Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Heramba Upanishad Lyrics in Kannada

Heramba Upanishad Kannada Lyrics:

ಹೇರಂಬೋಪನಿಷತ್
ಓಂ ಸಹ ನಾವವತು | ಸಹ ನೌ ಭುನಕ್ತು | ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ |
ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ | ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ||

ಅಥಾತೋ ಹೇರಂಬೋಪನಿಷದಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ | ಗೌರೀ ಸಾ ಸರ್ವಮಙ್ಗಲಾ ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಪರಿಸಮೇತ್ಯೋವಾಚ |

ಅಧೀಹಿ ಭಗವನ್ನಾತ್ಮವಿದ್ಯಾಂ ಪ್ರಶಸ್ತಾಂ ಯಯಾ ಜನ್ತುರ್ಮುಚ್ಯತೇ ಮಾಯಯಾ ಚ |
ಯತೋ ದುಃಖಾದ್ವಿಮುಕ್ತೋ ಯಾತಿ ಲೋಕಂ ಪರಂ ಶುಭ್ರಂ ಕೇವಲಂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಂ ಚ || ೧ ||

ತಾಂ ವೈ ಸ ಹೋವಾಚ ಮಹಾನುಕಮ್ಪಾಸಿನ್ಧುರ್ಬನ್ಧುಭುವನಸ್ಯ ಗೋಪ್ತಾ |
ಶ್ರದ್ಧಸ್ವೈತದ್ಗೌರೀ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ತ್ವಂ ಮಾ ತೇ ಭೂಯಃ ಸಂಶಯೋಽಸ್ಮಿನ್ ಕದಾಚಿತ್ || ೨ ||

ಹೇರಂಬತತ್ತ್ವೇ ಪರಮಾತ್ಮಸಾರೇ ನೋ ವೈ ಯೋಗಾನ್ನೈವ ತಪೋಬಲೇನ |
ನೈವಾಯುಧಪ್ರಭಾವತೋ ಮಹೇಶಿ ದಗ್ಧಂ ಪುರಾ ತ್ರಿಪುರಂ ದೈವಯೋಗಾತ್ || ೩ ||

ತಸ್ಯಾಪಿ ಹೇರಂಬಗುರೋಃ ಪ್ರಸಾದಾದ್ಯಥಾ ವಿರಿಞ್ಚಿರ್ಗರುಡೋ ಮುಕುನ್ದಃ |
ದೇವಸ್ಯ ಯಸ್ಯೈವ ಬಲೇನ ಭೂಯಃ ಸ್ವಂ ಸ್ವಂ ಹಿತಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸುಖೇನ ಸರ್ವಮ್ || ೪ ||

ಮೋದನ್ತೇ ಸ್ವೇ ಸ್ವೇ ಪದೇ ಪುಣ್ಯಲಬ್ಧೇ ಸವೈರ್ದೇವೈಃ ಪೂಜನೀಯೋ ಗಣೇಶಃ |
ಪ್ರಭುಃ ಪ್ರಭೂಣಾಮಪಿ ವಿಘ್ನರಾಜಃ ಸಿನ್ದೂರವರ್ಣಃ ಪುರುಷಃ ಪುರಾಣಃ || ೫ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಾಯೋಽದ್ವಯಕುಞ್ಜರಾಕೃತಿಶ್ಚತುರ್ಭುಜಶ್ಚನ್ದ್ರಕಲಾಕಲಾಪಃ |
ಮಾಯಾಶರೀರೋ ಮಧುರಸ್ವಭಾವಸ್ತಸ್ಯ ಧ್ಯಾನಾತ್ ಪೂಜನಾತ್ತತ್ಸ್ವಭಾವಾಃ || ೬ ||

ಸಂಸಾರಪಾರಂ ಮುನಯೋಽಪಿ ಯಾನ್ತಿ ಸ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸ ಪ್ರಜೇಶೋ ಹರಿಃ ಸಃ |
ಇನ್ದ್ರಃ ಸ ಚನ್ದ್ರಃ ಪರಮಃ ಪರಾತ್ಮಾ ಸ ಏವ ಸರ್ವೋ ಭುವನಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷೀ || ೭ ||

ಸ ಸರ್ವಲೋಕಸ್ಯ ಶುಭಾಶುಭಸ್ಯ ತಂ ವೈ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮೃತ್ಯುಮತ್ಯೇತಿ ಜನ್ತುಃ |
ನಾನ್ಯಃ ಪನ್ಥಾ ದುಃಖವಿಮುಕ್ತಿಹೇತುಃ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಗಣೇಶಮೇಕಮ್ || ೮ ||

ವಿಜ್ಞಾಯ ತಂ ಮೃತ್ಯುಮುಖಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ಸ ಏವಮಾಸ್ಥಾಯ ಶರೀರಮೇಕಮ್ |
ಮಾಯಾಮಯಂ ಮೋಹಯತೀವ ಸರ್ವಂ ಸ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಕುರುತೇ ಕರ್ಮಕಾಲೇ || ೯ ||

ಸ ಏವ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕರೋತಿ ದೇವೋ ಹ್ಯೇಕೋ ಗಣೇಶೋ ಬಹುಧಾ ನಿವಿಷ್ಟಃ |
ಸ ಪೂಜಿತಃ ಸನ್ ಸುಮುಖೋಽಭಿಭೂತ್ವಾ ದನ್ತೀಮುಖೋಽಭೀಷ್ಟಮನನ್ತಶಕ್ತಿಃ || ೧೦ ||

ಸ ವೈ ಬಲಂ ಬಲಿನಾಮಗ್ರಗಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಃ ಶರಣ್ಯಃ ಸಕಲಸ್ಯ ಜನ್ತೋಃ |
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಮೀಶಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ದುಃಖಾನ್ತಮುಪೈತಿ ಸದ್ಯಃ || ೧೧ ||

ಲಂಬೋದರೋಽಹಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮೋಽಹಂ ವಿಘ್ನಾನ್ತಕೋಽಹಂ ವಿಜಯಾತ್ಮಕೋಽಹಮ್ |
ನಾಗಾನನೋಽಹಂ ನಮತಾಂ ಸುಸಿದ್ಧಃ ಸ್ಕನ್ದಾಗ್ರಗಣ್ಯೋ ನಿಖಿಲೋಽಹಮಸ್ಮಿ || ೧೨ ||

ನ ಮೇಽನ್ತರಾಯೋ ನ ಚ ಕರ್ಮಲೋಪೋ ನ ಪುಣ್ಯಪಾಪೇ ಮಮ ತನ್ಮಯಸ್ಯ |
ಏವಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಗಣನಾಥತತ್ತ್ವಂ ನಿರನ್ತರಾಯಂ ನಿಜಬೋಧಬೀಜಮ್ || ೧೩ ||

ಕ್ಷೇಮಙ್ಕರಂ ಸನ್ತತಸೌಖ್ಯಹೇತುಂ ಪ್ರಯಾನ್ತಿ ಶುದ್ಧಂ ಗಣನಾಥತತ್ತ್ವಮ್ |
ವಿದ್ಯಾಮಿಮಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಗೌರೀ ಮಹೇಶಾದಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಂ ಸಮವಾಪ ಸದ್ಯಃ |
ಪೂಜ್ಯಾ ಪರಾ ಸಾ ಚ ಜಜಾಪ ಮನ್ತ್ರಂ ಶಂಭುಂ ಪತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮುದಂ ಹ್ಯವಾಪ || ೧೪ ||

ಯ ಇಮಾಂ ಹೇರಂಬೋಪನಿಷದಮಧೀತೇ ಸ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಲಭತೇ | ಸ ಸರ್ವಪಾಪೈರ್ಮುಕ್ತೋ ಭವತಿ | ಸ ಸರ್ವೈರ್ವೇದೈರ್ಜ್ಞಾತೋ ಭವತಿ | ಸ ಸರ್ವೈರ್ದೇವೈಃ ಪೂಜಿತೋ ಭವತಿ | ಸ ಸರ್ವವೇದಪಾರಾಯಣಫಲಂ ಲಭತೇ | ಸ ಗಣೇಶಸಾಯುಜ್ಯಮವಾಪ್ನೋತಿ ಯ ಏವಂ ವೇದ | ಇತ್ಯುಪನಿಷತ್ |

ಓಂ ಸಹ ನಾವವತು | ಸಹ ನೌ ಭುನಕ್ತು | ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ |
ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ | ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ||

Also Read:

Sri Ganesha Tapini Upanishad lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Heramba Upanishad Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top