Ganesh Stotram

Ganesha Shodasha Namavali Lyrics in Bengali

Ganesha Shodasha Namavali Lyrics in Bengali:

শ্রী বিঘ্নেশ্বর ষোডশ নামাবলিঃ
ওং সুমুখায় নমঃ
ওং একদংতায় নমঃ
ওং কপিলায় নমঃ
ওং গজকর্ণকায় নমঃ
ওং লংবোদরায় নমঃ
ওং বিকটায় নমঃ
ওং বিঘ্নরাজায় নমঃ
ওং গণাধিপায় নমঃ
ওং ধূম্রকেতবে নমঃ
ওং গণাধ্য়ক্ষায় নমঃ
ওং ফালচংদ্রায় নমঃ
ওং গজাননায় নমঃ
ওং বক্রতুংডায় নমঃ
ওং শূর্পকর্ণায় নমঃ
ওং হেরংবায় নমঃ
ওং স্কংদপূর্বজায় নমঃ

শ্রী বিঘ্নেশ্বর ষোডশনাম স্তোত্রম
সুমুখশ্চৈকদংতশ্চ কপিলো গজকর্ণকঃ |
লংবোদরশ্চ বিকটো বিঘ্নরাজো গণাধিপঃ || 1 ||

ধূম্র কেতুঃ গণাধ্য়ক্ষো ফালচংদ্রো গজাননঃ |
বক্রতুংড শ্শূর্পকর্ণো হেরংবঃ স্কংদপূর্বজঃ || 2 ||

ষোডশৈতানি নামানি য়ঃ পঠেত শৃণু য়াদপি |
বিদ্য়ারংভে বিবাহে চ প্রবেশে নির্গমে তথা |
সংগ্রামে সর্ব কার্য়েষু বিঘ্নস্তস্য় ন জায়তে || 3 ||

Also Read:

Ganesha Shodasha Namavali Lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Add Comment

Click here to post a comment