Ashtaka

Hymn to River Manikarnika Lyrics in Gujarati | મણિકર્ણિકાષ્ટકમ્

મણિકર્ણિકાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

ત્વત્તીરે મણિકર્ણિકે હરિહરૌ સાયુજ્યમુક્તિપ્રદૌ
વાદન્તૌ કુરુતઃ પરસ્પરમુભૌ જન્તોઃ પ્રયાણોત્સવે ।
મદ્રૂપો મનુજોઽયમસ્તુ હરિણા પ્રોક્તઃ શિવસ્તત્ક્ષણાત્
તન્મધ્યાદ્ભૃગુલાઞ્છનો ગરુડગઃ પીતામ્બરો નિર્ગતઃ ॥ ૧॥

ઇન્દ્રાદ્યાસ્ત્રિદશાઃ પતન્તિ નિયતં ભોગક્ષયે યે પુન
ર્જાયન્તે મનુજાસ્તતોપિ પશવઃ કીટાઃ પતઙ્ગાદયઃ ।
યે માતર્મણિકર્ણિકે તવ જલે મજ્જન્તિ નિષ્કલ્મષાઃ
સાયુજ્યેઽપિ કિરીટકૌસ્તુભધરા નારાયણાઃ સ્યુર્નરાઃ ॥ ૨॥

કાશી ધન્યતમા વિમુક્તનગરી સાલંકૃતા ગઙ્ગયા
તત્રેયં મણિકર્ણિકા સુખકરી મુક્તિર્હિ તત્કિંકરી ।
સ્વર્લોકસ્તુલિતઃ સહૈવ વિબુધૈઃ કાશ્યા સમં બ્રહ્મણા
કાશી ક્ષોણિતલે સ્થિતા ગુરુતરા સ્વર્ગો લઘુત્વં ગતઃ ॥ ૩॥

ગઙ્ગાતીરમનુત્તમં હિ સકલં તત્રાપિ કાશ્યુત્તમા
તસ્યાં સા મણિકર્ણિકોત્તમતમા યેત્રેશ્વરો મુક્તિદઃ ।
દેવાનામપિ દુર્લભં સ્થલમિદં પાપૌઘનાશક્ષમં
પૂર્વોપાર્જિતપુણ્યપુઞ્જગમકં પુણ્યૈર્જનૈઃ પ્રાપ્યતે ॥ ૪॥

દુઃખામ્ભોધિગતો હિ જન્તુનિવહસ્તેષાં કથં નિષ્કૃતિઃ
જ્ઞાત્વા તદ્વિ વિરિઞ્ચિના વિરચિતા વારાણસી શર્મદા ।
લોકાઃસ્વર્ગસુખાસ્તતોઽપિ લઘવો ભોગાન્તપાતપ્રદાઃ
કાશી મુક્તિપુરી સદા શિવકરી ધર્માર્થમોક્ષપ્રદા ॥ ૫॥

એકો વેણુધરો ધરાધરધરઃ શ્રીવત્સભૂષાધરઃ
યોઽપ્યેકઃ કિલ શંકરો વિષધરો ગઙ્ગાધરો માધવઃ ।
યે માતર્મણિકર્ણિકે તવ જલે મજ્જન્તિ તે માનવાઃ
રુદ્રા વા હરયો ભવન્તિ બહવસ્તેષાં બહુત્વં કથમ્ ॥ ૬॥

ત્વત્તીરે મરણં તુ મઙ્ગલકરં દેવૈરપિ શ્લાધ્યતે
શક્રસ્તં મનુજં સહસ્રનયનૈર્દ્રષ્ટું સદા તત્પરઃ ।
આયાન્તં સવિતા સહસ્રકિરણૈઃ પ્રત્યુગ્દતોઽભૂત્સદા
પુણ્યોઽસૌ વૃષગોઽથવા ગરુડગઃ કિં મન્દિરં યાસ્યતિ ॥ ૭॥

મધ્યાહ્ને મણિકર્ણિકાસ્નપનજં પુણ્યં ન વક્તું ક્ષમઃ
સ્વીયૈરબ્ધશતૈશ્ચતુર્મુખધરો વેદાર્થદીક્ષાગુરુઃ ।
યોગાભ્યાસબલેન ચન્દ્રશિખરસ્તત્પુણ્યપારંગતઃ
ત્વત્તીરે પ્રકરોતિ સુપ્તપુરુષં નારાયણં વા શિવમ્ ॥ ૮॥

કૃચ્છૈર્ઃ કોટિશતૈઃ સ્વપાપનિધનં યચ્ચાશ્વમેધૈઃ ફલં
તત્સર્વે મણિકર્ણિકાસ્નપનજે પુણ્યે પ્રવિષ્ટં ભવેત્ ।
સ્નાત્વા સ્તોત્રમિદં નરઃ પઠતિ ચેત્સંસારપાથોનિધિં
તીર્ત્વા પલ્વલવત્પ્રયાતિ સદનં તેજોમયં બ્રહ્મણઃ ॥ ૯॥

ઇતિ શ્રીમત્પરમહંસપરિવ્રાજકાચાર્યસ્ય
શ્રીગોવિન્દભગવત્પૂજ્યપાદશિષ્યસ્ય
શ્રીમચ્છંકરભગવતઃ કૃતૌ
મણિકર્ણિકાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Add Comment

Click here to post a comment