Durga Stotram

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Lyrics in Kannada

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram in Kannada:

ಶ್ರೀಗಣಪತಿರ್ಜಯತಿ | ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀನವಾವರ್ಣಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುರುದ್ರಾ ಋಷಯಃ,
ಗಾಯತ್ರ್ಯುಷ್ಣಿಗನುಷ್ಟುಭಶ್ಛಂದಾಂಸಿ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀಮಾಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೋ ದೇವತಾಃ,
ಐಂ ಬೀಜಂ, ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿ:, ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ, ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀಮಾಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ
ವಿನಿಯೋಗಃ||

ಋಷ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುರುದ್ರಾ ಋಷಿಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಮುಖೇ |
ಮಹಾಕಾಲೀಮಾಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ,ಹೃದಿ | ಐಂ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ, ಗುಹ್ಯೇ |
ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ, ಪಾದಯೋಃ | ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ, ನಾಭೌ | ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ
ವಿಚ್ಚೇ — ಇತಿ ಮೂಲೇನ ಕರೌ ಸಂಶೋಧ್ಯ

ಕರನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಐಮ್ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಓಂ ಹ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ
ನಮಃ | ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಚ್ಚೇ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಓಂ ಐಂ
ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಐಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹ | ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ | ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ
ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ | ಓಂ ವಿಚ್ಚೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ | ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ
ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |

ಅಕ್ಷರನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಐಂ ನಮಃ, ಶಿಖಾಯಾಮ್ | ಓಂ ಹ್ರೀಂ ನಮಃ, ದಕ್ಷಿಣನೇತ್ರೇ | ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮಃ, ವಾಮನೇತ್ರೇ | ಓಂ
ಚಾಂ ನಮಃ, ದಕ್ಷಿಣಕರ್ಣೇ | ಓಂ ಮುಂ ನಮಃ, ವಾಮಕರ್ಣೇ | ಓಂ ಡಾಂ ನಮಃ,
ದಕ್ಷಿಣನಾಸಾಪುಟೇ | ಓಂ ಯೈಂ ನಮಃ, ವಾಮನಾಸಾಪುಟೇ | ಓಂ ವಿಂ ನಮಃ, ಮುಖೇ | ಓಂ ಚ್ಚೇಂ
ನಮಃ, ಗುಹ್ಯೇ |
ಏವಂ ವಿನ್ಯಸ್ಯಾಷ್ಟವಾರಂ ಮೂಲೇನ ವ್ಯಾಪಕಂ ಕುರ್ಯಾತ್ |

ದಿಙ್ನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಐಂ ಪ್ರಾಚ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಐಮ್ ಆಗ್ನೇಯ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಹ್ರೀಂ ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಹ್ರೀಂ
ನೈ‌ಋತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಪತೀಚ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ವಾಯುವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ
ಉದೀಚ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ಐಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ
ಊರ್ಧ್ವಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ ಭೂಮ್ಯೈ ನಮಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್
ಓಂ ಖಡ್ಗಂ ಚಕ್ರಗದೇಷುಚಾಪಪರಿಘಾಞ್ಛೂಲಂ ಭುಶುಂಡೀಂ ಶಿರಃ
ಶಂಖಂ ಸಂದಧತೀಂ ಕರೈಸ್ತ್ರಿನಯನಾಂ ಸರ್ವಾಂಗಭೂಷಾವೃತಾಮ್ |
ನೀಲಾಶ್ಮದ್ಯುತಿಮಾಸ್ಯಪಾದದಶಕಾಂ ಸೇವೇ ಮಹಾಕಾಲಿಕಾಂ
ಯಾಮಸ್ತೌತ್ಸ್ವಪಿತೇ ಹರೌ ಕಮಲಜೋ ಹಂತುಂ ಮಧುಂ ಕೌಟಭಮ್ ||

ಓಂ ಅಕ್ಷಸ್ರಕ್ಪರಶೂ ಗದೇಷುಕುಲಿಶಂ ಪದ್ಮಂ ಧನುಃ ಕುಂಡಿಕಾಂ
ದಂಡಂ ಶಕ್ತಿಮಸಿಂ ಚ ಚರ್ಮ ಜಲಜಂ ಘಂಟಾಂ ಸುರಾಭಾಜನಮ್ |
ಶೂಲಂ ಪಾಶಸುದರ್ಶನೇ ಚ ದಧತೀಂ ಹಸ್ತೈಃ ಪ್ರವಾಲಪ್ರಭಾಂ
ಸೇವೇ ಸೈರಿಭಮರ್ದಿನೀಮಿಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸರೋಜಸ್ಥಿತಾಮ್ ||

ಓಂ ಘಂಟಾಶೂಲಹಲಾನಿ ಶಂಖಮುಸಲೇ ಚಕ್ರಂ ಧನುಃ ಸಾಯಕಮ್ |
ಹಸ್ತಾಬ್ಜೈರ್ಧಧತೀಂ ಘನಾಂತವಿಲಸಚ್ಛೀತಾಂಶುತುಲ್ಯಪ್ರಭಾಮ್ |
ಗೌರೀದೇಹಸಮುದ್ಭವಾಂ ತ್ರಿಜಗತಾಧಾರಭೂತಾಂ ಮಹಾ |
ಪೂರ್ವಾಮತ್ರ ಸರಸ್ವತೀಮನುಭಜೇ ಶುಂಭಾದಿದೈತ್ಯಾರ್ಧಿನೀಮ್ ||

ಓಂ ಮಾಂ ಮಾಲೇಂ ಮಹಾಮಾಯೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣಿ |
ಚತುರ್ವರ್ಗಸ್ತ್ವಯಿ ನ್ಯಸ್ತಸ್ತಸ್ಮಾನ್ಮೇ ಸಿದ್ಧಿದಾ ಭವ ||

ಓಂ ಅವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮಾಲೇ ತ್ವಂ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ದಕ್ಷಿಣೇ ಕರೇ |
ಜಪಕಾಲೇ ಚ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಸೀದ ಮಮಸಿದ್ಧಯೇ ||

ಐಂ ಹ್ರೀಮ್ ಅಕ್ಷಮಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ || 108 ||

ಓಂ ಮಾಂ ಮಾಲೇಂ ಮಹಾಮಾಯೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣಿ |
ಚತುರ್ವರ್ಗಸ್ತ್ವಯಿ ನ್ಯಸ್ತಸ್ತಸ್ಮಾನ್ಮೇ ಸಿದ್ಧಿದಾ ಭವ ||

ಓಂ ಅವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮಾಲೇ ತ್ವಂ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ದಕ್ಷಿಣೇ ಕರೇ |
ಜಪಕಾಲೇ ಚ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಸೀದ ಮಮಸಿದ್ಧಯೇ ||

ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧಿಪತಯೇ ಸುಸಿದ್ಧಿಂ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಸರ್ವಮಂತ್ರಾರ್ಥಸಾಧಿನಿ
ಸಾಧಯ ಸಾಧಯ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯ ಪರಿಕಲ್ಪಯ ಮೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ || 108 ||

ಗುಹ್ಯಾತಿಗುಹ್ಯಗೋಪ್ತ್ರೀ ತ್ವಂ ಗೃಹಾಣಾಸ್ಮತ್ಕೃತಂ ಜಪಮ್ |
ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ದೇವಿ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಹೇಶ್ವರಿ ||

ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧಿಪತಯೇ ಸುಸಿದ್ಧಿಂ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಸರ್ವಮಂತ್ರಾರ್ಥಸಾಧಿನಿ
ಸಾಧಯ ಸಾಧಯ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯ ಪರಿಕಲ್ಪಯ ಮೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಗುಹ್ಯಾತಿಗುಹ್ಯಗೋಪ್ತ್ರೀ ತ್ವಂ ಗೃಹಾಣಾಸ್ಮತ್ಕೃತಂ ಜಪಮ್ |
ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ದೇವಿ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಹೇಶ್ವರಿ ||

ಕರನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಹ್ರೀಮ್ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಓಂ ಚಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಓಂ ಡಿಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ
ನಮಃ | ಓಂ ಕಾಮ್ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಓಂ ಯೈಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಓಂ ಹ್ರೀಂ
ಚಂಡಿಕಾಯೈ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ
ಖಡ್ಗಿನೀ ಶೂಲಿನೀ ಘೋರಾ ಗದಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ತಥಾ |
ಶಂಖಿನೀ ಚಾಪಿನೀ ಬಾಣಭುಶುಂಡೀ ಪೈಘಾಯುಧಾ | ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಶೂಲೇನ ಪಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ಪಾಹಿ ಖಡ್ಗೇನ ಚಾಂಬಿಕೇ |
ಘಂಟಾಸ್ವನೇನ ನಃ ಪಾಹಿ ಚಾಪಜ್ಯಾನಿಃಸ್ವನೇನ ಚ | ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ||

ಓಂ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷ ಪ್ರತೀಂಚ್ಯಾಂ ಚ ರಕ್ಷ ಚಂಡಿಕೇ ರಕ್ಷ ದಕ್ಷಿಣೇ |
ಭ್ರಾಮಣೇನಾತ್ಮಶೂಲಸ್ಯ ಉತ್ತರಸ್ಯಾಂ ತಥೇಶ್ವರಿ | ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ||

ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾನಿ ಯಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ವಿಚರಂತಿ ತೇ |
ಯಾನಿ ಚಾತ್ಯರ್ಥಘೋರಾಣಿ ತೈ ರಕ್ಷಾಸ್ಮಾಂಸ್ತಥಾ ಭುವಮ್ | ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ||

ಓಂ ಖಡ್ಗಶೂಲಗದಾದೀನಿ ಯಾನಿಚಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ತೇ‌உಂಬಿಕೇ |
ಕರಪಲ್ಲವ ಸಂಗೀನಿ ತೈರಸ್ಮಾನ್ ರಕ್ಷ ಸರ್ವತಃ | ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ||

ಓಂ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತೇ |
ಭಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ರಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ | ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ||

ಧ್ಯಾನಮ್
ಓಂ ವಿದ್ಯುದ್ದಾಮಪ್ರಭಾಂ ಮೃಗಪತಿಸ್ಕಂಧಸ್ಥಿತಾಂ ಭೀಷಣಾಮ್ |
ಕನ್ಯಾಭಿಃ ಕರವಾಲಖೇಟವಿಲಸದ್ಧಸ್ತಾಭಿರಾಸೇವಿತಾಮ್ |
ಹಸ್ತೈಶ್ಚಕ್ರಗದಾಸಿಖೇಟವಿಶಿಖಾಂಶ್ಚಾಪಂ ಗುಣಂ ತರ್ಜನೀಮ್ |
ಬಿಭ್ರಾಣಾಮನಲಾತ್ಮಿಕಾಂ ಶಶಿಧರಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಭಜೇ ||

Also Read:

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Add Comment

Click here to post a comment