Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Kiratha Ashtakam Lyrics in Kannada | ಕಿರಾತಾಷ್ಟಕಂ

ಕಿರಾತಾಷ್ಟಕಂ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಃ ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ । ಕಿರಾತಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ ॥

ಅಥ ಕಿರಾತಾಷ್ಟಕಮ್ ॥

ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿ-ವ್ರಾತ-ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲ-ರುಧಿರಸುರಾಪಾನಮತ್ತಾ ಪೃಷತ್ಕಂ
ಚಾಪೇ ಸನ್ಧಾಯ ತಿಷ್ಠನ್ ಹೃದಯಸರಸಿಜೇ ಮಾಮಕೇ ತಾಪಹಂ ತಮ್ ।
ಪಿಮ್ಭೋತ್ತಂಸಃ ಶರಣ್ಯಃ ಪಶುಪತಿತನಯೋ ನೀರದಾಭಃ ಪ್ರಸನ್ನೋ
ದೇವಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ ಶಬರವಪುರಸೌ ಸಾವಧಾನಃ ಸದಾ ನಃ ॥ 1॥

ಆಖೇಟಾಯ ವನೇಚರಸ್ಯ ಗಿರಿಜಾಸಕ್ತಸ್ಯ ಶಮ್ಭೋಃ ಸುತಃ
ತ್ರಾತುಂ ಯೋ ಭುವನಂ ಪುರಾ ಸಮಜನಿ ಖ್ಯಾತಃ ಕಿರಾತಾಕೃತಿಃ ।
ಕೋದಂಡಕ್ಷುರಿಕಾಧರೋ ಘನರವಃ ಪಿಂಛಾವತಂಸೋಜ್ಜ್ವಲಃ
ಸ ತ್ವಂ ಮಾಮವ ಸರ್ವದಾ ರಿಪುಗಣತ್ರಸ್ತಂ ದಯಾವಾರಿಧೇ ॥ 2॥

ಯೋ ಮಾಂ ಪೀಡಯತಿ ಪ್ರಸಹ್ಯ ಸತತಂ ದೇಹೀತ್ಯನನ್ಯಾಶ್ರಯಂ
ಭಿತ್ವಾ ತಸ್ಯ ರಿಪೋರುರಃ ಕ್ಷುರಿಕಯಾ ಶಾತಾಗ್ರಯಾ ದುರ್ಮತೇಃ ।
ದೇವ ತ್ವತ್ಕರಪಂಕಜೋಲ್ಲಸಿತಯಾ ಶ್ರೀಮತ್ಕಿರಾತಾಕೃತೇಃ
ತತ್ಪ್ರಾಣಾನ್ ವಿತರಾನ್ತಕಾಯ ಭಗವನ್ ಕಾಲಾರಿಪುತ್ರಾಂಜಸಾ ॥ 3॥

ವಿದ್ಧೋ ಮರ್ಮಸು ದುರ್ವಚೋಭಿರಸತಾಂ ಸನ್ತಪ್ತಶಲ್ಯೋಪಮೈಃ
ದೃಪ್ತಾನಾಂ ದ್ವಿಷತಾಮಶಾನ್ತಮನಸಾಂ ಖಿನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಯಾವದ್ಭೃಶಮ್ ।
ತಾವತ್ತ್ವಂ ಕ್ಷುರಿಕಾಶರಾಸನಧರಶ್ಚಿತ್ತೇ ಮಮಾವಿರ್ಭವನ್
ಸ್ವಾಮಿನ್ ದೇವ ಕಿರಾತರೂಪ ಶಮಯ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಗರ್ವಂ ಕ್ಷಣಾತ್ ॥ 4॥

ಹರ್ತುಂ ವಿತ್ತಮಧರ್ಮತೋ ಮಮ ರತಾಶ್ಚೋರಾಶ್ಚ ಯೇ ದುರ್ಜನಾಃ
ತೇಷಾಂ ಮರ್ಮಸು ತಾಡಯಾಶು ವಿಶಿಖೈಸ್ತ್ವತ್ಕಾರ್ಮುಕಾನ್ನಿಃಸೃತೈಃ ॥

ಶಾಸ್ತಾರಂ ದ್ವಿಷತಾಂ ಕಿರಾತವಪುಷಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಂ ತ್ವಾಮೃತೇ
ಪಶ್ಯಾಮ್ಯತ್ರ ಪುರಾರಿಪುತ್ರ ಶರಣಂ ನಾನ್ಯಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಮ್ಯಹಮ್ ॥ 5॥

ಯಕ್ಷಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಭೂತನಿವಹಾ ದುಃಖಪ್ರದಾ ಭೀಷಣಾಃ
ಬಾಧನ್ತೇ ನರಶೋಣಿತೋತ್ಸುಕಧಿಯೋ ಯೇ ಮಾಂ ರಿಪುಪ್ರೇರಿತಾಃ ।
ಚಾಪ-ಜ್ಯಾ-ನಿನದೈಸ್ತ್ವಮೀಶ ಸಕಲಾನ್ ಸಂಹೃತ್ಯ ದುಷ್ಟಗ್ರಹಾನ್
ಗೌರೀಶಾತ್ಮಜ ದೈವತೇಶ್ವರ ಕಿರಾತಾಕಾರ ಸಂರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ॥ 6॥

ದ್ರೋಗ್ಧುಂ ಯೇ ನಿರತಾಃ ತ್ವಮದ್ಯ ಪದಪದ್ಮೈಕಾನ್ತಭಕ್ತಾಯ ಮೇ
ಮಾಯಾಛನ್ನಕಳೇಬರಾಶ್ರುವಿಷದಾನಾದ್ಯೈಃ ಸದಾ ಕರ್ಮಭಿಃ ।
ವಶ್ಯಸ್ತಮ್ಭನಮಾರಣಾದಿಕುಶಲಪ್ರಾರಮ್ಭದಕ್ಷಾನರೀನ್
ದುಷ್ಟಾನ್ ಸಂಹರ ದೇವದೇವ ಶಬರಾಕಾರ ತ್ರಿಲೋಕೇಶ್ವರ ॥ 7॥

ತನ್ವಾ ವಾ ಮನಸಾ ಗಿರಾಪಿ ಸತತಂ ದೋಷಂ ಚಿಕೀರ್ಷತ್ಯಲಂ
ತ್ವತ್ಪಾದಪ್ರಣತಸ್ಯ ನಿರಪರಾಧಸ್ಯಾಪಿ ಯೇ ಮಾನವಾಃ ।
ಸರ್ವಾನ್ ಸಂಹರ ತಾನ್ ಗಿರೀಶಸುತ ಮೇ ತಾಪತ್ರಯೌಘಾನಪಿ
ತ್ವಾಮೇಕಂ ಶಬರಾಕೃತೇ ಭಯಹರಂ ನಾಥಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ॥ 8॥

ಕ್ಲಿಷ್ಟೋ ರಾಜಭಟೈಸ್ತದಾಪಿ ಪರಿಭೂತೋಽಹಂ ಖಲೈರ್ವ್ಯರಿಭಿಃ
ಚಾನ್ಯೈರ್ಘೋರತರೈರ್ವಿಪಜ್ಜಲನಿಧೌ ಮಗ್ನೋಽಸ್ಮಿ ದುಃಖಾತುರಮ್ ।
ಹಾ ಹಾ ಕಿಂಕರವೈ ವಿಭೋ ಶಬರವೇಷಂ ತ್ವಾಮಭೀಷ್ಟಾರ್ಥದಂ
ವನ್ದೇಽಹಂ ಪರದೈವತಂ ಕುರು ಕೃಪಾನಾಥಾರ್ತಬನ್ಧೋ ಮಯಿ ॥ 9॥

ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪ್ರಜಪೇತ್ ಪ್ರಶಾನ್ತಕರಣೈರ್ನಿತ್ಯಂ ಕಿರಾತಾಷ್ಟಕಂ
ಸ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ವಶಗಾನ್ ಕರೋತಿ ನೃಪತೀನಾಬದ್ಧವೈರಾನಪಿ ।
ಸಂಹೃತ್ಯಾತ್ಮವಿರೋಧಿನಃ ಖಲಜನಾನ್ ದುಷ್ಟಗ್ರಹಾನಪ್ಯಸೌ
ಯಾತ್ಯನ್ತೇ ಯಮದೂತಭೀತಿರಹಿತೋ ದಿವ್ಯಾಂ ಗತಿಂ ಶಾಶ್ವತೀಮ್ ॥ 10।

ಇತಿ ಕಿರಾತಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top