Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Lyrics in Malayalam

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram in Malayalam:

ശ്രീഗണപതിര്ജയതി | ഓം അസ്യ ശ്രീനവാവര്ണമന്ത്രസ്യ ബ്രഹ്മവിഷ്ണുരുദ്രാ ഋഷയഃ,
ഗായത്ര്യുഷ്ണിഗനുഷ്ടുഭശ്ഛംദാംസി ശ്രീമഹാകാലീമാഹാലക്ഷ്മീമഹാസരസ്വത്യോ ദേവതാഃ,
ഐം ബീജം, ഹ്രീം ശക്തി:, ക്ലീം കീലകം, ശ്രീമഹാകാലീമാഹാലക്ഷ്മീമഹാസരസ്വതീപ്രീത്യര്ഥേ ജപേ
വിനിയോഗഃ||

ഋഷ്യാദിന്യാസഃ

ബ്രഹ്മവിഷ്ണുരുദ്രാ ഋഷിഭ്യോ നമഃ, മുഖേ |
മഹാകാലീമാഹാലക്ഷ്മീമഹാസരസ്വതീദേവതാഭ്യോ നമഃ,ഹൃദി | ഐം ബീജായ നമഃ, ഗുഹ്യേ |
ഹ്രീം ശക്തയേ നമഃ, പാദയോഃ | ക്ലീം കീലകായ നമഃ, നാഭൗ | ഓം ഐം ഹ്രീം ക്ലീം ചാമുംഡായൈ
വിച്ചേ — ഇതി മൂലേന കരൗ സംശോധ്യ
കരന്യാസഃ
ഓം ഐമ് അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ | ഓം ഹ്രീം തര്ജനീഭ്യാം നമഃ | ഓം ക്ലീം മധ്യമാഭ്യാം
നമഃ | ഓം ചാമുംഡായൈ അനാമികാഭ്യാം നമഃ | ഓം വിച്ചേ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ | ഓം ഐം
ഹ്രീം ക്ലീം ചാമുംഡായൈ വിച്ചേ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ |

ഹൃദയാദിന്യാസഃ
ഓം ഐം ഹൃദയായ നമഃ | ഓം ഹ്രീം ശിരസേ സ്വാഹ | ഓം ക്ലീം ശിഖായൈ വഷട് | ഓം ചാമുംഡായൈ
കവചായ ഹുമ് | ഓം വിച്ചേ നേത്രത്രയായ വൗഷട് | ഓം ഐം ഹ്രീം ക്ലീം ചാമുംഡായൈ വിച്ചേ
അസ്ത്രായ ഫട് |
അക്ഷരന്യാസഃ
ഓം ഐം നമഃ, ശിഖായാമ് | ഓം ഹ്രീം നമഃ, ദക്ഷിണനേത്രേ | ഓം ക്ലീം നമഃ, വാമനേത്രേ | ഓം
ചാം നമഃ, ദക്ഷിണകര്ണേ | ഓം മും നമഃ, വാമകര്ണേ | ഓം ഡാം നമഃ,
ദക്ഷിണനാസാപുടേ | ഓം യൈം നമഃ, വാമനാസാപുടേ | ഓം വിം നമഃ, മുഖേ | ഓം ച്ചേം
നമഃ, ഗുഹ്യേ |
ഏവം വിന്യസ്യാഷ്ടവാരം മൂലേന വ്യാപകം കുര്യാത് |

ദിങ്ന്യാസഃ
ഓം ഐം പ്രാച്യൈ നമഃ | ഓം ഐമ് ആഗ്നേയ്യൈ നമഃ | ഓം ഹ്രീം ദക്ഷിണായൈ നമഃ | ഓം ഹ്രീം
നൈ‌ഋത്യൈ നമഃ | ഓം ക്ലീം പതീച്യൈ നമഃ | ഓം ക്ലീം വായുവ്യൈ നമഃ | ഓം ചാമുംഡായൈ
ഉദീച്യൈ നമഃ | ഓം ചാമുംഡായൈ ഐശാന്യൈ നമഃ | ഓം ഐം ഹ്രീം ക്ലീം ചാമുംഡായൈ വിച്ചേ
ഊര്ധ്വായൈ നമഃ | ഓം ഐം ഹ്രീം ക്ലീം ചാമുംഡായൈ വിച്ചേ ഭൂമ്യൈ നമഃ |

ധ്യാനമ്
ഓം ഖഡ്ഗം ചക്രഗദേഷുചാപപരിഘാഞ്ഛൂലം ഭുശുണ്ഡീം ശിരഃ
ശങ്ഖം സന്ദധതീം കരൈസ്ത്രിനയനാം സര്വാങ്ഗഭൂഷാവൃതാമ് |
നീലാശ്മദ്യുതിമാസ്യപാദദശകാം സേവേ മഹാകാലികാം
യാമസ്തൗത്സ്വപിതേ ഹരൗ കമലജോ ഹന്തും മധും കൗടഭമ് ||

ഓം അക്ഷസ്രക്പരശൂ ഗദേഷുകുലിശം പദ്മം ധനുഃ കുണ്ഡികാം
ദണ്ഡം ശക്തിമസിം ച ചര്മ ജലജം ഘണ്ടാം സുരാഭാജനമ് |
ശൂലം പാശസുദര്ശനേ ച ദധതീം ഹസ്തൈഃ പ്രവാലപ്രഭാം
സേവേ സൈരിഭമര്ദിനീമിഹ മഹാലക്ഷ്മീം സരോജസ്ഥിതാമ് ||

ഓം ഘംടാശൂലഹലാനി ശംഖമുസലേ ചക്രം ധനുഃ സായകമ് |
ഹസ്താബ്ജൈര്ധധതീം ഘനാംതവിലസച്ഛീതാംശുതുല്യപ്രഭാമ് |
ഗൗരീദേഹസമുദ്ഭവാം ത്രിജഗതാധാരഭൂതാം മഹാ |
പൂര്വാമത്ര സരസ്വതീമനുഭജേ ശുംഭാദിദൈത്യാര്ധിനീമ് ||

ഓം മാം മാലേം മഹാമായേ സര്വശക്തിസ്വരൂപിണി |
ചതുര്വര്ഗസ്ത്വയി ന്യസ്തസ്തസ്മാന്മേ സിദ്ധിദാ ഭവ ||

ഓം അവിഘ്നം കുരു മാലേ ത്വം ഗൃഹ്ണാമി ദക്ഷിണേ കരേ |
ജപകാലേ ച സിദ്ധ്യര്ഥം പ്രസീദ മമസിദ്ധയേ ||

ഐം ഹ്രീമ് അക്ഷമാലികായൈ നമഃ || 108 ||

ഓം മാം മാലേം മഹാമായേ സര്വശക്തിസ്വരൂപിണി |
ചതുര്വര്ഗസ്ത്വയി ന്യസ്തസ്തസ്മാന്മേ സിദ്ധിദാ ഭവ ||

ഓം അവിഘ്നം കുരു മാലേ ത്വം ഗൃഹ്ണാമി ദക്ഷിണേ കരേ |
ജപകാലേ ച സിദ്ധ്യര്ഥം പ്രസീദ മമസിദ്ധയേ ||

ഓം അക്ഷമാലാധിപതയേ സുസിദ്ധിം ദേഹി ദേഹി സര്വമന്ത്രാര്ഥസാധിനി
സാധയ സാധയ സര്വസിദ്ധിം പരികല്പയ പരികല്പയ മേ സ്വാഹാ |
ഓം ഐം ഹ്രീം ക്ലീം ചാമുംഡായൈ വിച്ചേ || 108 ||

ഗുഹ്യാതിഗുഹ്യഗോപ്ത്രീ ത്വം ഗൃഹാണാസ്മത്കൃതം ജപമ് |
സിദ്ധിര്ഭവതു മേ ദേവി ത്വത്പ്രസാദാന്മഹേശ്വരി ||

ഓം അക്ഷമാലാധിപതയേ സുസിദ്ധിം ദേഹി ദേഹി സര്വമന്ത്രാര്ഥസാധിനി
സാധയ സാധയ സര്വസിദ്ധിം പരികല്പയ പരികല്പയ മേ സ്വാഹാ |
ഗുഹ്യാതിഗുഹ്യഗോപ്ത്രീ ത്വം ഗൃഹാണാസ്മത്കൃതം ജപമ് |
സിദ്ധിര്ഭവതു മേ ദേവി ത്വത്പ്രസാദാന്മഹേശ്വരി ||

കരന്യാസഃ
ഓം ഹ്രീമ് അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ | ഓം ചം തര്ജനീഭ്യാം നമഃ | ഓം ഡിം മധ്യമാഭ്യാം
നമഃ | ഓം കാമ് അനാമികാഭ്യാം നമഃ | ഓം യൈം കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ | ഓം ഹ്രീം
ചംഡികായൈ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ |

ഹൃദയാദിന്യാസഃ
ഖഡ്ഗിനീ ശൂലിനീ ഘോരാ ഗദിനീ ചക്രിണീ തഥാ |
ശങ്ഖിനീ ചാപിനീ ബാണഭുശുണ്ഡീ പൈഘായുധാ | ഹൃദയായ നമഃ ||

ഓം ശൂലേന പാഹി നോ ദേവി പാഹി ഖഡ്ഗേന ചാംബികേ |
ഘംടാസ്വനേന നഃ പാഹി ചാപജ്യാനിഃസ്വനേന ച | ശിരസേ സ്വാഹാ ||

ഓം പ്രാച്യാം രക്ഷ പ്രതീംച്യാം ച രക്ഷ ചംഡികേ രക്ഷ ദക്ഷിണേ |
ഭ്രാമണേനാത്മശൂലസ്യ ഉത്തരസ്യാം തഥേശ്വരി | ശിഖായൈ വഷട് ||

ഓം സൗമ്യാനി യാനി രൂപാണി ത്രൈലോക്യേ വിചരന്തി തേ |
യാനി ചാത്യര്ഥഘോരാണി തൈ രക്ഷാസ്മാംസ്തഥാ ഭുവമ് | കവചായ ഹുമ് ||

ഓം ഖഡ്ഗശൂലഗദാദീനി യാനിചാസ്ത്രാണി തേ‌உമ്ബികേ |
കരപല്ലവ സങ്ഗീനി തൈരസ്മാന് രക്ഷ സര്വതഃ | നേത്രത്രയായ വൗഷട് ||

ഓം സര്വസ്വരൂപേ സര്വേശേ സര്വശക്തിസമന്വിതേ |
ഭയേഭ്യസ്ത്രാഹി നോ ദേവി ദുര്ഗേ നമോ‌உസ്തുതേ | അസ്ത്രായ ഫട് ||

ധ്യാനമ്
ഓം വിദ്യുദ്ദാമപ്രഭാം മൃഗപതിസ്കംധസ്ഥിതാം ഭീഷണാമ് |
കന്യാഭിഃ കരവാലഖേടവിലസദ്ധസ്താഭിരാസേവിതാമ് |
ഹസ്തൈശ്ചക്രഗദാസിഖേടവിശിഖാംശ്ചാപം ഗുണം തര്ജനീമ് |
ബിഭ്രാണാമനലാത്മികാം ശശിധരാം ദുര്ഗാം ത്രിനേത്രാം ഭജേ ||

Also Read:

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top