Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: shivastotrani in marathi

Home /

চন্দ্রচূডালা অষ্টকম Lyrics in Bengali: যমনিযমাদ্যঙ্গযুতৈর্যোগৈর্যত্পাদপঙ্কজং দ্রষ্টুম | প্রযতন্তে মুনিৱর্যাস্তমহং প্রণমামি চন্দ্রচূডালম ||১|| যমগর্ৱভঞ্জনচণং নমতাং সর্ৱেষ্টদানধৌরেযম | শমদমসাধনসংপল্লভ্যং প্রণমামি চন্দ্রচূডালম ||২|| যং দ্রোণবিল্ৱমুখ্যৈঃ পূজযতাং দ্ৱারি মত্তমাতঙ্গাঃ |…

मृत्युञ्जय मानस पूजा स्तोत्रम Lyrics in Marathi: मृत्युञ्जयमानसपूजास्तोत्रम । कैलासे कमनीयरत्नखचिते कल्पद्रुमूले स्थितं कर्पूरस्फटिकेन्दुसुन्दरतनुं कात्यायनीसेवितम । गङ्गातुङ्गतरङ्गरञ्जित जटाभारं कृपासागरं कण्ठालङ्कृतशेषभूषणममुं मृत्युञ्जयं भावये ॥१॥ आगत्य मृत्युञ्जय चन्द्रमौले व्याघ्राजिनालङ्कृत…

मृत्युञ्जय मानस पूजा स्तोत्रम Lyrics in Marathi: मृत्युञ्जयमानसपूजास्तोत्रम । कैलासे कमनीयरत्नखचिते कल्पद्रुमूले स्थितं कर्पूरस्फटिकेन्दुसुन्दरतनुं कात्यायनीसेवितम । गङ्गातुङ्गतरङ्गरञ्जित जटाभारं कृपासागरं कण्ठालङ्कृतशेषभूषणममुं मृत्युञ्जयं भावये ॥ 1 ॥ आगत्य मृत्युञ्जय…

अपमृत्युहरं महामृत्युञ्जय स्तोत्रम Lyrics in Marathi: अपमृत्युहरं महामृत्युञ्जय स्तोत्रम । औम अस्य श्रीमहामृत्यञ्जयस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीमार्कण्डेय ऋषिः, अनुष्टुप छन्दः, श्रीमृत्युञ्जयो देवता, गौरी शक्तिः, मम सर्वारिष्टसमस्तमृत्युशान्त्यर्थं सकलैश्वर्यप्राप्त्यर्थं च जपे विनियोगः…

शिव अष्टोत्तर नामशतक स्तोत्रम Lyrics in Marathi: शिवाष्टोत्तरनामशतकस्तोत्रम । देवा ऊचुः ॥ जय शंभो विभो रुद्र स्वयंभो जय शङ्कर । जयेश्वर जयेशान जय सर्वज्ञ कामद ॥ 1…

अनादि कल्पेश्वर स्तोत्रम Lyrics in Marathi: अनादिकल्पेश्वरस्तोत्रम । कर्पूरगौरो भुजगेन्द्रहारो गङ्गाधरो लोकहितावरः सः । सर्वेश्वरो देववरोऽप्यघोरो योऽनादिकल्पेश्वर एव सोऽसौ ॥ 1 ॥ कैलासवासी गिरिजाविलासी श्मशानवासी सुमनोनिवासी ।…

शिवस्तुति (श्री मल्लिकुचिसूरिसूनु नारयण पण्डिताचार्य विरचिता) Lyrics in Marathi: शिवस्तुतिः । (श्री मल्लिकुचिसूरिसूनु नारयण पण्डिताचार्य विरचिता) स्फुटं स्फटिकसप्रभं स्फुटितहारकश्रीजटं शशाङ्कदलशेखरं कपिलफुल्लनेत्रत्रयम । तरक्षुवरकृत्तिमद्भुजगभूषणं भूतिमत्कदा नु शितिकण्ठ ते…

शिवानन्दलहरी स्तोत्रम Lyrics in Marathi: शिवानन्दलहरीस्तोत्रम । पुरे पौरान्पश्यन्नरयुवतिनामाकृतिमयान सुवेशान स्वर्णालङ्करणकलिताञ्चित्रसद्रुशान । स्वयं साक्षी द्रष्टेत्यपि च कलयंस्तैः सह रमन मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा ॥ 1 ॥ वने…

सदाशिव पञ्चरत्नम Lyrics in Marathi: सदाशिवपञ्चरत्नम । यत्सन्दर्शनमात्राद्भक्तिर्जाताप्यविद्धकर्णस्य । तत्सन्दर्शनमधुना कृत्वा नूनं कृतार्थोऽस्मि ॥ 1 ॥ योऽनिशमात्मन्येव ह्यात्मानं सन्दधद्वीथ्याम । भस्मच्छन्नानल इव जडाकृतिश्चरति तं नौमि ॥ 2…

शिव नामावलि अष्टकम Lyrics in Marathi: शिवनामावल्यष्टकम । हे चन्द्रचूड मदनान्तक शूलपाणे स्थाणो गिरीश गिरिजेश महेश शंभो । भूतेश भीतभयसूदन मामनाथं संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ 1 ॥ हे…

1 2 5