Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Batukabhairava Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi

Sri Batukabhairava Ashtottarashatanama Stotram in Punjabi:

 ॥ ਸ਼੍ਰੀਬਟੁਕਭੈਰਵਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥ 
ਆਪਦੁਦ੍ਧਾਰਕਬਟੁਕਭੈਰਵਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍

॥ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥

॥ ਸ਼੍ਰੀਉਮਾਮਹੇਸ਼੍ਵਰਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ॥

॥ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ॥

॥ ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵਾਯ ਨਮਃ ॥

ਮੇਰੁਪਸ਼੍ਠੇ ਸੁਖਾਸੀਨਂ ਦੇਵਦੇਵਂ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਮ੍ ।
ਸ਼ਙ੍ਕਰਂ ਪਰਿਪਪ੍ਰਚ੍ਛ ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਪਾਰ੍ਵਤ੍ਯੁਵਾਚ –
ਭਗਵਨ੍ਸਰ੍ਵਧਰ੍ਮਜ੍ਞ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਗਮਾਦਿਸ਼ੁ ।
ਆਪਦੁਦ੍ਧਾਰਣਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਂ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਕਰਂ ਪਰਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਚੈਵ ਭੂਤਾਨਾਂ ਹਿਤਾਰ੍ਥਂ ਵਾਞ੍ਛਿਤਂ ਮਯਾ ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਮਤਸ੍ਤੁ ਰਾਜ੍ਞਾਂ ਵੈ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਪੁਸ਼੍ਟਿਪ੍ਰਸਾਧਨਮ੍ ॥ ੩ ॥

ਅਙ੍ਗਨ੍ਯਾਸਕਰਨ੍ਯਾਸਦੇਹਨ੍ਯਾਸਸਮਨ੍ਵਿਤਮ੍ ।
ਵਕ੍ਤੁਮਰ੍ਹਸਿ ਦੇਵੇਸ਼ ਮਮ ਹਰ੍ਸ਼ਵਿਵਰ੍ਦ੍ਧਨਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਉਵਾਚ –
ਸ਼ਣੁ ਦੇਵਿ ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਮਾਪਦੁਦ੍ਧਾਰਹੇਤੁਕਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਦੁਃਖਪ੍ਰਸ਼ਮਨਂ ਸਰ੍ਵਸ਼ਤ੍ਰੁਵਿਨਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੫ ॥

ਅਪਸ੍ਮਾਰਾਦਿ ਰੋਗਾਨਾਂ ਜ੍ਵਰਾਦੀਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ।
ਨਾਸ਼ਨਂ ਸ੍ਮਤਿਮਾਤ੍ਰੇਣ ਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜਮਿਮਂ ਪ੍ਰਿਯੇ ॥ ੬ ॥

ਗ੍ਰਹਰੋਗਤ੍ਰਾਣਨਾਂ ਚ ਨਾਸ਼ਨਂ ਸੁਖਵਰ੍ਦ੍ਧਨਮ੍ ।
ਸ੍ਨੇਹਾਦ੍ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਤਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਂ ਸਰ੍ਵਸਾਰਮਿਮਂ ਪ੍ਰਿਯੇ ॥ ੭ ॥

ਸਰ੍ਵਕਾਮਾਰ੍ਥਦਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਰਾਜ੍ਯਂ ਭੋਗਪ੍ਰਦਂ ਨਣਾਮ੍ ।
ਆਪਦੁਦ੍ਧਾਰਣਮਿਤਿ ਮਨ੍ਤ੍ਰਂ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮ੍ਯਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ॥ ੮ ॥

ਪ੍ਰਣਵਂ ਪੂਰ੍ਵਮੁਦ੍ਧਤ੍ਯ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਣਵਮੁਦ੍ਧਰੇਤ੍ ।
ਬਟੁਕਾਯੇਤਿ ਵੈ ਪਸ਼੍ਚਾਦਾਪਦੁਦ੍ਧਾਰਣਾਯ ਚ ॥ ੯ ॥

ਕੁਰੁ ਦ੍ਵਯਂ ਤਤਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਵਟੁਕਾਯ ਪੁਨਃ ਕ੍ਸ਼ਿਪੇਤ੍ ।
ਦੇਵੀਂ ਪ੍ਰਣਵਮੁਦ੍ਧਤ੍ਯ ਮਨ੍ਤ੍ਰੋਦ੍ਧਾਰਮਿਮਂ ਪ੍ਰਿਯੇ ॥ ੧੦ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰੋਦ੍ਧਾਰਮਿਦਂ ਦੇਵੀ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਸ੍ਯਾਪਿ ਦੁਰ੍ਲਭਮ੍ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਬਟੁਕਾਯ ਆਪਦੁਦ੍ਧਾਰਣਾਯ ਕੁਰੁ-ਕੁਰੁ ਬਟੁਕਾਯ ਹ੍ਰੀਮ੍ ।
ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯਮਿਮਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਂ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਸਮਨ੍ਵਿਤਮ੍ ॥ ੧੧ ॥

ਸ੍ਮਰਣਾਦੇਵ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਭੂਤਪ੍ਰੇਤਪਿਸ਼ਾਚਕਾਃ ।
ਵਿਦ੍ਰਵਨ੍ਤ੍ਯਤਿਭੀਤਾ ਵੈ ਕਾਲਰੁਦ੍ਰਾਦਿਵ ਦ੍ਵਿਜਾਃ ॥ ੧੨ ॥

ਪਠੇਦ੍ਵਾ ਪਾਠਯੇਦ੍ਵਾਪਿ ਪੂਜਯੇਦ੍ਵਾਪਿ ਪੁਸ੍ਤਕਮ੍ ।
ਅਗ੍ਨਿਚੌਰਭਯਂ ਤਸ੍ਯ ਗ੍ਰਹਰਾਜਭਯਂ ਤਥਾ ॥ ੧੩ ॥

ਨ ਚ ਮਾਰਿਭਯਂ ਕਿਞ੍ਚਿਤ੍ਸਰ੍ਵਤ੍ਰੈਵ ਸੁਖੀ ਭਵੇਤ੍ ।
ਆਯੁਰਾਰੋਗ੍ਯਮੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਂ ਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰਾਦਿ ਸਮ੍ਪਦਃ ॥ ੧੪ ॥

ਭਵਨ੍ਤਿ ਸਤਤਂ ਤਸ੍ਯ ਪੁਸ੍ਤਕਸ੍ਯਾਪਿ ਪੂਜਨਾਤ੍ ।
ਨ ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਂ ਨ ਦੌਰ੍ਭਾਗ੍ਯਂ ਨਾਪਦਾਂ ਭਯਮੇਵ ਚ ॥ ੧੫ ॥

ਸ਼੍ਰੀਪਾਰ੍ਵਤ੍ਯੁਵਾਚ –
ਯ ਏਸ਼ ਭੈਰਵੋ ਨਾਮ ਆਪਦੁਦ੍ਧਾਰਕੋ ਮਤਃ ।
ਤ੍ਵਯਾ ਚ ਕਥਿਤੋ ਦੇਵ ਭੈਰਵਃਕਲ੍ਪਵਿਤ੍ਤਮਃ ॥ ੧੬ ॥

ਤਸ੍ਯ ਨਾਮ ਸਹਸ੍ਰਾਣਿ ਅਯੁਤਾਨ੍ਯਰ੍ਬੁਦਾਨਿ ਚ ।
ਸਾਰਂ ਸਮੁਦ੍ਧਤ੍ਯ ਤੇਸ਼ਾਂ ਵੈ ਨਾਮਾਸ਼੍ਟਸ਼ਤਕਂ ਵਦ ॥ ੧੭ ॥

ਯਾਨਿ ਸਙ੍ਕੀਰ੍ਤਯਨ੍ਮਰ੍ਤ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਦੁਃਖਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਕਾਮਾਨਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਸਾਧਕਃਸਿਦ੍ਧਿਮੇਵ ਚ ॥ ੧੮ ॥

ਈਸ਼੍ਵਰ ਉਵਾਚ –
ਸ਼ਣੁ ਦੇਵਿ ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਭੈਰਵਸ੍ਯ ਮਹਾਤ੍ਮਨਃ ।
ਆਪਦੁਦ੍ਧਾਰਕਸ੍ਯੇਦਂ ਨਾਮਾਸ਼੍ਟਸ਼ਤਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ॥ ੧੯ ॥

ਸਰ੍ਵਪਾਪਹਰਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਾਪਤ੍ਤਿਵਿਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਕਾਮਾਰ੍ਥਦਂ ਦੇਵਿ ਸਾਧਕਾਨਾਂ ਸੁਖਾਵਹਮ੍ ॥ ੨੦ ॥

ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵੋਪਦ੍ਰਵਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਆਯੁਸ਼੍ਕਰਂ ਪੁਸ਼੍ਟਿਕਰਂ ਸ਼੍ਰੀਕਰਂ ਚ ਯਸ਼ਸ੍ਕਰਮ੍ ॥ ੨੧ ॥

ਨਾਮਾਸ਼੍ਟਸ਼ਤਕਸ੍ਯਾਸ੍ਯ ਛਨ੍ਦੋऽਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਃ ।
ਬਹਦਾਰਣ੍ਯਕੋ ਨਾਮ ऋਸ਼ਿਰ੍ਦੇਵੋऽਥ ਭੈਰਵਃ ॥ ੨੨ ॥

ਲਜ੍ਜਾਬੀਜਂ ਬੀਜਮਿਤਿ ਬਟੁਕਾਮੇਤਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਕਮ੍ ।
ਪ੍ਰਣਵਃ ਕੀਲਕਂ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਮਿਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧੌ ਨਿਯੋਜਯੇਤ੍ ॥ ੨੩ ॥

ਅਸ਼੍ਟਬਾਹੁਂ ਤ੍ਰਿਨਯਨਮਿਤਿ ਬੀਜਂ ਸਮਾਹਿਤਃ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਹ੍ਰੀਂ ਕੀਲਕਂ ਸ਼ੇਸ਼ਮਿਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧੌ ਨਿਯੋਜਯੇਤ੍ ॥ ੨੪ ॥

ॐ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਮਦਾਪਦੁਦ੍ਧਾਰਕ-ਬਟੁਕਭੈਰਵਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਯ
ਬਹਦਾਰਣ੍ਯਕ ऋਸ਼ਿਃ । ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਨ੍ਦਃ।
ਸ਼੍ਰੀਮਦਾਪਦੁਦ੍ਧਾਰਕ-ਬਟੁਕਭੈਰਵੋ ਦੇਵਤਾ ।
ਬਂ ਬੀਜਮ੍ । ਹ੍ਰੀਂ ਵਟੁਕਾਯ ਇਤਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ । ਪ੍ਰਣਵਃ ਕੀਲਕਮ੍ ।
ਮਮਾਭੀਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

॥ ऋਸ਼੍ਯਾਦਿ ਨ੍ਯਾਸਃ ॥

ਸ਼੍ਰੀਬਹਦਾਰਣ੍ਯਕऋਸ਼ਯੇ ਨਮਃ (ਸ਼ਿਰਸਿ)।
ਅਨੁਸ਼੍ਟਪ੍ ਛਨ੍ਦਸੇ ਨਮਃ (ਮੁਖੇ)।
ਸ਼੍ਰੀਬਟੁਕਭੈਰਵ ਦੇਵਤਾਯੈ ਨਮਃ (ਹਦਯੇ)।
ॐ ਬਂ ਬੀਜਾਯ ਨਮਃ (ਗੁਹ੍ਯੇ)।
ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਵਟੁਕਾਯੇਤਿ ਸ਼ਕ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ਪਾਦਯੋਃ ।
ॐ ਕੀਲਕਾਯ ਨਮਃ (ਨਾਭੌ)।
ਵਿਨਿਯੋਗਾਯ ਨਮਃ ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗੇ ।
॥ ਇਤਿ ऋਸ਼੍ਯਾਦਿ ਨ੍ਯਾਸਃ ॥

॥ ਅਥ ਕਰਨ੍ਯਾਸਃ ॥

ॐ ਹ੍ਰਾਂ ਵਾਂ ਈਸ਼ਾਨਾਯ ਨਮਃ ਅਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਵੀਂ ਤਤ੍ਪੁਰੁਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੂਂ ਵੂਂ ਅਘੋਰਾਯ ਨਮਃ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੈਂ ਵੈਂ ਵਾਮਦੇਵਾਯ ਨਮਃ ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੌਂ ਵੌਂ ਸਦ੍ਯੋਜਾਤਾਯ ਨਮਃ ਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਵਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰਃ ਵਃ ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਾਯ ਮਹਾਦੇਵਾਯ ਨਮਃ ਕਰਤਲਕਰਪਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
॥ ਇਤਿ ਕਰਨ੍ਯਾਸਃ ॥

॥ ਅਥ ਹਦਯਾਦਿ ਨ੍ਯਾਸਃ ॥

ॐ ਹ੍ਰਾਂ ਵਾਂ ਈਸ਼ਾਨਾਯ ਨਮਃ ਹਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਵੀਂ ਤਤ੍ਪੁਰੁਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ॐ ਹ੍ਰੂਂ ਵੂਂ ਅਘੋਰਾਯ ਨਮਃ ਸ਼ਿਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍ ।
ॐ ਹ੍ਰੈਂ ਵੈਂ ਵਾਮਦੇਵਾਯ ਨਮਃ ਕਵਚਾਯ ਹੁਮ੍ ।
ॐ ਹ੍ਰੌਂ ਵੌਂ ਸਦ੍ਯੋਜਾਤਾਯ ਨਮਃ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍ ।
ॐ ਹ੍ਰਃ ਵਃ ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਾਯ ਮਹਾਦੇਵਾਯ ਨਮਃ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।
॥ ਇਤਿ ਹਦਯਾਦਿ ਨ੍ਯਾਸਃ ॥

ਅਥ ਦੇਹਨ੍ਯਾਸਃ ।
ਭੈਰਵਂ ਮੂਰ੍ਧ੍ਨਿ ਵਿਨ੍ਯਸ੍ਯ ਲਲਾਟੇ ਭੀਮਦਰ੍ਸ਼ਨਮ੍ ।
ਨੇਤ੍ਰਯੋਰ੍ਭੂਤਹਨਨਂ ਸਾਰਮੇਯਾਨੁਗਂ ਭ੍ਰੁਵੋਃ ॥ ੨੫ ॥

ਕਰ੍ਣਯੋਰ੍ਭੂਤਨਾਥਂ ਚ ਪ੍ਰੇਤਬਾਹੁਂ ਕਪੋਲਯੋਃ ।
ਨਾਸੌਸ਼੍ਠਯੋਸ਼੍ਚੈਵ ਤਥਾ ਭਸ੍ਮਾਙ੍ਗਂ ਸਰ੍ਪਵਿਭੂਸ਼ਣਮ੍ ॥ ੨੬ ॥

ਅਨਾਦਿਭੂਤਭਾਸ਼੍ਯੌ ਚ ਸ਼ਕ੍ਤਿਹਸ੍ਤਖਲੇ ਨ੍ਯਸੇਤ੍ ।
ਸ੍ਕਨ੍ਧਯੋਰ੍ਦੈਤ੍ਯਸ਼ਮਨਂ ਵਾਹ੍ਵੋਰਤੁਲਤੇਜਸਃ ॥ ੨੭ ॥

ਪਾਣ੍ਯੋਃ ਕਪਾਲਿਨਂ ਨ੍ਯਸ੍ਯ ਹਦਯੇ ਮੁਣ੍ਡਮਾਲਿਨਮ੍ ।
ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਵਕ੍ਸ਼ਸ੍ਥਲੇ ਨ੍ਯਸ੍ਯ ਸ੍ਤਨਯੋਃ ਕਾਮਚਾਰਿਣਮ੍ ॥ ੨੮ ॥

ਉਦਰੇ ਚ ਸਦਾ ਤੁਸ਼੍ਟਂ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੇਸ਼ਂ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਯੋਸ੍ਤਥਾ ।
ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲਂ ਪਸ਼੍ਠਦੇਸ਼ੇ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਜ੍ਞਂ ਨਾਭਿਦੇਸ਼ਕੇ ॥ ੨੯ ॥

ਪਾਪੌਘਨਾਸ਼ਨਂ ਕਟ੍ਯਾਂ ਬਟੁਕਂ ਲਿਙ੍ਗਦੇਸ਼ਕੇ ।
ਗੁਦੇ ਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰਂ ਨ੍ਯਸ੍ਯੇਤ੍ਤਥੋਰ੍ਵੋਰ੍ਰਕ੍ਤਲੋਚਨਮ੍ ॥ ੩੦ ॥

ਜਾਨੁਨੋਰ੍ਘੁਰ੍ਘੁਰਾਰਾਵਂ ਜਙ੍ਘਯੋ ਰਕ੍ਤਪਾਣਿਨਮ੍ ।
ਗੁਲ੍ਫਯੋਃ ਪਾਦੁਕਾਸਿਦ੍ਧਂ ਪਾਦਪਸ਼੍ਠੇ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ॥ ੩੧ ॥

ਆਪਾਦਮਸ੍ਤਕਂ ਚੈਵ ਆਪਦੁਦ੍ਧਾਰਕਂ ਤਥਾ ।
ਪੂਰ੍ਵੇ ਡਮਰੁਹਸ੍ਤਂ ਚ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ਦਣ੍ਡਧਾਰਿਣਮ੍ ॥ ੩੨ ॥

ਖਡ੍ਗਹਸ੍ਤੇ ਪਸ਼੍ਚਿਮਾਯਾਂ ਘਣ੍ਟਾਵਾਦਿਨਮੁਤ੍ਤਰੇ ।
ਆਗ੍ਨੇਯ੍ਯਾਮਗ੍ਨਿਵਰ੍ਣਂ ਚ ਨੈਰਤ੍ਯੇ ਚ ਦਿਗਮ੍ਬਰਮ੍ ॥ ੩੩ ॥

ਵਾਯਵ੍ਯਾਂ ਸਰ੍ਵਭੂਤਸ੍ਥਮੈਸ਼ਾਨ੍ਯੇ ਚਾਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਦਮ੍ ।
ਊਰ੍ਧ੍ਵਂ ਖੇਚਾਰਿਣਂ ਨ੍ਯਸ੍ਯ ਪਾਤਾਲੇ ਰੌਦ੍ਰਰੂਪਿਣਮ੍ ॥ ੩੪ ॥

ਏਵਂ ਵਿਨ੍ਯਸ੍ਯ ਸ੍ਵਦੇਹਸ੍ਯ ਸ਼ਡਙ੍ਗੇਸ਼ੁ ਤਤੋ ਨ੍ਯਸੇਤ੍ ।
ਰੁਦ੍ਰਂ ਮੁਖੋਸ਼੍ਠਯੋਰ੍ਨ੍ਯਸ੍ਯ ਤਰ੍ਜਨ੍ਯੋਸ਼੍ਚ ਦਿਵਾਕਰਮ੍ ॥ ੩੫ ॥

ਸ਼ਿਵਂ ਮਧ੍ਯਮਯੋਰ੍ਨ੍ਯਸ੍ਯ ਨਾਸਿਕਾਯਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਿਨਮ੍ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣਂ ਤੁ ਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕ੍ਯਾਂ ਸ੍ਤਨਯੋਸ੍ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਨ੍ਤਕਮ੍ ॥ ੩੬ ॥

ਮਾਂਸਾਸਿਨਂ ਕਰਾਗ੍ਰੇ ਤੁ ਕਰਪਸ਼੍ਠੇ ਦਿਗਮ੍ਬਰਮ੍ ।

ਅਥ ਨਾਮਾਙ੍ਗਨ੍ਯਾਸਃ ।
ਹਦਯੇ ਭੂਤਨਾਥਾਯ ਆਦਿਨਾਥਾਯ ਮੂਰ੍ਦ੍ਧਨਿ ॥ ੩੭ ॥

ਆਨਨ੍ਦਪਾਦਪੂਰ੍ਵਾਯ ਨਾਥਾਯ ਚ ਸ਼ਿਖਾਸੁ ਚ ।
ਸਿਦ੍ਧਸਾਮਰਨਾਥਾਯ ਕਵਚਂ ਵਿਨ੍ਯਸੇਤ੍ਤਤਃ ॥ ੩੮ ॥

ਸਹਜਾਨਨ੍ਦਨਾਥਾਯ ਨ੍ਯਸੇਨ੍ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯੇਸ਼ੁ ਚ ।
ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਨਾਥਾਯ ਅਸ੍ਤ੍ਰਂ ਚੈਵ ਪ੍ਰਯੋਜਯੇਤ੍ ॥ ੩੯ ॥

ਏਵਂ ਨ੍ਯਾਸਵਿਧਿਂ ਕਤ੍ਵਾ ਯਥਾਵਤ੍ਤਦਨਨ੍ਤਰਮ੍ ।
ਤਸ੍ਯ ਧ੍ਯਾਨਂ ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਯਥਾ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਪਠੇਨ੍ਨਰਃ ॥ ੪੦ ॥

ਸ਼ੁਦ੍ਧਸ੍ਫਟਿਕਸਙ੍ਕਾਸ਼ਂ ਨੀਲਾਞ੍ਜਨਸਮਪ੍ਰਭਮ੍ ।
ਅਸ਼੍ਟਬਾਹੁਂ ਤ੍ਰਿਨਯਨਂ ਚਤੁਰ੍ਬਾਹੁਂ ਦ੍ਵਿਬਾਹੁਕਮ੍ ॥ ੪੧ ॥

ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਕਰਾਲਵਦਨਂ ਨੂਪੁਰਾਰਾਵਸਙ੍ਕੁਲਮ੍ ।
ਭੁਜਙ੍ਗਮੇਖਲਂ ਦੇਵਮਗ੍ਨਿਵਰ੍ਣਂ ਸ਼ਿਰੋਰੁਹਮ੍ ॥ ੪੨ ॥

ਦਿਗਮ੍ਬਰਂ ਕੁਮਾਰੀਸ਼ਂ ਬਟੁਕਾਖ੍ਯਂ ਮਹਾਬਲਮ੍ ।
ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗਮਸਿਪਾਸ਼ਂ ਚ ਸ਼ੂਲਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਭਾਗਤਃ ॥ ੪੩ ॥

ਡਮਰੁਂ ਚ ਕਪੋਲਂ ਚ ਵਰਦਂ ਭੁਜਗਂ ਤਥਾ ।
ਅਗ੍ਨਿਵਰ੍ਣਂ ਸਮੋਪੇਤਂ ਸਾਰਮੇਯਸਮਨ੍ਵਿਤਮ੍ ॥ ੪੪ ॥

ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਜਪੇਤ੍ਸੁਸਂਸ੍ਪਸ਼੍ਟਃ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਕਾਮਾਨਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥

ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਜਪੇਤ੍ਸੁਸਂਸ੍ਪਸ਼੍ਟਃ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਕਾਮਾਨਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਮਹਾਰ੍ਣਵੇ ਸਾਤ੍ਤ੍ਵਿਕਧ੍ਯਾਨਮ੍ –
ਵਨ੍ਦੇ ਬਾਲਂ ਸ੍ਫਟਿਕਸਦਸ਼ਂ ਕੁਣ੍ਡਲੋਭਾਸਿਤਾਙ੍ਗਂ
ਦਿਵ੍ਯਾਕਲ੍ਪੈਰ੍ਨਵਮਣਿਮਯੈਃ ਕਿਙ੍ਕਿਣੀਨੂਪੁਰਾਢ੍ਯੈਃ ॥

ਦੀਪ੍ਤਾਕਾਰਂ ਵਿਸ਼ਦਵਸਨਂ ਸੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਂ
ਹਸ੍ਤਾਗ੍ਰਾਭ੍ਯਾਮ੍ਬਟੁਕੇਸ਼ਂ ਸ਼ੂਲਦਣ੍ਡੈਰ੍ਦਧਾਨਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਮਹਾਰ੍ਣਵੇ ਰਾਜਸਧ੍ਯਾਨਮ੍ –
ਉਦ੍ਯਦ੍ਭਾਸ੍ਕਰਸਨ੍ਨਿਭਂ ਤ੍ਰਿਨਯਨਂ ਰਕ੍ਤਾਙ੍ਗਰਾਗਸ੍ਰਜਂ
ਸ੍ਮੇਰਾਸ੍ਯਂ ਵਰਦਂ ਕਪਾਲਮਭਯਂ ਸ਼ੂਲਂ ਦਧਾਨਂ ਕਰੈਃ ॥

ਨੀਲਗ੍ਰੀਵਮੁਦਾਰਭੂਸ਼ਣਯੁਤਂ ਸ਼ੀਤਾਂਸ਼ੁਖਣ੍ਡੋਜ੍ਜ੍ਵਲਂ
ਬਨ੍ਧੂਕਾਰੁਣਵਾਸਸਂ ਭਯਹਰਂ ਦੇਵਂ ਸਦਾ ਭਾਵਯੇ ॥ ੨ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਮਹਾਰ੍ਣਵੇ ਤਾਮਸਧ੍ਯਾਨਮ੍ –
ਧ੍ਯਾਯੇਨ੍ਨੀਲਾਦ੍ਰਿਕਾਨ੍ਤਿਂ ਸ਼ਸ਼ਿਸ਼ਕਲਧਰਂ ਮੁਣ੍ਡਮਾਲਂ ਮਹੇਸ਼ਂ
ਦਿਗ੍ਵਸ੍ਤ੍ਰਂ ਪਿਙ੍ਗਲਾਕ੍ਸ਼ਂ ਡਮਰੁਮਥ ਸਣਿਂ ਖਡ੍ਗਪਾਸ਼ਾਭਯਾਨਿ ॥

ਨਾਗਂ ਘਣ੍ਟਾਂ ਕਪਾਲਂ ਕਰਸਰਸਿਰੁਹੈਰ੍ਬਿਭ੍ਰਤਂ ਭੀਮਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਂ,
ਦਿਵ੍ਯਾਕਲ੍ਪਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਂ ਮਣਿਮਯਵਿਲਸਤ੍ਕਿਙ੍ਕਿਣੀਨੂਪੁਰਾਢ੍ਯਮ੍ ॥ ੩ ॥

॥ ਇਤਿ ਧ੍ਯਾਨਤ੍ਰਯਮ੍ ॥

ਸਾਤ੍ਤ੍ਵਿਕਂ ਧ੍ਯਾਨਮਾਖ੍ਯਾਤਞ੍ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ।
ਰਾਜਸਂ ਕਾਰ੍ਯਸ਼ੁਭਦਂ ਤਾਮਸਂ ਸ਼ਤ੍ਰੁਨਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਜਪੇਤ੍ਸੁਸਂਹਸ਼੍ਟਃ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਕਾਮਾਨਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ।
ਆਯੁਰਾਰੋਗ੍ਯਮੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਂ ਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥਂ ਵਿਨਿਯੋਜਯੇਤ੍ ॥ ੨ ॥

ਵਿਨਿਯੋਗਃ
ॐ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਬਟੁਕਭੈਰਵਨਾਮਾਸ਼੍ਟਸ਼ਤਕਸ੍ਯ ਆਪਦੁਦ੍ਧਾਰਣਸ੍ਤੋਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ,
ਬਹਦਾਰਣ੍ਯਕੋ ਨਾਮ ऋਸ਼ਿਃ, ਸ਼੍ਰੀਬਟੁਕਭੈਰਵੋ ਦੇਵਤਾ, ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਨ੍ਦਃ,
ਹ੍ਰੀਂ ਬੀਜਮ੍, ਬਟੁਕਾਯੇਤਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ, ਪ੍ਰਣਵਃ ਕੀਲਕਂ, ਅਭੀਸ਼੍ਟਤਾਂ ਸਿਦ੍ਧ੍ਯਿਰ੍ਥੇ
ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥ ਹ੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੌਂ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ਇਤਿ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ॥

॥ ਅਥ ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ॥

ਵਨ੍ਦੇ ਬਾਲਂ ਸ੍ਫਟਿਕਸਦਸ਼ਂ ਕੁਣ੍ਡਲੋਦ੍ਭਾਸਿਵਕ੍ਤ੍ਰਂ
ਦਿਵ੍ਯਾਕਲ੍ਪੈਰ੍ਨਵਮਣਿਮਯੈਃ ਕਿਙ੍ਕਿਣੀਨੂਪੁਰਾਢ੍ਯੈਃ ।
ਦੀਪ੍ਤਾਕਾਰਂ ਵਿਸ਼ਦਵਦਨਂ ਸੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਂ
ਹਸ੍ਤਾਗ੍ਰਾਭ੍ਯਾਂ ਵਟੁਕਮਨਿਸ਼ਂ ਸ਼ੂਲਦਣ੍ਡੌ ਦਧਾਨਮ੍ ॥
ਕਰਕਲਿਤਕਪਾਲਃ ਕੁਣ੍ਡਲੀ ਦਣ੍ਡਪਾਣਿਃ
ਤਰੁਣਤਿਮਿਰਨੀਲੋ ਵ੍ਯਾਲਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤੀ ।
ਕ੍ਰਤੁਸਮਯਸਪਰ੍ਯਾਵਿਘ੍ਨਵਿਚ੍ਛਿਪ੍ਤਿਹੇਤੁਃ
ਜਯਤਿ ਵਟੁਕਨਾਥਃ ਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ਸਾਧਕਾਨਾਮ੍ ॥

ਸ਼ੁਦ੍ਧਸ੍ਫਟਿਕਸਙ੍ਕਾਸ਼ਂ ਸਹਸ੍ਰਾਦਿਤ੍ਯਵਰ੍ਚਸਮ੍ ।
ਨੀਲਜੀਮੂਤਸਙ੍ਕਾਸ਼ਂ ਨੀਲਾਞ੍ਜਨਸਮਪ੍ਰਭਮ੍ ॥

ਅਸ਼੍ਟਬਾਹੁਂ ਤ੍ਰਿਨਯਨਂ ਚਤੁਰ੍ਬਾਹੁਂ ਦ੍ਵਿਬਾਹੁਕਮ੍ ।
ਦਸ਼ਬਾਹੁਮਥੋਗ੍ਰਂ ਚ ਦਿਵ੍ਯਾਮ੍ਬਰਪਰਿਗ੍ਰਹਮ੍ ॥

ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਕਰਾਲਵਦਨਂ ਨੂਪੁਰਾਰਾਵਸਙ੍ਕੁਲਮ੍ ।
ਭੁਜਙ੍ਗਮੇਖਲਂ ਦੇਵਮਗ੍ਨਿਵਰ੍ਣਂ ਸ਼ਿਰੋਰੁਹਮ੍ ॥

ਦਿਗਮ੍ਬਰਮਾਕੁਰੇਸ਼ਂ ਬਟੁਕਾਖ੍ਯਂ ਮਹਾਬਲਮ੍ ।
ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗਮਸਿਪਾਸ਼ਂ ਚ ਸ਼ੂਲਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਭਾਗਤਃ ॥

ਡਮਰੁਂ ਚ ਕਪਾਲਂ ਚ ਵਰਦਂ ਭੁਜਗਂ ਤਥਾ ।
ਆਤ੍ਮਵਰ੍ਣਸਮੋਪੇਤਂ ਸਾਰਮੇਯਸਮਨ੍ਵਿਤਮ੍ ॥

॥ ਇਤਿ ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ॥

॥ ਮੂਲਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ॥

ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਬਟੁਕਾਯਾਪਦੁਦ੍ਧਾਰਣਾਯ ਕੁਰੁ ਕੁਰੁ ਬਟੁਕਾਯ ਹ੍ਰੀਂ ॐ
ਇਸਕਾ ਜਪ ੧੧ ੨੧ ੫੧ ਯਾ ੧੦੮ ਬਾਰ ਕਰੇ

॥ ਅਥ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥
ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਭੈਰਵੋ ਭੂਤਨਾਥਸ਼੍ਚ ਭੂਤਾਤ੍ਮਾ ਭੂਤਭਾਵਨਃ ।
ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਦਃ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲਸ਼੍ਚ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਜ੍ਞਃ ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਿਯੋ ਵਿਰਾਟ੍ ॥ ੧ ॥

ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਵਾਸੀ ਮਾਂਸਾਸ਼ੀ ਖਰ੍ਪਰਾਸ਼ੀ ਸ੍ਮਰਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਰਕ੍ਤਪਃ ਪਾਨਪਃ ਸਿਦ੍ਧਃ ਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ਸਿਦ੍ਧਸੇਵਿਤਃ ॥ ੨ ॥

ਕਙ੍ਕਾਲਃ ਕਾਲਸ਼ਮਨਃ ਕਲਾਕਾਸ਼੍ਠਾਤਨੁਃ ਕਵਿਃ ।
ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰੋ ਬਹੁਨੇਤ੍ਰਸ਼੍ਚ ਤਥਾ ਪਿਙ੍ਗਲਲੋਚਨਃ ॥ ੩ ॥

ਸ਼ੂਲਪਾਣਿਃ ਖਙ੍ਗਪਾਣਿਃ ਕਙ੍ਕਾਲੀ ਧੂਮ੍ਰਲੋਚਨਃ ।
ਅਭੀਰੁਰ੍ਭੈਰਵੀਨਾਥੋ ਭੂਤਪੋ ਯੋਗਿਨੀਪਤਿਃ ॥ ੪ ॥

ਧਨਦੋऽਧਨਹਾਰਿ ਚ ਧਨਵਾਨ੍ਪ੍ਰੀਤਿਵਰ੍ਧਨਃ । ਪ੍ਰਤਿਭਾਨਵਾਨ੍
ਨਾਗਹਾਰੋ ਨਾਗਕੇਸ਼ੋ ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ੋ ਕਪਾਲਭਤ੍ ॥ ੫ ॥ ਨਾਗਪਾਸ਼ੋ
ਕਾਲਃ ਕਪਾਲਮਾਲਿ ਚ ਕਮਨੀਯਃ ਕਲਾਨਿਧਿਃ ।
ਤ੍ਰਿਲੋਚਨੋ ਜ੍ਵਲਨ੍ਨੇਤ੍ਰਸ੍ਤ੍ਰਿਸ਼ਿਖੀ ਚ ਤ੍ਰਿਲੋਕਭਤ੍ ॥ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪਃ
ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਤਨਯੋ ਡਿਮ੍ਭਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਜਨਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਬਟੁਕੋ ਬਟੁਵੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗਵਰਧਾਰਕਃ ॥ ੭ ॥

ਭੂਤਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਪਸ਼ੁਪਤਿਰ੍ਭਿਕ੍ਸ਼ੁਕਃ ਪਰਿਚਾਰਕਃ ।
ਧੂਰ੍ਤੋ ਦਿਗਮ੍ਬਰਃ ਸ਼ੂਰੋ ਹਰਿਣਃ ਪਾਣ੍ਡੁਲੋਚਨਃ ॥ ੮ ॥

ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਦਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰਪ੍ਰਿਯਬਾਨ੍ਧਵਃ ।
ਅਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਨਿਧੀਸ਼ਸ਼੍ਚ ਜ੍ਞਾਨਚਕ੍ਸ਼ੁਸ੍ਤਪੋਮਯਃ ॥ ੯ ॥

ਅਸ਼੍ਟਾਧਾਰਃ ਸ਼ਡਾਧਾਰਃ ਸਰ੍ਪਯੁਕ੍ਤਃ ਸ਼ਿਖੀਸਖਃ ।
ਭੂਧਰੋ ਭੁਧਰਾਧੀਸ਼ੋ ਭੂਪਤਿਰ੍ਭੂਧਰਾਤ੍ਮਜਃ ॥ ੧੦ ॥

ਕਙ੍ਕਾਲਧਾਰੀ ਮੁਣ੍ਡੀ ਚ ਆਨ੍ਤ੍ਰਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਵਾਨ੍ ।
variation ਕਪਾਲਧਾਰਿ ਮੁਣ੍ਡੀ ਚ ਨਾਗਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਵਾਨ੍ ।
ਜਮ੍ਭਣੋ ਮੋਹਨਃ ਸ੍ਤਮ੍ਭੀ ਮਾਰਣਃ ਕ੍ਸ਼ੋਭਣਸ੍ਤਥਾ ॥ ੧੧ ॥

ਸ਼ੁਦ੍ਧਨੀਲਾਞ੍ਜਨਪ੍ਰਖ੍ਯੋ ਦੈਤ੍ਯਹਾ ਮੁਣ੍ਡਵਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਬਲਿਭੁਗ੍ ਬਲਿਭੁਙ੍ਨਾਥੋ ਬਾਲੋऽਬਾਲਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ॥ ੧੨ ॥

ਸਰ੍ਵਾਪਤ੍ਤਾਰਣੋ ਦੁਰ੍ਗੋ ਦੁਸ਼੍ਟਭੂਤਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ।
ਕਾਮੀ ਕਲਾਨਿਧਿਃ ਕਾਨ੍ਤਃ ਕਾਮਿਨੀਵਸ਼ਕਦ੍ਵਸ਼ੀ ॥ ੧੩ ॥

ਜਗਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰੋऽਨਨ੍ਤੋ ਮਾਯਾਮਨ੍ਤ੍ਰੌਸ਼ਧੀਮਯਃ ।
ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦੋ ਵੈਦ੍ਯਃ ਪ੍ਰਭਵਿਸ਼੍ਣੁਰਿਤੀਵ ਹਿ ਹ੍ਰੀਂ ਓਂ ॥ ੧੪ ॥

ਫਲਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ।
ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਭੈਰਵਾਯ ਮਹਾਤ੍ਮਨਃ ।
ਮਯਾ ਤੇ ਕਥਿਤਂ ਦੇਵਿ ਰਹਸ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਕਾਮਦਮ੍ ॥ ੧੫ ॥

ਯ ਇਦਂ ਪਠਤਿ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਨਾਮਾਸ਼੍ਟਸ਼ਤਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਨ ਤਸ੍ਯ ਦੁਰਿਤਂ ਕਿਞ੍ਚਿਨ੍ਨ ਰੋਗੇਭ੍ਯੋ ਭਯਂ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੬ ॥

ਨ ਚ ਮਾਰੀਭਯਂ ਕਿਞ੍ਚਿਨ੍ਨ ਚ ਭੂਤਭਯਂ ਕ੍ਵਚਿਤ੍ ।
ਨ ਸ਼ਤ੍ਰੁਭ੍ਯੋ ਭਯਂ ਕਿਞ੍ਚਿਤ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਯਾਨ੍ਮਾਨਵਃ ਕ੍ਵਚਿਤ੍ ॥ ੧੭ ॥

ਪਾਤਕੇਭ੍ਯੋ ਭਯਂ ਨੈਵ ਯਃ ਪਠੇਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਮਾਰੀਭਯੇ ਰਾਜਭਯੇ ਤਥਾ ਚੌਰਾਗ੍ਨਿਜੇ ਭਯੇ ॥ ੧੮ ॥

ਔਤ੍ਪਤ੍ਤਿਕੇ ਮਹਾਘੋਰੇ ਤਥਾ ਦੁਃਖਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਨੇ ।
ਬਨ੍ਧਨੇ ਚ ਤਥਾ ਘੋਰੇ ਪਠੇਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਨੁਤ੍ਤਮਮ੍ ॥ ੧੯ ॥

ਸਰ੍ਵਂ ਪ੍ਰਸ਼ਮਮਾਯਾਤਿ ਭਯਂ ਭੈਰਵਕੀਰ੍ਤਨਾਤ੍ ।
ਏਕਾਦਸ਼ਸਹਸ੍ਰਂ ਤੁ ਪੁਰਸ਼੍ਚਰਣਮੁਚ੍ਯਤੇ ॥ ੨੦ ॥

ਯਸ੍ਤ੍ਰਿਸਨ੍ਧ੍ਯਂ ਪਠੇਦ੍ਦੇਵਿ ਸਂਵਤ੍ਸਰਮਤਨ੍ਦ੍ਰਿਤਃ ।
ਸ ਸਿਦ੍ਧਿਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਯਾਦਿਸ਼੍ਟਾਂ ਦੁਰ੍ਲਭਾਮਪਿ ਮਾਨਵਃ ॥ ੨੧ ॥

ਸ਼ਣ੍ਮਾਸਂ ਭੂਮਿਕਾਮਸ੍ਤੁ ਜਪਿਤ੍ਬਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਯਾਨ੍ਮਹੀਮ੍ ।
ਰਾਜਸ਼ਤ੍ਰ੍ਯੁਵਿਨਾਸ਼ਾਰ੍ਥਂ ਪਠੇਨ੍ਮਾਸਾਸ਼੍ਟਕਂ ਪੁਨਃ ॥ ੨੨ ॥

ਰਾਤ੍ਰੌ ਵਾਰਤ੍ਰਯਂ ਚੈਵ ਨਾਸ਼ਯਤ੍ਯੇਵ ਸ਼ਾਤ੍ਰਵਾਨ੍ ।
ਜਪੇਨ੍ਮਾਸਤ੍ਰਯਂ ਮਰ੍ਤ੍ਯੋ ਰਾਜਾਨਂ ਵਸ਼ਮਾਨਯੇਤ੍ ॥ ੨੩ ॥

ਧਨਾਰ੍ਥੀ ਚ ਸੁਤਾਰ੍ਥੀ ਚ ਦਾਰਾਰ੍ਥੀ ਚਾਪਿ ਮਾਨਵਃ ।
ਪਠੇਨ੍ (ਜਪੇਨ੍) ਮਾਸਤ੍ਰਯਂ ਦੇਵਿ ਵਾਰਮੇਕਂ ਤਥਾ ਨਿਸ਼ਿ ॥ ੨੪ ॥

ਧਨਂ ਪੁਤ੍ਰਂ ਤਥਾ ਦਾਰਾਨ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਯਾਨ੍ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ।
ਰੋਗੀ ਭਯਾਤ੍ਪ੍ਰਮੁਚ੍ਯੇਤ ਬਦ੍ਧੋ ਮੁਚ੍ਯੇਤ ਬਨ੍ਧਨਾਤ੍ ॥ ੨੫ ॥

ਭੀਤੋ ਭਯਾਤ੍ਪ੍ਰਮੁਚ੍ਯੇਤ ਦੇਵਿ ਸਤ੍ਯਂ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ।
ਨਿਗਡਿਸ਼੍ਚਾਪਿ ਬਦ੍ਧੋ ਯਃ ਕਾਰਾਗੇਹੇ ਨਿਪਾਤਿਤਃ ॥ ੨੬ ॥

ਸ਼ਙ੍ਖਲਾਬਨ੍ਧਨਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਂ ਪਠੇਚ੍ਚੈਵ ਦਿਵਾਨਿਸ਼ਿ ।
ਯਂ ਯਂ ਚਿਨ੍ਤਯਤੇ ਕਾਮਂ ਤਂ ਤਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤਿ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਮ੍ ।
ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯਂ ਪਰਂ ਗੁਹ੍ਯਂ ਨ ਦੇਯਂ ਯਸ੍ਯ ਕਸ੍ਯਚਿਤ੍ ॥ ੨੭ ॥

ਸੁਕੁਲੀਨਾਯ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ ऋਜਵੇ ਦਮ੍ਭਵਰ੍ਜਿਤੇ ।
ਦਦ੍ਯਾਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਿਮਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਕਾਮਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ॥ ੨੮ ॥

ਜਜਾਪ ਪਰਮਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਂ ਭੈਰਵਸ੍ਯ ਮਹਾਤ੍ਮਨਃ ।
ਭੈਰਵਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਭੂਤ੍ਸਰ੍ਵਲੋਕਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੨੯ ॥

ਭੈਰਵਸ੍ਤੁ ਪ੍ਰਹਸ਼੍ਟੋऽਭੂਤ੍ਸਰ੍ਵਗਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਜਜਾਪ ਪਰਯਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰੀਮ੍ ॥ ੩੦ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਬਟੁਕਭੈਰਵਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read:

Shri Batukabhairava Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Batukabhairava Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top