Ashtottara Shatanama Shiva Stotram

Shri Batukabhairava Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Sri Batukabhairava Ashtottarashatanama Stotram in Kannada:

 ॥ ಶ್ರೀಬಟುಕಭೈರವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ 
ಆಪದುದ್ಧಾರಕಬಟುಕಭೈರವಸ್ತೋತ್ರಮ್

॥ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥

॥ ಶ್ರೀಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

॥ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥

॥ ಶ್ರೀಭೈರವಾಯ ನಮಃ ॥

ಮೇರುಪೃಷ್ಠೇ ಸುಖಾಸೀನಂ ದೇವದೇವಂ ತ್ರಿಲೋಚನಮ್ ।
ಶಂಕರಂ ಪರಿಪಪ್ರಚ್ಛ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ –
ಭಗವನ್ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಗಮಾದಿಷು ।
ಆಪದುದ್ಧಾರಣಂ ಮನ್ತ್ರಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪರಮ್ ॥ 2 ॥

ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚೈವ ಭೂತಾನಾಂ ಹಿತಾರ್ಥಂ ವಾಂಛಿತಂ ಮಯಾ ।
ವಿಶೇಷಮತಸ್ತು ರಾಜ್ಞಾಂ ವೈ ಶಾನ್ತಿಪುಷ್ಟಿಪ್ರಸಾಧನಮ್ ॥ 3 ॥

ಅಂಗನ್ಯಾಸಕರನ್ಯಾಸದೇಹನ್ಯಾಸಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ದೇವೇಶ ಮಮ ಹರ್ಷವಿವರ್ದ್ಧನಮ್ ॥ 4 ॥

ಶಂಕರ ಉವಾಚ –
ಶೃಣು ದೇವಿ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಮಾಪದುದ್ಧಾರಹೇತುಕಮ್ ।
ಸರ್ವದುಃಖಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶನಮ್ ॥ 5 ॥

ಅಪಸ್ಮಾರಾದಿ ರೋಗಾನಾಂ ಜ್ವರಾದೀನಾಂ ವಿಶೇಷತಃ ।
ನಾಶನಂ ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರೇಣ ಮನ್ತ್ರರಾಜಮಿಮಂ ಪ್ರಿಯೇ ॥ 6 ॥

ಗ್ರಹರೋಗತ್ರಾಣನಾಂ ಚ ನಾಶನಂ ಸುಖವರ್ದ್ಧನಮ್ ।
ಸ್ನೇಹಾದ್ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತಂ ಮನ್ತ್ರಂ ಸರ್ವಸಾರಮಿಮಂ ಪ್ರಿಯೇ ॥ 7 ॥

ಸರ್ವಕಾಮಾರ್ಥದಂ ಪುಣ್ಯಂ ರಾಜ್ಯಂ ಭೋಗಪ್ರದಂ ನೃಣಾಮ್ ।
ಆಪದುದ್ಧಾರಣಮಿತಿ ಮನ್ತ್ರಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯಶೇಷತಃ ॥ 8 ॥

ಪ್ರಣವಂ ಪೂರ್ವಮುದ್ಧೃತ್ಯ ದೇವೀ ಪ್ರಣವಮುದ್ಧರೇತ್ ।
ಬಟುಕಾಯೇತಿ ವೈ ಪಶ್ಚಾದಾಪದುದ್ಧಾರಣಾಯ ಚ ॥ 9 ॥

ಕುರು ದ್ವಯಂ ತತಃ ಪಶ್ಚಾದ್ವಟುಕಾಯ ಪುನಃ ಕ್ಷಿಪೇತ್ ।
ದೇವೀಂ ಪ್ರಣವಮುದ್ಧೃತ್ಯ ಮನ್ತ್ರೋದ್ಧಾರಮಿಮಂ ಪ್ರಿಯೇ ॥ 10 ॥

ಮನ್ತ್ರೋದ್ಧಾರಮಿದಂ ದೇವೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಬಟುಕಾಯ ಆಪದುದ್ಧಾರಣಾಯ ಕುರು-ಕುರು ಬಟುಕಾಯ ಹ್ರೀಮ್ ।
ಅಪ್ರಕಾಶ್ಯಮಿಮಂ ಮನ್ತ್ರಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಮ್ ॥ 11 ॥

ಸ್ಮರಣಾದೇವ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಕಾಃ ।
ವಿದ್ರವನ್ತ್ಯತಿಭೀತಾ ವೈ ಕಾಲರುದ್ರಾದಿವ ದ್ವಿಜಾಃ ॥ 12 ॥

ಪಠೇದ್ವಾ ಪಾಠಯೇದ್ವಾಪಿ ಪೂಜಯೇದ್ವಾಪಿ ಪುಸ್ತಕಮ್ ।
ಅಗ್ನಿಚೌರಭಯಂ ತಸ್ಯ ಗ್ರಹರಾಜಭಯಂ ತಥಾ ॥ 13 ॥

ನ ಚ ಮಾರಿಭಯಂ ಕಿಂಚಿತ್ಸರ್ವತ್ರೈವ ಸುಖೀ ಭವೇತ್ ।
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿ ಸಮ್ಪದಃ ॥ 14 ॥

ಭವನ್ತಿ ಸತತಂ ತಸ್ಯ ಪುಸ್ತಕಸ್ಯಾಪಿ ಪೂಜನಾತ್ ।
ನ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಂ ನಾಪದಾಂ ಭಯಮೇವ ಚ ॥ 15 ॥

ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ –
ಯ ಏಷ ಭೈರವೋ ನಾಮ ಆಪದುದ್ಧಾರಕೋ ಮತಃ ।
ತ್ವಯಾ ಚ ಕಥಿತೋ ದೇವ ಭೈರವಃಕಲ್ಪವಿತ್ತಮಃ ॥ 16 ॥

ತಸ್ಯ ನಾಮ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಅಯುತಾನ್ಯರ್ಬುದಾನಿ ಚ ।
ಸಾರಂ ಸಮುದ್ಧೃತ್ಯ ತೇಷಾಂ ವೈ ನಾಮಾಷ್ಟಶತಕಂ ವದ ॥ 17 ॥

ಯಾನಿ ಸಂಕೀರ್ತಯನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಸರ್ವದುಃಖವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಸಾಧಕಃಸಿದ್ಧಿಮೇವ ಚ ॥ 18 ॥

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ –
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಭೈರವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ಆಪದುದ್ಧಾರಕಸ್ಯೇದಂ ನಾಮಾಷ್ಟಶತಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 19 ॥

ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಾಪತ್ತಿವಿನಾಶನಮ್ ।
ಸರ್ವಕಾಮಾರ್ಥದಂ ದೇವಿ ಸಾಧಕಾನಾಂ ಸುಖಾವಹಮ್ ॥ 20 ॥

ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶನಮ್ ।
ಆಯುಷ್ಕರಂ ಪುಷ್ಟಿಕರಂ ಶ್ರೀಕರಂ ಚ ಯಶಸ್ಕರಮ್ ॥ 21 ॥

ನಾಮಾಷ್ಟಶತಕಸ್ಯಾಸ್ಯ ಛನ್ದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ।
ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋ ನಾಮ ಋಷಿರ್ದೇವೋಽಥ ಭೈರವಃ ॥ 22 ॥

ಲಜ್ಜಾಬೀಜಂ ಬೀಜಮಿತಿ ಬಟುಕಾಮೇತಿ ಶಕ್ತಿಕಮ್ ।
ಪ್ರಣವಃ ಕೀಲಕಂ ಪ್ರೋಕ್ತಮಿಷ್ಟಸಿದ್ಧೌ ನಿಯೋಜಯೇತ್ ॥ 23 ॥

ಅಷ್ಟಬಾಹುಂ ತ್ರಿನಯನಮಿತಿ ಬೀಜಂ ಸಮಾಹಿತಃ ।
ಶಕ್ತಿಃ ಹ್ರೀಂ ಕೀಲಕಂ ಶೇಷಮಿಷ್ಟಸಿದ್ಧೌ ನಿಯೋಜಯೇತ್ ॥ 24 ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದಾಪದುದ್ಧಾರಕ-ಬಟುಕಭೈರವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ
ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಋಷಿಃ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ।
ಶ್ರೀಮದಾಪದುದ್ಧಾರಕ-ಬಟುಕಭೈರವೋ ದೇವತಾ ।
ಬಂ ಬೀಜಮ್ । ಹ್ರೀಂ ವಟುಕಾಯ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ । ಪ್ರಣವಃ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಮಮಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

॥ ಋಷ್ಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ ॥

ಶ್ರೀಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಋಷಯೇ ನಮಃ (ಶಿರಸಿ)।
ಅನುಷ್ಟಪ್ ಛನ್ದಸೇ ನಮಃ (ಮುಖೇ)।
ಶ್ರೀಬಟುಕಭೈರವ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ (ಹೃದಯೇ)।
ಓಂ ಬಂ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ (ಗುಹ್ಯೇ)।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವಟುಕಾಯೇತಿ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ।
ಓಂ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ (ನಾಭೌ)।
ವಿನಿಯೋಗಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಂಗೇ ।
॥ ಇತಿ ಋಷ್ಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ ॥

॥ ಅಥ ಕರನ್ಯಾಸಃ ॥

ಓಂ ಹ್ರಾಂ ವಾಂ ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವೀಂ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ವೂಂ ಅಘೋರಾಯ ನಮಃ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ವೈಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ವೌಂ ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯ ನಮಃ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ವಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರಃ ವಃ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
॥ ಇತಿ ಕರನ್ಯಾಸಃ ॥

॥ ಅಥ ಹೃದಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ ॥

ಓಂ ಹ್ರಾಂ ವಾಂ ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವೀಂ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ವೂಂ ಅಘೋರಾಯ ನಮಃ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ವೈಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ವೌಂ ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯ ನಮಃ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಹ್ರಃ ವಃ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
॥ ಇತಿ ಹೃದಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ ॥

ಅಥ ದೇಹನ್ಯಾಸಃ ।
ಭೈರವಂ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ವಿನ್ಯಸ್ಯ ಲಲಾಟೇ ಭೀಮದರ್ಶನಮ್ ।
ನೇತ್ರಯೋರ್ಭೂತಹನನಂ ಸಾರಮೇಯಾನುಗಂ ಭ್ರುವೋಃ ॥ 25 ॥

ಕರ್ಣಯೋರ್ಭೂತನಾಥಂ ಚ ಪ್ರೇತಬಾಹುಂ ಕಪೋಲಯೋಃ ।
ನಾಸೌಷ್ಠಯೋಶ್ಚೈವ ತಥಾ ಭಸ್ಮಾಂಗಂ ಸರ್ಪವಿಭೂಷಣಮ್ ॥ 26 ॥

ಅನಾದಿಭೂತಭಾಷ್ಯೌ ಚ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಖಲೇ ನ್ಯಸೇತ್ ।
ಸ್ಕನ್ಧಯೋರ್ದೈತ್ಯಶಮನಂ ವಾಹ್ವೋರತುಲತೇಜಸಃ ॥ 27 ॥

ಪಾಣ್ಯೋಃ ಕಪಾಲಿನಂ ನ್ಯಸ್ಯ ಹೃದಯೇ ಮುಂಡಮಾಲಿನಮ್ ।
ಶಾನ್ತಂ ವಕ್ಷಸ್ಥಲೇ ನ್ಯಸ್ಯ ಸ್ತನಯೋಃ ಕಾಮಚಾರಿಣಮ್ ॥ 28 ॥

ಉದರೇ ಚ ಸದಾ ತುಷ್ಟಂ ಕ್ಷೇತ್ರೇಶಂ ಪಾರ್ಶ್ವಯೋಸ್ತಥಾ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಂ ಪೃಷ್ಠದೇಶೇ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂ ನಾಭಿದೇಶಕೇ ॥ 29 ॥

ಪಾಪೌಘನಾಶನಂ ಕಟ್ಯಾಂ ಬಟುಕಂ ಲಿಂಗದೇಶಕೇ ।
ಗುದೇ ರಕ್ಷಾಕರಂ ನ್ಯಸ್ಯೇತ್ತಥೋರ್ವೋರ್ರಕ್ತಲೋಚನಮ್ ॥ 30 ॥

ಜಾನುನೋರ್ಘುರ್ಘುರಾರಾವಂ ಜಂಘಯೋ ರಕ್ತಪಾಣಿನಮ್ ।
ಗುಲ್ಫಯೋಃ ಪಾದುಕಾಸಿದ್ಧಂ ಪಾದಪೃಷ್ಠೇ ಸುರೇಶ್ವರಮ್ ॥ 31 ॥

ಆಪಾದಮಸ್ತಕಂ ಚೈವ ಆಪದುದ್ಧಾರಕಂ ತಥಾ ।
ಪೂರ್ವೇ ಡಮರುಹಸ್ತಂ ಚ ದಕ್ಷಿಣೇ ದಂಡಧಾರಿಣಮ್ ॥ 32 ॥

ಖಡ್ಗಹಸ್ತೇ ಪಶ್ಚಿಮಾಯಾಂ ಘಂಟಾವಾದಿನಮುತ್ತರೇ ।
ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಮಗ್ನಿವರ್ಣಂ ಚ ನೈರೃತ್ಯೇ ಚ ದಿಗಮ್ಬರಮ್ ॥ 33 ॥

ವಾಯವ್ಯಾಂ ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಮೈಶಾನ್ಯೇ ಚಾಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಮ್ ।
ಊರ್ಧ್ವಂ ಖೇಚಾರಿಣಂ ನ್ಯಸ್ಯ ಪಾತಾಲೇ ರೌದ್ರರೂಪಿಣಮ್ ॥ 34 ॥

ಏವಂ ವಿನ್ಯಸ್ಯ ಸ್ವದೇಹಸ್ಯ ಷಡಂಗೇಷು ತತೋ ನ್ಯಸೇತ್ ।
ರುದ್ರಂ ಮುಖೋಷ್ಠಯೋರ್ನ್ಯಸ್ಯ ತರ್ಜನ್ಯೋಶ್ಚ ದಿವಾಕರಮ್ ॥ 35 ॥

ಶಿವಂ ಮಧ್ಯಮಯೋರ್ನ್ಯಸ್ಯ ನಾಸಿಕಾಯಾಂ ತ್ರಿಶೂಲಿನಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ತು ಕನಿಷ್ಠಿಕ್ಯಾಂ ಸ್ತನಯೋಸ್ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಮ್ ॥ 36 ॥

ಮಾಂಸಾಸಿನಂ ಕರಾಗ್ರೇ ತು ಕರಪೃಷ್ಠೇ ದಿಗಮ್ಬರಮ್ ।

ಅಥ ನಾಮಾಂಗನ್ಯಾಸಃ ।
ಹೃದಯೇ ಭೂತನಾಥಾಯ ಆದಿನಾಥಾಯ ಮೂರ್ದ್ಧನಿ ॥ 37 ॥

ಆನನ್ದಪಾದಪೂರ್ವಾಯ ನಾಥಾಯ ಚ ಶಿಖಾಸು ಚ ।
ಸಿದ್ಧಸಾಮರನಾಥಾಯ ಕವಚಂ ವಿನ್ಯಸೇತ್ತತಃ ॥ 38 ॥

ಸಹಜಾನನ್ದನಾಥಾಯ ನ್ಯಸೇನ್ನೇತ್ರತ್ರಯೇಷು ಚ ।
ಪರಮಾನನ್ದನಾಥಾಯ ಅಸ್ತ್ರಂ ಚೈವ ಪ್ರಯೋಜಯೇತ್ ॥ 39 ॥

ಏವಂ ನ್ಯಾಸವಿಧಿಂ ಕೃತ್ವಾ ಯಥಾವತ್ತದನನ್ತರಮ್ ।
ತಸ್ಯ ಧ್ಯಾನಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯಥಾ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಪಠೇನ್ನರಃ ॥ 40 ॥

ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸಂಕಾಶಂ ನೀಲಾಂಜನಸಮಪ್ರಭಮ್ ।
ಅಷ್ಟಬಾಹುಂ ತ್ರಿನಯನಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ದ್ವಿಬಾಹುಕಮ್ ॥ 41 ॥

ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲವದನಂ ನೂಪುರಾರಾವಸಂಕುಲಮ್ ।
ಭುಜಂಗಮೇಖಲಂ ದೇವಮಗ್ನಿವರ್ಣಂ ಶಿರೋರುಹಮ್ ॥ 42 ॥

ದಿಗಮ್ಬರಂ ಕುಮಾರೀಶಂ ಬಟುಕಾಖ್ಯಂ ಮಹಾಬಲಮ್ ।
ಖಟ್ವಾಂಗಮಸಿಪಾಶಂ ಚ ಶೂಲಂ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗತಃ ॥ 43 ॥

ಡಮರುಂ ಚ ಕಪೋಲಂ ಚ ವರದಂ ಭುಜಗಂ ತಥಾ ।
ಅಗ್ನಿವರ್ಣಂ ಸಮೋಪೇತಂ ಸಾರಮೇಯಸಮನ್ವಿತಮ್ ॥ 44 ॥

ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಜಪೇತ್ಸುಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟಃ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥

ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಜಪೇತ್ಸುಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟಃ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥

ಮನ್ತ್ರಮಹಾರ್ಣವೇ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಧ್ಯಾನಮ್ –
ವನ್ದೇ ಬಾಲಂ ಸ್ಫಟಿಕಸದೃಶಂ ಕುಂಡಲೋಭಾಸಿತಾಂಗಂ
ದಿವ್ಯಾಕಲ್ಪೈರ್ನವಮಣಿಮಯೈಃ ಕಿಂಕಿಣೀನೂಪುರಾಢ್ಯೈಃ ॥

ದೀಪ್ತಾಕಾರಂ ವಿಶದವಸನಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ಹಸ್ತಾಗ್ರಾಭ್ಯಾಮ್ಬಟುಕೇಶಂ ಶೂಲದಂಡೈರ್ದಧಾನಮ್ ॥ 1 ॥

ಮನ್ತ್ರಮಹಾರ್ಣವೇ ರಾಜಸಧ್ಯಾನಮ್ –
ಉದ್ಯದ್ಭಾಸ್ಕರಸನ್ನಿಭಂ ತ್ರಿನಯನಂ ರಕ್ತಾಂಗರಾಗಸ್ರಜಂ
ಸ್ಮೇರಾಸ್ಯಂ ವರದಂ ಕಪಾಲಮಭಯಂ ಶೂಲಂ ದಧಾನಂ ಕರೈಃ ॥

ನೀಲಗ್ರೀವಮುದಾರಭೂಷಣಯುತಂ ಶೀತಾಂಶುಖಂಡೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ಬನ್ಧೂಕಾರುಣವಾಸಸಂ ಭಯಹರಂ ದೇವಂ ಸದಾ ಭಾವಯೇ ॥ 2 ॥

ಮನ್ತ್ರಮಹಾರ್ಣವೇ ತಾಮಸಧ್ಯಾನಮ್ –
ಧ್ಯಾಯೇನ್ನೀಲಾದ್ರಿಕಾನ್ತಿಂ ಶಶಿಶಕಲಧರಂ ಮುಂಡಮಾಲಂ ಮಹೇಶಂ
ದಿಗ್ವಸ್ತ್ರಂ ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷಂ ಡಮರುಮಥ ಸೃಣಿಂ ಖಡ್ಗಪಾಶಾಭಯಾನಿ ॥

ನಾಗಂ ಘಂಟಾಂ ಕಪಾಲಂ ಕರಸರಸಿರುಹೈರ್ಬಿಭ್ರತಂ ಭೀಮದಂಷ್ಟ್ರಂ,
ದಿವ್ಯಾಕಲ್ಪಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಮಣಿಮಯವಿಲಸತ್ಕಿಂಕಿಣೀನೂಪುರಾಢ್ಯಮ್ ॥ 3 ॥

॥ ಇತಿ ಧ್ಯಾನತ್ರಯಮ್ ॥

ಸಾತ್ತ್ವಿಕಂ ಧ್ಯಾನಮಾಖ್ಯಾತಂಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ರಾಜಸಂ ಕಾರ್ಯಶುಭದಂ ತಾಮಸಂ ಶತ್ರುನಾಶನಮ್ ॥ 1 ॥

ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಜಪೇತ್ಸುಸಂಹೃಷ್ಟಃ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ವಿನಿಯೋಜಯೇತ್ ॥ 2 ॥

ವಿನಿಯೋಗಃ
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬಟುಕಭೈರವನಾಮಾಷ್ಟಶತಕಸ್ಯ ಆಪದುದ್ಧಾರಣಸ್ತೋಮನ್ತ್ರಸ್ಯ,
ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋ ನಾಮ ಋಷಿಃ, ಶ್ರೀಬಟುಕಭೈರವೋ ದೇವತಾ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ,
ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಮ್, ಬಟುಕಾಯೇತಿ ಶಕ್ತಿಃ, ಪ್ರಣವಃ ಕೀಲಕಂ, ಅಭೀಷ್ಟತಾಂ ಸಿದ್ಧ್ಯಿರ್ಥೇ
ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೌಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಇತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ತ್ರಃ ॥

॥ ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ವನ್ದೇ ಬಾಲಂ ಸ್ಫಟಿಕಸದೃಶಂ ಕುಂಡಲೋದ್ಭಾಸಿವಕ್ತ್ರಂ
ದಿವ್ಯಾಕಲ್ಪೈರ್ನವಮಣಿಮಯೈಃ ಕಿಂಕಿಣೀನೂಪುರಾಢ್ಯೈಃ ।
ದೀಪ್ತಾಕಾರಂ ವಿಶದವದನಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ಹಸ್ತಾಗ್ರಾಭ್ಯಾಂ ವಟುಕಮನಿಶಂ ಶೂಲದಂಡೌ ದಧಾನಮ್ ॥
ಕರಕಲಿತಕಪಾಲಃ ಕುಂಡಲೀ ದಂಡಪಾಣಿಃ
ತರುಣತಿಮಿರನೀಲೋ ವ್ಯಾಲಯಜ್ಞೋಪವೀತೀ ।
ಕ್ರತುಸಮಯಸಪರ್ಯಾವಿಘ್ನವಿಚ್ಛಿಪ್ತಿಹೇತುಃ
ಜಯತಿ ವಟುಕನಾಥಃ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಸಾಧಕಾನಾಮ್ ॥

ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸಂಕಾಶಂ ಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯವರ್ಚಸಮ್ ।
ನೀಲಜೀಮೂತಸಂಕಾಶಂ ನೀಲಾಂಜನಸಮಪ್ರಭಮ್ ॥

ಅಷ್ಟಬಾಹುಂ ತ್ರಿನಯನಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ದ್ವಿಬಾಹುಕಮ್ ।
ದಶಬಾಹುಮಥೋಗ್ರಂ ಚ ದಿವ್ಯಾಮ್ಬರಪರಿಗ್ರಹಮ್ ॥

ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲವದನಂ ನೂಪುರಾರಾವಸಂಕುಲಮ್ ।
ಭುಜಂಗಮೇಖಲಂ ದೇವಮಗ್ನಿವರ್ಣಂ ಶಿರೋರುಹಮ್ ॥

ದಿಗಮ್ಬರಮಾಕುರೇಶಂ ಬಟುಕಾಖ್ಯಂ ಮಹಾಬಲಮ್ ।
ಖಟ್ವಾಂಗಮಸಿಪಾಶಂ ಚ ಶೂಲಂ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗತಃ ॥

ಡಮರುಂ ಚ ಕಪಾಲಂ ಚ ವರದಂ ಭುಜಗಂ ತಥಾ ।
ಆತ್ಮವರ್ಣಸಮೋಪೇತಂ ಸಾರಮೇಯಸಮನ್ವಿತಮ್ ॥

॥ ಇತಿ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

॥ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಃ ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಬಟುಕಾಯಾಪದುದ್ಧಾರಣಾಯ ಕುರು ಕುರು ಬಟುಕಾಯ ಹ್ರೀಂ ಓಂ
ಇಸಕಾ ಜಪ 11 21 51 ಯಾ 108 ಬಾರ ಕರೇ

॥ ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಭೈರವೋ ಭೂತನಾಥಶ್ಚ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭೂತಭಾವನಃ ।
ಕ್ಷೇತ್ರದಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಶ್ಚ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿರಾಟ್ ॥ 1 ॥

ಶ್ಮಶಾನವಾಸೀ ಮಾಂಸಾಶೀ ಖರ್ಪರಾಶೀ ಸ್ಮರಾನ್ತಕಃ ।
ರಕ್ತಪಃ ಪಾನಪಃ ಸಿದ್ಧಃ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಸಿದ್ಧಸೇವಿತಃ ॥ 2 ॥

ಕಂಕಾಲಃ ಕಾಲಶಮನಃ ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾತನುಃ ಕವಿಃ ।
ತ್ರಿನೇತ್ರೋ ಬಹುನೇತ್ರಶ್ಚ ತಥಾ ಪಿಂಗಲಲೋಚನಃ ॥ 3 ॥

ಶೂಲಪಾಣಿಃ ಖಂಗಪಾಣಿಃ ಕಂಕಾಲೀ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಃ ।
ಅಭೀರುರ್ಭೈರವೀನಾಥೋ ಭೂತಪೋ ಯೋಗಿನೀಪತಿಃ ॥ 4 ॥

ಧನದೋಽಧನಹಾರಿ ಚ ಧನವಾನ್ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ । ಪ್ರತಿಭಾನವಾನ್
ನಾಗಹಾರೋ ನಾಗಕೇಶೋ ವ್ಯೋಮಕೇಶೋ ಕಪಾಲಭೃತ್ ॥ 5 ॥ ನಾಗಪಾಶೋ
ಕಾಲಃ ಕಪಾಲಮಾಲಿ ಚ ಕಮನೀಯಃ ಕಲಾನಿಧಿಃ ।
ತ್ರಿಲೋಚನೋ ಜ್ವಲನ್ನೇತ್ರಸ್ತ್ರಿಶಿಖೀ ಚ ತ್ರಿಲೋಕಭೃತ್ ॥ ತ್ರಿಲೋಕಪಃ
ತ್ರಿನೇತ್ರತನಯೋ ಡಿಮ್ಭಃ ಶಾನ್ತಃ ಶಾನ್ತಜನಪ್ರಿಯಃ ।
ಬಟುಕೋ ಬಟುವೇಶಶ್ಚ ಖಟ್ವಾಂಗವರಧಾರಕಃ ॥ 7 ॥

ಭೂತಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಪಶುಪತಿರ್ಭಿಕ್ಷುಕಃ ಪರಿಚಾರಕಃ ।
ಧೂರ್ತೋ ದಿಗಮ್ಬರಃ ಶೂರೋ ಹರಿಣಃ ಪಾಂಡುಲೋಚನಃ ॥ 8 ॥

ಪ್ರಶಾನ್ತಃ ಶಾನ್ತಿದಃ ಶುದ್ಧಃ ಶಂಕರಪ್ರಿಯಬಾನ್ಧವಃ ।
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿರ್ನಿಧೀಶಶ್ಚ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಸ್ತಪೋಮಯಃ ॥ 9 ॥

ಅಷ್ಟಾಧಾರಃ ಷಡಾಧಾರಃ ಸರ್ಪಯುಕ್ತಃ ಶಿಖೀಸಖಃ ।
ಭೂಧರೋ ಭುಧರಾಧೀಶೋ ಭೂಪತಿರ್ಭೂಧರಾತ್ಮಜಃ ॥ 10 ॥

ಕಂಕಾಲಧಾರೀ ಮುಂಡೀ ಚ ಆನ್ತ್ರಯಜ್ಞೋಪವೀತವಾನ್ ।
variation ಕಪಾಲಧಾರಿ ಮುಂಡೀ ಚ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತವಾನ್ ।
ಜೃಮ್ಭಣೋ ಮೋಹನಃ ಸ್ತಮ್ಭೀ ಮಾರಣಃ ಕ್ಷೋಭಣಸ್ತಥಾ ॥ 11 ॥

ಶುದ್ಧನೀಲಾಂಜನಪ್ರಖ್ಯೋ ದೈತ್ಯಹಾ ಮುಂಡವಿಭೂಷಿತಃ ।
ಬಲಿಭುಗ್ ಬಲಿಭುಙ್ನಾಥೋ ಬಾಲೋಽಬಾಲಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 12 ॥

ಸರ್ವಾಪತ್ತಾರಣೋ ದುರ್ಗೋ ದುಷ್ಟಭೂತನಿಷೇವಿತಃ ।
ಕಾಮೀ ಕಲಾನಿಧಿಃ ಕಾನ್ತಃ ಕಾಮಿನೀವಶಕೃದ್ವಶೀ ॥ 13 ॥

ಜಗದ್ರಕ್ಷಾಕರೋಽನನ್ತೋ ಮಾಯಾಮನ್ತ್ರೌಷಧೀಮಯಃ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದೋ ವೈದ್ಯಃ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣುರಿತೀವ ಹಿ ಹ್ರೀಂ ಓಂ ॥ 14 ॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ ।
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಭೈರವಾಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ಮಯಾ ತೇ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ರಹಸ್ಯಂ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ ॥ 15 ॥

ಯ ಇದಂ ಪಠತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾಮಾಷ್ಟಶತಮುತ್ತಮಮ್ ।
ನ ತಸ್ಯ ದುರಿತಂ ಕಿಂಚಿನ್ನ ರೋಗೇಭ್ಯೋ ಭಯಂ ಭವೇತ್ ॥ 16 ॥

ನ ಚ ಮಾರೀಭಯಂ ಕಿಂಚಿನ್ನ ಚ ಭೂತಭಯಂ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ನ ಶತ್ರುಭ್ಯೋ ಭಯಂ ಕಿಂಚಿತ್ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾನ್ಮಾನವಃ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 17 ॥

ಪಾತಕೇಭ್ಯೋ ಭಯಂ ನೈವ ಯಃ ಪಠೇತ್ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಮಾರೀಭಯೇ ರಾಜಭಯೇ ತಥಾ ಚೌರಾಗ್ನಿಜೇ ಭಯೇ ॥ 18 ॥

ಔತ್ಪತ್ತಿಕೇ ಮಹಾಘೋರೇ ತಥಾ ದುಃಖಪ್ರದರ್ಶನೇ ।
ಬನ್ಧನೇ ಚ ತಥಾ ಘೋರೇ ಪಠೇತ್ಸ್ತೋತ್ರಮನುತ್ತಮಮ್ ॥ 19 ॥

ಸರ್ವಂ ಪ್ರಶಮಮಾಯಾತಿ ಭಯಂ ಭೈರವಕೀರ್ತನಾತ್ ।
ಏಕಾದಶಸಹಸ್ರಂ ತು ಪುರಶ್ಚರಣಮುಚ್ಯತೇ ॥ 20 ॥

ಯಸ್ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಪಠೇದ್ದೇವಿ ಸಂವತ್ಸರಮತನ್ದ್ರಿತಃ ।
ಸ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾದಿಷ್ಟಾಂ ದುರ್ಲಭಾಮಪಿ ಮಾನವಃ ॥ 21 ॥

ಷಣ್ಮಾಸಂ ಭೂಮಿಕಾಮಸ್ತು ಜಪಿತ್ಬಾ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾನ್ಮಹೀಮ್ ।
ರಾಜಶತ್ರ್ಯುವಿನಾಶಾರ್ಥಂ ಪಠೇನ್ಮಾಸಾಷ್ಟಕಂ ಪುನಃ ॥ 22 ॥

ರಾತ್ರೌ ವಾರತ್ರಯಂ ಚೈವ ನಾಶಯತ್ಯೇವ ಶಾತ್ರವಾನ್ ।
ಜಪೇನ್ಮಾಸತ್ರಯಂ ಮರ್ತ್ಯೋ ರಾಜಾನಂ ವಶಮಾನಯೇತ್ ॥ 23 ॥

ಧನಾರ್ಥೀ ಚ ಸುತಾರ್ಥೀ ಚ ದಾರಾರ್ಥೀ ಚಾಪಿ ಮಾನವಃ ।
ಪಠೇನ್ (ಜಪೇನ್) ಮಾಸತ್ರಯಂ ದೇವಿ ವಾರಮೇಕಂ ತಥಾ ನಿಶಿ ॥ 24 ॥

ಧನಂ ಪುತ್ರಂ ತಥಾ ದಾರಾನ್ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ರೋಗೀ ಭಯಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯೇತ ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬನ್ಧನಾತ್ ॥ 25 ॥

ಭೀತೋ ಭಯಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯೇತ ದೇವಿ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ನಿಗಡಿಶ್ಚಾಪಿ ಬದ್ಧೋ ಯಃ ಕಾರಾಗೇಹೇ ನಿಪಾತಿತಃ ॥ 26 ॥

ಶೃಂಖಲಾಬನ್ಧನಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಪಠೇಚ್ಚೈವ ದಿವಾನಿಶಿ ।
ಯಂ ಯಂ ಚಿನ್ತಯತೇ ಕಾಮಂ ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ ।
ಅಪ್ರಕಾಶ್ಯಂ ಪರಂ ಗುಹ್ಯಂ ನ ದೇಯಂ ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ॥ 27 ॥

ಸುಕುಲೀನಾಯ ಶಾನ್ತಾಯ ಋಜವೇ ದಮ್ಭವರ್ಜಿತೇ ।
ದದ್ಯಾತ್ಸ್ತೋತ್ರಮಿಮಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಮ್ ॥ 28 ॥

ಜಜಾಪ ಪರಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಂ ಭೈರವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ಭೈರವಸ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನಾಭೂತ್ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 29 ॥

ಭೈರವಸ್ತು ಪ್ರಹೃಷ್ಟೋಽಭೂತ್ಸರ್ವಗಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ।
ಜಜಾಪ ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸದಾ ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 30 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಬಟುಕಭೈರವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Shri Batukabhairava Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil