Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kaveri Ashtakam Lyrics in English

kāveryaṣṭakam Lyrics in English:

marudvrdhe manyajalapravahe
kaverakanye namatam saranye ।
manye vidhermanasaputri saumye
kaveri kaveri mama prasida ॥ 1॥

devesavandye vimale nadisi
paratpare pavani nityapurne ।
samastalokottamatirthapade
kaveri kaveri mama prasida ॥ 2॥

vedanuvedye vimalapravahe
visuddhayogindranivasayogye ।
rangesabhogayatanattapare
kaveri kaveri mama prasida ॥ 3॥

bhaktanukampe hyatibhagyalabdhe
nitye jaganmangaladanasile ।
niranjane daksinadesagange
kaveri kaveri mama prasida ॥ 4॥

kalipramadakhiladosanase
karunyapurne kamalayatakse ।
kadambakalharasugandhipure
kaveri kaveri mama prasida ॥ 5॥

anantadivyamalamoksadatri
durantasamsaravimocananghrye
sahyacalotpannavisvasvarupe
kaveri kaveri mama prasida ॥ 6॥

devalayapuritadivyatire
samastalokottamatirthamurdhe
kasmirabhuhkalpitacoladese
kaveri kaveri mama prasida ॥ 7॥

prasida kalyanagunabhirame
prasida kaveri mama prasida
prasida kamadihare pavitre
kaveri kaveri mama prasida ॥ 8॥

kakaro kalmasam hanti
vekaro vanchitapradah
rikaro moksado nrnam
kaverityucyate budhaih ॥ 9॥

॥ iti kaveryasṭakam sampurnam ॥

Kaveri Ashtakam Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top