Sri Krsna Stotras

Garbha Stuti – Deva Krutham Lyrics in Telugu

Garbha Stuti in Telugu:

॥ గర్భ స్తుతి (దేవ కృతం) ॥

దేవా ఊచుః –
జగద్యోనిరయోనిస్త్వమనంతోఽవ్యయ ఏవ చ |
జ్యోతిస్స్వరూపో హ్యనిశః సగుణో నిర్గుణో మహాన్ || ౧ ||

భక్తానురోధాత్సాకారో నిరాకారో నిరంకుశః |
నిర్వ్యూహో నిఖిలాధారో నిఃశంకో నిరుపద్రవః || ౨ ||

నిరుపాధిశ్చ నిర్లిప్తో నిరీహో నిధనాంతకః |
స్వాత్మారామః పూర్ణకామోఽనిమిషో నిత్య ఏవ చ || ౩ ||

స్వేచ్ఛామయః సర్వహేతుః సర్వః సర్వగుణాశ్రయః |
సర్వదో దుఃఖదో దుర్గో దుర్జనాంతక ఏవ చ || ౪ ||

సుభగో దుర్భగో వాగ్మీ దురారాధ్యో దురత్యయః |
వేదహేతుశ్చ వేదశ్చ వేదాంగో వేదవిద్విభుః || ౫ ||

ఇత్యేవముక్త్వా దేవాశ్చ ప్రణమ్రాశ్చ ముహుర్ముహుః |
హర్షాశ్రులోచనాః సర్వే వవృషుః కుసుమాని చ || ౬ ||

ద్విచత్వారింశన్నామాని ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్ |
దృఢాం భక్తిం హరేర్దాస్యం లభతే వాంఛితం ఫలమ్ || ౭ ||

ఇత్యేవం స్తవనం కృత్వా దేవాస్తే స్వాలయం యయుః |
బభూవ జలవృష్టిశ్చ నిశ్చేష్టా మథురాపురీ || ౮ ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మవైవర్తే మహాపురాణే శ్రీకృష్ణజన్మఖండే దేవకృత గర్భస్తుతిః |

Also Read:

Garbha Stuti / Deva Krutham Lyrics in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet