Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Chandrachoodaalaa Ashtakam Lyrics in Kannada

Chandrachoodaalaa Ashtakam in Kannada:

|| ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲಾ ಅಷ್ಟಕಮ್ ||

ಯಮನಿಯಮಾದ್ಯಙ್ಗಯುತೈರ್ಯೋಗೈರ್ಯತ್ಪಾದಪಙ್ಕಜಂ ದ್ರಷ್ಟುಮ್ |
ಪ್ರಯತನ್ತೇ ಮುನಿವರ್ಯಾಸ್ತಮಹಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲಮ್ || ೧ ||

ಯಮಗರ್ವಭಞ್ಜನಚಣಂ ನಮತಾಂ ಸರ್ವೇಷ್ಟದಾನಧೌರೇಯಮ್ |
ಶಮದಮಸಾಧನಸಂಪಲ್ಲಭ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲಮ್ || ೨ ||

ಯಂ ದ್ರೋಣಬಿಲ್ವಮುಖ್ಯೈಃ ಪೂಜಯತಾಂ ದ್ವಾರಿ ಮತ್ತಮಾತಙ್ಗಾಃ |
ಕಣ್ಠೇ ಲಸನ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸ್ತಮಹಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲಮ್ || ೩ ||

ನಲಿನಭವಪದ್ಮನೇತ್ರಪ್ರಮುಖಾಮರಸೇವ್ಯಮಾನಪದಪದ್ಮಮ್ |
ನತಜನವಿದ್ಯಾದಾನಪ್ರವಣಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲಮ್ || ೪ ||

ನುತಿಭಿರ್ದೇವವರಾಣಾಂ ಮುಖರೀಕೃತಮನ್ದಿರದ್ವಾರಮ್ |
ಸ್ತುತಮಾದಿಮವಾಕ್ತತಿಭಿಃ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲಮ್ || ೫ ||

ಜನ್ತೋಸ್ತವ ಪಾದಪೂಜನಕರಣಾತ್ಕರಪದ್ಮಗಾಃ ಪುಮರ್ಥಾಃ ಸ್ಯುಃ |
ಮುರಹರಪೂಜಿತಪಾದಂ ತಮಹಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲಮ್ || ೬ ||

ಚೇತಸಿ ಚಿನ್ತಯತಾಂ ಯತ್ಪದಪದ್ಮಂ ಸತ್ವರಂ ವಕ್ತ್ರಾತ್ |
ನಿಃಸರತಿ ವಾಕ್ಸುಧಾಮಾ ತಮಹಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲಮ್ || ೭ ||

ನಮ್ರಾಜ್ಞಾನತಮಸ್ತತಿದೂರೀಕರಣಾಯ ನೇತ್ರಲಕ್ಷ್ಮಾದ್ಯಃ |
ಧತ್ತೇಽಗ್ನಿಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಾಂಸ್ತಮಹಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲಮ್ || ೮ ||

ಅಷ್ಟಕಮೇತತ್ಪಠತಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟತರಂ ಕಷ್ಟನಾಶನಂ ಪುಂಸಾಮ್ |
ಅಷ್ಟ ದದಾತಿ ಹಿ ಸಿದ್ಧೀರಿಷ್ಟಸಮಷ್ಟೀಶ್ಚ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲಃ || ೯ ||

ಇತಿ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Also Read:

Chandrachoodaalaa Ashtakam in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil | Punjabi | Marathi

Chandrachoodaalaa Ashtakam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top