Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Ekashloki Mahabharatam Lyrics in Kannada

॥ ಏಕಶ್ಲೋಕಿ ಮಹಾಭಾರತಂ ॥

ಆದೌ ಪಾಂಡವಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಜನನಂ ಲಾಕ್ಷಾಗೃಹೇ ದಾಹನಂ
ದ್ಯೂತಂ ಶ್ರೀಹರಣಂ ವನೇ ವಿಹರಣಂ ಮತ್ಸ್ಯಾಲಯೇ ವರ್ತನಮ್ ।
ಲೀಲಾಗೋಗ್ರಹಣಂ ರಣೇ ವಿಹರಣಂ ಸನ್ಧಿಕ್ರಿಯಾಜೃಮ್ಭಣಂ
ಪಶ್ಚಾದ್ಭೀಷ್ಮಸುಯೋಧನಾದಿನಿಧನಂ ಹ್ಯೇತನ್ಮಹಾಭಾರತಮ್ ॥

॥ ಏಕಶ್ಲೋಕಿ ಮಹಾಭಾರತಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top