Ganesh Stotram

Ganapati Atharva Sheersham Lyrics in Telugu and English

Ganesha Stotrams – Ganapati Atharva Sheersham Lyrics in Telugu:
|| గణపత్యథర్వశీర్షోపనిషత్ (శ్రీ గణేషాథర్వషీర్షమ్) ||
ఓం భద్రం కర్ణే’భిః శృణుయామ’ దేవాః | భద్రం ప’శ్యేమాక్షభిర్యజ’త్రాః | స్థిరైరంగై”స్తుష్ఠువాగ్‍ం స’స్తనూభిః’ | వ్యశే’మ దేవహి’తం యదాయుః’ | స్వస్తి న ఇంద్రో’ వృద్ధశ్ర’వాః | స్వస్తి నః’ పూషా విశ్వవే’దాః | స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరి’ష్టనేమిః | స్వస్తి నో బృహస్పతి’ర్దధాతు ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

Ganapati Atharva Sheersham

ఓం నమ’స్తే గణప’తయే | త్వమేవ ప్రత్యక్షం తత్త్వ’మసి | త్వమేవ కేవలం కర్తా’‌உసి | త్వమేవ కేవలం ధర్తా’‌உసి | త్వమేవ కేవలం హర్తా’‌உసి | త్వమేవ సర్వం ఖల్విదం’ బ్రహ్మాసి | త్వం సాక్షాదాత్మా’‌உసి నిత్యమ్ || 1 ||

ఋ’తం వచ్మి | స’త్యం వచ్మి || 2 ||

అవ త్వం మామ్ | అవ’ వక్తారమ్” | అవ’ శ్రోతారమ్” | అవ’ దాతారమ్” | అవ’ ధాతారమ్” | అవానూచానమ’వ శిష్యమ్ | అవ’ పశ్చాత్తా”త్ | అవ’ పురస్తా”త్ | అవోత్తరాత్తా”త్ | అవ’ దక్షిణాత్తా”త్ | అవ’ చోర్ధ్వాత్తా”త్ | అవాధరాత్తా”త్ | సర్వతో మాం పాహి పాహి’ సమంతాత్ || 3 ||

త్వం వాఙ్మయ’స్త్వం చిన్మయః | త్వమానందమయ’స్త్వం బ్రహ్మమయః | త్వం సచ్చిదానందా‌உద్వి’తీయో‌உసి | త్వం ప్రత్యక్షం బ్రహ్మా’సి | త్వం ఙ్ఞానమయో విఙ్ఞాన’మయో‌உసి || 4 ||

సర్వం జగదిదం త్వ’త్తో జాయతే | సర్వం జగదిదం త్వ’త్తస్తిష్ఠతి | సర్వం జగదిదం త్వయి లయ’మేష్యతి | సర్వం జగదిదం త్వయి’ ప్రత్యేతి | త్వం భూమిరాపో‌உనలో‌உని’లో నభః | త్వం చత్వారి వా”క్పదాని || 5 ||

త్వం గుణత్ర’యాతీతః | త్వమ్ అవస్థాత్ర’యాతీతః | త్వం దేహత్ర’యాతీతః | త్వం కాలత్ర’యాతీతః | త్వం మూలాధారస్థితో’‌உసి నిత్యమ్ | త్వం శక్తిత్ర’యాత్మకః | త్వాం యోగినో ధ్యాయ’ంతి నిత్యమ్ | త్వం బ్రహ్మా త్వం విష్ణుస్త్వం రుద్రస్త్వమింద్రస్త్వమగ్నిస్త్వం వాయుస్త్వం సూర్యస్త్వం చంద్రమాస్త్వం బ్రహ్మ భూర్భువః స్వరోమ్ || 6 ||

గణాదిం” పూర్వ’ముచ్చార్య వర్ణాదీం” స్తదనంతరమ్ | అనుస్వారః ప’రతరః | అర్ధే”ందులసితమ్ | తారే’ణ ఋద్ధమ్ | ఎతత్తవ మను’స్వరూపమ్ | గకారః పూ”ర్వరూపమ్ | అకారో మధ్య’మరూపమ్ | అనుస్వారశ్చా”ంత్యరూపమ్ | బిందురుత్త’రరూపమ్ | నాదః’ సంధానమ్ | సగ్ంహి’తా సంధిః | సైషా గణే’శవిద్యా | గణ’క ఋషిః | నిచృద్గాయ’త్రీచ్ఛందః | శ్రీ మహాగణపతి’ర్దేవతా | ఓం గం గణప’తయే నమః || 7 ||

ఏకదంతాయ’ విద్మహే’ వక్రతుండాయ’ ధీమహి |
తన్నో’ దంతిః ప్రచోదయా”త్ || 8 ||

ఏకదన్తం చ’తుర్హస్తం పాశమం’కుశధారి’ణమ్ | రదం’ చ వర’దం హస్తైర్బిభ్రాణం’ మూషకధ్వ’జమ్ | రక్తం’ లంబోద’రం శూర్పకర్ణకం’ రక్తవాస’సమ్ | రక్త’గంధాను’లిప్తాంగం రక్తపు’ష్పైః సుపూజి’తమ్ | భక్తా’నుకంపి’నం దేవం జగత్కా’రణమచ్యు’తమ్ | ఆవి’ర్భూతం చ’ సృష్ట్యాదౌ ప్రకృతే”ః పురుషాత్ప’రమ్ | ఏవం’ ధ్యాయతి’ యో నిత్యం స యోగీ’ యోగినాం వ’రః || 9 ||

నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే‌உస్తు లంబోదరాయైకదంతాయ విఘ్నవినాశినే శివసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే
నమః || 10 ||

ఏతదథర్వశీర్షం యో‌உధీతే | స బ్రహ్మభూయా’య కల్పతే | స సర్వవిఘ్నై”ర్న బాధ్యతే | స సర్వతః సుఖ’మేధతే | స పంచమహాపాపా”త్ ప్రముచ్యతే | సాయమ’ధీయానో దివసకృతం పాపం’ నాశయతి | ప్రాతర’ధీయానో రాత్రికృతం పాపం’ నాశయతి | సాయం ప్రాతః ప్ర’యుంజానో పాపో‌உపా’పో భవతి | ధర్మార్థకామమోక్షం’ చ విందతి | ఇదమథర్వశీర్షమశిష్యాయ’ న దేయమ్ | యో యది మో’హాద్ దాస్యతి స పాపీ’యాన్ భవతి | సహస్రావర్తనాద్యం యం కామ’మధీతే | తం తమనే’న సాధయేత్ || 11 ||

అనేన గణపతిమ’భిషించతి | స వా’గ్మీ భవతి | చతుర్థ్యామన’శ్నన్ జపతి స విద్యా’వాన్ భవతి | ఇత్యథర్వ’ణవాక్యమ్ | బ్రహ్మాద్యాచర’ణం విద్యాన్న బిభేతి కదా’చనేతి || 12 ||

యో దూర్వాంకు’రైర్యజతి స వైశ్రవణోప’మో భవతి | యో లా’జైర్యజతి స యశో’వాన్ భవతి | స మేధా’వాన్ భవతి | యో మోదకసహస్రే’ణ యజతి స వాఞ్ఛితఫలమ’వాప్నోతి | యః సాజ్య సమి’ద్భిర్యజతి స సర్వం లభతే స స’ర్వం లభతే || 13 ||

అష్టౌ బ్రాహ్మణాన్ సమ్యగ్ గ్రా’హయిత్వా సూర్యవర్చ’స్వీ భవతి | సూర్యగ్రహే మ’హానద్యాం ప్రతిమాసన్నిధౌ వా జప్త్వా సిద్ధమ’ంత్రో భవతి | మహావిఘ్నా”త్ ప్రముచ్యతే | మహాదోషా”త్ ప్రముచ్యతే | మహాపాపా”త్ ప్రముచ్యతే | మహాప్రత్యవాయా”త్ ప్రముచ్యతే | స సర్వ’విద్భవతి స సర్వ’విద్భవతి | య ఏ’వం వేద | ఇత్యు’పనిష’త్ || 14 ||

ఓం భద్రం కర్ణే’భిః శృణుయామ’ దేవాః | భద్రం ప’శ్యేమాక్షభిర్యజ’త్రాః | స్థిరైరంగై”స్తుష్ఠువాగ్‍ం స’స్తనూభిః’ | వ్యశే’మ దేవహి’తం యదాయుః’ | స్వస్తి న ఇంద్రో’ వృద్ధశ్ర’వాః | స్వస్తి నః’ పూషా విశ్వవే’దాః | స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరి’ష్టనేమిః | స్వస్తి నో బృహస్పతి’ర్దధాతు ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

Ganesha Stotrams – Ganapati Atharva Sheersham Lyrics in English
|| ganapatyatharvasirsopanisat (sri ganesatharvasirsam) ||
om bhadram karne’bhih sṛnuyama’ devah | bhadram pa’syemaksabhiryaja’trah | sthirairaṅgai”stusṭhuvag-m sa’stanubhi’h | vyase’ma devahi’tam yadayu’h | svasti na indro’ vṛddhasra’vah | svasti na’h pusa visvave’dah | svasti nastarksyo ari’sṭanemih | svasti no bṛhaspati’rdadhatu ||

om santih santih santi’h ||

om nama’ste ganapa’taye | tvameva pratyaksam tattva’masi | tvameva kevalam karta’‌உsi | tvameva kevalam dharta’‌உsi | tvameva kevalam harta’‌உsi | tvameva sarvam khalvida’m brahmasi | tvam saksadatma’‌உsi nityam || 1 ||

ṛ’tam vacmi | sa’tyam vacmi || 2 ||

ava tvam mam | ava’ vaktaram” | ava’ srotaram” | ava’ dataram” | ava’ dhataram” | avanucanama’va sisyam | ava’ pascatta”t | ava’ purasta”t | avottaratta”t | ava’ daksinatta”t | ava’ cordhvatta”t | avadharatta”t | sarvato mam pahi pahi’ samantat || 3 ||

tvam vaṅmaya’stvam cinmayah | tvamanandamaya’stvam brahmamayah | tvam saccidananda‌உdvi’tiyo‌உsi | tvam pratyaksam brahma’si | tvam ṅñanamayo viṅñana’mayo‌உsi || 4 ||

sarvam jagadidam tva’tto jayate | sarvam jagadidam tva’ttastisṭhati | sarvam jagadidam tvayi laya’mesyati | sarvam jagadidam tvayi’ pratyeti | tvam bhumirapo‌உnalo‌உni’lo nabhah | tvam catvari va”kpadani || 5 ||

tvam gunatra’yatitah | tvam avasthatra’yatitah | tvam dehatra’yatitah | tvam kalatra’yatitah | tvam muladharasthito’‌உsi nityam | tvam saktitra’yatmakah | tvam yogino dhyaya’nti nityam | tvam brahma tvam visnustvam rudrastvamindrastvamagnistvam vayustvam suryastvam candramastvam brahma bhurbhuvah svarom || 6 ||

ganadim” purva’muccarya varnadi”m stadanantaram | anusvarah pa’ratarah | ardhe”ndulasitam | tare’na ṛddham | etattava manu’svarupam | gakarah pu”rvarupam | akaro madhya’marupam | anusvarasca”ntyarupam | bindurutta’rarupam | nada’h sandhanam | sagmhi’ta sandhih | saisa gane’savidya | gana’ka ṛsih | nicṛdgaya’tricchandah | sri mahaganapati’rdevata | om gam ganapa’taye namah || 7 ||

ekadantaya’ vidmahe’ vakratunḍaya’ dhimahi |
tanno’ dantih pracodaya”t || 8 ||

ekadantam ca’turhastam pasama’ṅkusadhari’nam | rada’m ca vara’dam hastairbibhrana’m musakadhva’jam | rakta’m lamboda’ram surpakarnaka’m raktavasa’sam | rakta’gandhanu’liptaṅgam raktapu’spaih supuji’tam | bhakta’nukampi’nam devam jagatka’ranamacyu’tam | avi’rbhutam ca’ sṛsṭyadau prakṛte”h purusatpa’ram | eva’m dhyayati’ yo nityam sa yogi’ yoginam va’rah || 9 ||

namo vratapataye namo ganapataye namah pramathapataye namaste‌உstu lambodarayaikadantaya vighnavinasine sivasutaya srivaradamurtaye
namah || 10 ||

etadatharvasirsam yo‌உdhite | sa brahmabhuya’ya kalpate | sa sarvavighnai”rna badhyate | sa sarvatah sukha’medhate | sa pañcamahapapa”t pramucyate | sayama’dhiyano divasakṛtam papa’m nasayati | pratara’dhiyano ratrikṛtam papa’m nasayati | sayam pratah pra’yuñjano papo‌உpa’po bhavati | dharmarthakamamoksa’m ca vindati | idamatharvasirsamasisyaya’ na deyam | yo yadi mo’had dasyati sa papi’yan bhavati | sahasravartanadyam yam kama’madhite | tam tamane’na sadhayet || 11 ||

anena ganapatima’bhisiñcati | sa va’gmi bhavati | caturthyamana’snan japati sa vidya’van bhavati | ityatharva’navakyam | brahmadyacara’nam vidyanna bibheti kada’caneti || 12 ||

yo durvaṅku’rairyajati sa vaisravanopa’mo bhavati | yo la’jairyajati sa yaso’van bhavati | sa medha’van bhavati | yo modakasahasre’na yajati sa vañchitaphalama’vapnoti | yah sajya sami’dbhiryajati sa sarvam labhate sa sa’rvam labhate || 13 ||

asṭau brahmanan samyag gra’hayitva suryavarca’svi bhavati | suryagrahe ma’hanadyam pratimasannidhau va japtva siddhama’ntro bhavati | mahavighna”t pramucyate | mahadosa”t pramucyate | mahapapa”t pramucyate | mahapratyavaya”t pramucyate | sa sarva’vidbhavati sa sarva’vidbhavati | ya e’vam veda | ityu’panisa’t || 14 ||

om bhadram karne’bhih sṛnuyama’ devah | bhadram pa’syemaksabhiryaja’trah | sthirairaṅgai”stusṭhuvag-m sa’stanubhi’h | vyase’ma devahi’tam yadayu’h | svasti na indro’ vṛddhasra’vah | svasti na’h pusa visvave’dah | svasti nastarksyo ari’sṭanemih | svasti no bṛhaspati’rdadhatu ||

om santih santih santi’h ||

Ads