Ashtottara Shatanama Shiva Stotram

Shri Batukabhairava Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati

Sri Batukabhairava Ashtottarashatanama Stotram in Gujarati:

 ॥ શ્રીબટુકભૈરવાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥ 
આપદુદ્ધારકબટુકભૈરવસ્તોત્રમ્

॥ શ્રીગણેશાય નમઃ ॥

॥ શ્રીઉમામહેશ્વરાભ્યાં નમઃ ॥

॥ શ્રીગુરવે નમઃ ॥

॥ શ્રીભૈરવાય નમઃ ॥

મેરુપૃષ્ઠે સુખાસીનં દેવદેવં ત્રિલોચનમ્ ।
શઙ્કરં પરિપપ્રચ્છ પાર્વતી પરમેશ્વરમ્ ॥ ૧ ॥

શ્રીપાર્વત્યુવાચ –
ભગવન્સર્વધર્મજ્ઞ સર્વશાસ્ત્રાગમાદિષુ ।
આપદુદ્ધારણં મન્ત્રં સર્વસિદ્ધિકરં પરમ્ ॥ ૨ ॥

સર્વેષાં ચૈવ ભૂતાનાં હિતાર્થં વાઞ્છિતં મયા ।
વિશેષમતસ્તુ રાજ્ઞાં વૈ શાન્તિપુષ્ટિપ્રસાધનમ્ ॥ ૩ ॥

અઙ્ગન્યાસકરન્યાસદેહન્યાસસમન્વિતમ્ ।
વક્તુમર્હસિ દેવેશ મમ હર્ષવિવર્દ્ધનમ્ ॥ ૪ ॥

શઙ્કર ઉવાચ –
શૃણુ દેવિ મહામન્ત્રમાપદુદ્ધારહેતુકમ્ ।
સર્વદુઃખપ્રશમનં સર્વશત્રુવિનાશનમ્ ॥ ૫ ॥

અપસ્મારાદિ રોગાનાં જ્વરાદીનાં વિશેષતઃ ।
નાશનં સ્મૃતિમાત્રેણ મન્ત્રરાજમિમં પ્રિયે ॥ ૬ ॥

ગ્રહરોગત્રાણનાં ચ નાશનં સુખવર્દ્ધનમ્ ।
સ્નેહાદ્વક્ષ્યામિ તં મન્ત્રં સર્વસારમિમં પ્રિયે ॥ ૭ ॥

સર્વકામાર્થદં પુણ્યં રાજ્યં ભોગપ્રદં નૃણામ્ ।
આપદુદ્ધારણમિતિ મન્ત્રં વક્ષ્યામ્યશેષતઃ ॥ ૮ ॥

પ્રણવં પૂર્વમુદ્ધૃત્ય દેવી પ્રણવમુદ્ધરેત્ ।
બટુકાયેતિ વૈ પશ્ચાદાપદુદ્ધારણાય ચ ॥ ૯ ॥

કુરુ દ્વયં તતઃ પશ્ચાદ્વટુકાય પુનઃ ક્ષિપેત્ ।
દેવીં પ્રણવમુદ્ધૃત્ય મન્ત્રોદ્ધારમિમં પ્રિયે ॥ ૧૦ ॥

મન્ત્રોદ્ધારમિદં દેવી ત્રૈલોક્યસ્યાપિ દુર્લભમ્ ।
ૐ હ્રીં બટુકાય આપદુદ્ધારણાય કુરુ-કુરુ બટુકાય હ્રીમ્ ।
અપ્રકાશ્યમિમં મન્ત્રં સર્વશક્તિસમન્વિતમ્ ॥ ૧૧ ॥

સ્મરણાદેવ મન્ત્રસ્ય ભૂતપ્રેતપિશાચકાઃ ।
વિદ્રવન્ત્યતિભીતા વૈ કાલરુદ્રાદિવ દ્વિજાઃ ॥ ૧૨ ॥

પઠેદ્વા પાઠયેદ્વાપિ પૂજયેદ્વાપિ પુસ્તકમ્ ।
અગ્નિચૌરભયં તસ્ય ગ્રહરાજભયં તથા ॥ ૧૩ ॥

ન ચ મારિભયં કિઞ્ચિત્સર્વત્રૈવ સુખી ભવેત્ ।
આયુરારોગ્યમૈશ્વર્યં પુત્રપૌત્રાદિ સમ્પદઃ ॥ ૧૪ ॥

ભવન્તિ સતતં તસ્ય પુસ્તકસ્યાપિ પૂજનાત્ ।
ન દારિદ્ર્યં ન દૌર્ભાગ્યં નાપદાં ભયમેવ ચ ॥ ૧૫ ॥

શ્રીપાર્વત્યુવાચ –
ય એષ ભૈરવો નામ આપદુદ્ધારકો મતઃ ।
ત્વયા ચ કથિતો દેવ ભૈરવઃકલ્પવિત્તમઃ ॥ ૧૬ ॥

તસ્ય નામ સહસ્રાણિ અયુતાન્યર્બુદાનિ ચ ।
સારં સમુદ્ધૃત્ય તેષાં વૈ નામાષ્ટશતકં વદ ॥ ૧૭ ॥

યાનિ સઙ્કીર્તયન્મર્ત્યઃ સર્વદુઃખવિવર્જિતઃ ।
સર્વાન્કામાનવાપ્નોતિ સાધકઃસિદ્ધિમેવ ચ ॥ ૧૮ ॥

ઈશ્વર ઉવાચ –
શૃણુ દેવિ પ્રવક્ષ્યામિ ભૈરવસ્ય મહાત્મનઃ ।
આપદુદ્ધારકસ્યેદં નામાષ્ટશતમુત્તમમ્ ॥ ૧૯ ॥

સર્વપાપહરં પુણ્યં સર્વાપત્તિવિનાશનમ્ ।
સર્વકામાર્થદં દેવિ સાધકાનાં સુખાવહમ્ ॥ ૨૦ ॥

સર્વમઙ્ગલમાઙ્ગલ્યં સર્વોપદ્રવનાશનમ્ ।
આયુષ્કરં પુષ્ટિકરં શ્રીકરં ચ યશસ્કરમ્ ॥ ૨૧ ॥

નામાષ્ટશતકસ્યાસ્ય છન્દોઽનુષ્ટુપ્ પ્રકીર્તિતઃ ।
બૃહદારણ્યકો નામ ઋષિર્દેવોઽથ ભૈરવઃ ॥ ૨૨ ॥

લજ્જાબીજં બીજમિતિ બટુકામેતિ શક્તિકમ્ ।
પ્રણવઃ કીલકં પ્રોક્તમિષ્ટસિદ્ધૌ નિયોજયેત્ ॥ ૨૩ ॥

અષ્ટબાહું ત્રિનયનમિતિ બીજં સમાહિતઃ ।
શક્તિઃ હ્રીં કીલકં શેષમિષ્ટસિદ્ધૌ નિયોજયેત્ ॥ ૨૪ ॥

ૐ અસ્ય શ્રીમદાપદુદ્ધારક-બટુકભૈરવાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રસ્ય
બૃહદારણ્યક ઋષિઃ । અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ।
શ્રીમદાપદુદ્ધારક-બટુકભૈરવો દેવતા ।
બં બીજમ્ । હ્રીં વટુકાય ઇતિ શક્તિઃ । પ્રણવઃ કીલકમ્ ।
મમાભીષ્ટસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥

॥ ઋષ્યાદિ ન્યાસઃ ॥

શ્રીબૃહદારણ્યકઋષયે નમઃ (શિરસિ)।
અનુષ્ટપ્ છન્દસે નમઃ (મુખે)।
શ્રીબટુકભૈરવ દેવતાયૈ નમઃ (હૃદયે)।
ૐ બં બીજાય નમઃ (ગુહ્યે)।
ૐ હ્રીં વટુકાયેતિ શક્તયે નમઃ પાદયોઃ ।
ૐ કીલકાય નમઃ (નાભૌ)।
વિનિયોગાય નમઃ સર્વાઙ્ગે ।
॥ ઇતિ ઋષ્યાદિ ન્યાસઃ ॥

॥ અથ કરન્યાસઃ ॥

ૐ હ્રાં વાં ઈશાનાય નમઃ અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
ૐ હ્રીં વીં તત્પુરુષાય નમઃ તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
ૐ હ્રૂં વૂં અઘોરાય નમઃ મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
ૐ હ્રૈં વૈં વામદેવાય નમઃ અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ હ્રૌં વૌં સદ્યોજાતાય નમઃ કનિષ્ઠિકાભ્યાં વમઃ ।
ૐ હ્રઃ વઃ પઞ્ચવક્ત્રાય મહાદેવાય નમઃ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
॥ ઇતિ કરન્યાસઃ ॥

॥ અથ હૃદયાદિ ન્યાસઃ ॥

ૐ હ્રાં વાં ઈશાનાય નમઃ હૃદયાય નમઃ ।
ૐ હ્રીં વીં તત્પુરુષાય નમઃ શિરસે સ્વાહા ।
ૐ હ્રૂં વૂં અઘોરાય નમઃ શિખાયૈ વષટ્ ।
ૐ હ્રૈં વૈં વામદેવાય નમઃ કવચાય હુમ્ ।
ૐ હ્રૌં વૌં સદ્યોજાતાય નમઃ નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
ૐ હ્રઃ વઃ પઞ્ચવક્ત્રાય મહાદેવાય નમઃ અસ્ત્રાય ફટ્ ।
॥ ઇતિ હૃદયાદિ ન્યાસઃ ॥

અથ દેહન્યાસઃ ।
ભૈરવં મૂર્ધ્નિ વિન્યસ્ય લલાટે ભીમદર્શનમ્ ।
નેત્રયોર્ભૂતહનનં સારમેયાનુગં ભ્રુવોઃ ॥ ૨૫ ॥

કર્ણયોર્ભૂતનાથં ચ પ્રેતબાહું કપોલયોઃ ।
નાસૌષ્ઠયોશ્ચૈવ તથા ભસ્માઙ્ગં સર્પવિભૂષણમ્ ॥ ૨૬ ॥

અનાદિભૂતભાષ્યૌ ચ શક્તિહસ્તખલે ન્યસેત્ ।
સ્કન્ધયોર્દૈત્યશમનં વાહ્વોરતુલતેજસઃ ॥ ૨૭ ॥

પાણ્યોઃ કપાલિનં ન્યસ્ય હૃદયે મુણ્ડમાલિનમ્ ।
શાન્તં વક્ષસ્થલે ન્યસ્ય સ્તનયોઃ કામચારિણમ્ ॥ ૨૮ ॥

ઉદરે ચ સદા તુષ્ટં ક્ષેત્રેશં પાર્શ્વયોસ્તથા ।
ક્ષેત્રપાલં પૃષ્ઠદેશે ક્ષેત્રજ્ઞં નાભિદેશકે ॥ ૨૯ ॥

પાપૌઘનાશનં કટ્યાં બટુકં લિઙ્ગદેશકે ।
ગુદે રક્ષાકરં ન્યસ્યેત્તથોર્વોર્રક્તલોચનમ્ ॥ ૩૦ ॥

જાનુનોર્ઘુર્ઘુરારાવં જઙ્ઘયો રક્તપાણિનમ્ ।
ગુલ્ફયોઃ પાદુકાસિદ્ધં પાદપૃષ્ઠે સુરેશ્વરમ્ ॥ ૩૧ ॥

આપાદમસ્તકં ચૈવ આપદુદ્ધારકં તથા ।
પૂર્વે ડમરુહસ્તં ચ દક્ષિણે દણ્ડધારિણમ્ ॥ ૩૨ ॥

ખડ્ગહસ્તે પશ્ચિમાયાં ઘણ્ટાવાદિનમુત્તરે ।
આગ્નેય્યામગ્નિવર્ણં ચ નૈરૃત્યે ચ દિગમ્બરમ્ ॥ ૩૩ ॥

વાયવ્યાં સર્વભૂતસ્થમૈશાન્યે ચાષ્ટસિદ્ધિદમ્ ।
ઊર્ધ્વં ખેચારિણં ન્યસ્ય પાતાલે રૌદ્રરૂપિણમ્ ॥ ૩૪ ॥

એવં વિન્યસ્ય સ્વદેહસ્ય ષડઙ્ગેષુ તતો ન્યસેત્ ।
રુદ્રં મુખોષ્ઠયોર્ન્યસ્ય તર્જન્યોશ્ચ દિવાકરમ્ ॥ ૩૫ ॥

શિવં મધ્યમયોર્ન્યસ્ય નાસિકાયાં ત્રિશૂલિનમ્ ।
બ્રહ્માણં તુ કનિષ્ઠિક્યાં સ્તનયોસ્ત્રિપુરાન્તકમ્ ॥ ૩૬ ॥

માંસાસિનં કરાગ્રે તુ કરપૃષ્ઠે દિગમ્બરમ્ ।

અથ નામાઙ્ગન્યાસઃ ।
હૃદયે ભૂતનાથાય આદિનાથાય મૂર્દ્ધનિ ॥ ૩૭ ॥

આનન્દપાદપૂર્વાય નાથાય ચ શિખાસુ ચ ।
સિદ્ધસામરનાથાય કવચં વિન્યસેત્તતઃ ॥ ૩૮ ॥

સહજાનન્દનાથાય ન્યસેન્નેત્રત્રયેષુ ચ ।
પરમાનન્દનાથાય અસ્ત્રં ચૈવ પ્રયોજયેત્ ॥ ૩૯ ॥

એવં ન્યાસવિધિં કૃત્વા યથાવત્તદનન્તરમ્ ।
તસ્ય ધ્યાનં પ્રવક્ષ્યામિ યથા ધ્યાત્વા પઠેન્નરઃ ॥ ૪૦ ॥

શુદ્ધસ્ફટિકસઙ્કાશં નીલાઞ્જનસમપ્રભમ્ ।
અષ્ટબાહું ત્રિનયનં ચતુર્બાહું દ્વિબાહુકમ્ ॥ ૪૧ ॥

દંષ્ટ્રાકરાલવદનં નૂપુરારાવસઙ્કુલમ્ ।
ભુજઙ્ગમેખલં દેવમગ્નિવર્ણં શિરોરુહમ્ ॥ ૪૨ ॥

દિગમ્બરં કુમારીશં બટુકાખ્યં મહાબલમ્ ।
ખટ્વાઙ્ગમસિપાશં ચ શૂલં દક્ષિણભાગતઃ ॥ ૪૩ ॥

ડમરું ચ કપોલં ચ વરદં ભુજગં તથા ।
અગ્નિવર્ણં સમોપેતં સારમેયસમન્વિતમ્ ॥ ૪૪ ॥

ધ્યાત્વા જપેત્સુસંસ્પૃષ્ટઃ સર્વાન્કામાનવાપ્નુયાત્ ॥

ધ્યાત્વા જપેત્સુસંસ્પૃષ્ટઃ સર્વાન્કામાનવાપ્નુયાત્ ॥

મન્ત્રમહાર્ણવે સાત્ત્વિકધ્યાનમ્ –
વન્દે બાલં સ્ફટિકસદૃશં કુણ્ડલોભાસિતાઙ્ગં
દિવ્યાકલ્પૈર્નવમણિમયૈઃ કિઙ્કિણીનૂપુરાઢ્યૈઃ ॥

દીપ્તાકારં વિશદવસનં સુપ્રસન્નં ત્રિનેત્રં
હસ્તાગ્રાભ્યામ્બટુકેશં શૂલદણ્ડૈર્દધાનમ્ ॥ ૧ ॥

મન્ત્રમહાર્ણવે રાજસધ્યાનમ્ –
ઉદ્યદ્ભાસ્કરસન્નિભં ત્રિનયનં રક્તાઙ્ગરાગસ્રજં
સ્મેરાસ્યં વરદં કપાલમભયં શૂલં દધાનં કરૈઃ ॥

નીલગ્રીવમુદારભૂષણયુતં શીતાંશુખણ્ડોજ્જ્વલં
બન્ધૂકારુણવાસસં ભયહરં દેવં સદા ભાવયે ॥ ૨ ॥

મન્ત્રમહાર્ણવે તામસધ્યાનમ્ –
ધ્યાયેન્નીલાદ્રિકાન્તિં શશિશકલધરં મુણ્ડમાલં મહેશં
દિગ્વસ્ત્રં પિઙ્ગલાક્ષં ડમરુમથ સૃણિં ખડ્ગપાશાભયાનિ ॥

નાગં ઘણ્ટાં કપાલં કરસરસિરુહૈર્બિભ્રતં ભીમદંષ્ટ્રં,
દિવ્યાકલ્પં ત્રિનેત્રં મણિમયવિલસત્કિઙ્કિણીનૂપુરાઢ્યમ્ ॥ ૩ ॥

॥ ઇતિ ધ્યાનત્રયમ્ ॥

સાત્ત્વિકં ધ્યાનમાખ્યાતઞ્ચતુર્વર્ગફલપ્રદમ્ ।
રાજસં કાર્યશુભદં તામસં શત્રુનાશનમ્ ॥ ૧ ॥

ધ્યાત્વા જપેત્સુસંહૃષ્ટઃ સર્વાન્કામાનવાપ્નુયાત્ ।
આયુરારોગ્યમૈશ્વર્યં સિદ્ધ્યર્થં વિનિયોજયેત્ ॥ ૨ ॥

વિનિયોગઃ
ૐ અસ્ય શ્રીબટુકભૈરવનામાષ્ટશતકસ્ય આપદુદ્ધારણસ્તોમન્ત્રસ્ય,
બૃહદારણ્યકો નામ ઋષિઃ, શ્રીબટુકભૈરવો દેવતા, અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ,
હ્રીં બીજમ્, બટુકાયેતિ શક્તિઃ, પ્રણવઃ કીલકં, અભીષ્ટતાં સિદ્ધ્યિર્થે
જપે વિનિયોગઃ ॥ હ્રીં હ્રૌં નમઃ શિવાય ઇતિ નમસ્કાર મન્ત્રઃ ॥

॥ અથ ધ્યાનમ્ ॥

વન્દે બાલં સ્ફટિકસદૃશં કુણ્ડલોદ્ભાસિવક્ત્રં
દિવ્યાકલ્પૈર્નવમણિમયૈઃ કિઙ્કિણીનૂપુરાઢ્યૈઃ ।
દીપ્તાકારં વિશદવદનં સુપ્રસન્નં ત્રિનેત્રં
હસ્તાગ્રાભ્યાં વટુકમનિશં શૂલદણ્ડૌ દધાનમ્ ॥
કરકલિતકપાલઃ કુણ્ડલી દણ્ડપાણિઃ
તરુણતિમિરનીલો વ્યાલયજ્ઞોપવીતી ।
ક્રતુસમયસપર્યાવિઘ્નવિચ્છિપ્તિહેતુઃ
જયતિ વટુકનાથઃ સિદ્ધિદઃ સાધકાનામ્ ॥

શુદ્ધસ્ફટિકસઙ્કાશં સહસ્રાદિત્યવર્ચસમ્ ।
નીલજીમૂતસઙ્કાશં નીલાઞ્જનસમપ્રભમ્ ॥

અષ્ટબાહું ત્રિનયનં ચતુર્બાહું દ્વિબાહુકમ્ ।
દશબાહુમથોગ્રં ચ દિવ્યામ્બરપરિગ્રહમ્ ॥

દંષ્ટ્રાકરાલવદનં નૂપુરારાવસઙ્કુલમ્ ।
ભુજઙ્ગમેખલં દેવમગ્નિવર્ણં શિરોરુહમ્ ॥

દિગમ્બરમાકુરેશં બટુકાખ્યં મહાબલમ્ ।
ખટ્વાઙ્ગમસિપાશં ચ શૂલં દક્ષિણભાગતઃ ॥

ડમરું ચ કપાલં ચ વરદં ભુજગં તથા ।
આત્મવર્ણસમોપેતં સારમેયસમન્વિતમ્ ॥

॥ ઇતિ ધ્યાનમ્ ॥

॥ મૂલમન્ત્રઃ ॥

ૐ હ્રીં બટુકાયાપદુદ્ધારણાય કુરુ કુરુ બટુકાય હ્રીં ૐ
ઇસકા જપ ૧૧ ૨૧ ૫૧ યા ૧૦૮ બાર કરે

॥ અથ સ્તોત્રમ્ ॥
ૐ હ્રીં ભૈરવો ભૂતનાથશ્ચ ભૂતાત્મા ભૂતભાવનઃ ।
ક્ષેત્રદઃ ક્ષેત્રપાલશ્ચ ક્ષેત્રજ્ઞઃ ક્ષત્રિયો વિરાટ્ ॥ ૧ ॥

શ્મશાનવાસી માંસાશી ખર્પરાશી સ્મરાન્તકઃ ।
રક્તપઃ પાનપઃ સિદ્ધઃ સિદ્ધિદઃ સિદ્ધસેવિતઃ ॥ ૨ ॥

કઙ્કાલઃ કાલશમનઃ કલાકાષ્ઠાતનુઃ કવિઃ ।
ત્રિનેત્રો બહુનેત્રશ્ચ તથા પિઙ્ગલલોચનઃ ॥ ૩ ॥

શૂલપાણિઃ ખઙ્ગપાણિઃ કઙ્કાલી ધૂમ્રલોચનઃ ।
અભીરુર્ભૈરવીનાથો ભૂતપો યોગિનીપતિઃ ॥ ૪ ॥

ધનદોઽધનહારિ ચ ધનવાન્પ્રીતિવર્ધનઃ । પ્રતિભાનવાન્
નાગહારો નાગકેશો વ્યોમકેશો કપાલભૃત્ ॥ ૫ ॥ નાગપાશો
કાલઃ કપાલમાલિ ચ કમનીયઃ કલાનિધિઃ ।
ત્રિલોચનો જ્વલન્નેત્રસ્ત્રિશિખી ચ ત્રિલોકભૃત્ ॥ ત્રિલોકપઃ
ત્રિનેત્રતનયો ડિમ્ભઃ શાન્તઃ શાન્તજનપ્રિયઃ ।
બટુકો બટુવેશશ્ચ ખટ્વાઙ્ગવરધારકઃ ॥ ૭ ॥

ભૂતાધ્યક્ષો પશુપતિર્ભિક્ષુકઃ પરિચારકઃ ।
ધૂર્તો દિગમ્બરઃ શૂરો હરિણઃ પાણ્ડુલોચનઃ ॥ ૮ ॥

પ્રશાન્તઃ શાન્તિદઃ શુદ્ધઃ શઙ્કરપ્રિયબાન્ધવઃ ।
અષ્ટમૂર્તિર્નિધીશશ્ચ જ્ઞાનચક્ષુસ્તપોમયઃ ॥ ૯ ॥

અષ્ટાધારઃ ષડાધારઃ સર્પયુક્તઃ શિખીસખઃ ।
ભૂધરો ભુધરાધીશો ભૂપતિર્ભૂધરાત્મજઃ ॥ ૧૦ ॥

કઙ્કાલધારી મુણ્ડી ચ આન્ત્રયજ્ઞોપવીતવાન્ ।
variation કપાલધારિ મુણ્ડી ચ નાગયજ્ઞોપવીતવાન્ ।
જૃમ્ભણો મોહનઃ સ્તમ્ભી મારણઃ ક્ષોભણસ્તથા ॥ ૧૧ ॥

શુદ્ધનીલાઞ્જનપ્રખ્યો દૈત્યહા મુણ્ડવિભૂષિતઃ ।
બલિભુગ્ બલિભુઙ્નાથો બાલોઽબાલપરાક્રમઃ ॥ ૧૨ ॥

સર્વાપત્તારણો દુર્ગો દુષ્ટભૂતનિષેવિતઃ ।
કામી કલાનિધિઃ કાન્તઃ કામિનીવશકૃદ્વશી ॥ ૧૩ ॥

જગદ્રક્ષાકરોઽનન્તો માયામન્ત્રૌષધીમયઃ ।
સર્વસિદ્ધિપ્રદો વૈદ્યઃ પ્રભવિષ્ણુરિતીવ હિ હ્રીં ઓં ॥ ૧૪ ॥

ફલશ્રુતિઃ ।
અષ્ટોત્તરશતં નામ્નાં ભૈરવાય મહાત્મનઃ ।
મયા તે કથિતં દેવિ રહસ્યં સર્વકામદમ્ ॥ ૧૫ ॥

ય ઇદં પઠતિ સ્તોત્રં નામાષ્ટશતમુત્તમમ્ ।
ન તસ્ય દુરિતં કિઞ્ચિન્ન રોગેભ્યો ભયં ભવેત્ ॥ ૧૬ ॥

ન ચ મારીભયં કિઞ્ચિન્ન ચ ભૂતભયં ક્વચિત્ ।
ન શત્રુભ્યો ભયં કિઞ્ચિત્પ્રાપ્નુયાન્માનવઃ ક્વચિત્ ॥ ૧૭ ॥

પાતકેભ્યો ભયં નૈવ યઃ પઠેત્સ્તોત્રમુત્તમમ્ ।
મારીભયે રાજભયે તથા ચૌરાગ્નિજે ભયે ॥ ૧૮ ॥

ઔત્પત્તિકે મહાઘોરે તથા દુઃખપ્રદર્શને ।
બન્ધને ચ તથા ઘોરે પઠેત્સ્તોત્રમનુત્તમમ્ ॥ ૧૯ ॥

સર્વં પ્રશમમાયાતિ ભયં ભૈરવકીર્તનાત્ ।
એકાદશસહસ્રં તુ પુરશ્ચરણમુચ્યતે ॥ ૨૦ ॥

યસ્ત્રિસન્ધ્યં પઠેદ્દેવિ સંવત્સરમતન્દ્રિતઃ ।
સ સિદ્ધિં પ્રાપ્નુયાદિષ્ટાં દુર્લભામપિ માનવઃ ॥ ૨૧ ॥

ષણ્માસં ભૂમિકામસ્તુ જપિત્બા પ્રાપ્નુયાન્મહીમ્ ।
રાજશત્ર્યુવિનાશાર્થં પઠેન્માસાષ્ટકં પુનઃ ॥ ૨૨ ॥

રાત્રૌ વારત્રયં ચૈવ નાશયત્યેવ શાત્રવાન્ ।
જપેન્માસત્રયં મર્ત્યો રાજાનં વશમાનયેત્ ॥ ૨૩ ॥

ધનાર્થી ચ સુતાર્થી ચ દારાર્થી ચાપિ માનવઃ ।
પઠેન્ (જપેન્) માસત્રયં દેવિ વારમેકં તથા નિશિ ॥ ૨૪ ॥

ધનં પુત્રં તથા દારાન્પ્રાપ્નુયાન્નાત્ર સંશયઃ ।
રોગી ભયાત્પ્રમુચ્યેત બદ્ધો મુચ્યેત બન્ધનાત્ ॥ ૨૫ ॥

ભીતો ભયાત્પ્રમુચ્યેત દેવિ સત્યં ન સંશયઃ ।
નિગડિશ્ચાપિ બદ્ધો યઃ કારાગેહે નિપાતિતઃ ॥ ૨૬ ॥

શૃઙ્ખલાબન્ધનં પ્રાપ્તં પઠેચ્ચૈવ દિવાનિશિ ।
યં યં ચિન્તયતે કામં તં તં પ્રાપ્નોતિ નિશ્ચિતમ્ ।
અપ્રકાશ્યં પરં ગુહ્યં ન દેયં યસ્ય કસ્યચિત્ ॥ ૨૭ ॥

સુકુલીનાય શાન્તાય ઋજવે દમ્ભવર્જિતે ।
દદ્યાત્સ્તોત્રમિમં પુણ્યં સર્વકામફલપ્રદમ્ ॥ ૨૮ ॥

જજાપ પરમં પ્રાપ્યં ભૈરવસ્ય મહાત્મનઃ ।
ભૈરવસ્ય પ્રસન્નાભૂત્સર્વલોકમહેશ્વરી ॥ ૨૯ ॥

ભૈરવસ્તુ પ્રહૃષ્ટોઽભૂત્સર્વગઃ પરમેશ્વરઃ ।
જજાપ પરયા ભક્ત્યા સદા સર્વેશ્વરેશ્વરીમ્ ॥ ૩૦ ॥

॥ ઇતિ શ્રીબટુકભૈરવાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read:

Shri Batukabhairava Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil