Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Lyrics in Kannada

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram in Kannada:

ಶ್ರೀಗಣಪತಿರ್ಜಯತಿ | ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀನವಾವರ್ಣಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುರುದ್ರಾ ಋಷಯಃ,
ಗಾಯತ್ರ್ಯುಷ್ಣಿಗನುಷ್ಟುಭಶ್ಛಂದಾಂಸಿ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀಮಾಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೋ ದೇವತಾಃ,
ಐಂ ಬೀಜಂ, ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿ:, ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ, ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀಮಾಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ
ವಿನಿಯೋಗಃ||

ಋಷ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುರುದ್ರಾ ಋಷಿಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಮುಖೇ |
ಮಹಾಕಾಲೀಮಾಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ,ಹೃದಿ | ಐಂ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ, ಗುಹ್ಯೇ |
ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ, ಪಾದಯೋಃ | ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ, ನಾಭೌ | ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ
ವಿಚ್ಚೇ — ಇತಿ ಮೂಲೇನ ಕರೌ ಸಂಶೋಧ್ಯ

ಕರನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಐಮ್ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಓಂ ಹ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ
ನಮಃ | ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಚ್ಚೇ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಓಂ ಐಂ
ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಐಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹ | ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ | ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ
ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ | ಓಂ ವಿಚ್ಚೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ | ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ
ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |

ಅಕ್ಷರನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಐಂ ನಮಃ, ಶಿಖಾಯಾಮ್ | ಓಂ ಹ್ರೀಂ ನಮಃ, ದಕ್ಷಿಣನೇತ್ರೇ | ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮಃ, ವಾಮನೇತ್ರೇ | ಓಂ
ಚಾಂ ನಮಃ, ದಕ್ಷಿಣಕರ್ಣೇ | ಓಂ ಮುಂ ನಮಃ, ವಾಮಕರ್ಣೇ | ಓಂ ಡಾಂ ನಮಃ,
ದಕ್ಷಿಣನಾಸಾಪುಟೇ | ಓಂ ಯೈಂ ನಮಃ, ವಾಮನಾಸಾಪುಟೇ | ಓಂ ವಿಂ ನಮಃ, ಮುಖೇ | ಓಂ ಚ್ಚೇಂ
ನಮಃ, ಗುಹ್ಯೇ |
ಏವಂ ವಿನ್ಯಸ್ಯಾಷ್ಟವಾರಂ ಮೂಲೇನ ವ್ಯಾಪಕಂ ಕುರ್ಯಾತ್ |

ದಿಙ್ನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಐಂ ಪ್ರಾಚ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಐಮ್ ಆಗ್ನೇಯ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಹ್ರೀಂ ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಹ್ರೀಂ
ನೈ‌ಋತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಪತೀಚ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ವಾಯುವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ
ಉದೀಚ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ಐಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ
ಊರ್ಧ್ವಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ ಭೂಮ್ಯೈ ನಮಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್
ಓಂ ಖಡ್ಗಂ ಚಕ್ರಗದೇಷುಚಾಪಪರಿಘಾಞ್ಛೂಲಂ ಭುಶುಂಡೀಂ ಶಿರಃ
ಶಂಖಂ ಸಂದಧತೀಂ ಕರೈಸ್ತ್ರಿನಯನಾಂ ಸರ್ವಾಂಗಭೂಷಾವೃತಾಮ್ |
ನೀಲಾಶ್ಮದ್ಯುತಿಮಾಸ್ಯಪಾದದಶಕಾಂ ಸೇವೇ ಮಹಾಕಾಲಿಕಾಂ
ಯಾಮಸ್ತೌತ್ಸ್ವಪಿತೇ ಹರೌ ಕಮಲಜೋ ಹಂತುಂ ಮಧುಂ ಕೌಟಭಮ್ ||

ಓಂ ಅಕ್ಷಸ್ರಕ್ಪರಶೂ ಗದೇಷುಕುಲಿಶಂ ಪದ್ಮಂ ಧನುಃ ಕುಂಡಿಕಾಂ
ದಂಡಂ ಶಕ್ತಿಮಸಿಂ ಚ ಚರ್ಮ ಜಲಜಂ ಘಂಟಾಂ ಸುರಾಭಾಜನಮ್ |
ಶೂಲಂ ಪಾಶಸುದರ್ಶನೇ ಚ ದಧತೀಂ ಹಸ್ತೈಃ ಪ್ರವಾಲಪ್ರಭಾಂ
ಸೇವೇ ಸೈರಿಭಮರ್ದಿನೀಮಿಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸರೋಜಸ್ಥಿತಾಮ್ ||

ಓಂ ಘಂಟಾಶೂಲಹಲಾನಿ ಶಂಖಮುಸಲೇ ಚಕ್ರಂ ಧನುಃ ಸಾಯಕಮ್ |
ಹಸ್ತಾಬ್ಜೈರ್ಧಧತೀಂ ಘನಾಂತವಿಲಸಚ್ಛೀತಾಂಶುತುಲ್ಯಪ್ರಭಾಮ್ |
ಗೌರೀದೇಹಸಮುದ್ಭವಾಂ ತ್ರಿಜಗತಾಧಾರಭೂತಾಂ ಮಹಾ |
ಪೂರ್ವಾಮತ್ರ ಸರಸ್ವತೀಮನುಭಜೇ ಶುಂಭಾದಿದೈತ್ಯಾರ್ಧಿನೀಮ್ ||

ಓಂ ಮಾಂ ಮಾಲೇಂ ಮಹಾಮಾಯೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣಿ |
ಚತುರ್ವರ್ಗಸ್ತ್ವಯಿ ನ್ಯಸ್ತಸ್ತಸ್ಮಾನ್ಮೇ ಸಿದ್ಧಿದಾ ಭವ ||

ಓಂ ಅವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮಾಲೇ ತ್ವಂ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ದಕ್ಷಿಣೇ ಕರೇ |
ಜಪಕಾಲೇ ಚ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಸೀದ ಮಮಸಿದ್ಧಯೇ ||

ಐಂ ಹ್ರೀಮ್ ಅಕ್ಷಮಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ || 108 ||

ಓಂ ಮಾಂ ಮಾಲೇಂ ಮಹಾಮಾಯೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣಿ |
ಚತುರ್ವರ್ಗಸ್ತ್ವಯಿ ನ್ಯಸ್ತಸ್ತಸ್ಮಾನ್ಮೇ ಸಿದ್ಧಿದಾ ಭವ ||

ಓಂ ಅವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮಾಲೇ ತ್ವಂ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ದಕ್ಷಿಣೇ ಕರೇ |
ಜಪಕಾಲೇ ಚ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಸೀದ ಮಮಸಿದ್ಧಯೇ ||

ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧಿಪತಯೇ ಸುಸಿದ್ಧಿಂ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಸರ್ವಮಂತ್ರಾರ್ಥಸಾಧಿನಿ
ಸಾಧಯ ಸಾಧಯ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯ ಪರಿಕಲ್ಪಯ ಮೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ || 108 ||

ಗುಹ್ಯಾತಿಗುಹ್ಯಗೋಪ್ತ್ರೀ ತ್ವಂ ಗೃಹಾಣಾಸ್ಮತ್ಕೃತಂ ಜಪಮ್ |
ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ದೇವಿ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಹೇಶ್ವರಿ ||

ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧಿಪತಯೇ ಸುಸಿದ್ಧಿಂ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಸರ್ವಮಂತ್ರಾರ್ಥಸಾಧಿನಿ
ಸಾಧಯ ಸಾಧಯ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯ ಪರಿಕಲ್ಪಯ ಮೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಗುಹ್ಯಾತಿಗುಹ್ಯಗೋಪ್ತ್ರೀ ತ್ವಂ ಗೃಹಾಣಾಸ್ಮತ್ಕೃತಂ ಜಪಮ್ |
ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ದೇವಿ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಹೇಶ್ವರಿ ||

ಕರನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಹ್ರೀಮ್ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಓಂ ಚಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಓಂ ಡಿಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ
ನಮಃ | ಓಂ ಕಾಮ್ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಓಂ ಯೈಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಓಂ ಹ್ರೀಂ
ಚಂಡಿಕಾಯೈ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ
ಖಡ್ಗಿನೀ ಶೂಲಿನೀ ಘೋರಾ ಗದಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ತಥಾ |
ಶಂಖಿನೀ ಚಾಪಿನೀ ಬಾಣಭುಶುಂಡೀ ಪೈಘಾಯುಧಾ | ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಶೂಲೇನ ಪಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ಪಾಹಿ ಖಡ್ಗೇನ ಚಾಂಬಿಕೇ |
ಘಂಟಾಸ್ವನೇನ ನಃ ಪಾಹಿ ಚಾಪಜ್ಯಾನಿಃಸ್ವನೇನ ಚ | ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ||

ಓಂ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷ ಪ್ರತೀಂಚ್ಯಾಂ ಚ ರಕ್ಷ ಚಂಡಿಕೇ ರಕ್ಷ ದಕ್ಷಿಣೇ |
ಭ್ರಾಮಣೇನಾತ್ಮಶೂಲಸ್ಯ ಉತ್ತರಸ್ಯಾಂ ತಥೇಶ್ವರಿ | ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ||

ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾನಿ ಯಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ವಿಚರಂತಿ ತೇ |
ಯಾನಿ ಚಾತ್ಯರ್ಥಘೋರಾಣಿ ತೈ ರಕ್ಷಾಸ್ಮಾಂಸ್ತಥಾ ಭುವಮ್ | ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ||

ಓಂ ಖಡ್ಗಶೂಲಗದಾದೀನಿ ಯಾನಿಚಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ತೇ‌உಂಬಿಕೇ |
ಕರಪಲ್ಲವ ಸಂಗೀನಿ ತೈರಸ್ಮಾನ್ ರಕ್ಷ ಸರ್ವತಃ | ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ||

ಓಂ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತೇ |
ಭಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ರಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ | ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ||

ಧ್ಯಾನಮ್
ಓಂ ವಿದ್ಯುದ್ದಾಮಪ್ರಭಾಂ ಮೃಗಪತಿಸ್ಕಂಧಸ್ಥಿತಾಂ ಭೀಷಣಾಮ್ |
ಕನ್ಯಾಭಿಃ ಕರವಾಲಖೇಟವಿಲಸದ್ಧಸ್ತಾಭಿರಾಸೇವಿತಾಮ್ |
ಹಸ್ತೈಶ್ಚಕ್ರಗದಾಸಿಖೇಟವಿಶಿಖಾಂಶ್ಚಾಪಂ ಗುಣಂ ತರ್ಜನೀಮ್ |
ಬಿಭ್ರಾಣಾಮನಲಾತ್ಮಿಕಾಂ ಶಶಿಧರಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಭಜೇ ||

Also Read:

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top