Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Vishnu Stotram / Ekashloki Mahabharatam Lyrics in Kannada

Ekashloki Mahabharatam Lyrics in Kannada

295 Views

॥ ಏಕಶ್ಲೋಕಿ ಮಹಾಭಾರತಂ ॥

ಆದೌ ಪಾಂಡವಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಜನನಂ ಲಾಕ್ಷಾಗೃಹೇ ದಾಹನಂ
ದ್ಯೂತಂ ಶ್ರೀಹರಣಂ ವನೇ ವಿಹರಣಂ ಮತ್ಸ್ಯಾಲಯೇ ವರ್ತನಮ್ ।
ಲೀಲಾಗೋಗ್ರಹಣಂ ರಣೇ ವಿಹರಣಂ ಸನ್ಧಿಕ್ರಿಯಾಜೃಮ್ಭಣಂ
ಪಶ್ಚಾದ್ಭೀಷ್ಮಸುಯೋಧನಾದಿನಿಧನಂ ಹ್ಯೇತನ್ಮಹಾಭಾರತಮ್ ॥

॥ ಏಕಶ್ಲೋಕಿ ಮಹಾಭಾರತಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *