Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Srirama Namavali | 108 Names of Sri Rama | Different Names of Shri Rama

Lord Sri Rama is the seventh avatar of Sri Maha Vishnu, Lord Rama was the elder son of Kaushalya and Dasharatha in Ayodhya, the ruler of the Kingdom of Kosala. Bharata, Lakshmana and Shatrughna are brothers of Sri Rama. Sri Rama married Sita Devi. Sri Rama is also known as Ram, Ramachandra. Sri Rama Killed Ravanasura.

Ramachandra Namavali:

om sri ramaya namah | rama-bhadraya | rama-candraya | sasvataya | rajivalocanaya | srimate | rajendraya | raghu-pungavaya | janaki-vallabhaya | jaitraya || 10 ||

jita-mitraya | janardanaya | visvamitra-priyaya | dantaya | sarana-trana-tat-paraya | vali-pramathanaya | vagmine | satya-vace | satya-vikramaya | satya-vrataya || 20 ||

vrata-dharaya | hanumad-asritaya | kausaleyaya | khara-dhvamsine | viradhavadha-panditaya | vibhisana-paritratre | hara-kodanda-khandanaya | sapta-talaprabhetre | dasa-griva-siro-haraya | jamadagnya- maha-darpa-dalanaya || 30 ||

tatakantakaya | vedanta-saraya | vedatmane | bhava-rogasya-bhesajaya | dusanatri-siro-hantre | tri-murtaye | tri-gunatmakaya | tri-vikramaya | tri-lokatmane |punya-caritra-kirtanaya || 40 ||

tri-loka-raksakaya | dhanvine | dandakaranya-punya-krte | ahalya-sapa-samanaya| pitr-bhaktaya | vara-pradaya | jitendriyaya | jita-krodhaya | jita-mitraya | jagadgurave || 50 ||

rksa-vanara-sanghatine | citra-kuta-samasrayaya | jayanta-trana-varadaya | sumitra-putra-sevitaya | sarva-devadi-devaya | mrta-vanara-jivanaya | mayamarica-hantre | maha-devaya | maha-bhujaya | sarva-deva-stutaya || 60 ||

saranyaya | brahmanyaya | muni-samstutaya | maha-yogine | mahodaraya | sugriv-epsita-rajya-daya | sarva-punyadhika-phalaya | smrta-sarvagha-nasaya | adi-purusaya | parama-purusaya || 70 ||

maha-purusaya | punyodayaya | daya-saraya | purana-purusottamaya | smitavaktraya | mita-bhasine | purva-bhasine | raghavaya | ananta-guna-gambhiraya | dhirodatta-gunottamaya || 80 ||

maya-manusa-caritraya | maha-devadi-pujitaya | setu-krte | jita-varasaye | sarvatirtha-mayaya | haraye | syamangaya | sundaraya | suraya | pita-vasase || 90 ||

dhanur-dharaya | sarva-yajnadhipaya | yajvane | jara-marana-varjitaya | vibhisana-pratisthatre | sarvapa-guna-varjitaya | paramatmane | para-brahmane | sac-cid-ananda-vigrahaya | parasmai-jyotise || 100 ||

parasmai dhamne | parakasaya | paratparaya | paresaya | paragaya | paraya | sarva-devatmakaya | m parasmai brahmane namah || 108 ||

Srirama Namavali | 108 Names of Sri Rama | Different Names of Shri Rama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top