Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Kamasikashtakam Lyrics in Kannada | ಕಾಮಾಸಿಕಾಷ್ಟಕಮ್

Kamasikashtakam Lyrics in Kannada | ಕಾಮಾಸಿಕಾಷ್ಟಕಮ್

135 Views

ಕಾಮಾಸಿಕಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀವೇದಾನ್ತದೇಶಿಕೃತಮ್ ।
(ಕಾಂಚ್ಯಾಂ)
ಶ್ರುತೀನಾಮುತ್ತರಂ ಭಾಗಂ ವೇಗವತ್ಯಾಶ್ಚ ದಕ್ಷಿಣಮ್ ।
ಕಾಮಾದಧಿವಸನ್ ಜೀಯಾತ್ಕಶ್ಚಿದದ್ಭುತಕೇಸರೀ ॥ 1॥

ತಪನೇನ್ದ್ವಗ್ನಿನಯನಃ ತಾಪಾನಪಚಿನೋತು ನಃ ।
ತಾಪನೀಯರಹಸ್ಯಾನಾಂ ಸಾರಃ ಕಾಮಾಸಿಕಾಹರಿಃ ॥ 2॥

ಆಕಂಠಮಾದಿಪುರುಷಂ ಕಂಠೀರವಮುಪರಿ ಕುಂಠಿತಾರಾತಿಮ್ ।
ವೇಗೋಪಕಂಠಸಂಗಾದ್ವಿಮುಕ್ತವೈಕುಂಠಬಹುಮತಿಮುಪಾಸೇ ॥ 3॥

ಬನ್ಧುಮಖಿಲಸ್ಯ ಜನ್ತೋರ್ಬನ್ಧುರಪರ್ಯಂಕಬನ್ಧರಮಣೀಯಮ್ ।
ವಿಷಮವಿಲೋಚನಮೀಡೇ ವೇಗವತೀಪುಲಿನಕೇಲಿನರಸಿಂಹಮ್ ॥ 4॥

ಸ್ವಸ್ಥಾನೇಷು ಮರುದ್ಗಣಾನ್ ನಿಯಮಯನ್ ಸ್ವಾಧೀನಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಃ
ಪರ್ಯಂಕಸ್ಥಿರಧಾರಣಾಪ್ರಕಟಿತಪ್ರತ್ಯಙ್ಮುಖಾವಸ್ಥಿತಿಃ ।
ಪ್ರಾಯೇಣ ಪ್ರಣಿಪೇದುಷಃ ಪ್ರಭುರಸೌ ಯೋಗಂ ನಿಜಂ ಶಿಕ್ಷಯನ್
ಕಾಮಾನಾತನುತಾದಶೇಷ ಜಗತಾಂ ಕಾಮಾಸಿಕಾ ಕೇಸರೀ ॥ 5॥

ವಿಕಸ್ವರನಖಸ್ವರುಕ್ಷತಹಿರಣ್ಯವಕ್ಷಃಸ್ಥಲೀ
ನಿರರ್ಗಲವಿನಿರ್ಗಲದ್ರುಧಿರಸಿನ್ಧುಸನ್ಧ್ಯಾಯಿತಾಃ ।
ಅವನ್ತು ಮದನಾಸಿಕಾ ಮನುಜಪಂಚವಕ್ತ್ರಸ್ಯ ಮಾಂ
ಅಹಮ್ಪ್ರಥಮಿಕಾ ಮಿಥಃ ಪ್ರಕಟಿತಾಹವಾ ಬಾಹವಃ ॥ 6॥

ಸಟಾಪಟಲಭೀಷಣೇ ಸರಭಸಾಟ್ಟಹಾಸೋದ್ಭಟೇ
ಸ್ಫುರತ್ಕ್ರುಧಿಪರಿಸ್ಫುಟಭ್ರುಕುಟಿಕೇಽಪಿ ವಕ್ತ್ರೇ ಕೃತೇ ।
ಕೃಪಾಕಪಟಕೇಸರಿನ್ ದನುಜಡಿಮ್ಭದತ್ತಸ್ತನಾ
ಸರೋಜಸದೃಶಾ ದೃಶಾ ವ್ಯತಿವಿಷಜ್ಯ ತೇ ವ್ಯಜ್ಯತೇ ॥ 7॥

ತ್ವಯಿ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಕೈಃ ಕಿಮನ್ಯೈಸ್ತ್ವಯಿ ಚಾರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಕೈಃ ಕಿಮನ್ಯೈಃ ।
ಇತಿ ನಿಶ್ಚಿತಧೀಃ ಶ್ರಯಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ನೃಹರೇ ವೇಗವತೀತಟಾಶ್ರಯಂ ತ್ವಾಮ್ ॥ 8॥

ಇತ್ಥಂ ಸ್ತುತಃ ಸಕೃದಿಹಾಷ್ಟಭಿರೇಷ ಪದ್ಯೈಃ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶರಚಿತೈಸ್ತ್ರಿದಶೇನ್ದ್ರವನ್ದ್ಯಃ ।
ದುರ್ದಾನ್ತಘೋರದುರಿತದ್ವಿರದೇನ್ದ್ರಭೇದೀ
ಕಾಮಾಸಿಕಾನರಹರಿರ್ವಿತನೋತು ಕಾಮಾನ್ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವೇದಾನ್ತದೇಶಿಕೃತಂ ಕಾಮಾಸಿಕಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *