Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Krishna Ashtakam in Telugu

Hymn to Kottai Ishvara Lyrics in Telugu | గోష్ఠేశ్వరాష్టకమ్

గోష్ఠేశ్వరాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: సత్యజ్ఞానమనన్తమద్వయసుఖాకారం గుహాన్తఃస్థిత- శ్రీచిద్వ్యోమ్ని చిదర్కరూపమమలం యద్ బ్రహ్మ తత్త్వం పరమ్ । నిర్బీజస్థలమధ్యభాగవిలసద్గోష్ఠోత్థవల్మీక- సమ్భూతం సత్ పురతో విభాత్యహహ తద్గోష్ఠేశలిఙ్గాత్మనా ॥ ౧॥ సర్వజ్ఞత్వనిదానభూతకరుణామూర్తిస్వరూపామలా చిచ్ఛక్తిర్జడశక్తికైతవవశాత్ కాఞ్చీనదీత్వం గతా । వల్మీకాశ్రయగోష్ఠనాయకపరబ్రహ్మైక్యకర్త్రీ ముహుః నృణాం స్నానకృతాం విభాతి సతతం శ్రీపిప్పిలారణ్యగా ॥ ౨॥ శ్రీమద్రాజతశైలశృఙ్గవిలసచ్ఛ్రీమద్గుహాయాం మహీ- వార్వహ్న్యాశుగఖాత్మికీ విజయతే యా పఞ్చలిఙ్గాకృతిః । సైవాశక్తజనేషు భూరికృపయా శ్రీపిప్పిలారణ్యగే వల్మీకే కిల గోష్ఠనాయకమహాలిఙ్గాత్మనా భాసతే ॥ ౩॥ యత్రాద్యాప్యణిమాదిసిద్ధినిపుణాః సిద్ధేశ్వరాణాం గణాః తత్తద్దివ్యగుహాసు […]

Shri Govindadevashtakam Lyrics in Telugu with Meaning | శ్రీగోవిన్దదేవాష్టకమ్

శ్రీగోవిన్దదేవాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: జామ్బూనదోష్ణీషవిరాజిముక్తా మాలామణిద్యోతిశిఖణ్డకస్య । భఙ్గ్యా నృణాం లోలుపయన్ దృశః శ్రీ గోవిన్దదేవః శరణం మమాస్తు ॥ ౧॥ కపోలయోః కుణ్డలలాస్యహాస్య- చ్ఛవిచ్ఛిటాచుమ్బితయోర్యుగేన । సంమోహయన్ సమ్భజతాం ధియః శ్రీ గోవిన్దదేవః శరణం మమాస్తు ॥ ౨॥ స్వప్రేయసీలోచనకోణశీధు ప్రాప్త్యై పురోవర్తి జనేక్షణేన । భావం కమప్యుద్గమయన్ బుధానాం గోవిన్దదేవః శరణం మమాస్తు ॥ ౩॥ వామప్రగణ్డార్పితగణ్డభాస్వత్ తాటఙ్కలోలాలకకాన్తిసిక్తైః । భ్రూవల్గనైరున్మదయన్ కులస్త్రీ- ర్గోవిన్దదేవః శరణం మమాస్తు ॥ ౪॥ దూరే స్థితాస్తా […]

Vishvanathachakravartin’s Shri Govardhanashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీగోవర్ధనాష్టకమ్

శ్రీగోవర్ధనాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: కృష్ణప్రసాదేన సమస్తశైల సామ్రాజ్యమాప్నోతి చ వైరిణోఽపి । శక్రస్య యః ప్రాప బలిం స సాక్షా- ద్గోవర్ధనో మే దిశతామభీష్టమ్ ॥ ౧॥ స్వప్రేష్ఠహస్తామ్బుజసౌకుమార్య సుఖానుభూతేరతిభూమి వృత్తేః । మహేన్ద్రవజ్రాహతిమప్యజానన్ గోవర్ధనో మే దిషతామభీష్టమ్ ॥ ౨॥ యత్రైవ కృష్ణో వృషభానుపుత్ర్యా దానం గృహీతుం కలహం వితేనే । శ్రుతేః స్పృహా యత్ర మహత్యతః శ్రీ గోవర్ధనో మే దిషతామభిష్టమ్ ॥ ౩॥ స్నాత్వా సరః స్వశు సమీర హస్తీ యత్రైవ […]

Shri Govardhanashtakam 1 Lyrics in Telugu | శ్రీగోవర్ధనాష్టకమ్ ౧

శ్రీగోవర్ధనాష్టకమ్ ౧ Lyrics in Telugu: ప్రథమం శ్రీగోవర్ధనాష్టకం నమః శ్రీగోవర్ధనాయ । గోవిన్దాస్యోత్తంసిత వంశీక్వణితోద్య- ల్లాస్యోత్కణ్ఠామత్తమయూరవ్రజవీత । రాధాకుణ్డోత్తుఙ్గతరఙ్గాఙ్కురితాఙ్గ ప్రత్యాశాం మే త్వం కురు గోవర్ధన పూర్ణామ్ ॥ ౧॥ యస్యోత్కర్షాద్ విస్మితధీభిర్వ్రజదేవీ వృన్దైర్వర్షం వణితమాస్తే హరిదాస్యమ్ । చిత్రైర్యుఞ్జన స ద్యుతిపుఞ్జైరఖిలాశాం ప్రత్యాశాం మే త్వం కురు గోవర్ధన పూర్ణామ్ ॥ ౨॥ విన్దద్భిర్యో మన్దిరతాం కన్దరవృన్దైః కన్దైశ్చేన్దోర్బన్ధుభిరానన్దయతీశమ్ । వైదూర్యాభైర్నిర్ఝరతోయైరపి సోఽయం ప్రత్యాశాం మే త్వం కురు గోవర్ధన పూర్ణామ్ ॥ ౩॥ […]

Shri Gokulesh Ashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీగోకులేశాష్టకమ్

శ్రీగోకులేశాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: నన్దగోపభూపవంశభూషణం విభూషణం var విదూషణం భూమిభూతిభురిభాగ్యభాజనం భయాపహమ్ । ధేనుధర్మరక్షణావతీర్ణపూర్ణవిగ్రహమ్ నీలవారివాహకాన్తిగోకులేశమాశ్రయే ॥ ౧॥ గోపబాలసున్దరీగణావృతం కలానిధిం రాసమణ్డలీవిహారకారికామసున్దరమ్ । పద్మయోనిశఙ్కరాదిదేవవృన్దవన్దితం నీలవారివాహకాన్తిగోకులేశమాశ్రయే ॥ ౨॥ గోపరాజరత్నరాజిమన్దిరానురిఙ్గణం గోపబాలబాలికాకలానురుద్ధగాయనమ్ । సున్దరీమనోజభావభాజనామ్బుజాననం నీలవారివాహకాన్తిగోకులేశమాశ్రయే ॥ ౩॥ కంసకేశికుఞ్జరాజదుష్టదైత్యదారణం ఇన్ద్రసృష్టవృష్టివారివారణోద్ధృతాచలమ్ । కామధేనుకారితాభిధానగానశోభితం నీలవారివాహకాన్తిగోకులేశమాశ్రయే ॥ ౪॥ గోపికాగృహాన్తగుప్తగవ్యచౌర్యచఞ్చలం దుగ్ధభాణ్డభేదభీతలజ్జితాస్యపఙ్కజమ్ । ధేనుధూలిధూసరాఙ్గశోభిహారనూపురం నీలవారివాహకాన్తిగోకులేశమాశ్రయే ॥ ౫॥ వత్సధేనుగోపబాలభీషణోత్థవహ్నిపం కేకిపిచ్ఛకల్పితావతంసశోభితాననమ్ । వేణువాద్యమత్తధోషసున్దరీమనోహరం నీలవారివాహకాన్తిగోకులేశమాశ్రయే ॥ ౬॥ గర్వితామరేన్ద్రకల్పకల్పితాన్నభోజనం శారదారవిన్దవృన్దశోభిహంసజారతమ్ । దివ్యగన్ధలుబ్ధభృఙ్గపారిజాతమాలినం […]

Shri Gokuleshashayanashyakam Lyrics in Telugu | శ్రీగోకులేశశయనాష్టకమ్

శ్రీగోకులేశశయనాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: ప్రాతః స్మరామి గురుగోకులనాథసంజ్ఞం సంసారసాగరసముత్తరణైకసేతుమ్ । శ్రీకృష్ణచన్ద్రచరణామ్బుజసర్వకాల- సంశుద్ధసేవనవిధౌ కమలావతారమ్ ॥ ౧॥ ప్రస్వాప్య నన్దతనయం ప్రణయేన పశ్చా- దానన్దపూర్ణనిజమన్దిరమభ్యుపేతమ్ । స్థూలోపధానసహితాసనసన్నిషణ్ణం శ్రీగోకులేశమనిశం నిశి చిన్తయామి ॥ ౨॥ అభ్యగ్రభక్తకరదత్తసితాభ్రయుక్తం తామ్బూలపూర్ణవదనం సదనం రసాబ్ధేః । ఆవేష్టితం పరిత ఆత్మజనైరశేషైః శ్రీగోకులేశమనిశం నిశి చిన్తయామి ॥ ౩॥ జాతే తథా ప్రభుకథాకథనే తదానీ- ముత్థాపితే పరిచయేణ పృథూపధానే । గన్తుం గృహాయ సుహృదః స్వయముక్తవన్తం శ్రీగోకులేశమనిశం నిశి చిన్తయామి ॥ […]

Shri Gokuleshadvatrimshannama Ashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీగోకులేశద్వాత్రింశన్నామాష్టకమ్

శ్రీగోకులేశద్వాత్రింశన్నామాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: శ్రీగోకులేశో జయతి నమస్తే గోకులాధిప । నమస్తే గోకులారాధ్య నమస్తే గోకులప్రభో ॥ ౧॥ నమస్తే గోకులమణే నమస్తే గోకులోత్సవ । నమస్తే గోకులైకాశ నమస్తే గోకులోదయ ॥ ౨॥ నమస్తే గోకులపతే నమస్తే గోకులాత్మక । నమస్తే గోకులస్వామిన్ నమస్తే గోకులేశ్వర ॥ ౩॥ నమస్తే గోకులానన్ద నమస్తే గోకులప్రియ । నమస్తే గోకులాహ్లాద నమస్తే గోకులవ్రజ ॥ ౪॥ నమస్తే గోకులోత్సాహ నమస్తే గోకులావన । నమస్తే గోకులోద్గీత […]

Shri Gokul Ashtakam Lyrics in Telugu with Meaning | శ్రీగోకులాష్టకమ్ అథవా గోకులనామస్తోత్రమ్

శ్రీగోకులాష్టకమ్ అథవా గోకులనామస్తోత్రమ్ Lyrics in Telugu: శ్రీమద్గోకులసర్వస్వం శ్రీమద్గోకులమణ్డనమ్ । శ్రీమద్గోకులదక్తారా శ్రీమద్గోకులజీవనమ్ ॥ ౧॥ శ్రీమద్గోకులమాత్రేశః శ్రీమద్గోకులపాలక । ధీమద్గోకులలీలాబ్ధిః త్రీమద్గోకులసంశ్రయః మే ౨॥ శ్రీమద్గోకులజీవాత్మా శ్రీమద్గోకులమానసమ్ । శ్రీమద్గోకులదుఃఖఘ్నః శ్రీమద్గోకులవీక్షితః ॥ ౩॥ థ శ్రీమద్గోకులసౌన్దర్యం శ్రీమద్గోకులసత్ఫలమ్ । శ్రీమద్గోకులగోప్రాణః శ్రీమద్గోకులకామహః ॥ ౪॥ శ్రీమద్గోకులరాకేశః శ్రీమద్గోకులతారకః । శ్రీమద్గోకులపద్మాలిః శ్రీమద్గోకులసంస్తుతః ॥ ౫॥ శ్రీమద్గోకులసఙ్గీతః శ్రీమద్గోకులలాస్యకృత్ । శ్రీమద్గోకులభావాత్మా శ్రీమద్గోకులపాలకః ॥ ౬॥ శ్రీమద్గోకులహృత్స్థానః శ్రీమద్గోకులసంవృతః । శ్రీమద్గోకులదృక్పుష్టః శ్రీమద్గోకులమోదితః ॥ […]

Shri Gokulanathashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీగోకులనాథాష్టకమ్

శ్రీగోకులనాథాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: భవభీతజనాఖిలభీతిహరం హరవన్దితనన్దతనూజరతమ్ । రతవృద్ధగురుద్విజభృత్యజనం జనదుర్లభమార్గసుబోధకరమ్ ॥ ౧॥ కరపద్మసుసేవితశైలధరం ధరణీతలవిశ్రుతసాధుగుణమ్ । గుణసిన్ధువిమర్దితదుష్టముఖం ముఖకల్పితమార్గనివృత్తిపరమ్ ॥ ౨॥ పరమప్రియమఙ్గలవేషధరం వరబన్ధుసుహృత్సుతలబ్ధసుఖమ్ । సుఖసాగరమమ్బుజచారుముఖం ముఖపఙ్కజకీర్తితకృష్ణకథమ్ ॥ ౩॥ కథనీయగుణామృతవారినిధిం నిధిసేవితమర్చితపద్మపదమ్ । పదపఙ్కజసంశ్రితవిజ్ఞబుధం బుధవిఠ్ఠలనాథచతుర్థసుతమ్ ॥ ౪॥ సుతరాం కరుణాబ్ధిమనన్తగుణం గుణరత్నవిరాజితశుద్ధతనుమ్ । తనురత్నవశీకృతనన్దసుతం సుతమిత్రకలత్రసుసేవ్యపదమ్ ॥ ౫॥ పదపఙ్కజపావితసాధుజనం జనహేతుగృహీతమనుష్యతనుమ్ । తనుకాన్తితిరస్కృతపఞ్చశరం శరణాగతరక్షితభక్తజనమ్ ॥ ౬॥ జనతోషణపోషణదత్తహృదం హృదయార్పితగోపవధూరమణమ్ । రమణీయతరామలభక్తికృతం కృతకృష్ణకథామృతతృప్తజనమ్ ॥ ౭॥ జనవాఞ్ఛితకామదరత్నగుణం […]

Shri Gokulanandagovindadevashtakam Lyrics in Telugu with Meaning

శ్రీగోకులనన్దగోవిన్దదేవాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: కోటికన్దర్పసన్దర్పవిధ్వంసన స్వీయరూపామృతాప్లావితక్ష్మాతల । భక్తలోకేక్షణం సక్షణం తర్షయన్ గోకులానన్ద గోవిన్ద తుభ్యం నామః ॥ ౧॥ యస్య సౌరభ్యసౌలభ్యభాగ్గోపికా భాగ్యలేశాయ లక్ష్మ్యాపి తప్తం తపః । నిన్దితేన్దీవరశ్రీక తస్మై ముహు- ర్గోకులానన్ద గోవిన్ద తుభ్యం నామః ॥ ౨॥ వంశికాకణ్ఠయోర్యః స్వరస్తే స చేత్ తాలరాగాదిమాన్ శ్రుత్యనుభ్రాజితః । కా సుధా బ్రహ్మ కిం కా ను వైకుణ్ఠము- ద్గోకులానన్ద గోవిన్ద తుభ్యం నామః ॥ ౩॥ యత్పదస్పర్శమాధుర్యమజ్జత్కుచా ధన్యతాం యాన్తి […]

Scroll to top