Ashtaka Shiva Stotram

Chandrachoodaalaa Ashtakam Lyrics in Oriya

Chandrachoodaalaa Ashtakam in Oriya:

॥ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡାଲାଷ୍ଟକମ୍ ॥
ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ॥

ୟମନିୟମାଦ୍ୟଙ୍ଗୟୁତୈର୍ୟୋଗୈର୍ୟତ୍ପାଦପଙ୍କଜଂ ଦ୍ରଷ୍ଟୁମ୍ ।
ପ୍ରୟତନ୍ତେ ମୁନିଵର୍ୟାସ୍ତମହଂ ପ୍ରଣମାମି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡାଲମ୍ ॥ ୧ ॥

ୟମଗର୍ଵଭଞ୍ଜନଚଣଂ ନମତାଂ ସର୍ଵେଷ୍ଟଦାନଧୌରେୟମ୍ ।
ଶମଦମସାଧନସମ୍ପଲ୍ଲଭ୍ୟଂ ଗ୍ରଣମାମି, ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡାଲମ୍ ॥ ୨ ॥

ୟଂ ଦ୍ରୋଣବିଲ୍ଵମୁଖ୍ୟୈଃ ପୂଜୟତାଂ ଦ୍ଵାରି ମତ୍ତମାତଙ୍ଗାଃ ।
କଣ୍ଠେ ଲସନ୍ତି ଵିଦ୍ୟାସ୍ତମହଂ ପ୍ରଣମାମି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡାଲମ୍ ॥ ୩ ॥

ନଲିନଭଵପଦ୍ମନେତ୍ରପ୍ରମୁଖାମରସେଵ୍ୟମାନପଦପଦ୍ମମ୍ ।
ନତଜନଵିଦ୍ୟାଦାନପ୍ରଵଣଂ ପ୍ରଣମାମି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡାଲମ୍ ॥ ୪ ॥

ନୁତିଭିର୍ଦେଵଵରାଣାଂ ମୁଖରୀକୃତମନ୍ଦିରଦ୍ଵାରମ୍ ।
ସ୍ତୁତମଦିମଵାକ୍ତତିଭିଃ ସତତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡାଲମ୍ ॥ ୫ ॥

ଜନ୍ତୋସ୍ତଵ ପାଦପୂଜନକରଣାତ୍କରପଦ୍ମଗାଃ ପୁମର୍ଥାଃ ସ୍ୟୁଃ ।
ମୁରହରପୂଜିତପାଦଂ ତମହଂ ପ୍ରଣମାମି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡାଲମ୍ ॥ ୬ ॥

ଚେତସି ଚିନ୍ତୟତାଂ ୟତ୍ପଦପଦ୍ମଂ ସତ୍ଵରଂ ଵକ୍ତ୍ରାତ୍ ।
ନିଃସରତି ଵାକ୍ସୁଧାମା ତମହଂ ପ୍ରଣମାମି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡାଲମ୍ ॥ ୭ ॥

ନମ୍ରାଜ୍ଞାନତମସ୍ତତିଦୂରୀକରଣାୟ ନେତ୍ରଲକ୍ଷ୍ମାଦ୍ୟଃ ।
ଧତ୍ତେଽଗ୍ନିଚଦ୍ରସୂର୍ୟାଂସ୍ତମହଂ ପ୍ରଣମାମି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡାଲମ୍ ॥ ୮ ॥

ଅଷ୍ଟକମେତତ୍ପଠତାଂ ସ୍ପଷ୍ଟତରଂ କଷ୍ଟନାଶନଂ ପୁଂସାମ୍ ।
ଅଷ୍ଟ ଦଦାତି ହି ସିଦ୍ଧିରିଷ୍ଟସମଷ୍ଟୀଶ୍ଚ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡାଲଃ ॥ ୯ ॥

ଇତି ଶୃଙ୍ଗେରି ଶ୍ରୀଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଶିଵାଭିନଵନୃସିଂହ-
ଭାରତୀସ୍ଵାମିଭିଃ ଵିରଚିତଂ ଶ୍ରୀଚଦ୍ରଚୂଡାଲାଷ୍ଟକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Also Read:

Chandrachoodaalaa Ashtakam in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil | Punjabi | Marathi