦ୍ଭାସିଵକ୍ତ୍ରଂ
ଦିଵ୍ୟାକଲ୍ପୈର୍ନଵମଣିମୟୈଃ କିଙ୍କିଣୀନୂପୁରାଢ୍ୟୈଃ ।
ଦୀପ୍ତାକାରଂ ଵିଶଦଵଦନଂ ସୁପ୍ରସନ୍ନଂ ତ୍ରିନେତ୍ରଂ
ହସ୍ତାଗ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଵଟୁକମନିଶଂ ଶୂଲଦଣ୍ଡୌ ଦଧାନମ୍ ॥
କରକଲିତକପାଲଃ କୁଣ୍ଡଲୀ ଦଣ୍ଡପାଣିଃ
ତରୁଣତିମିରନୀଲୋ ଵ୍ୟାଲୟଜ୍ଞୋପଵୀତୀ ।
କ୍ରତୁସମୟସପର୍ୟାଵିଘ୍ନଵିଚ୍ଛିପ୍ତିହେତୁଃ
ଜୟତି ଵଟୁକନାଥଃ ସିଦ୍ଧିଦଃ ସାଧକାନାମ୍ ॥

ଶୁଦ୍ଧସ୍ଫଟିକସଙ୍କାଶଂ ସହସ୍ରାଦିତ୍ୟଵର୍ଚସମ୍ ।
ନୀଲଜୀମୂତସଙ୍କାଶଂ ନୀଲାଞ୍ଜନସମପ୍ରଭମ୍ ॥

ଅଷ୍ଟବାହୁଂ ତ୍ରିନୟନଂ ଚତୁର୍ବାହୁଂ ଦ୍ଵିବାହୁକମ୍ ।
ଦଶବାହୁମଥୋଗ୍ରଂ ଚ ଦିଵ୍ୟାମ୍ବରପରିଗ୍ରହମ୍ ॥

ଦଂଷ୍ଟ୍ରାକରାଲଵଦନଂ ନୂପୁରାରାଵସଙ୍କୁଲମ୍ ।
ଭୁଜଙ୍ଗମେଖଲଂ ଦେଵମଗ୍ନିଵର୍ଣଂ ଶିରୋରୁହମ୍ ॥

ଦିଗମ୍ବରମାକୁରେଶଂ ବଟୁକାଖ୍ୟଂ ମହାବଲମ୍ ।
ଖଟ୍ଵାଙ୍ଗମସିପାଶଂ ଚ ଶୂଲଂ ଦକ୍ଷିଣଭାଗତଃ ॥

ଡମରୁଂ ଚ କପାଲଂ ଚ ଵରଦଂ ଭୁଜଗଂ ତଥା ।
ଆତ୍ମଵର୍ଣସମୋପେତଂ ସାରମେୟସମନ୍ଵିତମ୍ ॥

॥ ଇତି ଧ୍ୟାନମ୍ ॥

॥ ମୂଲମନ୍ତ୍ରଃ ॥

ଓଂ ହ୍ରୀଂ ବଟୁକାୟାପଦୁଦ୍ଧାରଣାୟ କୁରୁ କୁରୁ ବଟୁକାୟ ହ୍ରୀଂ ଓଂ
ଇସକା ଜପ ୧୧ ୨୧ ୫୧ ୟା ୧୦୮ ବାର କରେ

॥ ଅଥ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥
ଓଂ ହ୍ରୀଂ ଭୈରଵୋ ଭୂତନାଥଶ୍ଚ ଭୂତାତ୍ମା ଭୂତଭାଵନଃ ।
କ୍ଷେତ୍ରଦଃ କ୍ଷେତ୍ରପାଲଶ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଃ କ୍ଷତ୍ରିୟୋ ଵିରାଟ୍ ॥ ୧ ॥

ଶ୍ମଶାନଵାସୀ ମାଂସାଶୀ ଖର୍ପରାଶୀ ସ୍ମରାନ୍ତକଃ ।
ରକ୍ତପଃ ପାନପଃ ସିଦ୍ଧଃ ସିଦ୍ଧିଦଃ ସିଦ୍ଧସେଵିତଃ ॥ ୨ ॥

କଙ୍କାଲଃ କାଲଶମନଃ କଲାକାଷ୍ଠାତନୁଃ କଵିଃ ।
ତ୍ରିନେତ୍ରୋ ବହୁନେତ୍ରଶ୍ଚ ତଥା ପିଙ୍ଗଲଲୋଚନଃ ॥ ୩ ॥

ଶୂଲପାଣିଃ ଖଙ୍ଗପାଣିଃ କଙ୍କାଲୀ ଧୂମ୍ରଲୋଚନଃ ।
ଅଭୀରୁର୍ଭୈରଵୀନାଥୋ ଭୂତପୋ ୟୋଗିନୀପତିଃ ॥ ୪ ॥

ଧନଦୋଽଧନହାରି ଚ ଧନଵାନ୍ପ୍ରୀତିଵର୍ଧନଃ । ପ୍ରତିଭାନଵାନ୍
ନାଗହାରୋ ନାଗକେଶୋ ଵ୍ୟୋମକେଶୋ କପାଲଭୃତ୍ ॥ ୫ ॥ ନାଗପାଶୋ
କାଲଃ କପାଲମାଲି ଚ କମନୀୟଃ କଲାନିଧିଃ ।
ତ୍ରିଲୋଚନୋ ଜ୍ଵଲନ୍ନେତ୍ରସ୍ତ୍ରିଶିଖୀ ଚ ତ୍ରିଲୋକଭୃତ୍ ॥ ତ୍ରିଲୋକପଃ
ତ୍ରିନେତ୍ରତନୟୋ ଡିମ୍ଭଃ ଶାନ୍ତଃ ଶାନ୍ତଜନପ୍ରିୟଃ ।
ବଟୁକୋ ବଟୁଵେଶଶ୍ଚ ଖଟ୍ଵାଙ୍ଗଵରଧାରକଃ ॥ ୭ ॥

ଭୂତାଧ୍ୟକ୍ଷୋ ପଶୁପତିର୍ଭିକ୍ଷୁକଃ ପରିଚାରକଃ ।
ଧୂର୍ତୋ ଦିଗମ୍ବରଃ ଶୂରୋ ହରିଣଃ ପାଣ୍ଡୁଲୋଚନଃ ॥ ୮ ॥

ପ୍ରଶାନ୍ତଃ ଶାନ୍ତିଦଃ ଶୁଦ୍ଧଃ ଶଙ୍କରପ୍ରିୟବାନ୍ଧଵଃ ।
ଅଷ୍ଟମୂର୍ତିର୍ନିଧୀଶଶ୍ଚ ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁସ୍ତପୋମୟଃ ॥ ୯ ॥

ଅଷ୍ଟାଧାରଃ ଷଡାଧାରଃ ସର୍ପୟୁକ୍ତଃ ଶିଖୀସଖଃ ।
ଭୂଧରୋ ଭୁଧରାଧୀଶୋ ଭୂପତିର୍ଭୂଧରାତ୍ମଜଃ ॥ ୧୦ ॥

କଙ୍କାଲଧାରୀ ମୁଣ୍ଡୀ ଚ ଆନ୍ତ୍ରୟଜ୍ଞୋପଵୀତଵାନ୍ ।
variation କପାଲଧାରି ମୁଣ୍ଡୀ ଚ ନାଗୟଜ୍ଞୋପଵୀତଵାନ୍ ।
ଜୃମ୍ଭଣୋ ମୋହନଃ ସ୍ତମ୍ଭୀ ମାରଣଃ କ୍ଷୋଭଣସ୍ତଥା ॥ ୧୧ ॥

ଶୁଦ୍ଧନୀଲାଞ୍ଜନପ୍ରଖ୍ୟୋ ଦୈତ୍ୟହା ମୁଣ୍ଡଵିଭୂଷିତଃ ।
ବଲିଭୁଗ୍ ବଲିଭୁଙ୍ନାଥୋ ବାଲୋଽବାଲପରାକ୍ରମଃ ॥ ୧୨ ॥

ସର୍ଵାପତ୍ତାରଣୋ ଦୁର୍ଗୋ ଦୁଷ୍ଟଭୂତନିଷେଵିତଃ ।
କାମୀ କଲାନିଧିଃ କାନ୍ତଃ କାମିନୀଵଶକୃଦ୍ଵଶୀ ॥ ୧୩ ॥

ଜଗଦ୍ରକ୍ଷାକରୋଽନନ୍ତୋ ମାୟାମନ୍ତ୍ରୌଷଧୀମୟଃ ।
ସର୍ଵସିଦ୍ଧିପ୍ରଦୋ ଵୈଦ୍ୟଃ ପ୍ରଭଵିଷ୍ଣୁରିତୀଵ ହି ହ୍ରୀଂ ଓଂ ॥ ୧୪ ॥

ଫଲଶ୍ରୁତିଃ ।
ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତଂ ନାମ୍ନାଂ ଭୈରଵାୟ ମହାତ୍ମନଃ ।
ମୟା ତେ କଥିତଂ ଦେଵି ରହସ୍ୟଂ ସର୍ଵକାମଦମ୍ ॥ ୧୫ ॥

ୟ ଇଦଂ ପଠତି ସ୍ତୋତ୍ରଂ ନାମାଷ୍ଟଶତମୁତ୍ତମମ୍ ।
ନ ତସ୍ୟ ଦୁରିତଂ କିଞ୍ଚିନ୍ନ ରୋଗେଭ୍ୟୋ ଭୟଂ ଭଵେତ୍ ॥ ୧୬ ॥

ନ ଚ ମାରୀଭୟଂ କିଞ୍ଚିନ୍ନ ଚ ଭୂତଭୟଂ କ୍ଵଚିତ୍ ।
ନ ଶତ୍ରୁଭ୍ୟୋ ଭୟଂ କିଞ୍ଚିତ୍ପ୍ରାପ୍ନୁୟାନ୍ମାନଵଃ କ୍ଵଚିତ୍ ॥ ୧୭ ॥

ପାତକେଭ୍ୟୋ ଭୟଂ ନୈଵ ୟଃ ପଠେତ୍ସ୍ତୋତ୍ରମୁତ୍ତମମ୍ ।
ମାରୀଭୟେ ରାଜଭୟେ ତଥା ଚୌରାଗ୍ନିଜେ ଭୟେ ॥ ୧୮ ॥

ଔତ୍ପତ୍ତିକେ ମହାଘୋରେ ତଥା ଦୁଃଖପ୍ରଦର୍ଶନେ ।
ବନ୍ଧନେ ଚ ତଥା ଘୋରେ ପଠେତ୍ସ୍ତୋତ୍ରମନୁତ୍ତମମ୍ ॥ ୧୯ ॥

ସର୍ଵଂ ପ୍ରଶମମାୟାତି ଭୟଂ ଭୈରଵକୀର୍ତନାତ୍ ।
ଏକାଦଶସହସ୍ରଂ ତୁ ପୁରଶ୍ଚରଣମୁଚ୍ୟତେ ॥ ୨୦ ॥

ୟସ୍ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟଂ ପଠେଦ୍ଦେଵି ସଂଵତ୍ସରମତନ୍ଦ୍ରିତଃ ।
ସ ସିଦ୍ଧିଂ ପ୍ରାପ୍ନୁୟାଦିଷ୍ଟାଂ ଦୁର୍ଲଭାମପି ମାନଵଃ ॥ ୨୧ ॥

ଷଣ୍ମାସଂ ଭୂମିକାମସ୍ତୁ ଜପିତ୍ବା ପ୍ରାପ୍ନୁୟାନ୍ମହୀମ୍ ।
ରାଜଶତ୍ର୍ୟୁଵିନାଶାର୍ଥଂ ପଠେନ୍ମାସାଷ୍ଟକଂ ପୁନଃ ॥ ୨୨ ॥

ରାତ୍ରୌ ଵାରତ୍ରୟଂ ଚୈଵ ନାଶୟତ୍ୟେଵ ଶାତ୍ରଵାନ୍ ।
ଜପେନ୍ମାସତ୍ରୟଂ ମର୍ତ୍ୟୋ ରାଜାନଂ ଵଶମାନୟେତ୍ ॥ ୨୩ ॥

ଧନାର୍ଥୀ ଚ ସୁତାର୍ଥୀ ଚ ଦାରାର୍ଥୀ ଚାପି ମାନଵଃ ।
ପଠେନ୍ (ଜପେନ୍) ମାସତ୍ରୟଂ ଦେଵି ଵାରମେକଂ ତଥା ନିଶି ॥ ୨୪ ॥

ଧନଂ ପୁତ୍ରଂ ତଥା ଦାରାନ୍ପ୍ରାପ୍ନୁୟାନ୍ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ ।
ରୋଗୀ ଭୟାତ୍ପ୍ରମୁଚ୍ୟେତ ବଦ୍ଧୋ ମୁଚ୍ୟେତ ବନ୍ଧନାତ୍ ॥ ୨୫ ॥

ଭୀତୋ ଭୟାତ୍ପ୍ରମୁଚ୍ୟେତ ଦେଵି ସତ୍ୟଂ ନ ସଂଶୟଃ ।
ନିଗଡିଶ୍ଚାପି ବଦ୍ଧୋ ୟଃ କାରାଗେହେ ନିପାତିତଃ ॥ ୨୬ ॥

ଶୃଙ୍ଖଲାବନ୍ଧନଂ ପ୍ରାପ୍ତଂ ପଠେଚ୍ଚୈଵ ଦିଵାନିଶି ।
ୟଂ ୟଂ ଚିନ୍ତୟତେ କାମଂ ତଂ ତଂ ପ୍ରାପ୍ନୋତି ନିଶ୍ଚିତମ୍ ।
ଅପ୍ରକାଶ୍ୟଂ ପରଂ ଗୁହ୍ୟଂ ନ ଦେୟଂ ୟସ୍ୟ କସ୍ୟଚିତ୍ ॥ ୨୭ ॥

ସୁକୁଲୀନାୟ ଶାନ୍ତାୟ ଋଜଵେ ଦମ୍ଭଵର୍ଜିତେ ।
ଦଦ୍ୟାତ୍ସ୍ତୋତ୍ରମିମଂ ପୁଣ୍ୟଂ ସର୍ଵକାମଫଲପ୍ରଦମ୍ ॥ ୨୮ ॥

ଜଜାପ ପରମଂ ପ୍ରାପ୍ୟଂ ଭୈରଵସ୍ୟ ମହାତ୍ମନଃ ।
ଭୈରଵସ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନାଭୂତ୍ସର୍ଵଲୋକମହେଶ୍ଵରୀ ॥ ୨୯ ॥

ଭୈରଵସ୍ତୁ ପ୍ରହୃଷ୍ଟୋଽଭୂତ୍ସର୍ଵଗଃ ପରମେଶ୍ଵରଃ ।
ଜଜାପ ପରୟା ଭକ୍ତ୍ୟା ସଦା ସର୍ଵେଶ୍ଵରେଶ୍ଵରୀମ୍ ॥ ୩୦ ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀବଟୁକଭୈରଵାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Also Read:

Shri Batukabhairava Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Batukabhairava Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top