Vishnu Stotram

Ekashloki Mahabharatam Lyrics in Kannada

॥ ಏಕಶ್ಲೋಕಿ ಮಹಾಭಾರತಂ ॥

ಆದೌ ಪಾಂಡವಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಜನನಂ ಲಾಕ್ಷಾಗೃಹೇ ದಾಹನಂ
ದ್ಯೂತಂ ಶ್ರೀಹರಣಂ ವನೇ ವಿಹರಣಂ ಮತ್ಸ್ಯಾಲಯೇ ವರ್ತನಮ್ ।
ಲೀಲಾಗೋಗ್ರಹಣಂ ರಣೇ ವಿಹರಣಂ ಸನ್ಧಿಕ್ರಿಯಾಜೃಮ್ಭಣಂ
ಪಶ್ಚಾದ್ಭೀಷ್ಮಸುಯೋಧನಾದಿನಿಧನಂ ಹ್ಯೇತನ್ಮಹಾಭಾರತಮ್ ॥

॥ ಏಕಶ್ಲೋಕಿ ಮಹಾಭಾರತಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Add Comment

Click here to post a comment