Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Nrusimha Saraswati Ashtakam Lyrics in Kannada

Sri Nrusimha Saraswati Ashtakam in Kannada:

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀ ಅಷ್ಟಕಂ
ಇಂದುಕೋಟಿ ತೇಜಕರ್ಣ ಸಿಂಧು ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ
ನಂದನಾತ್ರಿಸೂನು ದತ್ತಮಿಂದಿರಾಕ್ಷ ಶ್ರೀಗುರುಮ್ |
ಗಂಧಮಾಲ್ಯ ಅಕ್ಷತಾದಿ ಬೃಂದದೇವ ವಂದಿತಂ
ವಂದಯಾಮಿ ನಾರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ೧ ||

ಮೋಹಪಾಶ ಅಂಧಕಾರ ಜಾತದೂರ ಭಾಸ್ಕರಂ
ಆಯತಾಕ್ಷ ಪಾಹಿ ಶ್ರಿಯಾವಲ್ಲಭೇಶ ನಾಯಕಮ್ |
ಸೇವ್ಯಭಕ್ತಬೃಂದ ವರದ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ
ವಂದಯಾಮಿ ನಾರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ೨||

ಚಿತ್ತಜಾರಿ ವರ್ಗಷಡ್ಕಮತ್ತ ವಾರಣಾಂಕುಶಂ
ಸತ್ಯಸಾರ ಶೋಭಿತಾತ್ಮ ದತ್ತ ಶ್ರಿಯಾವಲ್ಲಭಮ್ |
ಉತ್ತಮಾವತಾರ ಭೂತಕರ್ತೃ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ
ವಂದಯಾಮಿ ನಾರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ೩ ||

ವ್ಯೋಮ ವಾಯು ತೇಜ ಆಪ ಭೂಮಿ ಕರ್ತೃಮೀಶ್ವರಂ
ಕಾಮಕ್ರೋಧಮೋಹರಹಿತ ಸೋಮಸೂರ್ಯಲೋಚನಮ್ |
ಕಾಮಿತಾರ್ಥದಾತೃ ಭಕ್ತಕಾಮಧೇನು ಶ್ರೀಗುರುಂ
ವಂದಯಾಮಿ ನಾರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ೪ ||

ಪುಂಡರೀಕ ಆಯತಾಕ್ಷ ಕುಂಡಲೇಂದು ತೇಜಸಂ
ಚಂಡದುರಿತಖಂಡನಾರ್ಥ ದಂಡಧಾರಿ ಶ್ರೀಗುರುಮ್ |
ಮಂಡಲೀಕಮೌಳಿ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಭಾಸಿತಾನನಂ
ವಂದಯಾಮಿ ನಾರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ೫ ||

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಸ್ತುತ್ಯಪಾದಮಾದಿಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀಗುರುಂ
ನಾದಬಿಂದು ಕಳಾತೀತ ಕಲ್ಪಪಾದ ಸೇವ್ಯಯಮ್ |
ಸೇವ್ಯಭಕ್ತಬೃಂದವರದ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ
ವಂದಯಾಮಿ ನಾರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ೬ ||

ಅಷ್ಟಯೋಗತತ್ತ್ವ ನಿಷ್ಠತುಷ್ಟ ಜ್ಞಾನವಾರಿಧಿಂ
ಕೃಷ್ಣವೇಣೀ ತೀರವಾಸ ಪಂಚನದೀ ಸಂಗಮಮ್ |
ಕಷ್ಟದೈನ್ಯದೂರ ಭಕ್ತತುಷ್ಟ ಕಾಮ್ಯದಾಯಕಂ
ವಂದಯಾಮಿ ನಾರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ಪಾಹಿಮಾಮ್ || ೭ ||

ನಾರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ನಾಮಮಷ್ಟಮೌಕ್ತಿಕಂ
ಹಾರ ಕೃತ್ಯ ಶಾರದೇನ ಗಂಗಾಧರಾಖ್ಯ ಸ್ವಾತ್ಮಜಮ್ |
ಧಾರುಣೀಕ ದೇವದೀಕ್ಷ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ತೋಷಕಂ
ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ ದತ್ತದೇವ ಸದ್ಗುರುಂ ಸದಾವಿಭುಮ್ || ೮ ||

ನಾರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ಅಷ್ಟಕಂ ಚ ಯಃ ಪಠೇತ್
ಘೋರ ಸಂಸಾರ ಸಿಂಧು ತಾರಣಾಖ್ಯ ಸಾಧನಮ್ |
ಸಾರಜ್ಞಾನ ದೀರ್ಘ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಾದಿ ಸಂಪದಾಂ
ಚಾರುವರ್ಗ ಕಾಮ್ಯಲಾಭ ನಿತ್ಯಮೇವ ಯಃ ಪಠೇತ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಗುರುಚರಿತಾಮೃತೇ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತ್ಯುಪಾಖ್ಯಾನೇ ಸಿದ್ಧನಾಮಧಾರಕ ಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀ ಅಷ್ಟಕಮ್ ||

Also Read:

Sri Nrusimha Saraswati Ashtakam lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top