Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ganesh Stotram / Ganesha Kavacham Lyrics in Kannada and English

Ganesha Kavacham Lyrics in Kannada and English

2447 Views

Ganesha Stotrams – Ganesha Kavacham Lyrics in Kannada:
ಏಷೋತಿ ಚಪಲೋ ದೈತ್ಯಾನ್ ಬಾಲ್ಯೇಪಿ ನಾಶಯತ್ಯಹೋ |
ಅಗ್ರೇ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೇತಿ ನ ಜಾನೇ ಮುನಿಸತ್ತಮ || 1 ||

ದೈತ್ಯಾ ನಾನಾವಿಧಾ ದುಷ್ಟಾಸ್ಸಾಧು ದೇವದ್ರುಮಃ ಖಲಾಃ |
ಅತೋಸ್ಯ ಕಂಠೇ ಕಿಂಚಿತ್ತ್ಯಂ ರಕ್ಷಾಂ ಸಂಬದ್ಧುಮರ್ಹಸಿ || 2 ||

Ganesha Kavacham

ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸಿಂಹಗತಂ ವಿನಾಯಕಮಮುಂ ದಿಗ್ಬಾಹು ಮಾದ್ಯೇ ಯುಗೇ
ತ್ರೇತಾಯಾಂ ತು ಮಯೂರ ವಾಹನಮಮುಂ ಷಡ್ಬಾಹುಕಂ ಸಿದ್ಧಿದಮ್ | ಈ
ದ್ವಾಪರೇತು ಗಜಾನನಂ ಯುಗಭುಜಂ ರಕ್ತಾಂಗರಾಗಂ ವಿಭುಮ್ ತುರ್ಯೇ
ತು ದ್ವಿಭುಜಂ ಸಿತಾಂಗರುಚಿರಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಂ ಸರ್ವದಾ || 3 ||

ವಿನಾಯಕ ಶ್ಶಿಖಾಂಪಾತು ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಾತ್ಪರಃ |
ಅತಿಸುಂದರ ಕಾಯಸ್ತು ಮಸ್ತಕಂ ಸುಮಹೋತ್ಕಟಃ || 4 ||

ಲಲಾಟಂ ಕಶ್ಯಪಃ ಪಾತು ಭ್ರೂಯುಗಂ ತು ಮಹೋದರಃ |
ನಯನೇ ಬಾಲಚಂದ್ರಸ್ತು ಗಜಾಸ್ಯಸ್ತ್ಯೋಷ್ಠ ಪಲ್ಲವೌ || 5 ||

ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಗಜಕ್ರೀಡಶ್ಚುಬುಕಂ ಗಿರಿಜಾಸುತಃ |
ವಾಚಂ ವಿನಾಯಕಃ ಪಾತು ದಂತಾನ್‌ ರಕ್ಷತು ದುರ್ಮುಖಃ || 6 ||

ಶ್ರವಣೌ ಪಾಶಪಾಣಿಸ್ತು ನಾಸಿಕಾಂ ಚಿಂತಿತಾರ್ಥದಃ |
ಗಣೇಶಸ್ತು ಮುಖಂ ಪಾತು ಕಂಠಂ ಪಾತು ಗಣಾಧಿಪಃ || 7 ||

ಸ್ಕಂಧೌ ಪಾತು ಗಜಸ್ಕಂಧಃ ಸ್ತನೇ ವಿಘ್ನವಿನಾಶನಃ |
ಹೃದಯಂ ಗಣನಾಥಸ್ತು ಹೇರಂಬೋ ಜಠರಂ ಮಹಾನ್ || 8 ||

ಧರಾಧರಃ ಪಾತು ಪಾರ್ಶ್ವೌ ಪೃಷ್ಠಂ ವಿಘ್ನಹರಶ್ಶುಭಃ |
ಲಿಂಗಂ ಗುಹ್ಯಂ ಸದಾ ಪಾತು ವಕ್ರತುಂಡೋ ಮಹಾಬಲಃ || 9 ||

ಗಜಕ್ರೀಡೋ ಜಾನು ಜಂಘೋ ಊರೂ ಮಂಗಳಕೀರ್ತಿಮಾನ್ |
ಏಕದಂತೋ ಮಹಾಬುದ್ಧಿಃ ಪಾದೌ ಗುಲ್ಫೌ ಸದಾವತು || 10 ||

ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರಸಾದನೋ ಬಾಹು ಪಾಣೀ ಆಶಾಪ್ರಪೂರಕಃ |
ಅಂಗುಳೀಶ್ಚ ನಖಾನ್ ಪಾತು ಪದ್ಮಹಸ್ತೋ ರಿನಾಶನಃ || 11 ||

ಸರ್ವಾಂಗಾನಿ ಮಯೂರೇಶೋ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪೀ ಸದಾವತು |
ಅನುಕ್ತಮಪಿ ಯತ್ ಸ್ಥಾನಂ ಧೂಮಕೇತುಃ ಸದಾವತು || 12 ||

ಆಮೋದಸ್ತ್ವಗ್ರತಃ ಪಾತು ಪ್ರಮೋದಃ ಪೃಷ್ಠತೋವತು |
ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷತು ಬುದ್ಧೀಶ ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಃ || 13 ||

ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಮುಮಾಪುತ್ರೋ ನೈಋತ್ಯಾಂ ತು ಗಣೇಶ್ವರಃ |
ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ವಿಘ್ನಹರ್ತಾ ವ್ಯಾದ್ವಾಯವ್ಯಾಂ ಗಜಕರ್ಣಕಃ || 14 ||

ಕೌಬೇರ್ಯಾಂ ನಿಧಿಪಃ ಪಾಯಾದೀಶಾನ್ಯಾವಿಶನಂದನಃ |
ದಿವಾವ್ಯಾದೇಕದಂತ ಸ್ತು ರಾತ್ರೌ ಸಂಧ್ಯಾಸು ಯಃವಿಘ್ನಹೃತ್ || 15 ||

ರಾಕ್ಷಸಾಸುರ ಬೇತಾಳ ಗ್ರಹ ಭೂತ ಪಿಶಾಚತಃ |
ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಃ ಪಾತು ರಜಸ್ಸತ್ತ್ವತಮಸ್ಸ್ಮೃತೀಃ || 16 ||

ಙ್ಞಾನಂ ಧರ್ಮಂ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚ ಲಜ್ಜಾಂ ಕೀರ್ತಿಂ ತಥಾ ಕುಲಮ್ | ಈ
ವಪುರ್ಧನಂ ಚ ಧಾನ್ಯಂ ಚ ಗೃಹಂ ದಾರಾಸ್ಸುತಾನ್ಸಖೀನ್ || 17 ||

ಸರ್ವಾಯುಧ ಧರಃ ಪೌತ್ರಾನ್ ಮಯೂರೇಶೋ ವತಾತ್ ಸದಾ |
ಕಪಿಲೋ ಜಾನುಕಂ ಪಾತು ಗಜಾಶ್ವಾನ್ ವಿಕಟೋವತು || 18 ||

ಭೂರ್ಜಪತ್ರೇ ಲಿಖಿತ್ವೇದಂ ಯಃ ಕಂಠೇ ಧಾರಯೇತ್ ಸುಧೀಃ |
ನ ಭಯಂ ಜಾಯತೇ ತಸ್ಯ ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಃ ಪಿಶಾಚತಃ || 19 ||

ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಜಪತೇ ಯಸ್ತು ವಜ್ರಸಾರ ತನುರ್ಭವೇತ್ |
ಯಾತ್ರಾಕಾಲೇ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ನಿರ್ವಿಘ್ನೇನ ಫಲಂ ಲಭೇತ್ || 20 ||

ಯುದ್ಧಕಾಲೇ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ವಿಜಯಂ ಚಾಪ್ನುಯಾದ್ಧ್ರುವಮ್ |
ಮಾರಣೋಚ್ಚಾಟನಾಕರ್ಷ ಸ್ತಂಭ ಮೋಹನ ಕರ್ಮಣಿ || 21 ||

ಸಪ್ತವಾರಂ ಜಪೇದೇತದ್ದನಾನಾಮೇಕವಿಂಶತಿಃ |
ತತ್ತತ್ಫಲಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸಾಧಕೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || 22 ||

ಏಕವಿಂಶತಿವಾರಂ ಚ ಪಠೇತ್ತಾವದ್ದಿನಾನಿ ಯಃ |
ಕಾರಾಗೃಹಗತಂ ಸದ್ಯೋ ರಾಙ್ಞಾವಧ್ಯಂ ಚ ಮೋಚಯೋತ್ || 23 ||

ರಾಜದರ್ಶನ ವೇಳಾಯಾಂ ಪಠೇದೇತತ್ ತ್ರಿವಾರತಃ |
ಸ ರಾಜಾನಂ ವಶಂ ನೀತ್ವಾ ಪ್ರಕೃತೀಶ್ಚ ಸಭಾಂ ಜಯೇತ್ || 24 ||

ಇದಂ ಗಣೇಶಕವಚಂ ಕಶ್ಯಪೇನ ಸವಿರಿತಮ್ |
ಮುದ್ಗಲಾಯ ಚ ತೇ ನಾಥ ಮಾಂಡವ್ಯಾಯ ಮಹರ್ಷಯೇ || 25 ||

ಮಹ್ಯಂ ಸ ಪ್ರಾಹ ಕೃಪಯಾ ಕವಚಂ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿದಮ್ |
ನ ದೇಯಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಾಯ ದೇಯಂ ಶ್ರದ್ಧಾವತೇ ಶುಭಮ್ || 26 ||

ಅನೇನಾಸ್ಯ ಕೃತಾ ರಕ್ಷಾ ನ ಬಾಧಾಸ್ಯ ಭವೇತ್ ವ್ಯಾಚಿತ್ |
ರಾಕ್ಷಸಾಸುರ ಬೇತಾಳ ದೈತ್ಯ ದಾನವ ಸಂಭವಾಃ || 27 ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಪುರಾಣೇ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Ganesha Stotrams – Ganesha Kavacham Lyrics in Kannada:
esoti capalo daityan balyepi nasayatyaho |
agre kim karma karteti na jane munisattama || 1 ||

daitya nanavidha dustassadhu devadrumah khalah |
atosya kanthe kincittyam raksam sambaddhumarhasi || 2 ||

dhyayet simhagatam vinayakamamum digbahu madye yuge
tretayam tu mayura vahanamamum sabbahukam siddhidam | i
dvaparetu gajananam yugabhujam raktangaragam vibhum turye
tu dvibhujam sitangaruciram sarvarthadam sarvada || 3 ||

vinayaka ssikhampatu paramatma paratparah |
atisundara kayastu mastakam sumahotkatah || 4 ||

lalatam kasyapah patu bhruyugam tu mahodarah |
nayane balacandrastu gajasyastyostha pallavau || 5 ||

jihvam patu gajakribascubukam girijasutah |
vacam vinayakah patu dantan– raksatu durmukhah || 6 ||

sravanau pasapanistu nasikam cintitarthadah |
ganesastu mukham patu kantham patu ganadhipah || 7 ||

skandhau patu gajaskandhah stane vighnavinasanah |
hrdayam gananathastu herambo jatharam mahan || 8 ||

dharadharah patu parsvau prstham vighnaharassubhah |
lingam guhyam sada patu vakratunbo mahabalah || 9 ||

gajakribo janu jangho uru mangaḷakirtiman |
ekadanto mahabuddhih padau gulphau sadavatu || 10 ||

ksipra prasadano bahu pani asaprapurakah |
anguḷisca nakhan patu padmahasto rinasanah || 11 ||

sarvangani mayureso visvavyapi sadavatu |
anuktamapi yat sthanam dhumaketuh sadavatu || 12 ||

amodastvagratah patu pramodah prsthatovatu |
pracyam raksatu buddhisa agneyyam siddhidayakah || 13 ||

daksinasyamumaputro nairtyam tu ganesvarah |
praticyam vighnaharta vyadvayavyam gajakarnakah || 14 ||

kauberyam nidhipah payadisanyavisanandanah |
divavyadekadanta stu ratrau sandhyasu yahvighnahrt || 15 ||

raksasasura betaḷa graha bhuta pisacatah |
pasankusadharah patu rajassattvatamassmrtih || 16 ||

nnanam dharmam ca laksmi ca lajjam kirtim tatha kulam | i
vapurdhanam ca dhanyam ca grham darassutansakhin || 17 ||

sarvayudha dharah pautran mayureso vatat sada |
kapilo janukam patu gajasvan vikatovatu || 18 ||

bhurjapatre likhitvedam yah kanthe dharayet sudhih |
na bhayam jayate tasya yaksa raksah pisacatah || 19 ||

trisandhyam japate yastu vajrasara tanurbhavet |
yatrakale pathedyastu nirvighnena phalam labhet || 20 ||

yuddhakale pathedyastu vijayam capnuyaddhruvam |
maranoccatanakarsa stambha mohana karmani || 21 ||

saptavaram japedetaddananamekavimsatih |
tattatphalamavapnoti sadhako natra samsayah || 22 ||

ekavimsativaram ca pathettavaddinani yah |
karagrhagatam sadyo rannavadhyam ca mocayot || 23 ||

rajadarsana veḷayam pathedetat trivaratah |
sa rajanam vasam nitva prakrtisca sabham jayet || 24 ||

idam ganesakavacam kasyapena saviritam |
mudgalaya ca te natha manbavyaya maharsaye || 25 ||

mahyam sa praha krpaya kavacam sarva siddhidam |
na deyam bhaktihinaya deyam sraddhavate subham || 26 ||

anenasya krta raksa na badhasya bhavet vyacit |
raksasasura betaḷa daitya danava sambhavah || 27 ||

|| iti sri ganesapurane sri ganesa kavacam sampurnam ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *