Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sri Krishna Ashtakam in Telugu

Home /

గోష్ఠేశ్వరాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: సత్యజ్ఞానమనన్తమద్వయసుఖాకారం గుహాన్తఃస్థిత- శ్రీచిద్వ్యోమ్ని చిదర్కరూపమమలం యద్ బ్రహ్మ తత్త్వం పరమ్ । నిర్బీజస్థలమధ్యభాగవిలసద్గోష్ఠోత్థవల్మీక- సమ్భూతం సత్ పురతో విభాత్యహహ తద్గోష్ఠేశలిఙ్గాత్మనా ॥ ౧॥ సర్వజ్ఞత్వనిదానభూతకరుణామూర్తిస్వరూపామలా చిచ్ఛక్తిర్జడశక్తికైతవవశాత్ కాఞ్చీనదీత్వం గతా । వల్మీకాశ్రయగోష్ఠనాయకపరబ్రహ్మైక్యకర్త్రీ…

శ్రీగోవిన్దదేవాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: జామ్బూనదోష్ణీషవిరాజిముక్తా మాలామణిద్యోతిశిఖణ్డకస్య । భఙ్గ్యా నృణాం లోలుపయన్ దృశః శ్రీ గోవిన్దదేవః శరణం మమాస్తు ॥ ౧॥ కపోలయోః కుణ్డలలాస్యహాస్య- చ్ఛవిచ్ఛిటాచుమ్బితయోర్యుగేన । సంమోహయన్ సమ్భజతాం ధియః శ్రీ గోవిన్దదేవః శరణం…

శ్రీగోవర్ధనాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: కృష్ణప్రసాదేన సమస్తశైల సామ్రాజ్యమాప్నోతి చ వైరిణోఽపి । శక్రస్య యః ప్రాప బలిం స సాక్షా- ద్గోవర్ధనో మే దిశతామభీష్టమ్ ॥ ౧॥ స్వప్రేష్ఠహస్తామ్బుజసౌకుమార్య సుఖానుభూతేరతిభూమి వృత్తేః । మహేన్ద్రవజ్రాహతిమప్యజానన్ గోవర్ధనో…

శ్రీగోవర్ధనాష్టకమ్ ౧ Lyrics in Telugu: ప్రథమం శ్రీగోవర్ధనాష్టకం నమః శ్రీగోవర్ధనాయ । గోవిన్దాస్యోత్తంసిత వంశీక్వణితోద్య- ల్లాస్యోత్కణ్ఠామత్తమయూరవ్రజవీత । రాధాకుణ్డోత్తుఙ్గతరఙ్గాఙ్కురితాఙ్గ ప్రత్యాశాం మే త్వం కురు గోవర్ధన పూర్ణామ్ ॥ ౧॥ యస్యోత్కర్షాద్ విస్మితధీభిర్వ్రజదేవీ వృన్దైర్వర్షం వణితమాస్తే…

శ్రీగోకులేశాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: నన్దగోపభూపవంశభూషణం విభూషణం var విదూషణం భూమిభూతిభురిభాగ్యభాజనం భయాపహమ్ । ధేనుధర్మరక్షణావతీర్ణపూర్ణవిగ్రహమ్ నీలవారివాహకాన్తిగోకులేశమాశ్రయే ॥ ౧॥ గోపబాలసున్దరీగణావృతం కలానిధిం రాసమణ్డలీవిహారకారికామసున్దరమ్ । పద్మయోనిశఙ్కరాదిదేవవృన్దవన్దితం నీలవారివాహకాన్తిగోకులేశమాశ్రయే ॥ ౨॥ గోపరాజరత్నరాజిమన్దిరానురిఙ్గణం గోపబాలబాలికాకలానురుద్ధగాయనమ్ । సున్దరీమనోజభావభాజనామ్బుజాననం…

శ్రీగోకులేశశయనాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: ప్రాతః స్మరామి గురుగోకులనాథసంజ్ఞం సంసారసాగరసముత్తరణైకసేతుమ్ । శ్రీకృష్ణచన్ద్రచరణామ్బుజసర్వకాల- సంశుద్ధసేవనవిధౌ కమలావతారమ్ ॥ ౧॥ ప్రస్వాప్య నన్దతనయం ప్రణయేన పశ్చా- దానన్దపూర్ణనిజమన్దిరమభ్యుపేతమ్ । స్థూలోపధానసహితాసనసన్నిషణ్ణం శ్రీగోకులేశమనిశం నిశి చిన్తయామి ॥ ౨॥ అభ్యగ్రభక్తకరదత్తసితాభ్రయుక్తం…

శ్రీగోకులేశద్వాత్రింశన్నామాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: శ్రీగోకులేశో జయతి నమస్తే గోకులాధిప । నమస్తే గోకులారాధ్య నమస్తే గోకులప్రభో ॥ ౧॥ నమస్తే గోకులమణే నమస్తే గోకులోత్సవ । నమస్తే గోకులైకాశ నమస్తే గోకులోదయ ॥ ౨॥ నమస్తే…

శ్రీగోకులాష్టకమ్ అథవా గోకులనామస్తోత్రమ్ Lyrics in Telugu: శ్రీమద్గోకులసర్వస్వం శ్రీమద్గోకులమణ్డనమ్ । శ్రీమద్గోకులదక్తారా శ్రీమద్గోకులజీవనమ్ ॥ ౧॥ శ్రీమద్గోకులమాత్రేశః శ్రీమద్గోకులపాలక । ధీమద్గోకులలీలాబ్ధిః త్రీమద్గోకులసంశ్రయః మే ౨॥ శ్రీమద్గోకులజీవాత్మా శ్రీమద్గోకులమానసమ్ । శ్రీమద్గోకులదుఃఖఘ్నః శ్రీమద్గోకులవీక్షితః ॥ ౩॥…

శ్రీగోకులనాథాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: భవభీతజనాఖిలభీతిహరం హరవన్దితనన్దతనూజరతమ్ । రతవృద్ధగురుద్విజభృత్యజనం జనదుర్లభమార్గసుబోధకరమ్ ॥ ౧॥ కరపద్మసుసేవితశైలధరం ధరణీతలవిశ్రుతసాధుగుణమ్ । గుణసిన్ధువిమర్దితదుష్టముఖం ముఖకల్పితమార్గనివృత్తిపరమ్ ॥ ౨॥ పరమప్రియమఙ్గలవేషధరం వరబన్ధుసుహృత్సుతలబ్ధసుఖమ్ । సుఖసాగరమమ్బుజచారుముఖం ముఖపఙ్కజకీర్తితకృష్ణకథమ్ ॥ ౩॥ కథనీయగుణామృతవారినిధిం నిధిసేవితమర్చితపద్మపదమ్…

శ్రీగోకులనన్దగోవిన్దదేవాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: కోటికన్దర్పసన్దర్పవిధ్వంసన స్వీయరూపామృతాప్లావితక్ష్మాతల । భక్తలోకేక్షణం సక్షణం తర్షయన్ గోకులానన్ద గోవిన్ద తుభ్యం నామః ॥ ౧॥ యస్య సౌరభ్యసౌలభ్యభాగ్గోపికా భాగ్యలేశాయ లక్ష్మ్యాపి తప్తం తపః । నిన్దితేన్దీవరశ్రీక తస్మై ముహు- ర్గోకులానన్ద…