Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Chaitanyashtakam 2 Lyrics in Kannada | ಚೈತನ್ಯಾಷ್ಟಕಮ್ 2

ಚೈತನ್ಯಾಷ್ಟಕಮ್ 2 Lyrics in Kannada:

ಅಥ ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯದೇವಸ್ಯ ದ್ವಿತೀಯಾಷ್ಟಕಂ
ಕಲೌ ಯಂ ವಿದ್ವಾಂಸಃ ಸ್ಫುಟಮಭಿಯಜನ್ತೇ ದ್ಯುತಿಭರಾದ್
ಅಕೃಷ್ಣಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಮಖವಿಧಿಭಿರುತ್ಕೀರ್ತನಮಯೈಃ ।
ಉಪಾಸ್ಯಂ ಚ ಪ್ರಾಹುರ್ಯಮಖಿಲಚತುರ್ಥಾಶ್ರಮಜುಷಾಂ
ಸ ದೇವಶ್ಚೈತನ್ಯಾಕೃತಿರತಿತರಾಂ ನಃ ಕೃಪಯತು ॥ 1॥

ಚರಿತ್ರಂ ತನ್ವಾನಃ ಪ್ರಿಯಮಘವದಾಹ್ಲಾದನಪದಂ
ಜಯೋದ್ಘೋಷೈಃ ಸಮ್ಯಗ್ವಿರಚಿತಶಚೀಶೋಕಹರಣಃ ।
ಉದಂಚನ್ಮಾರ್ತಂಡದ್ಯುತಿಹರದುಕೂಲಾಂಚಿತಕಟಿಃ
ಸ ದೇವಶ್ಚೈತನ್ಯಾಕೃತಿರತಿತರಾಂ ನಃ ಕೃಪಯತು ॥ 2॥

ಅಪಾರಂ ಕಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಣಯಿಜನವೃನ್ದಸ್ಯ ಕುತುಕೀ
ರಸಸ್ತೋಮಂ ಹೃತ್ವಾ ಮಧುರಮುಪಭೋಕ್ತುಂ ಕಮಪಿ ಯಃ ।
ರುಚಿಂ ಸ್ವಾಮಾವವ್ರೇ ದ್ಯುತಿಮಿಹ ತದೀಯಾಂ ಪ್ರಕಟಯನ್
ಸ ದೇವಶ್ಚೈತನ್ಯಾಕೃತಿರತಿತರಾಂ ನಃ ಕೃಪಯತು ॥ 3॥

ಅನಾರಾಧ್ಯಃ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಚಿರಮಸುರಭಾವಪ್ರಣಯಿನಾಂ
ಪ್ರಪನ್ನಾನಾಂ ದೈವೀಂ ಪ್ರಕೃತಿಮಧಿದೈವಂ ತ್ರಿಜಗತಿ ।
ಅಜಸ್ರಂ ಯಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜಯತಿ ಸಹಜಾನನ್ದಮಧುರಃ
ಸ ದೇವಶ್ಚೈತನ್ಯಾಕೃತಿರತಿತರಾಂ ನಃ ಕೃಪಯತು ॥ 4॥

ಗತಿರ್ಯಃ ಪೌಂಡ್ರಾಣಾಂ ಪ್ರಕಟಿತನವದ್ವೀಪಮಹಿಮಾ
ಭವೇನಾಲಂಕುರ್ವನ್ ಭುವನಮಹಿತಂ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಕುಲಮ್ ।
ಪುನಾತ್ಯಂಗೀಕಾರಾದ್ ಭುವಿ ಪರಮಹಂಸಾಶ್ರಮಪದಂ
ಸ ದೇವಶ್ಚೈತನ್ಯಾಕೃತಿರತಿತರಾಂ ನಃ ಕೃಪಯತು ॥ 5॥

ಮುಖೇನಾಗ್ರೇ ಪೀತ್ವಾ ಮಧುರಮಿಹ ನಾಮಾಮೃತರಸಂ
ದೃಶೋರ್ದ್ವಾರಾ ಯಸ್ತಂ ವಮತಿ ಘನಬಾಷ್ಪಾಮ್ಬುಮಿಷತಃ ।
ಭುವಿ ಪ್ರೇಮ್ಣಸ್ತತ್ತ್ವಂ ಪ್ರಕಟಯಿತುಮುಲ್ಲಾಸಿತತನುಃ
ಸ ದೇವಶ್ಚೈತನ್ಯಾಕೃತಿರತಿತರಾಂ ನಃ ಕೃಪಯತು ॥ 6॥

ತನೂಮಾವಿಷ್ಕುರ್ವನ್ನವಪುರಟಭಾಸಂ ಕಟಿಲಸತ್
ಕರಂಕಾಲಂಕಾರಸ್ತರುಣಗಜರಾಜಾಂಚಿತಗತಿಃ ।
ಪ್ರಿಯೇಭ್ಯೋ ಯಃ ಶಿಕ್ಷಾಂ ದಿಶತಿ ನಿಜನಿರ್ಮಾಲ್ಯರುಚಿಭಿಃ
ಸ ದೇವಶ್ಚೈತನ್ಯಾಕೃತಿರತಿತರಾಂ ನಃ ಕೃಪಯತು ॥ 7॥

ಸ್ಮಿತಾಲೋಕಃ ಶೋಕಂ ಹರತಿ ಜಗತಾಂ ಯಸ್ಯ ಪರಿತೋ
ಗಿರಾಂ ತು ಪ್ರಾರಮ್ಭಃ ಕುಶಲೀಪಟಲೀಂ ಪಲ್ಲವಯತಿ ।
ಪದಾಲಮ್ಬಃ ಕಂ ವಾ ಪ್ರಣಯತಿ ನಹಿ ಪ್ರೇಮನಿವಹಂ
ಸ ದೇವಶ್ಚೈತನ್ಯಾಕೃತಿರತಿತರಾಂ ನಃ ಕೃಪಯತು ॥ 8॥

ಶಚೀಸೂನೋಃ ಕೀರಿತ್ಸ್ತವಕನವಸೌರಭ್ಯನಿವಿಡಂ
ಪುಮಾನ್ ಯಃ ಪ್ರೀತಾತ್ಮಾ ಪಠತಿ ಕಿಲ ಪದ್ಯಾಷ್ಟಕಮಿದಮ್ ।
ಸ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ಏತಂ ನಿಜಪದಸರೋಜೇ ಪ್ರಣಯಿತಾಂ
ದದಾನಃ ಕಲ್ಯಾಣೀಮನುಪದಮಬಾಧಂ ಸುಖಯತು ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರೂಪಗೋಸ್ವಾಮಿವಿರಚಿತಸ್ತವಮಾಲಾಯಾಂ ಚೈತನ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ದ್ವಿತೀಯಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top