Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Chandrachoodaalaa Ashtakam Lyrics in Marathi

Chandrachoodaalaa Ashtakam in Marathi:

॥ चन्द्रचूडाला अष्टकम ॥

यमनियमाद्यङ्गयुतैर्योगैर्यत्पादपङ्कजं द्रष्टुम ।
प्रयतन्ते मुनिवर्यास्तमहं प्रणमामि चन्द्रचूडालम ॥ 1 ॥

यमगर्वभञ्जनचणं नमतां सर्वेष्टदानधौरेयम ।
शमदमसाधनसंपल्लभ्यं प्रणमामि चन्द्रचूडालम ॥ 2 ॥

यं द्रोणबिल्वमुख्यैः पूजयतां द्वारि मत्तमातङ्गाः ।
कण्ठे लसन्ति विद्यास्तमहं प्रणमामि चन्द्रचूडालम ॥ 3 ॥

नलिनभवपद्मनेत्रप्रमुखामरसेव्यमानपदपद्मम ।
नतजनविद्यादानप्रवणं प्रणमामि चन्द्रचूडालम ॥ 4 ॥

नुतिभिर्देववराणां मुखरीकृतमन्दिरद्वारम ।
स्तुतमादिमवाक्ततिभिः सततं प्रणमामि चन्द्रचूडालम ॥ 5 ॥

जन्तोस्तव पादपूजनकरणात्करपद्मगाः पुमर्थाः स्युः ।
मुरहरपूजितपादं तमहं प्रणमामि चन्द्रचूडालम ॥ 6 ॥

चेतसि चिन्तयतां यत्पदपद्मं सत्वरं वक्त्रात ।
निःसरति वाक्सुधामा तमहं प्रणमामि चन्द्रचूडालम ॥ 7 ॥

नम्राज्ञानतमस्ततिदूरीकरणाय नेत्रलक्ष्माद्यः ।
धत्तेऽग्निचन्द्रसूर्यांस्तमहं प्रणमामि चन्द्रचूडालम ॥ 8 ॥

अष्टकमेतत्पठतां स्पष्टतरं कष्टनाशनं पुंसाम ।
अष्ट ददाति हि सिद्धीरिष्टसमष्टीश्च चन्द्रचूडालः ॥ 9 ॥

इति चन्द्रचूडालाष्टकं संपूर्णम ॥

Also Read:

Chandrachoodaalaa Ashtakam in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil | Punjabi | Marathi

Chandrachoodaalaa Ashtakam Lyrics in Marathi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top