Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: shivastotrani

Home /

શિવમહિમ્નઃ સ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: શિવમહિમ્નઃ સ્તોત્રમ | પુષ્પદન્ત ઉવાચ || મહિમ્નઃ પારં તે પરમવિદુષો યદ્યસદ્રુશી સ્તુતિર્બ્રહ્માદીનામપિ તદવસન્નાસ્ત્વયિ ગિરઃ | અથા વાચ્યઃ સર્વઃ સ્વમતિપરિણામાવધિ ગૃણન મમાપ્યેષ સ્તોત્રમ…

ಶಿವಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada : ಶಿವಾಯ ನಮಃ || ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀಸದಾಶಿವರುದ್ರೋ ದೇವತಾ, ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ರಂ ಕೀಲಕಮ್, ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಬೀಜಮ್, ಶ್ರೀಸದಾಶಿವಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ…

శివస్తుతిః (శ్రీ మల్లికుచిసూరిసూను నారయణ పణ్డితాచార్య విరచితా) Lyrics in Telugu: శివాయ నమః || శివస్తుతిః | (శ్రీ మల్లికుచిసూరిసూను నారయణ పణ్డితాచార్య విరచితా) స్ఫుటం స్ఫటికసప్రభం స్ఫుటితహారకశ్రీజటం శశాఙ్కదలశేఖరం కపిలఫుల్లనేత్రత్రయమ్ | తరక్షువరకృత్తిమద్భుజగభూషణం భూతిమత్కదా…

শ্রীকালান্তকাষ্টকম Lyrics in Bengali: শ্রীকালান্তক অষ্টকম কমলাপতিমুখসুরৱরপূজিত কাকোলভাসিতগ্রীৱ | কাকোদরপতিভূষণ কালান্তক পাহি পার্ৱতীনাথ ||১|| কমলাভিমানৱারণদক্ষাঙ্ঘ্রে ৱিমলশেমুষীদাযিন | নতকামিতফলদাযক কালান্তক পাহি পার্ৱতীনাথ ||২|| করুণাসাগর শংভো শরণাগতলোকরক্ষণধুরীণ | কারণ…

ভক্তশরণস্তোত্রম Lyrics in Bengali: ভক্ত শরণ স্তোত্রম আর্দ্রাতঃকরণস্ত্ৱং যস্মাদীশান ভক্তৱৃন্দেষু | আর্দ্রোত্সৱপ্রিযোঽতঃ শ্রীকণ্ঠাত্রাস্তি নৈৱ সন্দেহঃ ||১|| দ্রষ্ট্রুংস্তৱোত্সৱস্য হি লোকান্পাপাত্তথা মৃত্যোঃ | মা ভীরস্ত্ৱিতি শংভো মধ্যে তির্যগ্গতাগতৈর্ব্রূষে ||২||…

নির্ৱাণষট্কম Lyrics in Bengali: নির্ৱাণ ষট্কম মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং ন চ শ্রোত্রজিহ্ৱে ন চ ঘ্রণনেত্রে | ন চ ৱ্যোম ভূমির্ন তেজো ন ৱাযুশ্চিদানন্দরূপঃ শিৱোঽহং শিৱোঽহম ||১|| ন চ…

অপরাধভঞ্জনস্তোত্রম Lyrics in Bengali: অপরাধ ভঞ্জন স্তোত্রম শান্তং পদ্মাসনস্থং শশিধরমুকুটং পঞ্চৱক্ত্রং ত্রিনেত্রং শূলং ৱজ্রং চ খড্গং পরশুমপি ৱরং দক্ষিণাঙ্গে ৱহন্তম | নাগং পাশং চ ঘণ্টাং ডমরুকসহিতং চাঙ্কুশং…

শিৱকেশাদিপাদান্তৱর্ণনস্তোত্রম Lyrics in Bengali: শিৱকেশাদি পাদান্ত ৱর্ণন স্তোত্রম দেযাসুর্মূর্ধ্নি রাজত্সরসসুরসরিত্পারপর্যন্তনির্যত- প্রাংশুস্তম্বাঃ পিশঙ্গাস্তুলিতপরিণতারক্তশালীলতা ৱঃ | দুর্ৱারাপত্তিগর্তশ্রিতনিখিলজনোত্তারণে রজ্জুভূতা ঘোরাঘোর্ৱীরুহালীদহনশিখিশিখাঃ শর্ম শার্ৱাঃ কপর্দাঃ ||১|| কুর্ৱন্নির্ৱাণমার্গপ্রগমপরিলসদ্রূপ্যসোপানশঙ্কাং শক্রারীণাং পুরাণাং ত্রযৱিজযকৃতস্পষ্টরেখাযমাণম | অৱ্যাদৱ্যাজমুচ্চৈরলিকহিমধরাধিত্যকান্তস্ত্রিধোদ্য-…

শিৱপাদাদিকেশান্তৱর্ণনস্তোত্রম Lyrics in Bengali: শিৱপাদাদি কেশান্ত ৱর্ণন স্তোত্রম কল্যাণং নো ৱিধত্তাং কটকতটলসত্কল্পৱাহীনিকুঞ্জ- ক্রীডাসংসক্তৱিদ্যাধরনিৱহৱধূগীতরুদ্রাপদানঃ| তারৈর্হেরম্বনাদৈস্তরলিতনিনদত্তারকারাতিকেকী কৈলাসঃ শর্ৱনির্ৱৃত্যভিজনকপদঃ সর্ৱদা পর্ৱতেন্দ্রঃ ||১|| যস্য প্রাহুঃ স্ৱরূপং সকলদিৱিষদাং সারসর্ৱস্ৱযোগং যত্যেষুঃ শার্ঙ্গধন্ৱা সমজনি…

গৌরীগিরীশস্তোত্রম Lyrics in Bengali: গৌরীগিরীশ স্তোত্রম চন্দ্রার্ধপ্রৱিভাসিমস্তকতটৌ তন্দ্রাৱিহীনৌ সদা ভক্তৌঘপ্রতিপালনে নিজতনুচ্ছাযাজিতার্কাযুতৌ | শৃঙ্গাদ্রিস্থৱিৱাহমণ্ডপগতৌ কারুণ্যৱারান্নিধী কল্যাণং তনুতাং সমস্তজগতাং গৌরীগিরীশৌ মুদা ||১|| অন্যোন্যার্চনতত্পরৌ মধুরৱাক্সন্তোষিতান্যোন্যকৌ চন্দ্রার্ধাংচিতশেখরা প্রণমতামিষ্টর্থদৌ সত্ৱরম | শৃঙ্গাদ্রিস্থৱিৱাহমণ্ডপগতৌ…