Ashtottara Shatanamavali Shiva Stotram

Lord Siva Namavali | 108 Names of Shiva | Different Names of Siva

Lord Shiva or Siva is one of the most important gods along with Brahma and Vishnu, A complex character, he may represent goodness, benevolence and serve as the Protector but he also has a darker side as the leader of evil spirits, ghosts and vampires and as the master of thieves, villains and beggars. He is also associated with Time, and particularly as the destroyer of all things. Saivite follow Lord Shiva and he has three eyes, has ash smeared all over his body, has snakes coiled up around his neck, wears tiger and elephant skin. Parvathi is his wife. Lord Ganesh and Lord Muruga are his children.

Lord Shiva Namavali:

om sivaya namah | mahesvaraya | sambhave | pinakine | sasi-sekharaya | vamadevaya | virupaksaya | kapardine | nila-lohitaya | sankaraya || 10 ||

sulapanaye | khatvangine | visnu-vallabhaya | sipivistaya | ambika-nathaya | srikanthaya | bhakta-vatsalaya | bhavaya | sarvaya | trilokesaya || 20 ||

sitikanthaya | siva-priyaya | ugraya | kapaline | kamaraye | andhakasuramardanaya | ganga-dharaya | lalataksaya | kala-kalaya | krpa-nidhaye || 30 ||

bhimaya | parasu-hastaya | mrga-panaye | jata-dharaya | kailasa-vasine | kavacine | kathoraya | tri-purantakaya | vrsankaya | vrsabharudhaya || 40 ||

bhasmoddhulita-vigrahaya | sama-priyaya | svara-mayaya | trayi-murtaye | anisvaraya | sarva-jnaya | paramatmane | soma-suryagni-locanaya | havise | yajna-mayaya || 50 ||

somaya | panca-vaktraya | sada-sivaya | visvesvaraya | vira-bhadraya | gananathaya | prajapataye | hiranya-retase | durgharsaya | girisaya || 60 ||

girisaya | anaghaya | bhujanga-bhusanaya | bhargaya | giri-dhanvane | giripriyaya | krttivasase | purarataye | bhagavate | pramathadhipaya || 70 ||

mrtyunjayaya | suksma-tanave | jagad-vyapine | jagad-gurave | vyoma-kesaya | maha-sena-janakaya | caru-vikramaya | rudraya | bhuta-pataye | sthanave || 80 ||

ahebudhniyaya | digambaraya | asta-murtaye | anekatmane | satvikaya | suddhavigrahaya | sasvataya | khanda-parasave | ajaya | pasa-vimocakaya || 90 ||

mrdaya | pasu-pataye | devaya | maha-devaya | avyayaya | haraye | bhaga-netrabhide | avyaktaya | daksadhvara-haraya | haraya || 100 ||

pusa-danta-bhide | avyagraya | sahasraksaya | sahasra-pade | apa-varga-pradaya | anantaya | tarakaya | paramesvaraya || 108 ||