Sri Krsna Stotras

Garbha Stuti – Deva Krutham Lyrics in Kannada

Garbha Stuti in Kannada:

॥ ಗರ್ಭ ಸ್ತುತಿಃ (ದೇವ ಕೃತಂ) ॥

ದೇವಾ ಊಚುಃ –
ಜಗದ್ಯೋನಿರಯೋನಿಸ್ತ್ವಮನಂತೋಽವ್ಯಯ ಏವ ಚ |
ಜ್ಯೋತಿಸ್ಸ್ವರೂಪೋ ಹ್ಯನಿಶಃ ಸಗುಣೋ ನಿರ್ಗುಣೋ ಮಹಾನ್ || ೧ ||

ಭಕ್ತಾನುರೋಧಾತ್ಸಾಕಾರೋ ನಿರಾಕಾರೋ ನಿರಂಕುಶಃ |
ನಿರ್ವ್ಯೂಹೋ ನಿಖಿಲಾಧಾರೋ ನಿಃಶಂಕೋ ನಿರುಪದ್ರವಃ || ೨ ||

ನಿರುಪಾಧಿಶ್ಚ ನಿರ್ಲಿಪ್ತೋ ನಿರೀಹೋ ನಿಧನಾಂತಕಃ |
ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಃ ಪೂರ್ಣಕಾಮೋಽನಿಮಿಷೋ ನಿತ್ಯ ಏವ ಚ || ೩ ||

ಸ್ವೇಚ್ಛಾಮಯಃ ಸರ್ವಹೇತುಃ ಸರ್ವಃ ಸರ್ವಗುಣಾಶ್ರಯಃ |
ಸರ್ವದೋ ದುಃಖದೋ ದುರ್ಗೋ ದುರ್ಜನಾಂತಕ ಏವ ಚ || ೪ ||

ಸುಭಗೋ ದುರ್ಭಗೋ ವಾಗ್ಮೀ ದುರಾರಾಧ್ಯೋ ದುರತ್ಯಯಃ |
ವೇದಹೇತುಶ್ಚ ವೇದಶ್ಚ ವೇದಾಂಗೋ ವೇದವಿದ್ವಿಭುಃ || ೫ ||

ಇತ್ಯೇವಮುಕ್ತ್ವಾ ದೇವಾಶ್ಚ ಪ್ರಣಮ್ರಾಶ್ಚ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ |
ಹರ್ಷಾಶ್ರುಲೋಚನಾಃ ಸರ್ವೇ ವವೃಷುಃ ಕುಸುಮಾನಿ ಚ || ೬ ||

ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಂಶನ್ನಾಮಾನಿ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ |
ದೃಢಾಂ ಭಕ್ತಿಂ ಹರೇರ್ದಾಸ್ಯಂ ಲಭತೇ ವಾಂಛಿತಂ ಫಲಮ್ || ೭ ||

ಇತ್ಯೇವಂ ಸ್ತವನಂ ಕೃತ್ವಾ ದೇವಾಸ್ತೇ ಸ್ವಾಲಯಂ ಯಯುಃ |
ಬಭೂವ ಜಲವೃಷ್ಟಿಶ್ಚ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟಾ ಮಥುರಾಪುರೀ || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಜನ್ಮಖಂಡೇ ದೇವಕೃತಾ ಗರ್ಭಸ್ತುತಿಃ |

Also Read:

Garbha Stuti / Deva Krutham Lyrics in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet