Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Manikarnika River Hymns Text in English

Hymn to River Manikarnika Lyrics in English

maṇikarṇikāṣṭakam Lyrics in English: tvattire manikarnike hariharau sayujyamuktipradau vadantau kurutah parasparamubhau jantoh prayanotsave । madrūpo manujo’yamastu harina proktah sivastatksanat tanmadhyadbhrgulanchano garuḍagah pitambaro nirgatah ॥ 1॥ indradyastridasah patanti niyatam bhogaksaye ye puna rjayante manujastatopi pasavah kitah patangadayah । ye matarmanikarnike tava jale majjanti niskalmasah sayujye’pi kiritakaustubhadhara narayanah syurnarah ॥ 2॥ kasi dhanyatama vimuktanagari salamkrta gangaya tatreyam […]

Scroll to top