Ashtaka Yamaraja Mantras

Goddess Savithri Yama Dharmaraja Yamastakam Lyrics in Kannada

The following Kannada lines (7 to 15) in praise to Yama Dharmaraja, the Hindu god of death, are from Devi Bhagavatam (9-31). The goddess Savitri asked many questions about the paths taken by the jivas (souls) after death and Yama Raja answered them in detail. In his response, Yama Dharmaraja describes the glory of Devi. The goddess Savitri was very satisfied with the answers given by the god of death, and in these verses she praised him with gratitude. The last verse says that those who recite verses every morning will be free from sins and the fear of death.

Prayer by Goddess Savithri Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ –
ಶಕ್ತೇರುತ್ಕೀರ್ತನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಯಮವಕ್ತ್ರತಃ ।
ಸಾಶ್ರುನೇತ್ರಾ ಸಪುಲಕಾ ಯಮಂ ಪುನರುವಾಚ ಸಾ ॥ 1॥

ಸಾವಿತ್ರ್ಯುವಾಚ –
ಶಕ್ತೇರುತ್ಕೀರ್ತನಂ ಧರ್ಮ ಸಕಲೋದ್ಧಾರಕಾರಣಮ್ ।
ಶ್ರೋತೄಣಾಂ ಚೈವ ವಕ್ತೄಣಾಂ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾಹರಮ್ ॥ 2॥

ದಾನವಾನಾಂ ಚ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ತಪಸಾಂ ಚ ಪರಂ ಪದಮ್ ।
ಯೋಗಾನಾಂ ಚೈವ ವೇದಾನಾಂ ಕೀರ್ತನಂ ಸೇವನಂ ವಿಭೋ ॥ 3॥

ಮುಕ್ತಿತ್ವಮಮರತ್ವಂ ಚ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿತ್ವಮೇವ ಚ ।
ಶ್ರೀಶಕ್ತಿಸೇವಕಸ್ಯೈವ ಕಲಾಂ ನಾರ್ಹನ್ತಿ ಷೋಡಶೀಮ್ ॥ 4॥

ಭಜಾಮಿ ಕೇನ ವಿಧಿನಾ ವದ ವೇದವಿದಾಂವರ ।
ಶುಭಕರ್ಮವಿಪಾಕಂ ಚ ಶ್ರುತಂ ನೄಣಾಂ ಮನೋಹರಮ್ ॥ 5॥

ಕರ್ಮಾಶುಭವಿಪಾಕಂ ಚ ತನ್ಮೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತುಮರ್ಹಸಿ ।
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಚ ಸತೀ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಭಕ್ತಿನಮ್ರಾತ್ಮಕನ್ಧರಾ ॥ 6॥

ತುಷ್ಟಾವ ಧರ್ಮರಾಜಂ ಚ ವೇದೋಕ್ತೇನ ಸ್ತವೇನ ಚ ।
(ಅಥ ಯಮಾಷ್ಟಕಮ್ ।)
ಸಾವಿತ್ರ್ಯುವಾಚ –
ತಪಸಾ ಧರ್ಮಮಾರಾಧ್ಯ ಪುಷ್ಕರೇ ಭಾಸ್ಕರಃ ಪುರಾ ॥ 7॥

ಧರ್ಮಂ ಸೂರ್ಯಃ ಸುತಂ ಪ್ರಾಪ ಧರ್ಮರಾಜಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ।
ಸಮತಾ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಣಃ ॥ 8॥

ಅತೋ ಯನ್ನಾಮ ಶಮನಮಿತಿ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ।
ಯೇನಾನ್ತಶ್ಚ ಕೃತೋ ವಿಶ್ವೇ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಜೀವಿನಾಂ ಪರಮ್ ॥ 9॥

ಕಾಮಾನುರೂಪಂ ಕಾಲೇನ ತಂ ಕೃತಾನ್ತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ।
ಬಿಭರ್ತಿ ದಂಡಂ ದಂಡಾಯ ಪಾಪಿನಾಂ ಶುದ್ಧಿಹೇತವೇ ॥ 10॥

ನಮಾಮಿ ತಂ ದಂಡಧರಂ ಯಃ ಶಾಸ್ತಾ ಸರ್ವಜೀವಿನಾಮ್ ।
ವಿಶ್ವಂ ಚ ಕಲಯತ್ಯೇವ ಯಃ ಸರ್ವೇಷು ಚ ಸನ್ತತಮ್ ॥ 11॥

ಅತೀವ ದುರ್ನಿವಾರ್ಯಂ ಚ ತಂ ಕಾಲಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ।
ತಪಸ್ವೀ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠೋ ಯಃ ಸಂಯಮೀ ಸಂಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ॥ 12॥

ಜೀವಾನಾಂ ಕರ್ಮಫಲದಸ್ತಂ ಯಮಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ।
ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಶ್ಚ ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಮಿತ್ರಂ ಪುಣ್ಯಕೃತಾಂ ಭವೇತ್ ॥ 13॥

ಪಾಪಿನಾಂ ಕ್ಲೇಶದೋ ಯಸ್ತಂ ಪುಣ್ಯಮಿತ್ರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ।
ಯಜ್ಜನ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಂಽಶೇನ ಜ್ವಲನ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮತೇಜಸಾ ॥ 14॥

ಯೋ ಧ್ಯಾಯತಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಮೀಶಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ।
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಸಾ ಚ ಸಾವಿತ್ರೀ ಪ್ರಣನಾಮ ಯಮಂ ಮುನೇ ॥ 15॥

(ಫಲಶ್ರುತಿಃ ।)
ಯಮಸ್ತಾಂ ಶಕ್ತಿಭಜನಂ ಕರ್ಮಪಾಕಮುವಾಚ ಹ ।
ಇದಂ ಯಮಾಷ್ಟಕಂ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ ॥ 16॥

ಯಮಾತ್ತಸ್ಯ ಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಪಾಪಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ।
ಮಹಾಪಾಪೀ ಯದಿ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಃ ।
ಯಮಃ ಕರೋತಿ ಸಂಶುದ್ಧಂ ಕಾಯವ್ಯೂಹೇನ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ ॥ 17॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ದೇವೀಭಾಗವತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇಽಷ್ಟಾದಶಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ
ನವಮಸ್ಕನ್ಧೇ ಯಮಾಷ್ಟಕವರ್ಣನಂ ನಾಮೇಕತ್ರಿಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 31॥

Add Comment

Click here to post a comment