Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Ganga Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਗਙ੍ਗਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਗਙ੍ਗਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਨ ਸ਼ਕ੍ਤਾਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਸ੍ਤੋਤੁਂ ਵਿਧਿਹਰਿਹਰਾ ਜਹ੍ਨਤਨਯੇ
ਗੁਣੋਤ੍ਕਰ੍ਸ਼ਾਖ੍ਯਾਨਂ ਤ੍ਵਯਿ ਨ ਘਟਤੇ ਨਿਰ੍ਗੁਣਪਦੇ ।
ਅਤਸ੍ਤੇ ਸਂਸ੍ਤੁਤ੍ਯੈ ਕਤਮਤਿਰਹਂ ਦੇਵਿ ਸੁਧਿਯਾਂ
ਵਿਨਿਨ੍ਦ੍ਯੋ ਯਦ੍ਵੇਦਾਸ਼੍ਚਕਿਤਮਭਿਗਾਯਨ੍ਤਿ ਭਵਤੀਮ੍ ॥ ੧॥

ਤਥਾऽਪਿ ਤ੍ਵਾਂ ਪਾਪਃ ਪਤਿਤਜਨਤੋਦ੍ਧਾਰਨਿਪੁਣੇ
ਪ੍ਰਵਤ੍ਤੋऽਹਂ ਸ੍ਤੋਤੁਂ ਪ੍ਰਕਤਿਚਲਯਾ ਬਾਲਕਧਿਯਾ ।
ਅਤੋ ਦਸ਼੍ਟੋਤ੍ਸਾਹੇ ਭਵਤਿ ਭਵਭਾਰੈਕਦਹਨੇ
ਮਯਿ ਸ੍ਤੁਤ੍ਯੇ ਗਙ੍ਗੇ ਕੁਰੁ ਪਰਕਪਾਂ ਪਰ੍ਵਤਸੁਤੇ ॥ ੨॥

ਨ ਸਂਸਾਰੇ ਤਾਵਤ੍ਕਲੁਸ਼ਮਿਹ ਯਾਵਤ੍ਤਵ ਪਯੋ
ਦਹਤ੍ਯਾਰ੍ਯੇ ਸਦ੍ਯੋ ਦਹਨ ਇਵ ਸ਼ੁਸ਼੍ਕਂ ਤਣਚਯਮ੍ ।
ਪਲਾਯਨ੍ਤੇ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਵ ਪਰਿਚਰਾਨਨ੍ਤਕਜਨਾ
ਯਥਾ ਵਨ੍ਯਾ ਵਾऽਨ੍ਯੇ ਵਨਪਤਿਭਯਾਦ੍ ਵਾਮਨਮਗਾਃ ॥ ੩॥

ਜਨਾ ਯੇ ਤੇ ਮਾਤਰ੍ਨਿਧਨਸਮਯੇ ਤੋਯਕਣਿਕਾਂ
ਮੁਖੇ ਕਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਾਣਾਞ੍ਜਹਤਿ ਸੁਰਸਙ੍ਘੈਰਨੁਵਤਾ ।
ਵਿਮਾਨੇ ਕ੍ਰੀਡਨ੍ਤੋऽਮਰਪਤਿਪਦਂ ਯਾਨ੍ਤਿ ਨਿਯਤਂ
ਕਥਾ ਤੇਸ਼ਾਂ ਕਾ ਵਾ ਜਨਨਿ ਤਵ ਤੀਰੇ ਨਿਵਸਤਾਮ੍ ॥ ੪॥

ਸ਼ਿਵਃ ਸਰ੍ਵਾਰਾਧ੍ਯੋ ਜਨਨਿ ਵਿਸ਼ਤਾਪੋਪਸ਼ਮਨਂ
ਚਰੀਕਰ੍ਤੁਂ ਗਙ੍ਗੇ ਕਲਿਕਲੁਸ਼ਭਙ੍ਗੇ ਪਸ਼ੁਪਤਿਃ ।
ਜਟਾਯਾਂ ਸਨ੍ਧਤ੍ਤ ਲਲਿਤਲਹਰੀਂ ਤ੍ਵਾਂ ਸੁਰਨਦੀ
ਤ੍ਵਦਨ੍ਯਾ ਕਾ ਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਪਰਮਮਹਿਤਾ ਵਾ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨੇ ॥ ੫॥

ਜਨਸ੍ਤਾਵਨ੍ਮਾਤਰ੍ਦੁਰਿਤਭਯਤੋ ਬਿਭ੍ਯਤਿ ਸਤੌ
ਨ ਯਾਵਤ੍ਤ੍ਵਤ੍ਤੀਰਂ ਨਯਨਪਥਮਾਯਾਤਿ ਵਿਮਲਮ੍ ।
ਯਦਾਪ੍ਤਂ ਤ੍ਵਤ੍ਤੀਰਂ ਤਦਨੁ ਦੁਰਿਤਾਨਾਂ ਨ ਗਣਨਾ
ਤਤੋ ਗਙ੍ਗੇ! ਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਮੁਨਿਸਮੁਦਯਾਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਨ ਜਹਤਿ ॥ ੬॥

ਨਮਾਮਿ ਤ੍ਵਾਂ ਗਙ੍ਗੇ ਸ਼੍ਰੁਤਿਵਨਵਿਹਾਰੈਕਨਿਪੁਣੇ
ਜਗਨ੍ਮਾਤਰ੍ਮਾਤਸ੍ਤ੍ਰਿਪੁਰਹਰਸੇਵ੍ਯੇ ਵਿਧਿਨੁਤੇ ।
ਤ੍ਵਮੇਵਾਦ੍ਯਾ ਦੁਰ੍ਗਾ ਜਨਹਿਤਕਤੇ ਤ੍ਵਂ ਦ੍ਰਵਮਯੀ
ਸ੍ਵਯਂ ਜਾਤਾ ਦੇਵਿ ਤ੍ਵਮਸਿ ਪਰਮਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਵਿਦਿਤਮ੍ ॥ ੭॥

ਕਦਾ ਗਙ੍ਗੇ ਰਮ੍ਯੇ ਤਟਮਧਿਵਸਸ੍ਤੇ ਸ਼ਿਵਨੁਤੇ
ਸ਼ਿਵੇ ਦੁਰ੍ਗੇ ਮਾਤਃ ਸਕਲਫਲਦੇ ਦੇਵਦਯਿਤੇ ।
ਪਰੇਸ਼ੇ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੇ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ਼ਤਨੁਤੇ ਦਕ੍ਸ਼ਤਨਯੇ
ਸਦਾऽਹਂ ਸਞ੍ਜਲ੍ਪਨ੍ਨਿਮਿਸ਼ਮਿਵ ਨੇਸ਼੍ਯਾਮਿ ਦਿਵਸਾਨ੍ ॥ ੮॥

ਗਙ੍ਗਾਸ਼੍ਟਕਮਿਦਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਯਃ ਪਠੇਚ੍ਛੁਚਿਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਭੀਸ਼੍ਟਂ ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਦਦਾਤਿ ਸੁਰਨਿਮ੍ਨਗਾ ॥ ੯॥

ਇਤਿ ਸ੍ਵਾਮਿ-ਸ਼੍ਰੀਮਦਨਨ੍ਤਾਨਨ੍ਦਸਰਸ੍ਵਤੀਵਿਰਚਿਤਂ ਗਙ੍ਗਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top