Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Batukabhairava Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

Sri Batukabhairava Ashtottarashatanama Stotram in Telugu:

 ॥ శ్రీబటుకభైరవాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ॥ 
ఆపదుద్ధారకబటుకభైరవస్తోత్రమ్

॥ శ్రీగణేశాయ నమః ॥

॥ శ్రీఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః ॥

॥ శ్రీగురవే నమః ॥

॥ శ్రీభైరవాయ నమః ॥

మేరుపృష్ఠే సుఖాసీనం దేవదేవం త్రిలోచనమ్ ।
శఙ్కరం పరిపప్రచ్ఛ పార్వతీ పరమేశ్వరమ్ ॥ ౧ ॥

శ్రీపార్వత్యువాచ –
భగవన్సర్వధర్మజ్ఞ సర్వశాస్త్రాగమాదిషు ।
ఆపదుద్ధారణం మన్త్రం సర్వసిద్ధికరం పరమ్ ॥ ౨ ॥

సర్వేషాం చైవ భూతానాం హితార్థం వాఞ్ఛితం మయా ।
విశేషమతస్తు రాజ్ఞాం వై శాన్తిపుష్టిప్రసాధనమ్ ॥ ౩ ॥

అఙ్గన్యాసకరన్యాసదేహన్యాససమన్వితమ్ ।
వక్తుమర్హసి దేవేశ మమ హర్షవివర్ద్ధనమ్ ॥ ౪ ॥

శఙ్కర ఉవాచ –
శృణు దేవి మహామన్త్రమాపదుద్ధారహేతుకమ్ ।
సర్వదుఃఖప్రశమనం సర్వశత్రువినాశనమ్ ॥ ౫ ॥

అపస్మారాది రోగానాం జ్వరాదీనాం విశేషతః ।
నాశనం స్మృతిమాత్రేణ మన్త్రరాజమిమం ప్రియే ॥ ౬ ॥

గ్రహరోగత్రాణనాం చ నాశనం సుఖవర్ద్ధనమ్ ।
స్నేహాద్వక్ష్యామి తం మన్త్రం సర్వసారమిమం ప్రియే ॥ ౭ ॥

సర్వకామార్థదం పుణ్యం రాజ్యం భోగప్రదం నృణామ్ ।
ఆపదుద్ధారణమితి మన్త్రం వక్ష్యామ్యశేషతః ॥ ౮ ॥

ప్రణవం పూర్వముద్ధృత్య దేవీ ప్రణవముద్ధరేత్ ।
బటుకాయేతి వై పశ్చాదాపదుద్ధారణాయ చ ॥ ౯ ॥

కురు ద్వయం తతః పశ్చాద్వటుకాయ పునః క్షిపేత్ ।
దేవీం ప్రణవముద్ధృత్య మన్త్రోద్ధారమిమం ప్రియే ॥ ౧౦ ॥

మన్త్రోద్ధారమిదం దేవీ త్రైలోక్యస్యాపి దుర్లభమ్ ।
ఓం హ్రీం బటుకాయ ఆపదుద్ధారణాయ కురు-కురు బటుకాయ హ్రీమ్ ।
అప్రకాశ్యమిమం మన్త్రం సర్వశక్తిసమన్వితమ్ ॥ ౧౧ ॥

స్మరణాదేవ మన్త్రస్య భూతప్రేతపిశాచకాః ।
విద్రవన్త్యతిభీతా వై కాలరుద్రాదివ ద్విజాః ॥ ౧౨ ॥

పఠేద్వా పాఠయేద్వాపి పూజయేద్వాపి పుస్తకమ్ ।
అగ్నిచౌరభయం తస్య గ్రహరాజభయం తథా ॥ ౧౩ ॥

న చ మారిభయం కిఞ్చిత్సర్వత్రైవ సుఖీ భవేత్ ।
ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం పుత్రపౌత్రాది సమ్పదః ॥ ౧౪ ॥

భవన్తి సతతం తస్య పుస్తకస్యాపి పూజనాత్ ।
న దారిద్ర్యం న దౌర్భాగ్యం నాపదాం భయమేవ చ ॥ ౧౫ ॥

శ్రీపార్వత్యువాచ –
య ఏష భైరవో నామ ఆపదుద్ధారకో మతః ।
త్వయా చ కథితో దేవ భైరవఃకల్పవిత్తమః ॥ ౧౬ ॥

తస్య నామ సహస్రాణి అయుతాన్యర్బుదాని చ ।
సారం సముద్ధృత్య తేషాం వై నామాష్టశతకం వద ॥ ౧౭ ॥

యాని సఙ్కీర్తయన్మర్త్యః సర్వదుఃఖవివర్జితః ।
సర్వాన్కామానవాప్నోతి సాధకఃసిద్ధిమేవ చ ॥ ౧౮ ॥

ఈశ్వర ఉవాచ –
శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి భైరవస్య మహాత్మనః ।
ఆపదుద్ధారకస్యేదం నామాష్టశతముత్తమమ్ ॥ ౧౯ ॥

సర్వపాపహరం పుణ్యం సర్వాపత్తివినాశనమ్ ।
సర్వకామార్థదం దేవి సాధకానాం సుఖావహమ్ ॥ ౨౦ ॥

సర్వమఙ్గలమాఙ్గల్యం సర్వోపద్రవనాశనమ్ ।
ఆయుష్కరం పుష్టికరం శ్రీకరం చ యశస్కరమ్ ॥ ౨౧ ॥

నామాష్టశతకస్యాస్య ఛన్దోఽనుష్టుప్ ప్రకీర్తితః ।
బృహదారణ్యకో నామ ఋషిర్దేవోఽథ భైరవః ॥ ౨౨ ॥

లజ్జాబీజం బీజమితి బటుకామేతి శక్తికమ్ ।
ప్రణవః కీలకం ప్రోక్తమిష్టసిద్ధౌ నియోజయేత్ ॥ ౨౩ ॥

అష్టబాహుం త్రినయనమితి బీజం సమాహితః ।
శక్తిః హ్రీం కీలకం శేషమిష్టసిద్ధౌ నియోజయేత్ ॥ ౨౪ ॥

ఓం అస్య శ్రీమదాపదుద్ధారక-బటుకభైరవాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రస్య
బృహదారణ్యక ఋషిః । అనుష్టుప్ ఛన్దః।
శ్రీమదాపదుద్ధారక-బటుకభైరవో దేవతా ।
బం బీజమ్ । హ్రీం వటుకాయ ఇతి శక్తిః । ప్రణవః కీలకమ్ ।
మమాభీష్టసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ॥

॥ ఋష్యాది న్యాసః ॥

శ్రీబృహదారణ్యకఋషయే నమః (శిరసి)।
అనుష్టప్ ఛన్దసే నమః (ముఖే)।
శ్రీబటుకభైరవ దేవతాయై నమః (హృదయే)।
ఓం బం బీజాయ నమః (గుహ్యే)।
ఓం హ్రీం వటుకాయేతి శక్తయే నమః పాదయోః ।
ఓం కీలకాయ నమః (నాభౌ)।
వినియోగాయ నమః సర్వాఙ్గే ।
॥ ఇతి ఋష్యాది న్యాసః ॥

॥ అథ కరన్యాసః ॥

ఓం హ్రాం వాం ఈశానాయ నమః అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఓం హ్రీం వీం తత్పురుషాయ నమః తర్జనీభ్యాం నమః ।
ఓం హ్రూం వూం అఘోరాయ నమః మధ్యమాభ్యాం నమః ।
ఓం హ్రైం వైం వామదేవాయ నమః అనామికాభ్యాం నమః ।
ఓం హ్రౌం వౌం సద్యోజాతాయ నమః కనిష్ఠికాభ్యాం వమః ।
ఓం హ్రః వః పఞ్చవక్త్రాయ మహాదేవాయ నమః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ।
॥ ఇతి కరన్యాసః ॥

॥ అథ హృదయాది న్యాసః ॥

ఓం హ్రాం వాం ఈశానాయ నమః హృదయాయ నమః ।
ఓం హ్రీం వీం తత్పురుషాయ నమః శిరసే స్వాహా ।
ఓం హ్రూం వూం అఘోరాయ నమః శిఖాయై వషట్ ।
ఓం హ్రైం వైం వామదేవాయ నమః కవచాయ హుమ్ ।
ఓం హ్రౌం వౌం సద్యోజాతాయ నమః నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
ఓం హ్రః వః పఞ్చవక్త్రాయ మహాదేవాయ నమః అస్త్రాయ ఫట్ ।
॥ ఇతి హృదయాది న్యాసః ॥

అథ దేహన్యాసః ।
భైరవం మూర్ధ్ని విన్యస్య లలాటే భీమదర్శనమ్ ।
నేత్రయోర్భూతహననం సారమేయానుగం భ్రువోః ॥ ౨౫ ॥

కర్ణయోర్భూతనాథం చ ప్రేతబాహుం కపోలయోః ।
నాసౌష్ఠయోశ్చైవ తథా భస్మాఙ్గం సర్పవిభూషణమ్ ॥ ౨౬ ॥

అనాదిభూతభాష్యౌ చ శక్తిహస్తఖలే న్యసేత్ ।
స్కన్ధయోర్దైత్యశమనం వాహ్వోరతులతేజసః ॥ ౨౭ ॥

పాణ్యోః కపాలినం న్యస్య హృదయే ముణ్డమాలినమ్ ।
శాన్తం వక్షస్థలే న్యస్య స్తనయోః కామచారిణమ్ ॥ ౨౮ ॥

ఉదరే చ సదా తుష్టం క్షేత్రేశం పార్శ్వయోస్తథా ।
క్షేత్రపాలం పృష్ఠదేశే క్షేత్రజ్ఞం నాభిదేశకే ॥ ౨౯ ॥

పాపౌఘనాశనం కట్యాం బటుకం లిఙ్గదేశకే ।
గుదే రక్షాకరం న్యస్యేత్తథోర్వోర్రక్తలోచనమ్ ॥ ౩౦ ॥

జానునోర్ఘుర్ఘురారావం జఙ్ఘయో రక్తపాణినమ్ ।
గుల్ఫయోః పాదుకాసిద్ధం పాదపృష్ఠే సురేశ్వరమ్ ॥ ౩౧ ॥

ఆపాదమస్తకం చైవ ఆపదుద్ధారకం తథా ।
పూర్వే డమరుహస్తం చ దక్షిణే దణ్డధారిణమ్ ॥ ౩౨ ॥

ఖడ్గహస్తే పశ్చిమాయాం ఘణ్టావాదినముత్తరే ।
ఆగ్నేయ్యామగ్నివర్ణం చ నైరృత్యే చ దిగమ్బరమ్ ॥ ౩౩ ॥

వాయవ్యాం సర్వభూతస్థమైశాన్యే చాష్టసిద్ధిదమ్ ।
ఊర్ధ్వం ఖేచారిణం న్యస్య పాతాలే రౌద్రరూపిణమ్ ॥ ౩౪ ॥

ఏవం విన్యస్య స్వదేహస్య షడఙ్గేషు తతో న్యసేత్ ।
రుద్రం ముఖోష్ఠయోర్న్యస్య తర్జన్యోశ్చ దివాకరమ్ ॥ ౩౫ ॥

శివం మధ్యమయోర్న్యస్య నాసికాయాం త్రిశూలినమ్ ।
బ్రహ్మాణం తు కనిష్ఠిక్యాం స్తనయోస్త్రిపురాన్తకమ్ ॥ ౩౬ ॥

మాంసాసినం కరాగ్రే తు కరపృష్ఠే దిగమ్బరమ్ ।

అథ నామాఙ్గన్యాసః ।
హృదయే భూతనాథాయ ఆదినాథాయ మూర్ద్ధని ॥ ౩౭ ॥

ఆనన్దపాదపూర్వాయ నాథాయ చ శిఖాసు చ ।
సిద్ధసామరనాథాయ కవచం విన్యసేత్తతః ॥ ౩౮ ॥

సహజానన్దనాథాయ న్యసేన్నేత్రత్రయేషు చ ।
పరమానన్దనాథాయ అస్త్రం చైవ ప్రయోజయేత్ ॥ ౩౯ ॥

ఏవం న్యాసవిధిం కృత్వా యథావత్తదనన్తరమ్ ।
తస్య ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి యథా ధ్యాత్వా పఠేన్నరః ॥ ౪౦ ॥

శుద్ధస్ఫటికసఙ్కాశం నీలాఞ్జనసమప్రభమ్ ।
అష్టబాహుం త్రినయనం చతుర్బాహుం ద్విబాహుకమ్ ॥ ౪౧ ॥

దంష్ట్రాకరాలవదనం నూపురారావసఙ్కులమ్ ।
భుజఙ్గమేఖలం దేవమగ్నివర్ణం శిరోరుహమ్ ॥ ౪౨ ॥

దిగమ్బరం కుమారీశం బటుకాఖ్యం మహాబలమ్ ।
ఖట్వాఙ్గమసిపాశం చ శూలం దక్షిణభాగతః ॥ ౪౩ ॥

డమరుం చ కపోలం చ వరదం భుజగం తథా ।
అగ్నివర్ణం సమోపేతం సారమేయసమన్వితమ్ ॥ ౪౪ ॥

ధ్యాత్వా జపేత్సుసంస్పృష్టః సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ ॥

ధ్యాత్వా జపేత్సుసంస్పృష్టః సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ ॥

మన్త్రమహార్ణవే సాత్త్వికధ్యానమ్ –
వన్దే బాలం స్ఫటికసదృశం కుణ్డలోభాసితాఙ్గం
దివ్యాకల్పైర్నవమణిమయైః కిఙ్కిణీనూపురాఢ్యైః ॥

దీప్తాకారం విశదవసనం సుప్రసన్నం త్రినేత్రం
హస్తాగ్రాభ్యామ్బటుకేశం శూలదణ్డైర్దధానమ్ ॥ ౧ ॥

మన్త్రమహార్ణవే రాజసధ్యానమ్ –
ఉద్యద్భాస్కరసన్నిభం త్రినయనం రక్తాఙ్గరాగస్రజం
స్మేరాస్యం వరదం కపాలమభయం శూలం దధానం కరైః ॥

నీలగ్రీవముదారభూషణయుతం శీతాంశుఖణ్డోజ్జ్వలం
బన్ధూకారుణవాససం భయహరం దేవం సదా భావయే ॥ ౨ ॥

మన్త్రమహార్ణవే తామసధ్యానమ్ –
ధ్యాయేన్నీలాద్రికాన్తిం శశిశకలధరం ముణ్డమాలం మహేశం
దిగ్వస్త్రం పిఙ్గలాక్షం డమరుమథ సృణిం ఖడ్గపాశాభయాని ॥

నాగం ఘణ్టాం కపాలం కరసరసిరుహైర్బిభ్రతం భీమదంష్ట్రం,
దివ్యాకల్పం త్రినేత్రం మణిమయవిలసత్కిఙ్కిణీనూపురాఢ్యమ్ ॥ ౩ ॥

॥ ఇతి ధ్యానత్రయమ్ ॥

సాత్త్వికం ధ్యానమాఖ్యాతఞ్చతుర్వర్గఫలప్రదమ్ ।
రాజసం కార్యశుభదం తామసం శత్రునాశనమ్ ॥ ౧ ॥

ధ్యాత్వా జపేత్సుసంహృష్టః సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ ।
ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం సిద్ధ్యర్థం వినియోజయేత్ ॥ ౨ ॥

వినియోగః
ఓం అస్య శ్రీబటుకభైరవనామాష్టశతకస్య ఆపదుద్ధారణస్తోమన్త్రస్య,
బృహదారణ్యకో నామ ఋషిః, శ్రీబటుకభైరవో దేవతా, అనుష్టుప్ ఛన్దః,
హ్రీం బీజమ్, బటుకాయేతి శక్తిః, ప్రణవః కీలకం, అభీష్టతాం సిద్ధ్యిర్థే
జపే వినియోగః ॥ హ్రీం హ్రౌం నమః శివాయ ఇతి నమస్కార మన్త్రః ॥

॥ అథ ధ్యానమ్ ॥

వన్దే బాలం స్ఫటికసదృశం కుణ్డలోద్భాసివక్త్రం
దివ్యాకల్పైర్నవమణిమయైః కిఙ్కిణీనూపురాఢ్యైః ।
దీప్తాకారం విశదవదనం సుప్రసన్నం త్రినేత్రం
హస్తాగ్రాభ్యాం వటుకమనిశం శూలదణ్డౌ దధానమ్ ॥
కరకలితకపాలః కుణ్డలీ దణ్డపాణిః
తరుణతిమిరనీలో వ్యాలయజ్ఞోపవీతీ ।
క్రతుసమయసపర్యావిఘ్నవిచ్ఛిప్తిహేతుః
జయతి వటుకనాథః సిద్ధిదః సాధకానామ్ ॥

శుద్ధస్ఫటికసఙ్కాశం సహస్రాదిత్యవర్చసమ్ ।
నీలజీమూతసఙ్కాశం నీలాఞ్జనసమప్రభమ్ ॥

అష్టబాహుం త్రినయనం చతుర్బాహుం ద్విబాహుకమ్ ।
దశబాహుమథోగ్రం చ దివ్యామ్బరపరిగ్రహమ్ ॥

దంష్ట్రాకరాలవదనం నూపురారావసఙ్కులమ్ ।
భుజఙ్గమేఖలం దేవమగ్నివర్ణం శిరోరుహమ్ ॥

దిగమ్బరమాకురేశం బటుకాఖ్యం మహాబలమ్ ।
ఖట్వాఙ్గమసిపాశం చ శూలం దక్షిణభాగతః ॥

డమరుం చ కపాలం చ వరదం భుజగం తథా ।
ఆత్మవర్ణసమోపేతం సారమేయసమన్వితమ్ ॥

॥ ఇతి ధ్యానమ్ ॥

॥ మూలమన్త్రః ॥

ఓం హ్రీం బటుకాయాపదుద్ధారణాయ కురు కురు బటుకాయ హ్రీం ఓం
ఇసకా జప ౧౧ ౨౧ ౫౧ యా ౧౦౮ బార కరే

॥ అథ స్తోత్రమ్ ॥
ఓం హ్రీం భైరవో భూతనాథశ్చ భూతాత్మా భూతభావనః ।
క్షేత్రదః క్షేత్రపాలశ్చ క్షేత్రజ్ఞః క్షత్రియో విరాట్ ॥ ౧ ॥

శ్మశానవాసీ మాంసాశీ ఖర్పరాశీ స్మరాన్తకః ।
రక్తపః పానపః సిద్ధః సిద్ధిదః సిద్ధసేవితః ॥ ౨ ॥

కఙ్కాలః కాలశమనః కలాకాష్ఠాతనుః కవిః ।
త్రినేత్రో బహునేత్రశ్చ తథా పిఙ్గలలోచనః ॥ ౩ ॥

శూలపాణిః ఖఙ్గపాణిః కఙ్కాలీ ధూమ్రలోచనః ।
అభీరుర్భైరవీనాథో భూతపో యోగినీపతిః ॥ ౪ ॥

ధనదోఽధనహారి చ ధనవాన్ప్రీతివర్ధనః । ప్రతిభానవాన్
నాగహారో నాగకేశో వ్యోమకేశో కపాలభృత్ ॥ ౫ ॥ నాగపాశో
కాలః కపాలమాలి చ కమనీయః కలానిధిః ।
త్రిలోచనో జ్వలన్నేత్రస్త్రిశిఖీ చ త్రిలోకభృత్ ॥ త్రిలోకపః
త్రినేత్రతనయో డిమ్భః శాన్తః శాన్తజనప్రియః ।
బటుకో బటువేశశ్చ ఖట్వాఙ్గవరధారకః ॥ ౭ ॥

భూతాధ్యక్షో పశుపతిర్భిక్షుకః పరిచారకః ।
ధూర్తో దిగమ్బరః శూరో హరిణః పాణ్డులోచనః ॥ ౮ ॥

ప్రశాన్తః శాన్తిదః శుద్ధః శఙ్కరప్రియబాన్ధవః ।
అష్టమూర్తిర్నిధీశశ్చ జ్ఞానచక్షుస్తపోమయః ॥ ౯ ॥

అష్టాధారః షడాధారః సర్పయుక్తః శిఖీసఖః ।
భూధరో భుధరాధీశో భూపతిర్భూధరాత్మజః ॥ ౧౦ ॥

కఙ్కాలధారీ ముణ్డీ చ ఆన్త్రయజ్ఞోపవీతవాన్ ।
variation కపాలధారి ముణ్డీ చ నాగయజ్ఞోపవీతవాన్ ।
జృమ్భణో మోహనః స్తమ్భీ మారణః క్షోభణస్తథా ॥ ౧౧ ॥

శుద్ధనీలాఞ్జనప్రఖ్యో దైత్యహా ముణ్డవిభూషితః ।
బలిభుగ్ బలిభుఙ్నాథో బాలోఽబాలపరాక్రమః ॥ ౧౨ ॥

సర్వాపత్తారణో దుర్గో దుష్టభూతనిషేవితః ।
కామీ కలానిధిః కాన్తః కామినీవశకృద్వశీ ॥ ౧౩ ॥

జగద్రక్షాకరోఽనన్తో మాయామన్త్రౌషధీమయః ।
సర్వసిద్ధిప్రదో వైద్యః ప్రభవిష్ణురితీవ హి హ్రీం ఓం ॥ ౧౪ ॥

ఫలశ్రుతిః ।
అష్టోత్తరశతం నామ్నాం భైరవాయ మహాత్మనః ।
మయా తే కథితం దేవి రహస్యం సర్వకామదమ్ ॥ ౧౫ ॥

య ఇదం పఠతి స్తోత్రం నామాష్టశతముత్తమమ్ ।
న తస్య దురితం కిఞ్చిన్న రోగేభ్యో భయం భవేత్ ॥ ౧౬ ॥

న చ మారీభయం కిఞ్చిన్న చ భూతభయం క్వచిత్ ।
న శత్రుభ్యో భయం కిఞ్చిత్ప్రాప్నుయాన్మానవః క్వచిత్ ॥ ౧౭ ॥

పాతకేభ్యో భయం నైవ యః పఠేత్స్తోత్రముత్తమమ్ ।
మారీభయే రాజభయే తథా చౌరాగ్నిజే భయే ॥ ౧౮ ॥

ఔత్పత్తికే మహాఘోరే తథా దుఃఖప్రదర్శనే ।
బన్ధనే చ తథా ఘోరే పఠేత్స్తోత్రమనుత్తమమ్ ॥ ౧౯ ॥

సర్వం ప్రశమమాయాతి భయం భైరవకీర్తనాత్ ।
ఏకాదశసహస్రం తు పురశ్చరణముచ్యతే ॥ ౨౦ ॥

యస్త్రిసన్ధ్యం పఠేద్దేవి సంవత్సరమతన్ద్రితః ।
స సిద్ధిం ప్రాప్నుయాదిష్టాం దుర్లభామపి మానవః ॥ ౨౧ ॥

షణ్మాసం భూమికామస్తు జపిత్బా ప్రాప్నుయాన్మహీమ్ ।
రాజశత్ర్యువినాశార్థం పఠేన్మాసాష్టకం పునః ॥ ౨౨ ॥

రాత్రౌ వారత్రయం చైవ నాశయత్యేవ శాత్రవాన్ ।
జపేన్మాసత్రయం మర్త్యో రాజానం వశమానయేత్ ॥ ౨౩ ॥

ధనార్థీ చ సుతార్థీ చ దారార్థీ చాపి మానవః ।
పఠేన్ (జపేన్) మాసత్రయం దేవి వారమేకం తథా నిశి ॥ ౨౪ ॥

ధనం పుత్రం తథా దారాన్ప్రాప్నుయాన్నాత్ర సంశయః ।
రోగీ భయాత్ప్రముచ్యేత బద్ధో ముచ్యేత బన్ధనాత్ ॥ ౨౫ ॥

భీతో భయాత్ప్రముచ్యేత దేవి సత్యం న సంశయః ।
నిగడిశ్చాపి బద్ధో యః కారాగేహే నిపాతితః ॥ ౨౬ ॥

శృఙ్ఖలాబన్ధనం ప్రాప్తం పఠేచ్చైవ దివానిశి ।
యం యం చిన్తయతే కామం తం తం ప్రాప్నోతి నిశ్చితమ్ ।
అప్రకాశ్యం పరం గుహ్యం న దేయం యస్య కస్యచిత్ ॥ ౨౭ ॥

సుకులీనాయ శాన్తాయ ఋజవే దమ్భవర్జితే ।
దద్యాత్స్తోత్రమిమం పుణ్యం సర్వకామఫలప్రదమ్ ॥ ౨౮ ॥

జజాప పరమం ప్రాప్యం భైరవస్య మహాత్మనః ।
భైరవస్య ప్రసన్నాభూత్సర్వలోకమహేశ్వరీ ॥ ౨౯ ॥

భైరవస్తు ప్రహృష్టోఽభూత్సర్వగః పరమేశ్వరః ।
జజాప పరయా భక్త్యా సదా సర్వేశ్వరేశ్వరీమ్ ॥ ౩౦ ॥

॥ ఇతి శ్రీబటుకభైరవాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read:

Shri Batukabhairava Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Batukabhairava Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top