Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Hymn to Kottai Ishvara Lyrics in Telugu | గోష్ఠేశ్వరాష్టకమ్

Hymn to Kottai Ishvara Lyrics in Telugu | గోష్ఠేశ్వరాష్టకమ్

136 Views

గోష్ఠేశ్వరాష్టకమ్ Lyrics in Telugu:

సత్యజ్ఞానమనన్తమద్వయసుఖాకారం గుహాన్తఃస్థిత-
శ్రీచిద్వ్యోమ్ని చిదర్కరూపమమలం యద్ బ్రహ్మ తత్త్వం పరమ్ ।
నిర్బీజస్థలమధ్యభాగవిలసద్గోష్ఠోత్థవల్మీక-
సమ్భూతం సత్ పురతో విభాత్యహహ తద్గోష్ఠేశలిఙ్గాత్మనా ॥ ౧॥

సర్వజ్ఞత్వనిదానభూతకరుణామూర్తిస్వరూపామలా
చిచ్ఛక్తిర్జడశక్తికైతవవశాత్ కాఞ్చీనదీత్వం గతా ।
వల్మీకాశ్రయగోష్ఠనాయకపరబ్రహ్మైక్యకర్త్రీ ముహుః
నృణాం స్నానకృతాం విభాతి సతతం శ్రీపిప్పిలారణ్యగా ॥ ౨॥

శ్రీమద్రాజతశైలశృఙ్గవిలసచ్ఛ్రీమద్గుహాయాం మహీ-
వార్వహ్న్యాశుగఖాత్మికీ విజయతే యా పఞ్చలిఙ్గాకృతిః ।
సైవాశక్తజనేషు భూరికృపయా శ్రీపిప్పిలారణ్యగే
వల్మీకే కిల గోష్ఠనాయకమహాలిఙ్గాత్మనా భాసతే ॥ ౩॥

యత్రాద్యాప్యణిమాదిసిద్ధినిపుణాః సిద్ధేశ్వరాణాం గణాః
తత్తద్దివ్యగుహాసు సన్తి యమిదృగ్దృశ్యా మహావైభవాః ।
యత్రైవ ధ్వనిరర్ధరాత్రసమయే పుణ్యాత్మభిః శ్రూయతే
పూజావాద్యసముత్థితః సుమనసాం తం రాజతాద్రిం భజే ॥ ౪॥

శ్రీమద్రాజతపర్వతాకృతిధరస్యార్ధేన్దుచూడామణే-
ర్లోమైకం కిల వామకర్ణజనితం కాఞ్చీతరుత్వం గతమ్ ।
తస్మాదుత్తరవాహినీ భువి భవాన్యాఖ్యా తతః పూర్వగా
కాఞ్చీనద్యభిధా చ పశ్చిమగతా నిలానదీ పావనీ ॥ ౫॥

శ్రీమద్భార్గవహస్తలగ్నపరశువ్యాఘట్టనాద్ దారితే
క్షోణీధ్రే సతి వామదక్షిణగిరిద్వన్ద్వాత్మనా భేదితే ।
తన్మధ్యప్రథితే విదారధరణీభాగేతినద్యాశ్రయే
సా నీలాతటినీ పునాతి హి సదా కల్పాదిగాన్ ప్రాణినః ॥ ౬॥

కల్పాదిస్థలమధ్యభాగనిలయే శ్రీవిశ్వనాథాభిధే
లిఙ్గే పిప్పిలకాననాన్తరగతశ్రీగోష్ఠనాథాభిధః ।
శ్రీశమ్భుః కరుణానిధిః ప్రకురుతే సాంనిధ్యమన్యాదృశం
తత్పత్నీ చ విరాజతేఽత్ర తు విశాలాక్షీతి నామాఙ్కితా ॥ ౭॥

శ్రీకాఞ్చీతరుమూలపావనతలం భ్రాజత్త్రివేణ్యుద్భవం
త్యక్త్వాన్యత్ర విధాతుమిచ్ఛతి ముహుర్యస్తీర్థయాత్రాదికమ్ ।
సోఽయం హస్తగతం విహాయ కుధియా శాఖాగ్రలీనం వృథా
యష్ట్యా తాడితుమీహతే జడమతిర్నిఃసారతుచ్ఛం ఫలమ్ ॥ ౮॥

శ్రీమద్రాజతశైలోత్థత్రివేణీమహిమాఙ్కితమ్ ।
గోష్ఠేశ్వరాష్టకమిదం సారజ్ఞైరవలోక్యతామ్ ॥ ౯॥

ఇతి గోష్ఠేశ్వరాష్టకం సమ్పూర్ణమ్

Goshtheshvarashtakan is from a group of short poems of modern times from Coimbatore. GoShtheshvara figuring in this hymn is kottai Ishvara, in the temple behind the municipal office in the town of Coimbatore. The Rajatashaila in verse 3 (and the last verse) is Valliangiri near Erode; guha in verse 3 refers to a neighbouring place near Bhavani; triveni in verse 8 is the sangam at BhavAni, of the Kaveri, Bhavani and Noyyal; pippilaranya in verse 3 is the old name of the place where the shrine of Perur, on the outskirts of Coimbatore, stands. kanchitaru in verse 5 is the kshetravriksha at the Perur shrine and kanchinadi is the river Noyyal running nearby. nilanadi is the river starting near Valliangiri. vishvanatha and vishalakshi (verse 7) are the deities in the Avanashi temple, 20 miles from Coimbatore. vidaradharani (in verse 6) is the landmark forming the TamilNadu Kerala border in this area.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *