Dattatreya Stotram

Dattatreya Dwadasa Nama Lyrics in English | 12 Namas Of Datta

Dattatreya Dwadasa Nama in English:

1. Prathamasthu Maha Yogi, Dwitheeya Prabhureaswara,
Thritheeyastha Trimurthischa, chathurtho Jnana Sagara,
Panchamo Jnana Vijnanam, Sashtyath Sarva Mangalam,
Sapthama Pundarikaaksho, Ashtamo Deva Vallabha,
Navamo Nanda devdeso, Dasamo Nanda dayaka,
Ekadaso Maha Rudro, Dwadaso Karunakara.

2. Yethani dwadasa Namani Dathathreya Mahathmana,
Mathra rajethi Vikhyatham Dathathreya hara para.

3. Kshaye Apasmara, Kushtaadhi, Thapajwara nivaranam,
Rajadware Pade Ghore Samgrameshu Jalanthare,

4. Girir Guhanthare Aranye, Vyagra chora Bhayadhishu,
Aavarthan Sahasreshu Labhathe Vanchitham Phalam.

5. Trikale ya pathen nithyam, Moksha sidhimavapnuyath,
Dathathreya sada Raksheth, Yadha Sathyam na samsaya.

6. Vidhyarthi labhathe Vidhyaam, Rogi Rogath pramuchyathe,
Aputhra labhathe puthram, DaridhroLabhathe Dhanam,

7. Abharya labhathe Bharyaam, Sukharthi labhathe Sukham,
Muchyathe Sarva paapebhyo, Sarvadaa Vijyi Bhaveth.
Ithi Sri Datha Dwadasa Nama Stotram sampoornam
Sri Guru Dathathreya arpanamasthu

Add Comment

Click here to post a comment