Ashtaka

Hymn to River Manikarnika Lyrics in English

maṇikarṇikāṣṭakam Lyrics in English:

tvattire manikarnike hariharau sayujyamuktipradau
vadantau kurutah parasparamubhau jantoh prayanotsave ।
madrūpo manujo’yamastu harina proktah sivastatksanat
tanmadhyadbhrgulanchano garuḍagah pitambaro nirgatah ॥ 1॥

indradyastridasah patanti niyatam bhogaksaye ye puna
rjayante manujastatopi pasavah kitah patangadayah ।
ye matarmanikarnike tava jale majjanti niskalmasah
sayujye’pi kiritakaustubhadhara narayanah syurnarah ॥ 2॥

kasi dhanyatama vimuktanagari salamkrta gangaya
tatreyam manikarnika sukhakari muktirhi tatkimkari ।
svarlokastulitah sahaiva vibudhaih kasya samam brahmana
kasi ksonitale sthita gurutara svargo laghutvam gatah ॥ 3॥

gangatiramanuttamam hi sakalam tatrapi kasyuttama
tasyam sa manikarnikottamatama yetresvaro muktidah ।
devanamapi durlabham sthalamidam papaughanasaksamam
pūrvoparjitapunyapunjagamakam punyairjanaih prapyate ॥ 4॥

duhkhambhodhigato hi jantunivahastesam katham niskrtih
jnatva tadvi virincina viracita varanasi sarmada ।
lokahsvargasukhastato’pi laghavo bhogantapatapradah
kasi muktipuri sada sivakari dharmarthamoksaprada ॥ 5॥

eko venudharo dharadharadharah srivatsabhūsadharah
yo’pyekah kila samkaro visadharo gangadharo madhavah ।
ye matarmanikarnike tava jale majjanti te manavah
rudra va harayo bhavanti bahavastesam bahutvam katham ॥ 6॥

tvattire maranam tu mangalakaram devairapi sladhyate
sakrastam manujam sahasranayanairdrastum sada tatparah ।
ayantam savita sahasrakiranaih pratyugdato’bhūtsada
punyo’sau vrsago’thava garuḍagah kim mandiram yasyati ॥ 7॥

madhyahne manikarnikasnapanajam punyam na vaktum ksamah
sviyairabdhasataiscaturmukhadharo vedarthadiksaguruh ।
yogabhyasabalena candrasikharastatpunyaparamgatah
tvattire prakaroti suptapurusam narayanam va sivam ॥ 8॥

krcchairh kotisataih svapapanidhanam yaccasvamedhaih phalam
tatsarve manikarnikasnapanaje punye pravistam bhavet ।
snatva stotramidam narah pathati cetsamsarapathonidhim
tirtva palvalavatprayati sadanam tejomayam brahmanah ॥ 9॥

iti srimatparamahamsaparivrajakacaryasya
srigovindabhagavatpūjyapadasisyasya
srimacchamkarabhagavatah krtau
manikarnikastakam sampūrnam ॥