Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Lyrics in English

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram in English:

sriganapatirjayati | om asya srinavavarnamantrasya brahmavisnurudra rsayah,
gayatryusniganusṭubhaschandamsi srimahakalimahalaksmimahasarasvatyo devatah,
aim bijam, hrim sakti:, klim kilakam, srimahakalimahalaksmimahasarasvatiprityarthe jape
viniyogah||

rsyadinyasah
brahmavisnurudra rsibhyo namah, mukhe |
mahakalimahalaksmimahasarasvatidevatabhyo namah,hrdi | aim bijaya namah, guhye |
hrim saktaye namah, padayoh | klim kilakaya namah, nabhau | om aim hrim klim camundayai
vicce — iti mūlena karau samsodhya

karanyasah
om aim aṅgusṭhabhyam namah | om hrim tarjanibhyam namah | om klim madhyamabhyam
namah | om camundayai anamikabhyam namah | om vicce kanisṭhikabhyam namah | om aim
hrim klim camundayai vicce karatalakaraprsṭhabhyam namah |

hrdayadinyasah
om aim hrdayaya namah | om hrim sirase svaha | om klim sikhayai vasaṭ | om camundayai
kavacaya hum | om vicce netratrayaya vausaṭ | om aim hrim klim camundayai vicce
astraya phaṭ |

aksaranyasah
om aim namah, sikhayam | om hrim namah, daksinanetre | om klim namah, vamanetre | om
cam namah, daksinakarne | om mum namah, vamakarne | om dam namah,
daksinanasapuṭe | om yaim namah, vamanasapuṭe | om vim namah, mukhe | om ccem
namah, guhye |
evam vinyasyasṭavaram mūlena vyapakam kuryat |

diṅnyasah
om aim pracyai namah | om aim agneyyai namah | om hrim daksinayai namah | om hrim
nai–rtyai namah | om klim paticyai namah | om klim vayuvyai namah | om camundayai
udicyai namah | om camundayai aisanyai namah | om aim hrim klim camundayai vicce
ūrdhvayai namah | om aim hrim klim camundayai vicce bhūmyai namah |

dhyanam
om khadgam cakragadesucapaparighañchūlam bhusundim sirah
saṅkham sandadhatim karaistrinayanam sarvaṅgabhūsavrtam |
nilasmadyutimasyapadadasakam seve mahakalikam
yamastautsvapite harau kamalajo hantum madhum kauṭabham ||

om aksasrakparasū gadesukulisam padmam dhanuh kundikam
dandam saktimasim ca carma jalajam ghanṭam surabhajanam |
sūlam pasasudarsane ca dadhatim hastaih pravalaprabham
seve sairibhamardinimiha mahalaksmim sarojasthitam ||

om ghanṭasūlahalani saṅkhamusale cakram dhanuh sayakam |
hastabjairdhadhatim ghanantavilasacchitamsutulyaprabham |
gauridehasamudbhavam trijagatadharabhūtam maha |
pūrvamatra sarasvatimanubhaje sumbhadidaityardhinim ||

om mam malem mahamaye sarvasaktisvarūpini |
caturvargastvayi nyastastasmanme siddhida bhava ||

om avighnam kuru male tvam grhnami daksine kare |
japakale ca siddhyartham prasida mamasiddhaye ||

aim hrim aksamalikayai namah || 108 ||

om mam malem mahamaye sarvasaktisvarūpini |
caturvargastvayi nyastastasmanme siddhida bhava ||

om avighnam kuru male tvam grhnami daksine kare |
japakale ca siddhyartham prasida mamasiddhaye ||

om aksamaladhipataye susiddhim dehi dehi sarvamantrarthasadhini
sadhaya sadhaya sarvasiddhim parikalpaya parikalpaya me svaha |
om aim hrim klim camundayai vicce || 108 ||

guhyatiguhyagoptri tvam grhanasmatkrtam japam |
siddhirbhavatu me devi tvatprasadanmahesvari ||

om aksamaladhipataye susiddhim dehi dehi sarvamantrarthasadhini
sadhaya sadhaya sarvasiddhim parikalpaya parikalpaya me svaha |
guhyatiguhyagoptri tvam grhanasmatkrtam japam |
siddhirbhavatu me devi tvatprasadanmahesvari ||

karanyasah
om hrim aṅgusṭhabhyam namah | om cam tarjanibhyam namah | om dim madhyamabhyam
namah | om kam anamikabhyam namah | om yaim kanisṭhikabhyam namah | om hrim
candikayai karatalakaraprsṭhabhyam namah |

hrdayadinyasah
khadgini sūlini ghora gadini cakrini tatha |
saṅkhini capini banabhusundi paighayudha | hrdayaya namah ||

om sūlena pahi no devi pahi khadgena cambike |
ghanṭasvanena nah pahi capajyanihsvanena ca | sirase svaha ||

om pracyam raksa pratiñcyam ca raksa candike raksa daksine |
bhramanenatmasūlasya uttarasyam tathesvari | sikhayai vasaṭ ||

om saumyani yani rūpani trailokye vicaranti te |
yani catyarthaghorani tai raksasmamstatha bhuvam | kavacaya hum ||

om khadgasūlagadadini yanicastrani te‌உmbike |
karapallava saṅgini tairasman raksa sarvatah | netratrayaya vausaṭ ||

om sarvasvarūpe sarvese sarvasaktisamanvite |
bhayebhyastrahi no devi durge namo‌உstute | astraya phaṭ ||

dhyanam
om vidyuddamaprabham mrgapatiskandhasthitam bhisanam |
kanyabhih karavalakheṭavilasaddhastabhirasevitam |
hastaiscakragadasikheṭavisikhamscapam gunam tarjanim |
bibhranamanalatmikam sasidharam durgam trinetram bhaje ||

Also Read:

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top