Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Mahamaya Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਮਹਾਮਾਯਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

Mahamaya Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਮਹਾਮਾਯਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

45 Views

ਮਹਾਮਾਯਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

॥ (ਪੈਙ੍ਗਨਾਡੁ) ਗਣਪਤਿਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਿਕਤਮ੍ ॥

ਸਤ੍ਸ੍ਵਨ੍ਯੇਸ਼੍ਵਪਿ ਦੈਵਤੇਸ਼ੁ ਬਹੁਸ਼ੁ ਪ੍ਰਾਯੋ ਜਨਾ ਭੂਤਲੇ
ਯਾਮੇਕਾਂ ਜਨਨੀਤਿ ਸਨ੍ਤਤਮਮੀ ਜਲ੍ਪਨ੍ਤਿ ਤਾਦਗ੍ਵਿਧਾ ।
ਭਕ੍ਤਸ੍ਤੋਮਭਯਪ੍ਰਣਾਸ਼ਨਚਣਾ ਭਵ੍ਯਾਯ ਦੀਵ੍ਯਤ੍ਵਸੌ
ਦੇਵੀ ਸ੍ਫੋਟਵਿਪਾਟਨੈਕਚਤੁਰਾ ਮਾਤਾ ਮਹਾਮਾਯਿਕਾ ॥ ੧॥

ਮਾਤੇਤ੍ਯਾਹ੍ਵਯ ਏਵ ਜਲ੍ਪਤਿ ਮਹਦ੍ ਵਾਤ੍ਸਲ੍ਯਮਸ੍ਮਾਸੁ ਤੇ
ਕਾਰੁਣ੍ਯੇ ਤਵ ਸ਼ੀਤਲੇਤਿ ਯਦਿਦਂ ਨਾਮੈਵ ਸਾਕ੍ਸ਼ੀਯਤੇ ।
ਇਤ੍ਥਂ ਵਤ੍ਸਲਤਾਦਯਾਨਿਧਿਰਿਤਿ ਖ੍ਯਾਤਾ ਤ੍ਵਮਸ੍ਮਾਨਿਮਾਨ੍
ਮਾਤਃ ਕਾਤਰਤਾਂ ਨਿਰ੍ਵਾਯ ਨਿਤਰਾਮਾਨਨ੍ਦਿਤਾਨਾਤਨੁ ॥ ੨॥

ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ੇਤਰਵੈਭਵੈਃ ਕਿਮਿਤਰੈਰ੍ਦੇਵਵ੍ਰਜੈਸ੍ਤਾਦਸ਼ੈਃ
ਨਿਨ੍ਦਾਯਾਮਪਿ ਚ ਸ੍ਤੁਤਾਵਪਿ ਫਲਂ ਕਿਂਚਿਨ੍ਨ ਯੇ ਤਨ੍ਵਤੇ ।
ਯਾ ਨਿਨ੍ਦਾਸ੍ਤਵਯੋਃ ਫਲਂ ਭਗਵਤੀ ਦਤ੍ਸੇऽਨੁਰੂਪਂ ਕ੍ਸ਼ਣਾਨ੍
ਨੂਨਂ ਤਾਦਸ਼ਵੈਭਵਾ ਵਿਜਯਸੇ ਦੇਵਿ ਤ੍ਵਮੇਕਾ ਭੁਵਿ ॥ ੩॥

ਵਤ੍ਤਾਨ੍ਤਂ ਵਿਵਿਧਪ੍ਰਕਾਰਮਯਿ ਤੇ ਜਲ੍ਪਨ੍ਤਿ ਲੋਕੇ ਜਨਾਃ
ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਨੋਪਲਭੇ ਤਥੈਵ ਨ ਵਿਧਿਂ ਜਾਨੇ ਤ੍ਵਦਾਰਾਧਨੇ ।
ਤਸ੍ਮਾਦਮ੍ਬ ਕਥਂ ਪੁਨਃ ਕਲਯਿਤੁਂ ਸ਼ਕ੍ਤਾਸ੍ਮਿ ਤੇ ਪੂਜਨਂ
ਨੂਨਂ ਵਚ੍ਮਿ ਦਯਾਨਿਧੇऽਵਤੁ ਜਡਾਨਸ੍ਮਾਨ੍ ਭਵਤ੍ਯਾਦਰਾਤ੍ ॥ ੪॥

ਰੋਦਂਰੋਦਮੁਦੀਰ੍ਣਬਾਸ਼੍ਪਲਹਰੀਕ੍ਲਿਨ੍ਨਾਨਨੇ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾ-
ਵਸ੍ਮਿਨ੍ ਤਪ੍ਯਤਿ ਕਿਂਚਿਦਤ੍ਰ ਕਰੁਣਾਦਸ਼੍ਟਿਂ ਵਿਧਤ੍ਸੇ ਨ ਚੇਤ੍ ।
ਪਾਤੁਂ ਸ੍ਫੋਟਗਦਾਤ੍ ਪਟੁਤ੍ਵਮਿਵ ਤੇ ਕਸ੍ਯਾਸ੍ਤਿ ਮਾਤਰ੍ਵਦ
ਕ੍ਕਾਯਂ ਗਚ੍ਛਤੁ ਕਸ੍ਯ ਪਸ਼੍ਯਤੁ ਮੁਖਂ ਕਾ ਵਾ ਗਤਿਰ੍ਲਭ੍ਯਤਾਮ੍ ॥ ੫॥

ਧਰ੍ਮ੍ਯਾਨੁਚ੍ਚਰਤਾਂ ਪਥਃ ਕਲਯਤਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂਸ੍ਤਥਾ ਚਾਤ੍ਮਨਃ
ਸ੍ਵੈਰਂ ਨਿਨ੍ਦਨਮਾਤਨੋਤੁ ਸਤਤਂ ਦ੍ਵੇਸ਼੍ਯੇऽਪਥੇ ਤਿਸ਼੍ਠਤੁ ।
ਏਤਾਵਤ੍ਯਪਿ ਵਤ੍ਸਕੇ ਕਿਲ ਸ਼ੁਚਂ ਯਾਤੇ ਮਨਾਕ੍ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਂ
ਤਤ੍ਤ੍ਰਾਣੇ ਜਨਨੀ ਪ੍ਰਯਾਸ੍ਯਤਿ ਹਿ ਤਨ੍ਮਾਤਸ੍ਤ੍ਵਮਸ੍ਮਾਨਵ ॥ ੬॥

ਆਬਾਲਸ੍ਥਵਿਰਂ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਮਯਿ ਤੇ ਮਾਤੇਤਿ ਯਨ੍ਨਾਮ ਤਦ੍
ਗੋਪ੍ਤੁਂ ਨੈਵ ਹਿ ਸ਼ਕ੍ਯਮਮ੍ਬ ਤਦਸੌ ਤਾਦਗ੍ਵਿਧਾ ਤ੍ਵਂ ਯਦਿ ।
ਅਸ੍ਮਿਨ੍ ਖਿਦ੍ਯਤਿ ਵਤ੍ਸਕੇ ਨ ਤਨੁਸ਼ੇ ਮਾਤੁਰ੍ਗੁਣਂ ਚੇਤ੍ਤਦਾ
ਨੂਨਂ ਸ੍ਯਾਦਪਵਾਦਪਾਤ੍ਰਮਯਿ ਤਨ੍ਮਾਤਸ੍ਤ੍ਵਮਸ੍ਮਾਨਵ ॥ ੭॥

ਮੁਕ੍ਤਾਹਾਰਮਨੋਹਰਦ੍ਯੁਤਿਯੁਤਾਂ ਮੂਰ੍ਤਿਂ ਨਰਾਸ੍ਤਾਵਕੀਂ
ਯੇ ਧ੍ਯਾਯਨ੍ਤਿ ਮਣਾਲਤਨ੍ਤੁਸਦਸ਼ੀਂ ਨਾਭੀਹਦੋਰਨ੍ਤਰੇ ।
ਤੇ ਘੋਰਜ੍ਵਰਭਾਰਜਾਤਵਿਸ਼ਮਸ੍ਫੋਟਸ੍ਫੁਟਦ੍ਦੁਃਸਹ-
ਕ੍ਲੇਦੋਦ੍ਯਤ੍ਕਟੁਪੂਤਿਗਨ੍ਧਮਯਿ ਨੋ ਜਾਨਨ੍ਤ੍ਯਮੀ ਜਾਤ੍ਵਪਿ ॥ ੮॥

ਕਾਰੁਣ੍ਯਾਮ੍ਬੁਧਿਸ਼ੀਤਲਾਪਦਪਯੋਜਾਤਦ੍ਵਯੀਭਾਵਨਾ-
ਜਾਤਸ੍ਫੀਤਹਦਮ੍ਬੁਜਾਮਿਤਸੁਧਾਨਿਰ੍ਯਾਸਰੂਪਾਮਿਮਾਮ੍ ।
ਯੇ ਮਰ੍ਤ੍ਯਾ ਸ੍ਤੁਤਿਮਾਦਰਾਦ੍ ਗਣਪਤੇਰ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰਾਮ੍ਬੁਜਾਨ੍ਨਿਃਸਤਾਂ
ਵਿਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਪਠਨ੍ਤਿ ਤੇ ਨ ਦਧਤੇ ਸ੍ਫੋਟਵ੍ਯਥਾਂ ਜਾਤੁਚਿਤ੍ ॥ ੯॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਮਾਯਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ੍

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *