Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kaveryashtakam Lyrics in English

Kaveri Ashtakam Lyrics in English

kāveryaṣṭakam Lyrics in English: marudvrdhe manyajalapravahe kaverakanye namatam saranye । manye vidhermanasaputri saumye kaveri kaveri mama prasida ॥ 1॥ devesavandye vimale nadisi paratpare pavani nityapurne । samastalokottamatirthapade kaveri kaveri mama prasida ॥ 2॥ vedanuvedye vimalapravahe visuddhayogindranivasayogye । rangesabhogayatanattapare kaveri kaveri mama prasida ॥ 3॥ bhaktanukampe hyatibhagyalabdhe nitye jaganmangaladanasile । niranjane daksinadesagange kaveri kaveri mama prasida […]

Scroll to top