Ashtaka

Shri Mattapalli Nrisimha Mangalashtakam Lyrics in English

śrīmaṭṭapallinṛsiṃhamaṅgalāṣṭakam Lyrics in English:

mattapallinivasaya mathuranandarupine ।
mahayajnasvarupaya srinrsimhaya mangalam ॥ 1॥

krsnavenitatasthaya sarvabhistapradayite ।
prahladapriyarupaya srinrsimhaya mangalam ॥ 2॥

kartasthitaya tiraya gambhiraya mahatmane ।
sarvaristavinasaya srinrsimhaya mangalam ॥ 3॥

rgyajussamarupaya mantraruḍhaya dhimate ।
sritanam kalpavrksaya srinrsimhaya mangalam ॥ 4॥

guhasayaya guhyaya guhyavidyasvarupine ।
guharante viharaya srinrsimhaya mangalam ॥ 5॥

sripalyadrimadhyasthaya nidhaye mathuraya ca ।
sukhapradaya devaya srinrsimhaya mangalam ॥ 6॥

tapaniyarahasthaya tapatrayavinasine ।
natanam parijataya srinrsimhaya mangalam ॥ 7॥

rajyalaksmya sametaya ragadvesavinasine
mattapallinivasaya srinrsimhaya mangalam ॥ 8॥

iti srimattapallinrsimhamangalastakam ।