Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Mahamayashtakam Lyrics in Punjabi

Mahamaya Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਮਹਾਮਾਯਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਮਹਾਮਾਯਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ॥ (ਪੈਙ੍ਗਨਾਡੁ) ਗਣਪਤਿਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਿਕਤਮ੍ ॥ ਸਤ੍ਸ੍ਵਨ੍ਯੇਸ਼੍ਵਪਿ ਦੈਵਤੇਸ਼ੁ ਬਹੁਸ਼ੁ ਪ੍ਰਾਯੋ ਜਨਾ ਭੂਤਲੇ ਯਾਮੇਕਾਂ ਜਨਨੀਤਿ ਸਨ੍ਤਤਮਮੀ ਜਲ੍ਪਨ੍ਤਿ ਤਾਦਗ੍ਵਿਧਾ । ਭਕ੍ਤਸ੍ਤੋਮਭਯਪ੍ਰਣਾਸ਼ਨਚਣਾ ਭਵ੍ਯਾਯ ਦੀਵ੍ਯਤ੍ਵਸੌ ਦੇਵੀ ਸ੍ਫੋਟਵਿਪਾਟਨੈਕਚਤੁਰਾ ਮਾਤਾ ਮਹਾਮਾਯਿਕਾ ॥ ੧॥ ਮਾਤੇਤ੍ਯਾਹ੍ਵਯ ਏਵ ਜਲ੍ਪਤਿ ਮਹਦ੍ ਵਾਤ੍ਸਲ੍ਯਮਸ੍ਮਾਸੁ ਤੇ ਕਾਰੁਣ੍ਯੇ ਤਵ ਸ਼ੀਤਲੇਤਿ ਯਦਿਦਂ ਨਾਮੈਵ ਸਾਕ੍ਸ਼ੀਯਤੇ । ਇਤ੍ਥਂ ਵਤ੍ਸਲਤਾਦਯਾਨਿਧਿਰਿਤਿ ਖ੍ਯਾਤਾ ਤ੍ਵਮਸ੍ਮਾਨਿਮਾਨ੍ ਮਾਤਃ ਕਾਤਰਤਾਂ ਨਿਰ੍ਵਾਯ ਨਿਤਰਾਮਾਨਨ੍ਦਿਤਾਨਾਤਨੁ ॥ ੨॥ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ੇਤਰਵੈਭਵੈਃ ਕਿਮਿਤਰੈਰ੍ਦੇਵਵ੍ਰਜੈਸ੍ਤਾਦਸ਼ੈਃ ਨਿਨ੍ਦਾਯਾਮਪਿ […]

Scroll to top