Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

chandra choodaalaashtakam

Chandrachoodaalaa Ashtakam Lyrics in Gujarati

Chandrachoodaalaa Ashtakam in Gujarati: || ચન્દ્રચૂડાલાષ્ટકમ || ચન્દ્રચૂડાલા અષ્ટકમ યમનિયમાદ્યઙ્ગયુતૈર્યોગૈર્યત્પાદપઙ્કજં દ્રષ્ટુમ | પ્રયતન્તે મુનિવર્યાસ્તમહં પ્રણમામિ ચન્દ્રચૂડાલમ || ૧ || યમગર્વભઞ્જનચણં નમતાં સર્વેષ્ટદાનધૌરેયમ | શમદમસાધનસંપલ્લભ્યં પ્રણમામિ ચન્દ્રચૂડાલમ || ૨ || યં દ્રોણબિલ્વમુખ્યૈઃ પૂજયતાં દ્વારિ મત્તમાતઙ્ગાઃ | કણ્ઠે લસન્તિ વિદ્યાસ્તમહં પ્રણમામિ ચન્દ્રચૂડાલમ || ૩ || નલિનભવપદ્મનેત્રપ્રમુખામરસેવ્યમાનપદપદ્મમ | નતજનવિદ્યાદાનપ્રવણં પ્રણમામિ ચન્દ્રચૂડાલમ || ૪ || નુતિભિર્દેવવરાણાં મુખરીકૃતમન્દિરદ્વારમ | સ્તુતમાદિમવાક્તતિભિઃ […]

Chandrachoodaalaa Ashtakam Lyrics in Kannada

Chandrachoodaalaa Ashtakam in Kannada: || ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲಾ ಅಷ್ಟಕಮ್ || ಯಮನಿಯಮಾದ್ಯಙ್ಗಯುತೈರ್ಯೋಗೈರ್ಯತ್ಪಾದಪಙ್ಕಜಂ ದ್ರಷ್ಟುಮ್ | ಪ್ರಯತನ್ತೇ ಮುನಿವರ್ಯಾಸ್ತಮಹಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲಮ್ || ೧ || ಯಮಗರ್ವಭಞ್ಜನಚಣಂ ನಮತಾಂ ಸರ್ವೇಷ್ಟದಾನಧೌರೇಯಮ್ | ಶಮದಮಸಾಧನಸಂಪಲ್ಲಭ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲಮ್ || ೨ || ಯಂ ದ್ರೋಣಬಿಲ್ವಮುಖ್ಯೈಃ ಪೂಜಯತಾಂ ದ್ವಾರಿ ಮತ್ತಮಾತಙ್ಗಾಃ | ಕಣ್ಠೇ ಲಸನ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸ್ತಮಹಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲಮ್ || ೩ || ನಲಿನಭವಪದ್ಮನೇತ್ರಪ್ರಮುಖಾಮರಸೇವ್ಯಮಾನಪದಪದ್ಮಮ್ | ನತಜನವಿದ್ಯಾದಾನಪ್ರವಣಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲಮ್ || ೪ || ನುತಿಭಿರ್ದೇವವರಾಣಾಂ ಮುಖರೀಕೃತಮನ್ದಿರದ್ವಾರಮ್ | ಸ್ತುತಮಾದಿಮವಾಕ್ತತಿಭಿಃ ಸತತಂ […]

Chandrachoodaalaa Ashtakam Lyrics in Telugu

Chandrachoodaalaa Ashtakam in Telugu: || చన్ద్రచూడాలాష్టకమ్ || శివాయ నమః || చన్ద్రచూడాలా అష్టకమ్ యమనియమాద్యఙ్గయుతైర్యోగైర్యత్పాదపఙ్కజం ద్రష్టుమ్ | ప్రయతన్తే మునివర్యాస్తమహం ప్రణమామి చన్ద్రచూడాలమ్ || ౧ || యమగర్వభఞ్జనచణం నమతాం సర్వేష్టదానధౌరేయమ్ | శమదమసాధనసంపల్లభ్యం ప్రణమామి చన్ద్రచూడాలమ్ || ౨ || యం ద్రోణబిల్వముఖ్యైః పూజయతాం ద్వారి మత్తమాతఙ్గాః | కణ్ఠే లసన్తి విద్యాస్తమహం ప్రణమామి చన్ద్రచూడాలమ్ || ౩ || నలినభవపద్మనేత్రప్రముఖామరసేవ్యమానపదపద్మమ్ | నతజనవిద్యాదానప్రవణం ప్రణమామి చన్ద్రచూడాలమ్ || ౪ || నుతిభిర్దేవవరాణాం […]

Chandrachoodaalaa Ashtakam Lyrics in English

Chandrachoodaalaa Ashtakam in English : yamaniyamaadya~ggayutairyogairyatpaadapa~gkajaM draShTum | prayatante munivaryaastamahaM praNamaami chandrachooDaalam || 1 || yamagarvabha~jjanacaNaM namataaM sarveShTadaanadhaureyam | shamadamasaadhanasaMpallabhyaM praNamaami chandrachooDaalam || 2 || yaM droNabilvamuKyaiH poojayataaM dvaari mattamaata~ggaaH | kaNThe lasanti vidyaastamahaM praNamaami chandrachooDaalam || 3 || nalinabhavapadmanetrapramuKaamarasevyamaanapadapadmam | natajanavidyaadaanapravaNaM praNamaami chandracooDaalam || 4 || nutibhirdevavaraaNaaM muKarIkRutamandiradvaaram | stutamaadimavaaktatibhiH satataM praNamaami chandrachooDaalam || […]

Chandrachoodaalaa Ashtakam Lyrics in Bengali

Chandrachoodaalaa Ashtakam in Bengali: || চন্দ্রচূডালা অষ্টকম || যমনিযমাদ্যঙ্গযুতৈর্যোগৈর্যত্পাদপঙ্কজং দ্রষ্টুম | প্রযতন্তে মুনিৱর্যাস্তমহং প্রণমামি চন্দ্রচূডালম || ১ || যমগর্ৱভঞ্জনচণং নমতাং সর্ৱেষ্টদানধৌরেযম | শমদমসাধনসংপল্লভ্যং প্রণমামি চন্দ্রচূডালম || ২ || যং দ্রোণবিল্ৱমুখ্যৈঃ পূজযতাং দ্ৱারি মত্তমাতঙ্গাঃ | কণ্ঠে লসন্তি ৱিদ্যাস্তমহং প্রণমামি চন্দ্রচূডালম || ৩ || নলিনভৱপদ্মনেত্রপ্রমুখামরসেৱ্যমানপদপদ্মম | নতজনৱিদ্যাদানপ্রৱণং প্রণমামি চন্দ্রচূডালম || ৪ || নুতিভির্দেৱৱরাণাং মুখরীকৃতমন্দিরদ্ৱারম | স্তুতমাদিমৱাক্ততিভিঃ সততং […]

Chandrachoodaalaa Ashtakam Lyrics in Marathi

Chandrachoodaalaa Ashtakam in Marathi: ॥ चन्द्रचूडाला अष्टकम ॥ यमनियमाद्यङ्गयुतैर्योगैर्यत्पादपङ्कजं द्रष्टुम । प्रयतन्ते मुनिवर्यास्तमहं प्रणमामि चन्द्रचूडालम ॥ 1 ॥ यमगर्वभञ्जनचणं नमतां सर्वेष्टदानधौरेयम । शमदमसाधनसंपल्लभ्यं प्रणमामि चन्द्रचूडालम ॥ 2 ॥ यं द्रोणबिल्वमुख्यैः पूजयतां द्वारि मत्तमातङ्गाः । कण्ठे लसन्ति विद्यास्तमहं प्रणमामि चन्द्रचूडालम ॥ 3 ॥ नलिनभवपद्मनेत्रप्रमुखामरसेव्यमानपदपद्मम । नतजनविद्यादानप्रवणं प्रणमामि चन्द्रचूडालम ॥ 4 ॥ नुतिभिर्देववराणां मुखरीकृतमन्दिरद्वारम । स्तुतमादिमवाक्ततिभिः सततं […]

Scroll to top